Bible verses about "disobedience" | DSV_Strongs

2 Chronicles 7:14

  14 H5971 En Mijn volk H5921 , over H834 dewelken H8034 Mijn Naam H7121 [H8738] genoemd wordt H3665 [H8735] , zich verootmoedigt H6419 [H8691] en bidt H6440 , en zij Mijn aangezicht H1245 [H8762] zoeken H7725 [H8799] , en zich bekeren H4480 van H7451 hun boze H1870 wegen H589 ; zo zal Ik H4480 uit H8064 den hemel H8085 [H8799] horen H2403 , en hun zonden H5545 [H8799] vergeven H776 , en hun land H7495 [H8799] genezen.

Psalms 119:136

  136 H6388 H4325 Waterbeken H3381 [H8804] vlieten af H5869 uit mijn ogen H8451 , omdat zij Uw wet H8104 [H8804] niet onderhouden.

Proverbs 1:23-33

  23 H7725 [H8799] Keert u H8433 tot Mijn bestraffing H7307 ; ziet, Ik zal Mijn Geest H5042 [H8686] ulieden overvloediglijk uitstorten H1697 ; Ik zal Mijn woorden H3045 [H8686] u bekend maken.
  24 H7121 [H8804] Dewijl Ik geroepen heb H3985 [H8762] , en gijlieden geweigerd hebt H3027 ; Mijn hand H5186 [H8804] uitgestrekt heb H7181 [H8688] , en er niemand was, die opmerkte;
  25 H6098 En gij al Mijn raad H6544 [H8799] verworpen H8433 , en Mijn bestraffing H14 [H8804] niet gewild hebt;
  26 H343 Zo zal Ik ook in ulieder verderf H7832 [H8799] lachen H3932 [H8799] ; Ik zal spotten H6343 , wanneer uw vreze H935 [H8800] komt.
  27 H6343 Wanneer uw vreze H935 [H8800] komt H7722 H7584 [H8675] gelijk een verwoesting H343 , en uw verderf H857 [H8799] aankomt H5492 als een wervelwind H6869 ; wanneer u benauwdheid H6695 en angst H935 [H8800] overkomt;
  28 H7121 [H8799] Dan zullen zij tot Mij roepen H6030 [H8799] , maar Ik zal niet antwoorden H7836 [H8762] ; zij zullen Mij vroeg zoeken H4672 [H8799] , maar zullen Mij niet vinden;
  29 H1847 Daarom, dat zij de wetenschap H8130 [H8804] gehaat hebben H3374 , en de vreze H3068 des HEEREN H977 [H8804] niet hebben verkoren.
  30 H6098 Zij hebben in Mijn raad H14 [H8804] niet bewilligd H8433 ; al Mijn bestraffingen H5006 [H8804] hebben zij versmaad;
  31 H398 [H8799] Zo zullen zij eten H6529 van de vrucht H1870 van hun weg H7646 [H8799] , en zich verzadigen H4156 met hun raadslagen.
  32 H4878 Want de afkering H6612 der slechten H2026 [H8799] zal hen doden H7962 , en de voorspoed H3684 der zotten H6 [H8762] zal hen verderven.
  33 H8085 [H8802] Maar die naar Mij hoort H983 , zal zeker H7931 [H8799] wonen H7599 [H8768] , en hij zal gerust zijn H6343 van de vreze H7451 des kwaads.

Matthew 22:37-40

  37 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G25 [G5692] : Gij zult liefhebben G2962 den Heere G4675 , uw G2316 God G1722 , met G3650 geheel G4675 uw G2588 hart G2532 , en G1722 met G3650 geheel G4675 uw G5590 ziel G2532 , en G1722 met G3650 geheel G4675 uw G1271 verstand.
  38 G3778 Dit G2076 [G5748] is G4413 het eerste G2532 en G3173 het grote G1785 gebod.
  39 G1161 En G1208 het tweede G846 aan dit G3664 gelijk G4675 , [is]: Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 als G4572 uzelven.
  40 G1722 Aan G5025 deze G1417 twee G1785 geboden G2910 [G5743] hangt G3650 de ganse G3551 wet G2532 en G4396 de profeten.

