Bible verses about "effeminate" | DSV_Strongs

Genesis 19:1-38

  1 H8147 En die twee H4397 engelen H935 [H8799] kwamen H5467 te Sodom H6153 in den avond H3876 ; en Lot H3427 [H8802] zat H8179 in de poort H5467 te Sodom H3876 ; en als Lot H7200 [H8799] hen zag H6965 [H8799] , stond hij op H7125 [H8800] hun tegemoet H7812 [H8691] , en boog zich H639 met het aangezicht H776 ter aarde.
  2 H559 [H8799] En hij zeide H2009 : Ziet H4994 nu H113 , mijne heren H5493 H0 ! keert H4994 toch H5493 [H8798] in H413 ten H1004 huize H5650 van uw knecht H3885 [H8798] , en vernacht H7364 [H8798] , en wast H7272 uw voeten H7925 [H8689] ; en gij zult vroeg opstaan H1980 [H8804] , en gaan H1870 uws weegs H559 [H8799] . En zij zeiden H3808 : Neen H3588 , maar H7339 wij zullen op de straat H3885 [H8799] vernachten.
  3 H6484 H0 En hij hield H3966 bij hen zeer H6484 [H8799] aan H413 , zodat zij tot H5493 [H8799] hem inkeerden H935 [H8799] , en kwamen H413 in H1004 zijn huis H6213 [H8799] ; en hij maakte H4960 hun een maaltijd H644 [H8804] , en bakte H4682 ongezuurde koeken H398 [H8799] , en zij aten.
  4 H2962 Eer H7901 [H8799] zij zich te slapen leiden H582 , zo hebben de mannen H5892 dier stad H582 , de mannen H5467 van Sodom H4480 , van H5288 den jongste H5704 tot H2205 den oudste H5921 toe, H1004 dat huis H5437 [H8738] omsingeld H3605 , het ganse H5971 volk H7097 , van het uiterste einde af.
  5 H7121 [H8799] En zij riepen H3876 Lot H413 toe H559 [H8799] , en zeiden H346 tot hem: Waar H582 zijn die mannen H834 , die H3915 deze nacht H413 tot H935 [H8804] u gekomen zijn H3318 [H8685] ? breng hen uit H413 tot H853 ons, opdat wij ze H3045 [H8799] bekennen.
  6 H3318 H0 Toen ging H3876 Lot H3318 [H8799] uit H413 tot H6607 hen aan de deur H5462 [H8804] , en hij sloot H1817 de deur H310 achter zich toe;
  7 H559 [H8799] En hij zeide H251 : Mijn broeders H7489 H0 ! doet H4994 toch H3808 geen H7489 [H8686] kwaad!
  8 H2009 Ziet H4994 toch H8147 , ik heb twee H1323 dochters H834 , die H3808 geen H376 man H3045 [H8804] bekend hebben H853 ; ik zal haar H4994 nu H413 tot H3318 [H8686] u uitbrengen H6213 [H8798] , en doet H2896 haar, zoals het goed H5869 is in uw ogen H7535 ; alleenlijk H6213 [H8799] doet H411 dezen H582 mannen H408 H1697 niets H3588 ; want H5921 H3651 daarom H6738 zijn zij onder de schaduw H6982 mijns daks H935 [H8804] ingegaan.
  9 H559 [H8799] Toen zeiden zij H5066 [H8798] : Kom H1973 verder aan H559 [H8799] ! Voorts zeiden zij H259 : Deze ene H935 [H8804] is gekomen H1481 [H8800] , om als vreemdeling [hier] te wonen H8199 H0 , en zoude hij H8199 [H8800] alleszins H8199 [H8799] rechter zijn H6258 ? Nu H7489 [H8686] zullen wij u meer kwaads doen H4480 , dan H1992 hun H6484 [H8799] . En zij drongen H3966 zeer H376 op den man H3876 , op Lot H5066 [H8799] , en zij traden toe H1817 om de deur H7665 [H8800] open te breken.
  10 H582 Doch die mannen H7971 H0 staken H3027 hun hand H7971 [H8799] uit H935 H0 , en deden H3876 Lot H413 tot H935 [H8686] zich inkomen H1004 in het huis H5462 [H8804] , en sloten H1817 de deur toe.
  11 H5221 [H8689] En zij sloegen H582 de mannen H834 , die H6607 aan de deur H1004 van het huis H5575 waren, met verblindheden H4480 , van H6996 den kleinste H5704 tot H1419 aan den grootste H3811 [H8799] , zodat zij moede werden H6607 , om de deur H4672 [H8800] te vinden.
  12 H559 [H8799] Toen zeiden H582 die mannen H413 tot H3876 Lot H4310 : Wien H6311 hebt gij hier H4310 nog meer H2860 ? een schoonzoon H1121 , of uw zonen H1323 , of uw dochteren H3605 , en allen H834 , die H5892 gij hebt in deze stad H3318 [H8685] , breng H4480 uit H4725 deze plaats;
