Bible verses about "eucharist" | DSV_Strongs

Matthew 4:7

  7 G2424 Jezus G5346 [G5713] zeide G846 tot hem G3825 : Er is wederom G1125 [G5769] geschreven G2962 : Gij zult den Heere G4675 , uw G2316 God G3756 , niet G1598 [G5692] verzoeken.

Luke 24:30-31

  30 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G846 Hij G3326 met G846 hen G2625 [G5683] aanzat G2983 [G5631] , nam Hij G740 het brood G2127 [G5656] , en zegende G2532 het, en G2806 [G5660] als Hij het gebroken had G1929 [G5707] , gaf Hij G846 het hun.
  31 G1161 En G846 hun G3788 ogen G1272 [G5681] werden geopend G2532 , en G1921 [G5627] zij kenden G846 Hem G2532 ; en G846 Hij G1096 [G5633] kwam G855 weg G575 uit G846 hun gezicht.

Luke 22:20

  20 G5615 Desgelijks G2532 ook G4221 den drinkbeker G3326 na G1172 [G5658] het avondmaal G3004 [G5723] , zeggende G5124 : Deze G4221 drinkbeker G2537 [is] het nieuwe G1242 testament G1722 in G3450 Mijn G129 bloed G3588 , hetwelk G5228 voor G5216 u G1632 [G5746] vergoten wordt.

John 6:51

  51 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G2198 [G5723] dat levende G740 Brood G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G2597 [G5631] nedergedaald is G1437 ; zo G5100 iemand G1537 van G5127 dit G740 Brood G5315 [G5632] eet G1519 , die zal in G165 der eeuwigheid G2198 [G5695] leven G1161 G2532 . En G740 het Brood G3739 , dat G1473 Ik G1325 [G5692] geven zal G2076 [G5748] , is G3450 Mijn G4561 vlees G3739 , hetwelk G1473 Ik G1325 [G5692] geven zal G5228 voor G2222 het leven G2889 der wereld.