John 8:44

  44 G5210 Gij G2075 [G5748] zijt G1537 uit G3962 den vader G1228 den duivel G2532 , en G2309 [G5719] wilt G1939 de begeerten G5216 uws G3962 vaders G4160 [G5721] doen G1565 ; die G2258 [G5713] was G443 een mensenmoorder G575 van G746 den beginne G2532 , en G1722 is in G225 de waarheid G3756 niet G2476 [G5707] staande gebleven G3754 ; want G3756 geen G225 waarheid G2076 [G5748] is G1722 in G846 hem G3752 . Wanneer G5579 hij de leugen G2980 [G5725] spreekt G2980 [G5719] , zo spreekt hij G1537 uit G2398 zijn eigen G3754 ; want G2076 [G5748] hij is G5583 een leugenaar G2532 , en G3962 de vader G846 derzelve [leugen].

1 Corinthians 6:19-20

  19 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G5216 ulieder G4983 lichaam G3485 een tempel G2076 [G5748] is G40 van den Heiligen G4151 Geest G1722 , Die in G5213 u G3739 is, Dien G575 gij van G2316 God G2192 [G5719] hebt G2532 , en G1438 [dat] gij uws zelfs G3756 niet G2075 [G5748] zijt?
  20 G1063 Want G5092 gij zijt duur G59 [G5681] gekocht G1392 [G5657] : zo verheerlijkt G1211 dan G2316 God G1722 in G5216 uw G4983 lichaam G2532 en G1722 in G5216 uw G4151 geest G3748 , welke G2316 Godes G2076 [G5748] zijn.

1 Corinthians 6:15-20

  15 G1492 [G5758] Weet gij G3756 niet G3754 , dat G5216 uw G4983 lichamen G3196 leden G5547 van Christus G2076 [G5748] zijn G3767 ? Zal ik dan G3196 de leden G5547 van Christus G142 [G5660] nemen G4160 [G5661] , en maken G3196 ze leden G4204 ener hoer G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre.
  16 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G4204 die de hoer G2853 [G5746] aanhangt G1520 , een G4983 lichaam G2076 [G5748] [met] [haar] is G1063 ? Want G1417 die twee G5346 [G5748] , zegt Hij G1519 , zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 [G5704] wezen.
  17 G1161 Maar G2962 die den Heere G2853 [G5746] aanhangt G2076 [G5748] , is G1520 een G4151 geest [met] [Hem].
  18 G5343 [G5720] Vliedt G4202 de hoererij G3956 . Alle G265 zonde G3739 G1437 , die G444 de mens G4160 [G5661] doet G2076 [G5748] , is G1622 buiten G4983 het lichaam G1161 , maar G4203 [G5723] die hoererij bedrijft G264 [G5719] , zondigt G1519 tegen G2398 zijn eigen G4983 lichaam.
  19 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G5216 ulieder G4983 lichaam G3485 een tempel G2076 [G5748] is G40 van den Heiligen G4151 Geest G1722 , Die in G5213 u G3739 is, Dien G575 gij van G2316 God G2192 [G5719] hebt G2532 , en G1438 [dat] gij uws zelfs G3756 niet G2075 [G5748] zijt?
  20 G1063 Want G5092 gij zijt duur G59 [G5681] gekocht G1392 [G5657] : zo verheerlijkt G1211 dan G2316 God G1722 in G5216 uw G4983 lichaam G2532 en G1722 in G5216 uw G4151 geest G3748 , welke G2316 Godes G2076 [G5748] zijn.