  13 H3588 Want H587 wij H7843 H0 gaan H2088 deze H4725 plaats H7843 [H8688] verderven H3588 , omdat H6818 haar geroep H1431 [H8804] groot geworden is H854 voor H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN H3068 , en de HEERE H7971 [H8762] ons uitgezonden heeft H7843 [H8763] , om haar te verderven.
  14 H3318 H0 Toen ging H3876 Lot H3318 [H8799] uit H1696 [H8762] , en sprak H413 tot H2860 zijn schoonzonen H1323 , die zijn dochteren H3947 [H8802] nemen zouden H559 [H8799] , en zeide H6965 [H8798] : Maakt u op H3318 [H8798] , gaat H4480 uit H2088 deze H4725 plaats H3588 ; want H3068 de HEERE H7843 H0 gaat H5892 deze stad H7843 [H8688] verderven H1961 [H8799] . Maar hij was H5869 in de ogen H2860 zijner schoonzonen H6711 [H8764] als jokkende.
  15 H3644 En als H7837 de dageraad H5927 [H8804] opging H213 [H8686] , drongen H4397 de engelen H3876 Lot H559 [H8800] aan, zeggende H6965 [H8798] : Maak u op H3947 [H8798] , neem H802 uw huisvrouw H8147 , en uw twee H1323 dochteren H4672 [H8737] , die voorhanden zijn H6435 H0 , opdat H5771 gij in de ongerechtigheid H5892 dezer stad H6435 niet H5595 [H8735] omkomt.
  16 H4102 [H8698] Maar hij vertoefde H2388 [H8686] ; zo grepen H582 dan die mannen H3027 zijn hand H3027 , en de hand H802 zijner vrouw H3027 , en de hand H8147 zijner twee H1323 dochteren H2551 , om de verschoning H3068 des HEEREN H5921 over H3318 H0 hem; en zij brachten H3318 [H8686] hem uit H3240 [H8686] , en stelden H2351 hem buiten H5892 de stad.
  17 H1961 [H8799] En het geschiedde H853 als zij hen H3318 [H8687] uitgebracht hadden H2351 naar buiten H559 [H8799] , zo zeide Hij H4422 [H8734] : behoud u H5921 om H5315 uws levens H5027 [H8686] wil; zie H408 niet H310 achter H5975 [H8799] u om, en sta H408 niet H3605 op deze ganse H3603 vlakte H4422 [H8734] ; behoud u H2022 naar het gebergte H6435 heen, opdat gij niet H5595 [H8735] omkomt.
  18 H3876 En Lot H559 [H8799] zeide H413 tot H408 hen: Neen H4994 toch H113 , Heere!
  19 H2009 Zie H4994 toch H5650 , Uw knecht H2580 heeft genade H4672 [H8804] gevonden H5869 in Uw ogen H2617 , en Gij hebt Uw weldadigheid H1431 [H8686] groot gemaakt H834 , die H5978 Gij aan mij H6213 [H8804] gedaan hebt H5315 , om mijn ziel H2421 [H8687] te behouden H595 bij het leven; maar ik H3808 zal niet H3201 [H8799] kunnen H4422 [H8736] behouden worden H2022 naar het gebergte H6435 heen, opdat mij niet misschien H7451 dat kwaad H1692 [H8799] aankleve H4191 [H8804] , en ik sterve!
  20 H2009 Ziet H4994 toch H2063 , deze H5892 stad H7138 [is] nabij H8033 , om derwaarts H5127 [H8800] te vluchten H1931 , en zij H4705 [is] klein H4422 H0 ; laat mij H4994 toch H8033 derwaarts H4422 [H8735] behouden worden H1931 [[is] zij H3808 niet H4705 klein H5315 ?] opdat mijn ziel H2421 [H8799] leve.
  21 H559 [H8799] En Hij zeide H413 tot H2009 hem: Zie H5375 H0 , Ik heb H6440 uw aangezicht H5375 [H8804] opgenomen H1571 ook H2088 in deze H1697 zaak H1115 H0 , dat H5892 Ik deze stad H1115 niet H2015 [H8800] omkere H834 waarvan H1696 [H8765] gij gesproken hebt.
  22 H4116 [H8761] Haast H4422 [H8734] , behoud u H8033 derwaarts H3588 ; want H3808 H1697 Ik zal niets H3201 [H8799] kunnen H6213 [H8800] doen H5704 , totdat H8033 gij daarhenen H935 [H8800] ingekomen zijt H5921 H3651 . Daarom H7121 [H8804] noemde men H8034 den naam H5892 dezer stad H6820 Zoar.
  23 H8121 De zon H3318 [H8804] ging op H5921 boven H776 de aarde H3876 , als Lot H6820 te Zoar H935 [H8804] inkwam.
  24 H4305 H0 Toen deed H3068 de HEERE H1614 zwavel H784 en vuur H5921 over H5467 Sodom H5921 en H6017 Gomorra H4305 [H8689] regenen H4480 H854 , van H3068 den HEERE H4480 uit H8064 den hemel.