John 6:50-71

  50 G3778 Dit G2076 [G5748] is G740 het Brood G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G2597 [G5723] nederdaalt G5100 , opdat de mens G1537 G846 daarvan G5315 [G5632] ete G2532 , en G3363 niet G599 [G5632] sterve.
  51 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G2198 [G5723] dat levende G740 Brood G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G2597 [G5631] nedergedaald is G1437 ; zo G5100 iemand G1537 van G5127 dit G740 Brood G5315 [G5632] eet G1519 , die zal in G165 der eeuwigheid G2198 [G5695] leven G1161 G2532 . En G740 het Brood G3739 , dat G1473 Ik G1325 [G5692] geven zal G2076 [G5748] , is G3450 Mijn G4561 vlees G3739 , hetwelk G1473 Ik G1325 [G5692] geven zal G5228 voor G2222 het leven G2889 der wereld.
  52 G2453 De Joden G3767 dan G3164 [G5711] streden G4314 onder G240 elkander G3004 [G5723] , zeggende G4459 : Hoe G1410 [G5736] kan G2254 ons G3778 deze G4561 [Zijn] vlees G5315 [G5629] te eten G1325 [G5629] geven?
  53 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G3362 : Tenzij G4561 dat gij het vlees G5207 des Zoons G444 des mensen G5315 [G5632] eet G2532 , en G846 Zijn G129 bloed G4095 [G5632] drinkt G2192 [G5719] , zo hebt gij G3756 geen G2222 leven G1722 in G1438 uzelven.
  54 G3450 Die Mijn G4561 vlees G5176 [G5723] eet G2532 , en G3450 Mijn G129 bloed G4095 [G5723] drinkt G2192 [G5719] , die heeft G166 het eeuwige G2222 leven G2532 ; en G1473 Ik G846 zal hem G450 [G5692] opwekken G2078 ten uitersten G2250 dage.
  55 G1063 Want G3450 Mijn G4561 vlees G2076 [G5748] is G230 waarlijk G1035 Spijs G2532 , en G3450 Mijn G129 bloed G2076 [G5748] is G230 waarlijk G4213 Drank.
  56 G3450 Die Mijn G4561 vlees G5176 [G5723] eet G2532 , en G3450 Mijn G129 bloed G4095 [G5723] drinkt G3306 [G5719] , die blijft G1722 in G1698 Mij G2504 , en Ik G1722 in G846 hem.
  57 G2531 Gelijkerwijs G3165 Mij G2198 [G5723] de levende G3962 Vader G649 [G5656] gezonden heeft G2504 , en Ik G2198 [G5719] leve G1223 door G3962 den Vader G2532 ; [alzo G3165 ] die Mij G5176 [G5723] eet G2548 , dezelve G2198 [G5695] zal leven G1223 door G1691 Mij.
  58 G3778 Dit G2076 [G5748] is G740 het Brood G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G2597 [G5631] nedergedaald is G3756 ; niet G2531 gelijk G5216 uw G3962 vaders G3131 het Manna G5315 [G5627] gegeten hebben G2532 , en G599 [G5627] zijn gestorven G5126 . Die dit G740 Brood G5176 [G5723] eet G1519 , zal in G165 der eeuwigheid G2198 [G5695] leven.
  59 G5023 Deze dingen G2036 [G5627] zeide Hij G1722 in G4864 de synagoge G1321 [G5723] , lerende G1722 te G2584 Kapernaum.
  60 G4183 Velen G3767 dan G1537 van G846 Zijn G3101 discipelen G191 [G5660] , [dit] horende G2036 [G5627] , zeiden G3778 : Deze G3056 rede G2076 [G5748] is G4642 hard G5101 ; wie G1410 [G5736] kan G846 dezelve G191 [G5721] horen?
  61 G2424 Jezus G1161 nu G1492 [G5761] , wetende G1722 bij G1438 Zichzelven G3754 , dat G846 Zijn G3101 discipelen G4012 G5127 daarover G1111 [G5719] murmureerden G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G4624 [G5719] : Ergert G5209 ulieden G5124 dit?
  62 G3767 [Wat] [zou] [het] dan G1437 [zijn], zo G5207 gij den Zoon G444 des mensen G2334 [G5725] zaagt G305 [G5723] opvaren G3699 , daar G4386 Hij te voren G2258 [G5713] was?
  63 G4151 De Geest G2076 [G5748] is het G2227 [G5723] , Die levend maakt G4561 ; het vlees G5623 H is G3756 G3762 niet G5623 [G5719] nut G4487 . De woorden G3739 , die G1473 Ik G5213 tot u G2980 [G5719] spreek G2076 [G5748] , zijn G4151 geest G2532 en G2076 [G5748] zijn G2222 leven.
  64 G235 Maar G1526 [G5748] er zijn G5100 sommigen G1537 van G5216 ulieden G3756 , die niet G4100 [G5719] geloven G1063 . Want G2424 Jezus G1492 [G5715] wist G1537 van G746 den beginne G5101 , wie G1526 [G5748] zij waren G3361 , die niet G4100 [G5723] geloofden G2532 , en G5101 wie G2076 [G5748] hij was G846 , die Hem G3860 [G5694] verraden zou.
  65 G2532 En G3004 [G5707] Hij zeide G1223 G5124 : Daarom G2046 H heb Ik G5213 u G2046 [G5758] gezegd G3754 , dat G3762 niemand G4314 tot G3165 Mij G2064 [G5629] komen G1410 [G5736] kan G3362 , tenzij G846 dat het hem G1325 [G5772] gegeven G5600 [G5753] zij G1537 van G3450 Mijn G3962 Vader.
  66 G1537 Van G5127 toen af G565 [G5627] gingen G4183 velen G846 Zijner G3101 discipelen G1519 G3694 terug G2532 , en G4043 [G5707] wandelden G3765 niet meer G3326 met G846 Hem.
  67 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G1427 tot de twaalven G2309 [G5719] : Wilt G5210 gijlieden G2532 ook G3361 niet G5217 [G5721] weggaan?
  68 G4613 Simon G4074 Petrus G3767 dan G611 [G5662] antwoordde G846 Hem G2962 : Heere G4314 , tot G5101 Wien G565 [G5695] zullen wij heengaan G2192 [G5719] ? Gij hebt G4487 de woorden G166 des eeuwigen G2222 levens.
  69 G2532 En G2249 wij G4100 [G5758] hebben geloofd G2532 en G1097 [G5758] bekend G3754 , dat G4771 Gij G1488 [G5748] zijt G5547 de Christus G5207 , de Zoon G2198 [G5723] des levenden G2316 Gods.
  70 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hun G1473 : Heb Ik G3756 niet G5209 u G1427 twaalf G1586 [G5668] uitverkoren G2532 ? En G1520 een G1537 uit G5216 u G2076 [G5748] is G1228 een duivel.
  71 G1161 En G3004 [G5707] Hij zeide G2455 [dit] [van] Judas G4613 , Simons G2469 [zoon], Iskariot G1063 ; want G3778 deze G3195 [G5707] zou G846 Hem G3860 [G5721] verraden G5607 [G5752] , zijnde G1520 een G1537 van G1427 de twaalven.