Ephesians 2:2

  2 G1722 In G3739 welke G4218 gij eertijds G4043 [G5656] gewandeld hebt G2596 , naar G165 de eeuw G5127 dezer G2889 wereld G2596 , naar G758 den overste G1849 van de macht G109 der lucht G4151 , van den geest G3568 , die nu G1754 [G5723] werkt G1722 in G5207 de kinderen G543 der ongehoorzaamheid;

Romans 3:23

  23 G1063 Want G3956 zij hebben allen G264 [G5627] gezondigd G2532 , en G5302 [G5743] derven G1391 de heerlijkheid G2316 Gods;

Deuteronomy 28:1-68

  1 H6963 En het zal geschieden, indien gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8800] , vlijtiglijk H8085 [H8799] zult gehoorzamen H8104 [H8800] , waarnemende H6213 [H8800] te doen H4687 al Zijn geboden H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H3068 , zo zal de HEERE H430 , uw God H5945 , u hoog H5414 [H8804] zetten H1471 boven alle volken H776 der aarde.
  2 H1293 En al deze zegeningen H935 [H8804] zullen over u komen H5381 [H8689] , en u aantreffen H6963 , wanneer gij der stem H3068 des HEEREN H430 uws Gods H8085 [H8799] , zult gehoorzaam zijn.
  3 H1288 [H8803] Gezegend H5892 zult gij zijn in de stad H1288 [H8803] , en gezegend H7704 zult gij zijn in het veld.
  4 H1288 [H8803] Gezegend H6529 zal zijn de vrucht H990 uws buiks H6529 , en de vrucht H127 uws lands H6529 , en de vrucht H929 uwer beesten H7698 , de voortzetting H504 uwer koeien H6251 , en de kudden H6629 van uw klein vee.
  5 H1288 [H8803] Gezegend H2935 zal zijn uw korf H4863 , en uw baktrog.
  6 H1288 [H8803] Gezegend H935 [H8800] zult gij zijn in uw ingaan H1288 [H8803] , gezegend H3318 [H8800] zult gij zijn in uw uitgaan.
  7 H3068 De HEERE H5414 [H8799] zal geven H341 [H8802] uw vijanden H6965 [H8801] , die tegen u opstaan H5062 [H8737] , geslagen H6440 voor uw aangezicht H259 ; door een H1870 weg H3318 [H8799] zullen zij tot u uittrekken H7651 , maar door zeven H1870 wegen H6440 zullen zij voor uw aangezicht H5127 [H8799] vlieden.
  8 H3068 De HEERE H1293 zal den zegen H6680 [H8762] gebieden H618 , dat Hij met u zij in uw schuren H3027 , en in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat H1288 [H8765] ; en Hij zal u zegenen H776 in het land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , geven zal.
  9 H3068 De HEERE H6918 zal u Zichzelven tot een heilig H5971 volk H6965 [H8686] bevestigen H7650 [H8738] , gelijk als Hij u gezworen heeft H4687 , wanneer gij de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8104 [H8799] , zult houden H1870 , en in Zijn wegen H1980 [H8804] wandelen.
  10 H5971 En alle volken H776 der aarde H7200 [H8804] zullen zien H8034 , dat de Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8738] over u genoemd is H3372 [H8804] , en zij zullen voor u vrezen.
  11 H3068 En de HEERE H3498 [H8689] zal u doen overvloeien H2896 aan goed H6529 , in de vrucht H990 uws buiks H6529 , en in de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en in de vrucht H127 uws lands H127 ; op het land H3068 , dat de HEERE H1 uw vaderen H7650 [H8738] gezworen heeft H5414 [H8800] u te zullen geven.
  12 H3068 De HEERE H6605 [H8799] zal u opendoen H2896 Zijn goeden H214 schat H8064 , den hemel H776 , om aan uw land H4306 regen H5414 [H8800] te geven H6256 te zijner tijd H1288 [H8763] , en om te zegenen H4639 al het werk H3027 uwer hand H7227 ; en gij zult aan vele H1471 volken H3867 [H8689] lenen H3867 [H8799] , maar gij zult niet ontlenen.
  13 H3068 En de HEERE H7218 zal u tot een hoofd H5414 [H8804] maken H2180 , en niet tot een staart H4605 , en gij zult alleenlijk boven H4295 zijn, en niet onder H8085 [H8799] zijn; wanneer gij horen zult H4687 naar de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H8104 [H8800] te houden H6213 [H8800] en te doen;