  25 H2015 H0 En Hij keerde H411 deze H5892 steden H2015 [H8799] om H3605 , en die ganse H3603 vlakte H3605 H853 , en alle H3427 [H8802] inwoners H5892 dezer steden H6780 , ook het gewas H127 des lands.
  26 H802 En zijn huisvrouw H5027 [H8686] zag om H4480 van H310 achter hem H1961 [H8799] ; en zij werd H5333 H4417 een zoutpilaar.
  27 H85 En Abraham H7925 H0 maakte zich H1242 deszelven morgens H7925 [H8686] vroeg op H413 , naar H4725 de plaats H834 H8033 , waar H854 hij voor H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN H5975 [H8804] gestaan had.
  28 H8259 [H8686] En hij zag H413 H6440 naar H5467 Sodom H6017 en Gomorra H413 H6440 toe, en naar H3605 het ganse H776 land H3603 van die vlakte H7200 [H8799] ; en hij zag H2009 , en ziet H5927 H0 , er ging H7008 een rook H776 van het land H5927 [H8804] op H7008 , gelijk de rook H3536 eens ovens.
  29 H1961 [H8799] En het geschiedde H430 , toen God H5892 de steden H3603 dezer vlakte H7843 [H8763] verdierf H430 , dat God H85 aan Abraham H2142 [H8799] gedacht H7971 [H8762] , en Hij leidde H3876 Lot H4480 uit H8432 het midden H2018 dezer omkering H2015 [H8800] , in het omkeren H5892 dier steden H834 H2004 , in welke H3876 Lot H3427 [H8804] gewoond had.
  30 H3876 En Lot H5927 [H8799] toog op [H8804] uit H6820 Zoar H3427 [H8799] , en woonde H2022 op den berg H8147 , en zijn twee H1323 dochters H5973 met H3588 hem; want H3372 [H8804] hij vreesde H6820 binnen Zoar H3427 [H8800] te wonen H3427 [H8799] . En hij woonde H4631 in een spelonk H1931 , hij H8147 en zijn twee H1323 dochters.
  31 H559 [H8799] Toen zeide H1067 de eerstgeborene H413 tot H6810 de jongste H1 : Onze vader H2204 [H8804] is oud H369 , en er is geen H376 man H776 in dit land H5921 , om tot H935 [H8800] ons in te gaan H1870 , naar de wijze H3605 der ganse H776 aarde.
  32 H3212 [H8798] Kom H1 , laat ons onze vader H3196 wijn H8248 [H8686] te drinken geven H5973 , en hem H7901 [H8799] hem liggen H4480 , opdat wij van H1 onze vader H2233 zaad H2421 [H8762] in het leven behouden.
  33 H8248 H0 En zij gaven H1931 dien H3915 nacht H1 haar vader H3196 wijn H8248 [H8686] te drinken H1067 ; en de eerstgeborene H935 [H8799] kwam H7901 [H8799] , en lag H854 bij H1 haar vader H3808 , en hij werd het niet H3045 [H8804] gewaar H7901 [H8800] in haar nederliggen H6965 [H8800] , noch in haar opstaan.
  34 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 des H4283 anderen daags H1067 , dat de eerstgeborene H559 [H8799] zeide H413 tot H6810 de jongste H2005 : Zie H570 , ik heb gisteren nacht H854 bij H1 mijn vader H7901 [H8804] gelegen H1571 ; laat ons ook H3915 dezen nacht H3196 hem wijn H8248 [H8686] te drinken geven H935 [H8798] ; ga dan in H7901 [H8798] , lig H5973 bij hem H4480 , opdat wij van H1 onzen vader H2233 zaad H2421 [H8762] in het leven behouden.
  35 H8248 H0 En zij gaven H1 haar vader H1571 ook H1931 dien H3915 nacht H3196 wijn H8248 [H8686] te drinken H6810 , en de jongste H6965 [H8799] stond op H7901 [H8799] , en lag H5973 bij hem H3808 . En hij werd het niet H3045 [H8804] gewaar H7901 [H8800] in haar nederliggen H6965 [H8800] , noch in haar opstaan.
  36 H8147 En de twee H1323 dochters H3876 van Lot H2029 [H8799] werden bevrucht H4480 van H1 haar vader.
  37 H1067 En de eerstgeborene H3205 [H8799] baarde H1121 een zoon H7121 [H8799] , en noemde H8034 zijn naam H4124 Moab H1931 ; deze H1 is de vader H4124 der Moabieten H5704 , tot op H3117 dezen dag.
  38 H6810 En de jongste H3205 [H8804] baarde H1571 H1931 ook H1121 een zoon H7121 [H8799] , en noemde H8034 zijn naam H1151 Ben-ammi H1931 ; deze H1 is de vader H1121 der kinderen H5983 Ammons H5704 , tot op H3117 dezen dag.

