Bible verses about "bullying" | DSV_Strongs

Psalms 1:1-150:6

  1 H835 Welgelukzalig H376 is de man H834 , die H3808 niet H1980 [H8804] wandelt H6098 in den raad H7563 der goddelozen H3808 , noch H5975 [H8804] staat H1870 op den weg H2400 der zondaren H3808 , noch H3427 [H8804] zit H4186 in het gestoelte H3887 [H8801] der spotters;
  2 H3588 H518 Maar H2656 zijn lust H3068 is in des HEEREN H8451 wet H1897 [H8799] , en hij overdenkt H8451 Zijn wet H3119 dag H3915 en nacht.
  3 H1961 [H8799] Want hij zal zijn H6086 als een boom H8362 [H8803] , geplant H5921 aan H6388 H4325 waterbeken H6529 , die zijn vrucht H5414 [H8799] geeft H6256 op zijn tijd H5929 , en welks blad H3808 niet H5034 [H8799] afvalt H834 ; en al wat H6213 [H8799] hij doet H6743 [H8686] , zal wel gelukken.
  4 H3651 Alzo H7563 zijn de goddelozen H3808 niet H3588 H518 , maar H4671 als het kaf H834 , dat H7307 de wind H5086 [H8799] henendrijft.
  5 H5921 H3651 Daarom H7563 zullen de goddelozen H3808 niet H6965 [H8799] bestaan H4941 in het gericht H2400 , noch de zondaars H5712 in de vergadering H6662 der rechtvaardigen.
  6 H3588 Want H3068 de HEERE H3045 [H8802] kent H1870 den weg H6662 der rechtvaardigen H1870 ; maar de weg H7563 der goddelozen H6 [H8799] zal vergaan.

Psalms 2:1-150:6

  1 H4100 Waarom H7283 [H8804] woeden H1471 de heidenen H1897 [H8799] , en bedenken H3816 de volken H7385 ijdelheid?
  2 H4428 De koningen H776 der aarde H3320 [H8691] stellen zich op H7336 [H8802] , en de vorsten H3245 [H8738] beraadslagen H3162 te zamen H5921 tegen H3068 den HEERE H5921 , en tegen H4899 Zijn Gezalfde, [zeggende]:
  3 H853 Laat ons hun H4147 banden H5423 [H8762] verscheuren H5688 , en hun touwen H4480 van ons H7993 [H8686] werpen.
  4 H8064 Die in den hemel H3427 [H8802] woont H7832 [H8799] , zal lachen H136 ; de HEERE H3932 [H8799] zal hen bespotten.
  5 H227 Dan H413 zal Hij tot H1696 [H8762] hen spreken H639 in Zijn toorn H2740 , en in Zijn grimmigheid H926 [H8762] zal Hij hen verschrikken.
  6 H589 Ik H4428 toch heb Mijn Koning H5258 [H8804] gezalfd H5921 over H6726 Sion H2022 , den berg H6944 Mijner heiligheid.
  7 H413 Ik zal van H2706 het besluit H5608 [H8762] verhalen H3068 : de HEERE H413 heeft tot H559 [H8804] Mij gezegd H859 : Gij H1121 zijt Mijn Zoon H3117 , heden H3205 [H8804] heb Ik U gegenereerd.
  8 H7592 [H8798] Eis H4480 van H1471 Mij, en Ik zal de heidenen H5414 [H8799] geven H5159 tot Uw erfdeel H657 , en de einden H776 der aarde H272 [tot] Uw bezitting.
  9 H7489 [H8799] Gij zult hen verpletteren H1270 met een ijzeren H7626 scepter H5310 [H8762] ; Gij zult hen in stukken slaan H3335 H3627 [H8802] als een pottenbakkersvat.
  10 H6258 Nu dan H4428 , gij koningen H7919 [H8685] , handelt verstandiglijk H3256 [H8734] ; laat u tuchtigen H8199 [H8802] , gij rechters H776 der aarde!
  11 H5647 [H8798] Dient H853 den H3068 HEERE H3374 met vreze H1523 [H8798] , en verheugt u H7461 met beving.
  12 H5401 [H8761] Kust H1248 den Zoon H6435 H0 , opdat H6435 Hij niet H599 [H8799] toorne H1870 , en gij [op] den weg H6 [H8799] vergaat H3588 , wanneer H639 Zijn toorn H4592 maar een weinig H1197 [H8799] zou ontbranden H835 . Welgelukzalig H3605 zijn allen H2620 [H8802] , die op Hem betrouwen.