  14 H5493 [H8799] En gij niet afwijken zult H1697 van al de woorden H3117 , die ik ulieden heden H6680 [H8764] gebiede H3225 , ter rechter H8040 [hand] of ter linkerhand H312 , dat gij andere H430 goden H310 H3212 [H8800] nawandelt H5647 [H8800] , om hen te dienen.
  15 H6963 Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8799] , niet zult gehoorzaam zijn H8104 [H8800] , om waar te nemen H6213 [H8800] , dat gij doet H4687 al Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H7045 ; zo zullen al deze vloeken H935 [H8804] over u komen H5381 [H8689] , en u treffen.
  16 H779 [H8803] Vervloekt H5892 zult gij zijn in de stad H779 [H8803] , en vervloekt H7704 zult gij zijn in het veld.
  17 H779 [H8803] Vervloekt H2935 zal zijn uw korf H4863 , en uw baktrog.
  18 H779 [H8803] Vervloekt H6529 zal zijn de vrucht H990 uws buiks H6529 , en de vrucht H127 uws lands H7698 , de voortzetting H504 uwer koeien H6251 , en de kudden H6629 van uw klein vee.
  19 H779 [H8803] Vervloekt H935 [H8800] zult gij zijn in uw ingaan H779 [H8803] , en vervloekt H3318 [H8800] zult gij zijn in uw uitgaan.
  20 H3068 De HEERE H7971 [H8762] zal onder u zenden H3994 den vloek H4103 , de verstoring H4045 en het verderf H3027 , in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat H6213 [H8799] , dat gij doen zult H8045 [H8736] ; totdat gij verdelgd wordt H4118 , en totdat gij haastelijk H6 [H8800] omkomt H6440 , vanwege H7455 de boosheid H4611 uwer werken H5800 [H8804] , waarmede gij Mij verlaten hebt.
  21 H3068 De HEERE H1698 zal u de pestilentie H1692 [H8686] doen aankleven H3615 [H8763] , totdat Hij u verdoe H127 van het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  22 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7829 met tering H6920 , en met koorts H1816 , en met vurigheid H2746 , en met hitte H2719 , en met droogte H7711 , en met brandkoren H3420 , en met honigdauw H7291 [H8804] , die u vervolgen zullen H6 [H8800] , totdat gij omkomt.
  23 H8064 En uw hemel H7218 , die boven uw hoofd H5178 is, zal koper H776 zijn, en de aarde H1270 , die onder u is, zal ijzer zijn.
  24 H3068 De HEERE H80 , uw God, zal pulver H6083 en stof H4306 tot regen H776 uws lands H5414 [H8799] geven H8064 ; van den hemel H3381 [H8799] zal het op u nederdalen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.
  25 H3068 De HEERE H5062 [H8737] zal u geslagen H5414 [H8799] geven H6440 voor het aangezicht H341 [H8802] uwer vijanden H259 ; door een H1870 weg H3318 [H8799] zult gij tot hem uittrekken H7651 , en door zeven H1870 wegen H6440 zult gij voor zijn aangezicht H5127 [H8799] vlieden H4467 ; en gij zult van alle koninkrijken H776 der aarde H2189 beroerd worden.
  26 H5038 En uw dood lichaam H5775 zal aan alle gevogelte H8064 des hemels H929 , en aan de beesten H776 der aarde H3978 tot spijze H2729 [H8688] zijn; en niemand zal ze afschrikken.
  27 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7822 met zweren H4714 van Egypte H2914 H6076 [H8675] , en met spenen H1618 , en met droge schurft H2775 , en met krauwsel H3201 [H8799] , waarvan gij niet zult kunnen H7495 [H8736] genezen worden.
  28 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7697 met onzinnigheid H5788 , en met blindheid H8541 , en met verbaasdheid H3824 des harten;