Leviticus 18:22

  22 H2145 Bij een manspersoon H7901 [H8799] zult gij niet liggen H802 met vrouwelijke H4904 bijligging H8441 ; dit is een gruwel.

Romans 1:26-27

  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 [G5656] overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 [G5656] veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 [G5631] , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 [G5681] , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 [G5740] bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 [G5713] [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 [G5723] ontvangende.

Romans 1:1-32

  1 G3972 Paulus G1401 , een dienstknecht G2424 van Jezus G5547 Christus G2822 , een geroepen G652 apostel G873 [G5772] , afgezonderd G1519 tot G2098 het Evangelie G2316 van God,
  2 G3739 [Hetwelk G4279 [G5662] Hij te voren beloofd had G1223 door G846 Zijn G4396 profeten G1722 , in G40 de G1124 heilige Schriften].
  3 G4012 Van G846 Zijn G5207 Zoon G3588 , Die G1096 [G5637] geworden is G1537 uit G4690 het zaad G1138 van David G2596 , naar G4561 het vlees;
  4 G1722 G1411 Die krachtelijk G3724 [G5685] bewezen is G5207 te zijn de Zoon G2316 van God G2596 , naar G4151 den Geest G42 der heiligmaking G1537 , uit G386 de opstanding G3498 der doden G2424 ] [namelijk] Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere:
  5 G1223 [Door G3739 Welken G2983 [G5627] wij hebben ontvangen G5485 genade G2532 en G651 het apostelschap G1519 , tot G5218 gehoorzaamheid G4102 des geloofs G1722 onder G3956 al G1484 de heidenen G5228 , voor G846 Zijn G3686 Naam;
  6 G1722 Onder G3739 welken G5210 gij G2532 ook G2075 [G5748] zijt G2822 , geroepenen G2424 van Jezus G5547 Christus!]
  7 G3956 Allen G1722 , die te G4516 Rome G5607 [G5752] zijt G27 , geliefden G2316 Gods G2822 , en geroepen G40 heiligen G5485 , genade G5213 zij u G2532 , en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  8 G4412 G3303 Eerstelijk G2168 [G5719] dank ik G3450 mijn G2316 God G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G5228 over G5216 u G3956 allen G3754 , dat G5216 uw G4102 geloof G2605 [G5743] verkondigd wordt G1722 in G3650 de gehele G2889 wereld.
  9 G1063 Want G2316 God G2076 [G5748] is G3450 mijn G3144 Getuige G3739 , Welken G3000 [G5719] ik diene G1722 in G3450 mijn G4151 geest G1722 , in G2098 het Evangelie G846 Zijns G5207 Zoons G5613 , hoe G89 ik zonder nalaten G5216 uwer G3417 gedenke;
  10 G3842 Allen tijd G1909 in G3450 mijn G4335 gebeden G1189 [G5740] biddende G1513 , of G4458 mogelijk G2235 mij nog G4218 te eniger tijd G2137 [G5701] goede gelegenheid gegeven wierd G1722 , door G2307 den wil G2316 van God G4314 , om tot G5209 ulieden G2064 [G5629] te komen.
  11 G1063 Want G1971 [G5719] ik verlang G5209 om u G1492 [G5629] te zien G2443 , opdat G5213 ik u G5100 enige G4152 geestelijke G5486 gave G3330 [G5632] mocht mededelen G1519 , ten einde G5209 gij G4741 [G5683] versterkt zoudt worden;
  12 G1161   G5124 Dat G2076 [G5748] is G4837 [G5683] , om mede vertroost te worden G1722 onder G5213 u G1223 , door G240 het onderlinge G4102 geloof G5037 , zo G5216 het uwe G2532 als G1700 het mijne.
  13 G1161 Doch G2309 [G5719] ik wil G3756 niet G5209 , dat u G50 [G5721] onbekend zij G80 , broeders G3754 , dat G4178 ik menigmaal G4388 [G5639] voorgenomen heb G4314 tot G5209 u G2064 [G5629] te komen G2532 [en G891 ben tot G1204 nog toe G2967 [G5681] verhinderd geweest G2443 ], opdat G2532 ik ook G1722 onder G5213 u G5100 enige G2590 vrucht G2192 [G5632] zou hebben G2531 , gelijk G2532 als ook G1722 onder G3062 de andere G1484 heidenen.
  14 G5037 Beiden G1672 Grieken G2532 en G915 Barbaren G5037 , beiden G4680 wijzen G2532 en G453 onwijzen G1510 [G5748] ben ik G3781 een schuldenaar.
  15 G3779 Alzo G2596 hetgeen G1691 in mij G4289 is, dat is volvaardig G5213 , om u G2532 ook G1722 , die te G4516 Rome G2097 [G5670] zijt, het Evangelie te verkondigen.