Psalms 3:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H1272 [H8800] , als hij vlood H4480 voor H6440 het aangezicht H1121 van zijn zoon H53 Absalom H3068 . [03:2] O HEERE H4100 ! hoe H6862 zijn mijn tegenpartijders H7231 [H8804] vermenigvuldigd H7227 ; velen H6956 staan H5921 tegen H6965 [H8801] mij op.
  2 H7227 [03:3] Velen H559 [H8802] zeggen H5315 van mijn ziel H369 : Hij heeft geen H3444 heil H430 bij God H5542 . Sela.
  3 H859 [03:4] Doch Gij H3068 ,HEERE H4043 ! zijt een Schild H1157 voor mij H3519 , mijn eer H7218 , en Die mijn hoofd H7311 [H8688] opheft.
  4 H7121 [H8799] [03:5] Ik riep H6963 met mijn stem H413 tot H3068 den HEERE H6030 [H8799] , en Hij verhoorde H4480 mij van H2022 den berg H6944 Zijner heiligheid H5542 . Sela.
  5 H589 [03:6] Ik H7901 [H8804] lag neder H3462 [H8799] en sliep H6974 [H8689] ; ik ontwaakte H3588 , want H3068 de HEERE H5564 [H8799] ondersteunde mij.
  6 H3808 [03:7] Ik zal niet H3372 [H8799] vrezen H7233 voor tienduizenden H5971 des volks H834 , die H5439 zich rondom H5921 tegen H7896 [H8804] mij zetten.
  7 H6965 [H8798] [03:8] Sta op H3068 , HEERE H3467 [H8685] , verlos H430 mij, mijn God H3588 ; want H3605 Gij hebt al H853 mijn H341 [H8802] vijanden H3895 op het kinnebakken H5221 [H8689] geslagen H8127 ; de tanden H7563 der goddelozen H7665 [H8765] hebt Gij verbroken.
  8 H3444 [03:9] Het heil H3068 is des HEEREN H1293 ; Uw zegen H5921 is over H5971 Uw volk H5542 . Sela.

Psalms 4:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H5058 , op de Neginoth H7121 [H8800] . [04:2] Als ik roep H6030 [H8798] , verhoor H430 mij, o God H6664 mijner gerechtigheid H6862 ! In benauwdheid H7337 [H8689] hebt Gij mij ruimte gemaakt H2603 [H8798] ; wees mij genadig H8085 [H8798] , en hoor H8605 mijn gebed.
  2 H1121 H376 [04:3] Gij, mannen H5704 H4100 , hoe lang H3519 zal mijn eer H3639 tot schande H7385 zijn? [Hoe] [lang] zult gij de ijdelheid H157 [H8799] beminnen H3577 , de leugen H1245 [H8762] zoeken H5542 ? Sela.
  3 H3045 [H8798] [04:4] Weet H3588 toch, dat H3068 de HEERE H2623 Zich een gunstgenoot H6395 [H8689] heeft afgezonderd H3068 ; de HEERE H8085 [H8799] zal horen H413 , als ik tot H7121 [H8800] Hem roep.
  4 H7264 [H8798] [04:5] Zijt beroerd H2398 [H8799] , en zondigt H408 niet H559 [H8798] ; spreekt H3824 in ulieder hart H5921 op H4904 uw leger H1826 [H8798] , en zijt stil H5542 . Sela.
  5 H2076 [H8798] [04:6] Offert H2077 offeranden H6664 der gerechtigheid H982 [H8798] , en vertrouwt H413 op H3068 den HEERE.
  6 H7227 [04:7] Velen H559 [H8802] zeggen H4310 : Wie H2896 zal ons het goede H7200 [H8686] doen zien H5375 [H8798] ? Verhef Gij H5921 over H216 ons het licht H6440 Uws aanschijns H3068 , o HEERE!
  7 H8057 [04:8] Gij hebt vreugde H3820 in mijn hart H5414 [H8804] gegeven H4480 , meer dan H6256 ter tijd H1715 , als hun koren H8492 en hun most H7231 [H8804] vermenigvuldigd zijn.
  8 H7965 [04:9] Ik zal in vrede H3162 te zamen H7901 [H8799] nederliggen H3462 [H8799] en slapen H3588 ; want H3068 Gij, o HEERE H910 ! alleen H983 zult mij doen zeker H3427 [H8686] wonen.