  29 H6672 Dat gij op den middag H4959 [H8764] zult omtasten H5787 , gelijk als een blinde H4959 [H8762] omtast H653 in het donkere H1870 , en uw wegen H6743 [H8686] niet zult voorspoedig maken H6231 [H8803] ; maar gij zult alleenlijk verdrukt H1497 [H8803] en beroofd zijn H3117 alle dagen H3467 [H8688] , en er zal geen verlosser zijn.
  30 H802 Gij zult een vrouw H781 [H8762] ondertrouwen H312 H376 , maar een ander H7901 H7693 [H8799] zal haar beslapen H1004 ; een huis H1129 [H8799] zult gij bouwen H3427 [H8799] , maar daarin niet wonen H3754 ; een wijngaard H5193 [H8799] zult gij planten H2490 [H8762] , maar dien niet gemeen maken.
  31 H7794 Uw os H5869 zal voor uw ogen H2873 [H8803] geslacht worden H398 [H8799] , maar gij zult daarvan niet eten H2543 ; uw ezel H6440 zal van voor uw aangezicht H1497 [H8803] geroofd worden H7725 [H8799] , en tot u niet wederkeren H6629 ; uw klein vee H341 [H8802] zal aan uw vijanden H5414 [H8803] gegeven worden H3467 [H8688] , en voor u zal geen verlosser zijn.
  32 H1121 Uw zonen H1323 en uw dochteren H312 zullen aan een ander H5971 volk H5414 [H8803] gegeven worden H5869 , dat het uw ogen H7200 [H8802] aanzien H3616 , en naar hen bezwijken H3117 den gansen dag H410 ; maar het zal in het vermogen H3027 uwer hand niet zijn.
  33 H6529 De vrucht H127 van uw land H3018 en al uw arbeid H5971 zal een volk H398 [H8799] eten H3045 [H8804] , dat gij niet gekend hebt H3117 ; en gij zult alle dagen H6231 [H8803] alleenlijk verdrukt H7533 [H8803] en gepletterd zijn.
  34 H7696 [H8794] En gij zult onzinnig zijn H4758 , vanwege het gezicht H5869 uwer ogen H7200 [H8799] , dat gij zien zult.
  35 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7451 met boze H7822 zweren H1290 , aan de knieen H7785 en aan de benen H3201 [H8799] , waarvan gij niet zult kunnen H7495 [H8736] genezen worden H3709 H7272 , van uw voetzool H6936 af tot aan uw schedel.
  36 H3068 De HEERE H4428 zal u, mitsgaders uw koning H6965 [H8686] , dien gij over u zult gesteld hebben H3212 [H8686] , doen gaan H1471 tot een volk H3045 [H8804] , dat gij niet gekend hebt H1 , noch uw vaderen H5647 [H8804] ; en aldaar zult gij dienen H312 andere H430 goden H6086 , hout H68 en steen.
  37 H8047 En gij zult zijn tot een schrik H4912 , tot een spreekwoord H8148 en tot een spotrede H5971 , onder al de volken H3068 , waarheen u de HEERE H5090 [H8762] leiden zal.
  38 H7227 Gij zult veel H2233 zaads H7704 op den akker H3318 [H8686] uitbrengen H4592 , maar gij zult weinig H622 [H8799] inzamelen H697 ; want de sprinkhaan H2628 [H8799] zal het verteren.
  39 H3754 Wijngaarden H5193 [H8799] zult gij planten H5647 [H8804] , en bouwen H3196 , maar gij zult geen wijn H8354 [H8799] drinken H103 [H8799] , noch iets vergaderen H8438 ; want de worm H398 [H8799] zal het afeten.
  40 H2132 Olijfbomen H1366 zult gij hebben in al uw landpalen H8081 , maar gij zult u met olie H5480 [H8799] niet zalven H2132 ; want uw olijfboom H5394 [H8799] zal [zijn] [vrucht] afwerpen.
  41 H1121 Zonen H1323 en dochteren H3205 [H8686] zult gij gewinnen H7628 , maar zij zullen voor u niet zijn; want zij zullen in gevangenis H3212 [H8799] gaan.
  42 H6086 Al uw geboomte H6529 , en de vrucht H127 uws lands H6767 zal het boos gewormte H3423 [H8762] erfelijk bezitten.
  43 H1616 De vreemdeling H7130 , die in het midden H4605 van u is, zal hoog H4605 , hoog H5927 [H8799] boven u opklimmen H4295 ; en gij zult laag H4295 , laag H3381 [H8799] nederdalen.
  44 H3867 [H8686] Hij zal u lenen H3867 [H8686] , maar gij zult hem niet lenen H7218 ; hij zal tot een hoofd H2180 zijn, en gij zult tot een staart zijn.