  16 G1063 Want G1870 [G5736] ik schaam mij G2098 des Evangelies G5547 van Christus G3756 niet G1063 ; want G2076 [G5748] het is G1411 een kracht G2316 Gods G1519 tot G4991 zaligheid G3956 een iegelijk G4100 [G5723] , die gelooft G4412 , eerst G2453 den Jood G2532 , en G5037 [ook G1672 ] den Griek.
  17 G1063 Want G1343 de rechtvaardigheid G2316 Gods G1722 wordt in G846 hetzelve G601 [G5743] geopenbaard G1537 uit G4102 geloof G1519 tot G4102 geloof G2531 ; gelijk G1125 [G5769] geschreven is G1161 : Maar G1342 de rechtvaardige G1537 zal uit G4102 het geloof G2198 [G5695] leven.
  18 G1063 Want G3709 de toorn G2316 Gods G601 [G5743] wordt geopenbaard G575 van G3772 den hemel G1909 over G3956 alle G763 goddeloosheid G2532 , en G93 ongerechtigheid G444 der mensen G225 , [als] die de waarheid G1722 in G93 ongerechtigheid G2722 [G5723] ten onder houden.
  19 G1360 Overmits G2316 hetgeen van God G1110 kennelijk G2076 [G5748] is G1722 , in G846 hen G5318 openbaar G1063 is; want G2316 God G846 heeft het hun G5319 [G5656] geopenbaard.
  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.
  21 G1360 Omdat G2316 zij, God G1097 [G5631] kennende G5613 , [Hem] als G2316 God G3756 niet G1392 [G5656] hebben verheerlijkt G2228 of G2168 [G5656] gedankt G235 ; maar G3154 [G5681] zijn verijdeld geworden G1722 in G846 hun G1261 overleggingen G2532 en G846 hun G801 onverstandig G2588 hart G4654 [G5681] is verduisterd geworden;
  22 G5335 [G5723] Zich uitgevende G1511 [G5750] voor G4680 wijzen G3471 [G5681] , zijn zij dwaas geworden;
  23 G2532 En G1391 hebben de heerlijkheid G862 des onverderfelijken G2316 Gods G236 [G5656] veranderd G1722 in G3667 de gelijkenis G1504 eens beelds G5349 van een verderfelijk G444 mens G2532 , en G4071 van gevogelte G2532 , en G5074 van viervoetige G2532 en G2062 kruipende [gedierten].
  24 G1352 Daarom G2316 heeft God G846 hen G2532 ook G3860 [G5656] overgegeven G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 hunner G2588 harten G1519 tot G167 onreinigheid G846 , om hun G4983 lichamen G1722 onder G1438 elkander G818 [G5729] te onteren;
  25 G3748 [Als] die G225 de waarheid G2316 Gods G3337 [G5656] veranderd hebben G1722 in G5579 de leugen G2532 , en G2937 het schepsel G4573 [G5662] geeerd G2532 en G3000 [G5656] gediend hebben G3844 boven G2936 [G5660] den Schepper G3739 , Die G2128 te prijzen G2076 [G5748] is G1519 in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 [G5656] overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 [G5656] veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 [G5631] , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 [G5681] , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 [G5740] bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 [G5713] [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 [G5723] ontvangende.
  28 G2532 En G2531 gelijk G3756 het hun niet G1381 [G5656] goed gedacht heeft G2316 God G1722 in G1922 erkentenis G2192 [G5721] te houden G2316 , zo heeft God G846 hen G3860 [G5656] overgegeven G1519 in G96 een verkeerden G3563 zin G4160 [G5721] , om te doen G3361 dingen, die niet G2520 [G5723] betamen;
  29 G4137 [G5772] Vervuld zijnde G3956 met alle G93 ongerechtigheid G4202 , hoererij G4189 , boosheid G4124 , gierigheid G2549 , kwaadheid G3324 , vol G5355 van nijdigheid G5408 , moord G2054 , twist G1388 , bedrog G2550 , kwaadaardigheid;
  30 G5588 Oorblazers G2637 , achterklappers G2319 , haters Gods G5197 , smaders G5244 , hovaardigen G213 , laatdunkenden G2182 , vinders G2556 van kwade dingen G1118 , den ouderen G545 ongehoorzaam;
  31 G801 Onverstandigen G802 , verbondbrekers G794 , zonder natuurlijke liefde G786 , onverzoenlijken G415 , onbarmhartigen;
  32 G3748 Dewelken G1345 , daar zij het recht G2316 Gods G1921 [G5631] weten G3754 , [namelijk], dat G5108 degenen, die zulke dingen G4238 [G5723] doen G2288 , des doods G514 waardig G1526 [G5748] zijn G3756 ] niet G3440 alleen G846 dezelve G4160 [G5719] doen G235 , maar G2532 ook G4909 [G5719] mede een welgevallen hebben G4238 [G5723] in degenen, die ze doen.