Psalms 5:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H413 , op H5155 de Nechiloth H3068 . [05:2] O HEERE H238 H0 , neem H561 mijn redenen H238 [H8685] ter ore H995 [H8798] ; versta H1901 mijn overdenking.
  2 H7181 [H8685] [05:3] Merk op H6963 de stem H7773 mijns geroeps H4428 , o mijn Koning H430 en mijn God H3588 ! Want H413 tot H6419 [H8691] U zal ik bidden.
  3 H1242 [05:4] Des morgens H3068 , HEERE H6963 , zult Gij mijn stem H8085 [H8799] horen H1242 ; des morgens H6186 [H8799] zal ik [mij] tot U schikken H6822 [H8762] , en wacht houden.
  4 H3588 [05:5] Want H859 Gij H3808 zijt geen H410 God H2655 , Die lust heeft H7562 aan goddeloosheid H7451 ; de boze H3808 zal bij U niet H1481 [H8799] verkeren.
  5 H1984 [H8802] [05:6] De onzinnigen H5048 zullen voor H5869 Uw ogen H3808 niet H3320 [H8691] bestaan H8130 [H8804] ; Gij haat H3605 alle H6466 [H8802] werkers H205 der ongerechtigheid.
  6 H1696 H3577 [H8802] [05:7] Gij zult de leugensprekers H6 [H8762] verdoen H376 ; van den man H1818 des bloeds H4820 en des bedrogs H3068 heeft de HEERE H8581 [H8762] een gruwel.
  7 H589 [05:8] Maar ik H7230 zal door de grootheid H2617 Uwer goedertierenheid H1004 in Uw huis H935 [H8799] ingaan H7812 [H8691] ; ik zal mij buigen H413 naar H1964 het paleis H6944 Uwer heiligheid H3374 , in Uw vreze.
  8 H3068 [05:9] HEERE H5148 [H8798] ! Leid mij H6666 in Uw gerechtigheid H4616 , om H8324 [H8802] mijner verspieders H3474 [H8685] wil; richt H1870 Uw weg H6440 voor mijn aangezicht.
  9 H3588 [05:10] Want H6310 in hun mond H369 is niets H3559 [H8737] rechts H7130 , hun binnenste H1942 is enkel verderving H1627 , hun keel H6605 [H8803] is een open H6913 graf H3956 , met hun tong H2505 [H8686] vleien zij.
  10 H816 [H8685] [05:11] Verklaar hen schuldig H430 , o God H5307 [H8799] ; laat hen vervallen H4480 van H4156 hun raadslagen H5080 [H8685] ; drijf hen henen H7230 om de veelheid H6588 hunner overtredingen H3588 , want H4784 [H8804] zij zijn wederspannig tegen U.
  11 H8055 [H8799] [05:12] Maar laat verblijd zijn H3605 allen H2620 [H8802] , die op U betrouwen H5769 , tot in eeuwigheid H7442 [H8762] ; laat hen juichen H5921 , omdat Gij hen H5526 [H8686] overdekt H5970 [H8799] ; en laat in U van vreugde opspringen H8034 , die Uw Naam H157 [H8802] liefhebben.
  12 H3588 [05:13] Want H3068 Gij, HEERE H6662 , zult den rechtvaardige H1288 [H8762] zegenen H7522 ; Gij zult hem met goedgunstigheid H5849 [H8799] kronen H6793 , als met een rondas.

Psalms 6:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H5058 , op de Neginoth H8067 , op de Scheminith H3068 . [06:2] O HEERE H3198 [H8686] , straf H639 mij niet in Uw toorn H3256 [H8762] , en kastijd H2534 mij niet in Uw grimmigheid!
  2 H2603 [H8798] [06:3] Wees mij genadig H3068 , HEERE H536 , want ik ben verzwakt H7495 [H8798] ; genees H3068 mij, HEERE H6106 , want mijn beenderen H926 [H8738] zijn verschrikt.
  3 H5315 [06:4] Ja, mijn ziel H3966 is zeer H926 [H8738] verschrikt H3068 ; en Gij, HEERE, hoe lange?
  4 H7725 [H8798] [06:5] Keer weder H3068 , HEERE H2502 [H8761] , red H5315 mijn ziel H3467 [H8685] ; verlos H2617 mij, om Uwer goedertierenheid wil.
  5 H4194 [06:6] Want in den dood H2143 is Uwer geen gedachtenis H3034 [H8686] ; wie zal U loven H7585 in het graf?
  6 H3021 [H8804] [06:7] Ik ben moede H585 van mijn zuchten H4296 ; ik doe mijn bed H3915 den gansen nacht H7811 [H8686] zwemmen H4529 [H8686] ; ik doornat H6210 mijn bedstede H1832 met mijn tranen.
  7 H5869 [06:8] Mijn oog H6244 [H8804] is doorknaagd H3708 van verdriet H6275 [H8804] , is veroud H6887 [H8802] , vanwege al mijn tegenpartijders.
  8 H5493 [H8798] [06:9] Wijkt H6466 [H8802] van mij, al gij werkers H205 der ongerechtigheid H3068 ; want de HEERE H6963 heeft de stem H1065 mijns geweens H8085 [H8804] gehoord.
  9 H3068 [06:10] De HEERE H8467 heeft mijn smeking H8085 [H8804] gehoord H3068 ; de HEERE H8605 zal mijn gebed H3947 [H8799] aannemen.
  10 H341 [H8802] [06:11] Al mijn vijanden H3966 zullen zeer H954 [H8799] beschaamd H926 [H8735] en verbaasd worden H7725 [H8799] ; zij zullen terugkeren H7281 , zij zullen in een ogenblik H954 [H8799] beschaamd worden.