  45 H7045 En al deze vloeken H935 [H8804] zullen over u komen H7291 [H8804] , en u vervolgen H5381 [H8689] , en u treffen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt H6963 ; omdat gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8804] , niet gehoorzaam zult geweest zijn H8104 [H8800] , om te houden H4687 Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H6680 [H8765] , die Hij u geboden heeft.
  46 H226 En zij zullen onder u tot een teken H4159 , en tot een wonder H2233 zijn, ja, onder uw zaad H5704 tot H5769 in eeuwigheid.
  47 H3068 Omdat gij den HEERE H430 , uw God H5647 [H8804] , niet gediend zult hebben H8057 met vrolijkheid H2898 en goedheid H3824 des harten H7230 , vanwege de veelheid van alles;
  48 H341 [H8802] Zo zult gij uw vijanden H3068 , die de HEERE H7971 [H8762] onder u zenden zal H5647 [H8804] , dienen H7458 , in honger H6772 en in dorst H5903 , en in naaktheid H2640 , en in gebrek H1270 van alles; en Hij zal een ijzeren H5923 juk H6677 op uw hals H5414 [H8804] leggen H8045 [H8687] , totdat Hij u verdelge.
  49 H3068 De HEERE H1471 zal tegen u een volk H5375 [H8799] verheffen H7350 van verre H7097 , van het einde H776 der aarde H5404 , gelijk als een arend H1675 [H8799] vliegt H1471 ; een volk H3956 , welks spraak H8085 [H8799] gij niet zult verstaan;
  50 H1471 Een volk H5794 , stijf H6440 van aangezicht H6440 , dat het aangezicht H2205 des ouden H5375 [H8799] niet zal aannemen H5288 , noch den jonge H2603 [H8799] genadig zijn.
  51 H6529 En het zal de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en de vrucht H127 uws lands H398 [H8804] opeten H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd zult zijn H1715 ; hetwelk u geen koren H8492 , most H3323 noch olie H7698 , voortzetting H504 uwer koeien H6251 noch kudden H6629 van uw klein vee H7604 [H8686] zal overig laten H6 [H8687] , totdat Hij u verdoe.
  52 H6887 [H8689] En het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H1364 , totdat uw hoge H1219 [H8803] en vaste H2346 muren H3381 [H8800] nedervallen H2004 , op welke H982 [H8802] gij vertrouwdet H776 in uw ganse land H6887 [H8689] ; ja, het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H776 , in uw ganse land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven heeft.
  53 H398 [H8804] En gij zult eten H6529 de vrucht H990 uws buiks H1320 , het vlees H1121 uwer zonen H1323 en uwer dochteren H3068 , die u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven zal hebben H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijanden H6693 [H8686] u zullen benauwen.
  54 H376 Aangaande den man H7390 , die teder H3966 onder u, en die zeer H6028 wellustig H5869 geweest is, zijn oog H3415 [H8799] zal kwaad H251 zijn tegen zijn broeder H802 , en tegen de huisvrouw H2436 zijns schoots H3499 , en tegen zijn overige H1121 zonen H3498 [H8686] , die hij overgehouden zal hebben;
  55 H259 Dat hij niet aan een H5414 [H8800] van die zal geven H1320 van het vlees H1121 zijner zonen H398 [H8799] , die hij eten zal H7604 [H8689] , omdat hij voor zich niets heeft overgehouden H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H8179 u in al uw poorten H6693 [H8686] zal benauwen.
  56 H7390 Aangaande de tedere H6028 en wellustige H5254 [H8765] [vrouw] onder u, die niet verzocht heeft H3709 H7272 haar voetzool H776 op de aarde H3322 [H8687] te zetten H6026 [H8692] , omdat zij zich wellustig H7391 en teder hield H5869 ; haar oog H3415 [H8799] zal kwaad zijn H376 tegen den man H2436 haars schoots H1121 , en tegen haar zoon H1323 , en tegen haar dochter;