John 6:47-50

  47 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1519 : Die in G1691 Mij G4100 [G5723] gelooft G2192 [G5719] , heeft G166 het eeuwige G2222 leven.
  48 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G740 het Brood G2222 des levens.
  49 G5216 Uw G3962 vaders G3131 hebben het Manna G5315 [G5627] gegeten G1722 in G2048 de woestijn G2532 , en G599 [G5627] zij zijn gestorven.
  50 G3778 Dit G2076 [G5748] is G740 het Brood G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G2597 [G5723] nederdaalt G5100 , opdat de mens G1537 G846 daarvan G5315 [G5632] ete G2532 , en G3363 niet G599 [G5632] sterve.

Acts 2:42

  42 G1161 En G2258 [G5713] zij waren G4342 [G5723] volhardende G1322 in de leer G652 der apostelen G2532 , en G2842 in de gemeenschap G2532 , en G2800 in de breking G740 des broods G2532 , en G4335 in de gebeden.

John 6:58

  58 G3778 Dit G2076 [G5748] is G740 het Brood G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G2597 [G5631] nedergedaald is G3756 ; niet G2531 gelijk G5216 uw G3962 vaders G3131 het Manna G5315 [G5627] gegeten hebben G2532 , en G599 [G5627] zijn gestorven G5126 . Die dit G740 Brood G5176 [G5723] eet G1519 , zal in G165 der eeuwigheid G2198 [G5695] leven.

1 Corinthians 11:26

  26 G1063 Want G302 zo G3740 dikwijls als G5126 gij dit G740 brood G2068 [G5725] zult eten G2532 , en G5124 dezen G4221 drinkbeker G4095 [G5725] zult drinken G2605 [G5719] , zo verkondigt G2288 den dood G2962 des Heeren G891 G302 , totdat G3739 Hij G2064 [G5632] komt.

John 15:13

  13 G3762 Niemand G2192 [G5719] heeft G3187 meerder G26 liefde G5026 dan deze G2443 , dat G5100 iemand G846 zijn G5590 leven G5087 [G5632] zette G5228 voor G846 zijn G5384 vrienden.

Luke 22:19

  19 G2532 En G2983 [G5631] Hij nam G740 brood G2168 [G5660] , en als Hij gedankt had G2806 [G5656] , brak Hij G2532 het, en G1325 [G5656] gaf G846 het hun G3004 [G5723] , zeggende G5124 : Dat G2076 [G5748] is G3450 Mijn G4983 lichaam G3588 , hetwelk G5228 voor G5216 u G1325 [G5746] gegeven wordt G4160 [G5720] ; doet G5124 dat G1519 tot G1699 Mijn G364 gedachtenis.

John 6:55-59

  55 G1063 Want G3450 Mijn G4561 vlees G2076 [G5748] is G230 waarlijk G1035 Spijs G2532 , en G3450 Mijn G129 bloed G2076 [G5748] is G230 waarlijk G4213 Drank.
  56 G3450 Die Mijn G4561 vlees G5176 [G5723] eet G2532 , en G3450 Mijn G129 bloed G4095 [G5723] drinkt G3306 [G5719] , die blijft G1722 in G1698 Mij G2504 , en Ik G1722 in G846 hem.
  57 G2531 Gelijkerwijs G3165 Mij G2198 [G5723] de levende G3962 Vader G649 [G5656] gezonden heeft G2504 , en Ik G2198 [G5719] leve G1223 door G3962 den Vader G2532 ; [alzo G3165 ] die Mij G5176 [G5723] eet G2548 , dezelve G2198 [G5695] zal leven G1223 door G1691 Mij.
  58 G3778 Dit G2076 [G5748] is G740 het Brood G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G2597 [G5631] nedergedaald is G3756 ; niet G2531 gelijk G5216 uw G3962 vaders G3131 het Manna G5315 [G5627] gegeten hebben G2532 , en G599 [G5627] zijn gestorven G5126 . Die dit G740 Brood G5176 [G5723] eet G1519 , zal in G165 der eeuwigheid G2198 [G5695] leven.
  59 G5023 Deze dingen G2036 [G5627] zeide Hij G1722 in G4864 de synagoge G1321 [G5723] , lerende G1722 te G2584 Kapernaum.

John 6:53

  53 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G3362 : Tenzij G4561 dat gij het vlees G5207 des Zoons G444 des mensen G5315 [G5632] eet G2532 , en G846 Zijn G129 bloed G4095 [G5632] drinkt G2192 [G5719] , zo hebt gij G3756 geen G2222 leven G1722 in G1438 uzelven.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.