Bible verses about "conviction" | DSV_Strongs

1 John 1:9

  9 G1437 Indien G2257 wij onze G266 zonden G3670 [G5725] belijden G2076 [G5748] , Hij is G4103 getrouw G2532 en G1342 rechtvaardig G2443 , dat G2254 Hij ons G266 de zonden G863 [G5632] vergeve G2532 , en G2248 ons G2511 [G5661] reinige G575 van G3956 alle G93 ongerechtigheid.

Acts 2:37

  37 G1161 En G191 [G5660] als zij [dit] hoorden G2660 [G5648] , werden zij verslagen G2588 in het hart G5037 , en G2036 [G5627] zeiden G4314 tot G4074 Petrus G2532 en G3062 de andere G652 apostelen G5101 : Wat G4160 [G5692] zullen wij doen G435 mannen G80 broeders?

John 16:8

  8 G2532 En G1565 Die G2064 [G5631] gekomen zijnde G2889 , zal de wereld G1651 [G5692] overtuigen G4012 van G266 zonde G2532 , en G4012 van G1343 gerechtigheid G2532 , en G4012 van G2920 oordeel:

John 3:19-21

  19 G1161 En G3778 dit G2076 [G5748] is G2920 het oordeel G3754 , dat G5457 het licht G1519 in G2889 de wereld G2064 [G5754] gekomen is G2532 , en G444 de mensen G25 H hebben G4655 de duisternis G3123 liever G25 [G5656] gehad G2228 dan G5457 het licht G1063 ; want G846 hun G2041 werken G2258 [G5713] waren G4190 boos.
  20 G1063 Want G3956 een iegelijk G5337 , die kwaad G4238 [G5723] doet G3404 [G5719] , haat G5457 het licht G2532 , en G2064 [G5736] komt G4314 tot G5457 het licht G3756 niet G2443 , opdat G846 zijn G2041 werken G3361 niet G1651 [G5686] bestraft worden.
  21 G1161 Maar G225 die de waarheid G4160 [G5723] doet G2064 [G5736] , komt G4314 tot G5457 het licht G2443 , opdat G846 zijn G2041 werken G5319 [G5686] openbaar worden G3754 , dat G1722 zij in G2316 God G2038 [G5772] gedaan G2076 [G5748] zijn.

2 Corinthians 7:9-10

  9 G3568 Nu G5463 [G5719] verblijde ik mij G3756 , niet G3754 omdat G3076 [G5681] gij bedroefd zijt geweest G235 , maar G3754 omdat G3076 [G5681] gij bedroefd zijt geweest G1519 tot G3341 bekering G1063 ; want G3076 [G5681] gij zijt bedroefd geweest G2596 naar G2316 God G2443 , zodat G1722 gij in G3367 geen ding G2210 H schade G1537 van G2257 ons G2210 [G5686] geleden hebt.
  10 G1063 Want G3077 de droefheid G2596 naar G2316 God G2716 [G5736] werkt G278 een onberouwelijke G3341 bekering G1519 tot G4991 zaligheid G1161 ; maar G3077 de droefheid G2889 der wereld G2716 [G5736] werkt G2288 den dood.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.