  57 H7988 En dat om haar nageboorte H7272 , die van tussen haar voeten H3318 [H8802] uitgegaan zal zijn H1121 , en om haar zonen H3205 [H8799] , die zij gebaard zal hebben H398 [H8799] ; want zij zal hen eten H5643 in het verborgene H2640 , vermits gebrek H4692 van alles; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H6693 [H8686] u zal benauwen H8179 in uw poorten.
  58 H8104 [H8799] Indien gij niet zult waarnemen H6213 [H8800] te doen H1697 al de woorden H8451 dezer wet H5612 , die in dit boek H3789 [H8803] geschreven zijn H3372 [H8800] , om te vrezen H3513 [H8737] dezen heerlijken H3372 [H8737] en vreselijken H8034 Naam H3068 , den HEERE H430 , uw God;
  59 H3068 Zo zal de HEERE H4347 uw plagen H6381 [H8689] wonderlijk maken H4347 , mitsgaders de plagen H2233 van uw zaad H1419 ; het zullen grote H539 [H8737] en gewisse H4347 plagen H7451 , en boze H539 [H8737] en gewisse H2483 krankten zijn.
  60 H7725 [H8689] En Hij zal op u doen keren H4064 alle kwalen H4714 van Egypte H6440 , voor H3025 [H8804] dewelke gij gevreesd hebt H1692 [H8804] , en zij zullen u aanhangen.
  61 H2483 Ook alle krankte H4347 , en alle plage H5612 , die in het boek H8451 dezer wet H3789 [H8803] niet geschreven is H3068 , zal de HEERE H5927 [H8686] over u doen komen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.
  62 H4592 En gij zult met weinige H4962 mensen H7604 [H8738] overgelaten worden H834 , in plaats dat H3556 gij geweest zijt als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte H6963 ; omdat gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8804] , niet gehoorzaam geweest zijt.
  63 H3068 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE H7797 [H8804] Zich over ulieden verblijdde H3190 [H8687] , u goed doende H7235 [H8687] en u vermenigvuldigende H3068 , alzo zal Zich de HEERE H7797 [H8799] over u verblijden H6 [H8687] , u verdoende H8045 [H8687] en u verdelgende H5255 [H8738] ; en gij zult uitgerukt worden H127 uit het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  64 H3068 En de HEERE H6327 [H8689] zal u verstrooien H5971 onder alle volken H7097 , van het ene einde H776 der aarde H7097 tot aan het andere einde H312 der aarde; en aldaar zult gij andere H430 goden H5647 [H8804] dienen H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt H1 , noch uw vaders H6086 , hout H68 en steen.
  65 H1992 Daartoe zult gij onder dezelve H1471 volken H7280 [H8686] niet stil zijn H3709 H7272 , en uw voetzool H4494 zal geen rust H3068 hebben; want de HEERE H7268 zal u aldaar een bevend H3820 hart H5414 [H8804] geven H3631 , en bezwijking H5869 der ogen H1671 , en mattigheid H5315 der ziel.
  66 H2416 En uw leven H5048 zal tegenover H8511 [H8803] u hangen H3915 ; en gij zult nacht H3119 en dag H6342 [H8804] schrikken H2416 , en gij zult van uw leven H539 [H8686] niet zeker zijn.
  67 H1242 Des morgens H559 [H8799] zult gij zeggen H4320 : Och H5414 H0 , dat H6153 het avond H5414 [H8799] ware H6153 ; en des avonds H559 [H8799] zult gij zeggen H4310 : Och H5414 H0 , dat H1242 het morgen H5414 [H8799] ware H6343 ; vermits den schrik H3824 uws harten H6342 [H8799] , waarmede gij zult verschrikt zijn H4758 , en vermits het gezicht H5869 uwer ogen H7200 [H8799] , dat gij zien zult.
  68 H3068 En de HEERE H4714 zal u naar Egypte H7725 [H8689] doen wederkeren H591 in schepen H1870 , door een weg H559 [H8804] , waarvan ik u gezegd heb H3254 [H8686] : Gij zult dien niet meer H7200 [H8800] zien H341 [H8802] ; en aldaar zult gij u aan uw vijanden H4376 [H8694] willen verkopen H5650 tot dienstknechten H8198 en tot dienstmaagden H7069 [H8802] ; maar er zal geen koper zijn.