Psalms 7:1-150:6

  1 H1732 Davids H7692 Schiggajon H3068 , dat hij den HEERE H7891 [H8804] gezongen heeft H1697 , over de woorden H3568 van Cusch H1121 , den zoon H1145 van Jemini H3068 . [07:2] HEERE H430 , mijn God H2620 [H8804] , op U betrouw ik H3467 [H8685] ; verlos H7291 [H8802] mij van al mijn vervolgers H5337 [H8685] , en red mij.
  2 H5315 [07:3] Opdat hij mijn ziel H2963 [H8799] niet rove H738 als een leeuw H6561 [H8802] , verscheurende H5337 [H8688] , terwijl er geen verlosser is.
  3 H3068 [07:4] HEERE H430 , mijn God H6213 [H8804] , indien ik dat gedaan heb H5766 , indien er onrecht H3709 in mijn handen H3426 is;
  4 H7451 [07:5] Indien ik kwaad H1580 [H8804] vergolden heb H7999 [H8802] dien, die vrede met mij had H2502 [H8762] ; [ja, ik heb dien gered H7387 , die mij zonder oorzaak H6887 [H8802] benauwde!]
  5 H7291 [H8762] [07:6] Zo vervolge H341 [H8802] de vijand H5315 mijn ziel H5381 [H8686] , en achterhale H7429 [H8799] ze, en vertrede H2416 mijn leven H776 ter aarde H3519 , en doe mijn eer H6083 in het stof H7931 [H8686] wonen H5542 ! Sela.
  6 H6965 [H8798] [07:7] Sta op H3068 , HEERE H639 , in Uw toorn H5375 [H8734] , verhef U H5678 om de verbolgenheden H6887 [H8802] mijner benauwers H5782 [H8798] , en ontwaak H4941 tot mij; Gij hebt het gericht H6680 [H8765] bevolen.
  7 H5712 [07:8] Zo zal de vergadering H3816 der volken H5437 [H8779] U omsingelen H7725 [H8798] ; keer dan boven haar weder H4791 in de hoogte.
  8 H3068 [07:9] De HEERE H5971 zal den volken H1777 [H8799] recht doen H8199 [H8798] ; richt H3068 mij, HEERE H6664 , naar mijn gerechtigheid H8537 , en naar mijn oprechtigheid, [die] bij mij is.
  9 H7451 [07:10] Laat toch de boosheid H7563 der goddelozen H1584 [H8799] een einde nemen H3559 [H8787] , maar bevestig H6662 den rechtvaardige H3826 , Gij, Die harten H3629 en nieren H974 [H8802] beproeft H6662 , o rechtvaardige H430 God!
  10 H4043 [07:11] Mijn schild H430 is bij God H3477 , Die de oprechten H3820 van hart H3467 [H8688] behoudt.
  11 H430 [07:12] God H6662 is een rechtvaardige H8199 [H8802] Rechter H410 , en een God H3117 , Die te allen dage H2194 [H8802] toornt.
  12 H7725 [H8799] [07:13] Indien hij zich niet bekeert H2719 , zo zal Hij Zijn zwaard H3913 [H8799] wetten H7198 ; Hij heeft Zijn boog H1869 [H8804] gespannen H3559 [H8787] , en dien bereid.
  13 H4194 [07:14] En heeft dodelijke H3627 wapenen H3559 [H8689] voor hem gereed gemaakt H2671 ; Hij zal Zijn pijlen H1814 [H8801] tegen de hittige vervolgers H6466 [H8799] te werk stellen.
  14 H2254 [H8762] [07:15] Ziet, hij is in arbeid H205 van ongerechtigheid H2029 [H8804] , en is zwanger H5999 van moeite H8267 , hij zal leugen H3205 [H8804] baren.
  15 H953 [07:16] Hij heeft een kuil H3738 [H8804] gedolven H2658 [H8799] , en dien uitgegraven H5307 [H8799] , maar hij is gevallen H7845 in de groeve H6466 [H8799] , [die] hij gemaakt heeft.
  16 H5999 [07:17] Zijn moeite H7218 zal op zijn hoofd H7725 [H8799] wederkeren H2555 , en zijn geweld H6936 op zijn schedel H3381 [H8799] nederdalen.
  17 H3068 [07:18] Ik zal den HEERE H3034 [H8686] loven H6664 naar Zijn gerechtigheid H8034 , en den Naam H3068 des HEEREN H5945 , des Allerhoogsten H2167 [H8762] , psalmzingen.