Hebrews 13:4

  4 G1062 Het huwelijk G5093 [is] eerlijk G1722 onder G3956 allen G2532 , en G2845 het bed G283 onbevlekt G1161 ; maar G4205 hoereerders G2532 en G3432 overspelers G2316 zal God G2919 [G5692] oordelen.

Leviticus 20:13

  13 H376 Wanneer ook een man H2145 bij een manspersoon H7901 [H8799] zal gelegen hebben H802 , met vrouwelijke H4904 bijligging H8147 , zij hebben beiden H8441 een gruwel H6213 [H8804] gedaan H4191 [H8800] ; zij zullen zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H1818 ; hun bloed is op hen!

Deuteronomy 22:5

  5 H3627 Het kleed H1397 eens mans H802 zal niet zijn aan een vrouw H1397 , en een man H802 H8071 zal geen vrouwenkleed H3847 [H8799] aantrekken H428 ; want al wie zulks H6213 [H8802] doet H3068 , is den HEERE H430 , uw God H8441 , een gruwel.

1 Corinthians 6:9-10

  9 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G94 de onrechtvaardigen G932 het Koninkrijk G2316 Gods G3756 niet G2816 [G5692] zullen beerven?
  10 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3777 ; noch G4205 hoereerders G3777 , noch G1496 afgodendienaars G3777 , noch G3432 overspelers G3777 , noch G3120 ontuchtigen G3777 , noch G733 die bij mannen liggen G3777 , noch G2812 dieven G3777 , noch G4123 gierigaards G3777 , noch G3183 dronkaards G3756 , geen G3060 lasteraars G3756 , geen G727 rovers G932 zullen het Koninkrijk G2316 Gods G3756 G2816 [G5692] beerven.