Luke 6:46

  46 G1161 En G5101 wat G2564 [G5719] noemt gij G3165 Mij G2962 , Heere G2962 , Heere G2532 ! en G4160 [G5719] doet G3756 niet G3739 hetgeen G3004 [G5719] Ik zeg?

Acts 5:29

  29 G1161 Maar G4074 Petrus G2532 en G652 de apostelen G611 [G5679] antwoordden G2036 [G5627] , en zeiden G1163 [G5748] : Men moet G2316 Gode G3123 meer G3980 [G5721] gehoorzaam zijn G2228 , dan G444 den mensen.

Romans 6:23

  23 G1063 Want G3800 de bezoldiging G266 der zonde G2288 is de dood G1161 , maar G5486 de genadegift G2316 Gods G166 is het eeuwige G2222 leven G1722 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere.

1 John 1:9

  9 G1437 Indien G2257 wij onze G266 zonden G3670 [G5725] belijden G2076 [G5748] , Hij is G4103 getrouw G2532 en G1342 rechtvaardig G2443 , dat G2254 Hij ons G266 de zonden G863 [G5632] vergeve G2532 , en G2248 ons G2511 [G5661] reinige G575 van G3956 alle G93 ongerechtigheid.

John 14:15

  15 G1437 Indien G3165 gij Mij G25 [G5725] liefhebt G5083 [G5657] , zo bewaart G1699 Mijn G1785 geboden.

2 Timothy 3:1-7

  1 G1161 En G1097 [G5720] weet G5124 dit G3754 , dat G1722 in G2078 de laatste G2250 dagen G1764 [G5695] ontstaan zullen G5467 zware G2540 tijden.
  2 G1063 Want G444 de mensen G2071 [G5704] zullen zijn G5367 liefhebbers van zichzelven G5366 , geldgierig G213 , laatdunkend G5244 , hovaardig G989 , lasteraars G1118 , den ouderen G545 ongehoorzaam G884 , ondankbaar G462 , onheilig.
  3 G794 Zonder natuurlijke liefde G786 , onverzoenlijk G1228 , achterklappers G193 , onmatig G434 , wreed G865 , zonder liefde tot de goeden,
  4 G4273 Verraders G4312 , roekeloos G5187 [G5772] , opgeblazen G3123 , meer G5369 liefhebbers der wellusten G2228 dan G5377 liefhebbers Gods;
  5 G2192 [G5723] Hebbende G3446 een gedaante G2150 van godzaligheid G1161 , maar G1411 die de kracht G846 derzelve G720 [G5768] verloochend hebben G2532 . Heb ook G665 [G5732] een afkeer G5128 van deze.
  6 G1063 Want G1537 van G5130 dezen G1526 [G5748] zijn het G1519 , die in G3614 de huizen G1744 [G5723] insluipen G2532 , en G162 H nemen G1133 de vrouwkens G162 [G5723] gevangen G266 , die met zonden G4987 [G5772] geladen zijn G4164 , en door menigerlei G1939 begeerlijkheden G71 [G5746] gedreven worden;
  7 G3842 [Vrouwkens], die altijd G3129 [G5723] leren G2532 , en G3368 nimmermeer G1519 tot G1922 kennis G225 der waarheid G1410 [G5740] kunnen G2064 [G5629] komen.

James 1:14-15

  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 [G5743] wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 [G5746] afgetrokken G2532 en G1185 [G5746] verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 [G5631] ontvangen hebbende G5088 [G5719] baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 [G5685] voleindigd zijnde G616 [G5719] baart G2288 den dood.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.