Psalms 8:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H1665 , op de Gitthith H3068 . [08:2] O HEERE H113 , onze Heere H117 ! hoe heerlijk H8034 is Uw Naam H776 op de ganse aarde H1935 ! Gij, die Uw majesteit H5414 [H8798] gesteld hebt H8064 boven de hemelen.
  2 H6310 [08:3] Uit den mond H5768 der kinderkens H3243 [H8802] en der zuigelingen H5797 hebt Gij sterkte H3245 [H8765] gegrondvest H6887 [H8802] , om Uwer tegenpartijen H341 [H8802] wil, om den vijand H5358 [H8693] en wraakgierige H7673 [H8687] te doen ophouden.
  3 H8064 [08:4] Als ik Uw hemel H7200 [H8799] aanzie H4639 , het werk H676 Uwer vingeren H3394 , de maan H3556 en de sterren H3559 [H8790] , die Gij bereid hebt;
  4 H582 [08:5] Wat is de mens H2142 [H8799] , dat Gij zijner gedenkt H1121 , en de zoon H120 des mensen H6485 [H8799] , dat Gij hem bezoekt?
  5 H4592 [08:6] En hebt hem een weinig H2637 [H8762] minder gemaakt H430 dan de engelen H3519 , en hebt hem met eer H1926 en heerlijkheid H5849 [H8762] gekroond?
  6 H4910 [H8686] [08:7] Gij doet hem heersen H4639 over de werken H3027 Uwer handen H7272 ; Gij hebt alles onder zijn voeten H7896 [H8804] gezet;
  7 H6792 [08:8] Schapen H504 en ossen H929 , alle die; ook mede de dieren H7704 des velds.
  8 H6833 [08:9] Het gevogelte H8064 des hemels H1709 , en de vissen H3220 der zee H734 ; hetgeen de paden H3220 der zeeen H5674 [H8802] doorwandelt.
  9 H3068 [08:10] O HEERE H113 , onze Heere H117 ! hoe heerlijk H8034 is Uw Naam H776 op de ganse aarde!

Psalms 9:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H4192 H1121 , op Muth-labben H3068 . [09:2] Ik zal den HEERE H3034 [H8686] loven H3820 met mijn ganse hart H6381 [H8737] ; ik zal al Uw wonderen H5608 [H8762] vertellen.
  2 H8055 [H8799] [09:3] In U zal ik mij verblijden H5970 [H8799] , en van vreugde opspringen H8034 ; ik zal Uw Naam H2167 [H8762] psalmzingen H5945 , o Allerhoogste!
  3 H341 [H8802] [09:4] Omdat mijn vijanden H268 achterwaarts H7725 [H8800] gekeerd H3782 [H8735] , gevallen H6 [H8799] en vergaan zijn H6440 van Uw aangezicht.
  4 H4941 [09:5] Want Gij hebt mijn recht H1779 en mijn rechtszaak H6213 [H8804] afgedaan H3427 [H8804] ; Gij hebt gezeten H3678 op den troon H8199 [H8802] , o Rechter H6664 , der gerechtigheid.
  5 H1471 [09:6] Gij hebt de heidenen H1605 [H8804] gescholden H7563 , den goddeloze H6 [H8765] verdaan H8034 , hun naam H4229 [H8804] uitgedelgd H5769 , tot in eeuwigheid H5703 en altoos.
  6 H341 [H8802] [09:7] O vijand H2723 ! zijn de verwoestingen H8552 [H8804] voleind H5331 in eeuwigheid H6145 H5892 [H8676] , en hebt gij de steden H5428 [H8804] uitgeroeid H2143 ? Hunlieder gedachtenis H1992 is [met] hen H6 [H8804] vergaan.
  7 H3068 [09:8] Maar de HEERE H5769 zal in eeuwigheid H3427 [H8799] zitten H3678 ; Hij heeft Zijn troon H3559 [H8790] bereid H4941 ten gerichte.
  8 H8398 [09:9] En Hij Zelf zal de wereld H8199 [H8799] richten H6664 in gerechtigheid H3816 , en de volken H1777 [H8799] oordelen H4339 in rechtmatigheden.
  9 H3068 [09:10] En de HEERE H4869 zal een Hoog Vertrek H1790 zijn voor den verdrukte H4869 , een Hoog Vertrek H6256 in tijden H6869 van benauwdheid.
  10 H8034 [09:11] En die Uw Naam H3045 [H8802] kennen H982 [H8799] , zullen op U vertrouwen H3068 , omdat Gij, HEERE H5800 [H8804] , niet hebt verlaten H1875 [H8802] degenen, die U zoeken.
  11 H2167 [H8761] [09:12] Psalmzingt H3068 den HEERE H6726 , Die te Sion H3427 [H8802] woont H5046 [H8685] ; verkondigt H5971 onder de volken H5949 Zijn daden.
  12 H1875 [H8802] [09:13] Want Hij zoekt H1818 de bloedstortingen H2142 [H8804] , Hij gedenkt H7911 [H8804] derzelve; Hij vergeet H6818 het geroep H6035 H6041 [H8675] der ellendigen niet.
  13 H2603 [H8798] [09:14] Wees mij genadig H3068 , HEERE H7200 [H8798] , zie H6040 mijn ellende H8130 [H8802] aan, van mijne haters H7311 [H8789] [mij aangedaan], Gij, Die mij verhoogt H8179 uit de poorten H4194 des doods;
  14 H8416 [09:15] Opdat ik Uw gansen lof H8179 in de poorten H1323 der dochter H6726 van Sion H5608 [H8762] vertelle H1523 [H8799] , dat ik mij verheuge H3444 in Uw heil.
  15 H1471 [09:16] De heidenen H2883 [H8804] zijn gezonken H7845 in de groeve H6213 [H8804] , [die] zij gemaakt hadden H7272 ; hunlieder voet H3920 [H8738] is gevangen H7568 in het net H2098 , dat H2934 [H8804] zij verborgen hadden.
  16 H3068 [09:17] De HEERE H3045 [H8738] is bekend geworden H4941 ; Hij heeft recht H6213 [H8804] gedaan H7563 ; de goddeloze H5367 [H8804] is verstrikt H6467 in het werk H3709 zijner handen H1902 ! Higgajon H5542 , Sela.
  17 H7563 [09:18] De goddelozen H7725 [H8799] zullen terugkeren H7585 , naar de hel H7913 H430 toe, alle godvergetende H1471 heidenen.
  18 H34 [09:19] Want de nooddruftige H5331 zal niet voor altoos H7911 [H8735] vergeten worden H8615 , [noch] de verwachting H6041 H6035 [H8675] der ellendigen H5703 in eeuwigheid H6 [H8799] verloren zijn.
  19 H6965 [H8798] [09:20] Sta op H3068 , HEERE H582 , laat de mens H5810 [H8799] zich niet versterken H1471 ; laat de heidenen H6440 voor Uw aangezicht H8199 [H8735] geoordeeld worden.
  20 H3068 [09:21] O HEERE H7896 [H8798] ! jaag H4172 H4172 [H8675] hun vreze H1471 aan; laat de heidenen H3045 [H8799] weten H582 , [dat] zij mensen H5542 zijn. Sela.