1 Corinthians 6:1-20

  1 G5111 [G5719] Durft G5100 iemand G5216 van ulieden G4229 , die een zaak G2192 [G5723] heeft G4314 tegen G2087 een ander G2919 [G5745] , te recht gaan G1909 voor G94 de onrechtvaardigen G2532 , en G3780 niet G1909 voor G40 de heiligen?
  2 G1492 [G5758] Weet gij G3756 niet G3754 , dat G40 de heiligen G2889 de wereld G2919 [G5692] oordelen zullen G2532 ? En G1487 indien G1722 door G5213 u G2889 de wereld G2919 [G5743] geoordeeld wordt G2075 [G5748] , zijt gij G370 onwaardig G1646 de minste G2922 gerechtzaken?
  3 G1492 [G5758] Weet gij G3756 niet G3754 , dat G32 wij de engelen G2919 [G5692] oordelen zullen G3386 G1065 ? Hoeveel te meer G982 de zaken, die dit leven aangaan?
  4 G3303   G1437 Zo G3767 gij dan G2922 gerechtzaken G2192 [G5725] hebt G982 , die dit leven aangaan G2523 [G5719] , zet G5128 die G1722 [daarover], die in G1577 de Gemeente G1848 [G5772] minst geacht zijn.
  5 G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G4314 [dit] tot G1791 schaamte G2076 [G5748] . Is er G3779 [dan] alzo G1722 onder G5213 u G3756 geen G4680 , die wijs G3761 is, ook niet G1520 een G3739 , die G1410 [G5695] zou kunnen G1252 [G5658] oordelen G303 G3319 tussen G846 zijn G80 broeders?
  6 G235 Maar G80 de [ene] broeder G3326 gaat met G80 den [anderen] broeder G2919 [G5743] te recht G2532 , en G5124 dat G1909 voor G571 ongelovigen.
  7 G3303   G2076 [G5748] Zo is er G3767 dan G2235 nu G3654 ganselijk G2275 gebrek G1722 onder G5213 u G3754 , dat G3326 gij met G1438 elkander G2917 rechtzaken G2192 [G5719] hebt G1302 . Waarom G91 H lijdt gij G3780 niet G3123 liever G91 [G5743] ongelijk G1302 ? Waarom G650 H lijdt gij G3780 niet G3123 liever G650 [G5743] schade?
  8 G235 Maar G5210 gijlieden G91 [G5719] doet ongelijk G2532 , en G650 [G5719] doet schade G2532 , en G5023 dat G80 den broederen.
  9 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G94 de onrechtvaardigen G932 het Koninkrijk G2316 Gods G3756 niet G2816 [G5692] zullen beerven?
  10 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3777 ; noch G4205 hoereerders G3777 , noch G1496 afgodendienaars G3777 , noch G3432 overspelers G3777 , noch G3120 ontuchtigen G3777 , noch G733 die bij mannen liggen G3777 , noch G2812 dieven G3777 , noch G4123 gierigaards G3777 , noch G3183 dronkaards G3756 , geen G3060 lasteraars G3756 , geen G727 rovers G932 zullen het Koninkrijk G2316 Gods G3756 G2816 [G5692] beerven.
  11 G2532 En G5023 dit G2258 [G5713] waart gij G5100 sommigen G235 ; maar G628 [G5668] gij zijt afgewassen G235 , maar G37 [G5681] gij zijt geheiligd G235 , maar G1344 [G5681] gij zijt gerechtvaardigd G1722 , in G3686 den Naam G2962 van den Heere G2424 Jezus G2532 , en G1722 door G4151 den Geest G2257 onzes G2316 Gods;