Psalms 10:1-150:6

  1 H3068 O HEERE H5975 [H8799] ! waarom staat Gij H7350 van verre H5956 [H8686] ? [waarom] verbergt Gij H6256 U in tijden H6869 van benauwdheid?
  2 H7563 De goddeloze H1814 [H8799] vervolgt hittiglijk H1346 in hoogmoed H6041 den ellendige H8610 [H8735] ; laat hen gegrepen worden H4209 in de aanslagen H2098 , die H2803 [H8804] zij bedacht hebben.
  3 H7563 Want de goddeloze H1984 [H8765] roemt H8378 over den wens H5315 zijner ziel H1288 [H8765] ; hij zegent H1214 [H8802] den gierigaard H5006 [H8765] , hij lastert H3068 den HEERE.
  4 H7563 De goddeloze H639 , gelijk hij zijn neus H1363 omhoog steekt H1875 [H8799] , onderzoekt H4209 niet; al zijn gedachten H430 zijn, dat er geen God is.
  5 H1870 Zijn wegen H6256 maken ten allen tijde H2342 [H8799] smarte H4941 ; Uw oordelen H4791 zijn een hoogte H6887 [H8802] , verre van hem; al zijn tegenpartijders H6315 [H8686] , die blaast hij aan.
  6 H559 [H8804] Hij zegt H3820 in zijn hart H4131 [H8735] : Ik zal niet wankelen H1755 ; want [ik] zal van geslacht H1755 tot geslacht H7451 in geen kwaad zijn.
  7 H6310 Zijn mond H4390 [H8804] is vol H423 van vloek H4820 , en bedriegerijen H8496 , en list H3956 ; onder zijn tong H5999 is moeite H205 en ongerechtigheid.
  8 H3427 [H8799] Hij zit H3993 in de achterlage H2691 der hoeven H4565 , in verborgene plaatsen H2026 [H8799] doodt hij H5355 den onschuldige H5869 ; zijn ogen H6845 [H8799] verbergen zich H2489 tegen den arme.
  9 H693 [H8799] Hij legt lagen H4565 in een verborgen plaats H738 , gelijk een leeuw H5520 in zijn hol H693 [H8799] ; hij legt lagen H6041 , om den ellendige H2414 [H8800] te roven H2414 [H8799] ; hij rooft H6041 den ellendige H4900 [H8800] , als hij hem trekt H7568 in zijn net.
  10 H1794 [H8799] Hij duikt neder H7817 [H8799] , hij buigt zich H2426 H2489 H2489 [H8675] ; en de arme hoop H5307 [H8804] valt H6099 in zijn sterke [poten].
  11 H559 [H8804] Hij zegt H3820 in zijn hart H410 : God H7911 [H8804] heeft het vergeten H6440 , Hij heeft Zijn aangezicht H5641 [H8689] verborgen H7200 [H8804] , Hij ziet H5331 niet in eeuwigheid.
  12 H6965 [H8798] Sta op H3068 , HEERE H410 God H5375 H0 ! hef H3027 Uw hand H5375 [H8798] op H7911 [H8799] , vergeet H6035 H6041 [H8675] de ellendigen niet.
  13 H5006 [H8765] Waarom lastert H7563 de goddeloze H430 God H559 [H8804] ? zegt H3820 in zijn hart H1875 [H8799] : Gij zult het niet zoeken?
  14 H7200 [H8804] Gij ziet H5027 [H8686] het [immers]; want Gij aanschouwt H5999 de moeite H3708 en het verdriet H3027 , opdat men het in Uw hand H5414 [H8800] geve H5800 [H8799] ; op U verlaat zich H2489 de arme H5826 [H8802] , Gij zijt geweest een Helper H3490 van den wees.
  15 H7665 [H8798] Breek H2220 den arm H7563 des goddelozen H7451 en bozen H1875 [H8799] ; zoek H7562 zijn goddeloosheid H1077 , [totdat] Gij haar niet H4672 [H8799] vindt.
  16 H3068 De HEERE H4428 is Koning H5769 eeuwiglijk H5703 en altoos H1471 ; de heidenen H6 [H8804] zijn vergaan H776 uit Zijn land.
  17 H3068 HEERE H8378 ! Gij hebt den wens H6035 der zachtmoedigen H8085 [H8804] gehoord H3820 ; Gij zult hun hart H3559 [H8686] sterken H241 , Uw oor H7181 [H8686] zal opmerken;
  18 H3490 Om den wees H1790 en verdrukte H8199 [H8800] recht te doen H582 ; opdat een mens H776 van de aarde H3254 [H8686] niet meer voortvare H6206 [H8800] geweld te bedrijven.

Psalms 11:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H2620 [H8804] . Ik betrouw H3068 op den HEERE H559 [H8799] ; hoe zegt gijlieden H5315 tot mijn ziel H5110 [H8798] : Zwerft henen H2022 [naar] ulieder gebergte H6833 , [als] een vogel?
  2 H7563 Want ziet, de goddelozen H1869 [H8799] spannen H7198 den boog H3559 [H8790] , zij schikken H2671 hun pijlen H3499 op de pees H652 H1119 [H8676] , om in het donkere H3384 [H8800] te schieten H3477 naar de oprechten H3820 van harte.
  3 H8356 Zekerlijk, de fondamenten H2040 [H8735] worden omgestoten H6662 ; wat heeft de rechtvaardige H6466 [H8804] bedreven?
  4 H3068 De HEERE H1964 is in het paleis H6944 Zijner heiligheid H3068 , des HEEREN H3678 troon H8064 is in den hemel H5869 ; Zijn ogen H2372 [H8799] aanschouwen H6079 , Zijn oogleden H974 [H8799] proeven H1121 H120 de mensenkinderen.
  5 H3068 De HEERE H974 [H8799] proeft H6662 den rechtvaardige H7563 ; maar den goddeloze H2555 , en dien, die geweld H157 [H8802] liefheeft H8130 [H8804] , haat H5315 Zijn ziel.
  6 H7563 Hij zal op de goddelozen H4305 [H8686] regenen H6341 strikken H784 , vuur H1614 en zwavel H2152 ; en een geweldige H7307 stormwind H4521 zal het deel H3563 huns bekers zijn.
  7 H3068 Want de HEERE H6662 is rechtvaardig H157 H0 , Hij heeft H6666 gerechtigheden H157 [H8804] lief H6440 ; Zijn aangezicht H2372 [H8799] aanschouwt H3477 den oprechte.

Psalms 12:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H8067 , op de Scheminith H3467 [H8685] . [012:2] Behoud H3068 , o HEERE H2623 ; want de goedertierene H1584 [H8804] ontbreekt H539 [H8803] , want de getrouwen H6461 [H8804] zijn weinig geworden H1121 H120 onder de mensenkinderen.
  2 H1696 [H8762] [012:3] Zij spreken H7723 valsheid H376 , een ieder H7453 met zijn naaste H2513 , [met] vleiende H8193 lippen H1696 [H8762] ; zij spreken H3820 met een dubbel H3820 hart.
  3 H3068 [012:4] De HEERE H3772 [H8686] snijde af H2513 alle vleiende H8193 lippen H1696 H1419 [H8764] , de grootsprekende H3956 tong;
  4 H559 [H8804] [012:5] Die daar zeggen H1396 [H8686] : Wij zullen de overhand hebben H3956 met onze tong H8193 ; onze lippen H113 zijn onze! Wie is heer over ons?
  5 H7701 [012:6] Om de verwoesting H6041 der ellendigen H603 , om het kermen H34 der nooddruftigen H6965 [H8799] , zal Ik nu opstaan H559 [H8799] , zegt H3068 de HEERE H3468 ; Ik zal in behoudenis H7896 [H8799] zetten H6315 [H8686] , dien hij aanblaast.
  6 H565 [012:7] De redenen H3068 des HEEREN H2889 zijn reine H565 redenen H3701 , zilver H6884 [H8803] , gelouterd H776 in een aarden H5948 smeltkroes H2212 [H8794] , gezuiverd H7659 zevenmaal.
  7 H3068 [012:8] Gij, HEERE H8104 [H8799] , zult hen bewaren H5341 [H8799] ; Gij zult hen behoeden H2098 voor dit H1755 geslacht H5769 , tot in eeuwigheid.
  8 H7563 [012:9] De goddelozen H1980 [H8691] draven H5439 rondom H2149 , wanneer de snoodsten H1121 H120 van des mensenkinderen H7311 [H8800] verhoogd worden.