  12 G3956 Alle dingen G3427 zijn mij G1832 [G5748] geoorloofd G235 , maar G3956 alle dingen G3756 zijn niet G4851 [G5719] oorbaar G3956 ; alle dingen G3427 zijn mij G1832 [G5748] geoorloofd G235 , maar G1473 ik G1850 H zal onder de macht G5259 van G3756 G5100 geen G1850 [G5701] mij laten brengen.
  13 G1033 De spijzen G2836 zijn voor de buik G2532 , en G2836 de buik G1033 [is] voor de spijzen G1161 ; maar G2316 God G2532 zal beide G5026 dezen G2532 en G5023 die G2673 [G5692] te niet doen G1161 . Doch G4983 het lichaam G3756 is niet G4202 voor de hoererij G235 , maar G2962 voor den Heere G2532 en G2962 de Heere G4983 voor het lichaam.
  14 G1161 En G2316 God G2532 heeft ook G2962 den Heere G1453 [G5656] opgewekt G2532 , en G2248 zal ons G1825 [G5692] opwekken G1223 door G846 Zijn G1411 kracht.
  15 G1492 [G5758] Weet gij G3756 niet G3754 , dat G5216 uw G4983 lichamen G3196 leden G5547 van Christus G2076 [G5748] zijn G3767 ? Zal ik dan G3196 de leden G5547 van Christus G142 [G5660] nemen G4160 [G5661] , en maken G3196 ze leden G4204 ener hoer G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre.
  16 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G4204 die de hoer G2853 [G5746] aanhangt G1520 , een G4983 lichaam G2076 [G5748] [met] [haar] is G1063 ? Want G1417 die twee G5346 [G5748] , zegt Hij G1519 , zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 [G5704] wezen.
  17 G1161 Maar G2962 die den Heere G2853 [G5746] aanhangt G2076 [G5748] , is G1520 een G4151 geest [met] [Hem].
  18 G5343 [G5720] Vliedt G4202 de hoererij G3956 . Alle G265 zonde G3739 G1437 , die G444 de mens G4160 [G5661] doet G2076 [G5748] , is G1622 buiten G4983 het lichaam G1161 , maar G4203 [G5723] die hoererij bedrijft G264 [G5719] , zondigt G1519 tegen G2398 zijn eigen G4983 lichaam.
  19 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G5216 ulieder G4983 lichaam G3485 een tempel G2076 [G5748] is G40 van den Heiligen G4151 Geest G1722 , Die in G5213 u G3739 is, Dien G575 gij van G2316 God G2192 [G5719] hebt G2532 , en G1438 [dat] gij uws zelfs G3756 niet G2075 [G5748] zijt?
  20 G1063 Want G5092 gij zijt duur G59 [G5681] gekocht G1392 [G5657] : zo verheerlijkt G1211 dan G2316 God G1722 in G5216 uw G4983 lichaam G2532 en G1722 in G5216 uw G4151 geest G3748 , welke G2316 Godes G2076 [G5748] zijn.

1 Timothy 1:10

  10 G4205 Den hoereerders G733 , dien, die bij mannen liggen G405 , den mensendieven G5583 , den leugenaars G1965 , den meinedigen G2532 , en G1536 zo er iets G2087 anders G480 [G5736] tegen G5198 [G5723] de gezonde G1319 leer is;

1 Corinthians 6:9

  9 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G94 de onrechtvaardigen G932 het Koninkrijk G2316 Gods G3756 niet G2816 [G5692] zullen beerven?

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.