Psalms 13:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3068 . [013:2] Hoe lang, HEERE H5331 , zult Gij mij steeds H7911 [H8799] vergeten H6440 ? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht H5641 [H8686] voor mij verbergen?
  2 H6098 [013:3] Hoe lang zal ik raadslagen H7896 [H8799] voornemen H5315 in mijn ziel H3015 , droefenis H3824 in mijn hart H3119 bij dag H341 [H8802] ? Hoe lang zal mijn vijand H7311 [H8799] over mij verhoogd zijn?
  3 H5027 [H8685] [013:4] Aanschouw H6030 [H8798] , verhoor H3068 mij, HEERE H430 , mijn God H215 [H8685] ; verlicht H5869 mijn ogen H4194 , opdat ik [in] den dood H3462 [H8799] niet ontslape;
  4 H341 [H8802] [013:5] Opdat niet mijn vijand H559 [H8799] zegge H3201 [H8804] : Ik heb hem overmocht H6862 ; mijn tegenpartijders H1523 [H8799] zich verheugen H4131 [H8735] , wanneer ik zou wankelen.
  5 H982 [H8804] [013:6] Maar ik vertrouw H2617 op Uw goedertierenheid H3820 ; mijn hart H1523 [H8799] zal zich verheugen H3444 in Uw heil;
  6 H3068 ik zal den HEERE H7891 [H8799] zingen H1580 [H8804] , omdat Hij aan mij welgedaan heeft.

Psalms 14:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H5036 . De dwaas H559 [H8804] zegt H3820 in zijn hart H430 : Er is geen God H7843 [H8689] . Zij verderven H8581 [H8689] het, zij maken het gruwelijk H5949 [met] [hun] werk H2896 ; er is niemand, die goed H6213 [H8802] doet.
  2 H3068 De HEERE H8064 heeft uit den hemel H8259 [H8689] nedergezien H1121 H120 op de mensenkinderen H7200 [H8800] , om te zien H7919 [H8688] , of iemand verstandig H3426 ware H430 , die God H1875 [H8802] zocht.
  3 H5493 [H8804] Zij zijn allen afgeweken H3162 , te zamen H444 [H8738] zijn zij stinkende geworden H2896 ; er is niemand, die goed H6213 [H8802] doet H259 , ook niet een.
  4 H6466 [H8802] Hebben dan alle werkers H205 der ongerechtigheid H3045 [H8804] geen kennis H5971 , die mijn volk H398 [H8802] opeten H3899 , [alsof] zij brood H398 [H8804] aten H7121 H0 ? Zij roepen H3068 den HEERE H7121 [H8804] niet aan.
  5 H6343 Aldaar zijn zij met vervaardheid H6342 [H8804] vervaard H430 ; want God H1755 is bij het geslacht H6662 des rechtvaardigen.
  6 H954 [H8686] Gijlieden beschaamt H6098 den raad H6041 des ellendigen H3068 , omdat de HEERE H4268 zijn Toevlucht is.
  7 H5414 [H8799] Och, dat H3478 Israels H3444 verlossing H6726 uit Sion H3068 [kwame]! Als de HEERE H7622 de gevangenen H5971 Zijns volks H7725 [H8800] zal doen wederkeren H3290 , [dan] zal zich Jakob H1523 [H8799] verheugen H3478 , Israel H8055 [H8799] zal verblijd zijn.

Psalms 15:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3068 . HEERE H1481 [H8799] , wie zal verkeren H168 in Uw tent H7931 [H8799] ? Wie zal wonen H2022 op den berg H6944 Uwer heiligheid?
  2 H8549 Die oprecht H1980 [H8802] wandelt H6664 , en gerechtigheid H6466 [H8802] werkt H3824 , en die met zijn hart H571 de waarheid H1696 [H8802] spreekt;
  3 H3956 Die met zijn tong H7270 [H8804] niet achterklapt H7453 , zijn metgezellen H7451 geen kwaad H6213 [H8804] doet H2781 , en geen smaadrede H5375 [H8804] opneemt H7138 tegen zijn naaste;
  4 H5869 In wiens ogen H3988 [H8737] de verworpene H959 [H8737] veracht is H3513 [H8762] , maar hij eert H3068 degenen, die den HEERE H3373 vrezen H7650 [H8738] ; heeft hij gezworen H7489 [H8687] tot [zijn] schade H4171 [H8686] , evenwel verandert hij niet;
  5 H3701 Die zijn geld H5414 [H8804] niet geeft H5392 op woeker H7810 , en geen geschenk H3947 [H8804] neemt H5355 tegen den onschuldige H6213 [H8802] . Die deze dingen doet H4131 [H8735] , zal niet wankelen H5769 in eeuwigheid.

Psalms 16:1-150:6

  1 H4387 Een gouden kleinood H1732 van David H8104 [H8798] . Bewaar H410 mij, o God H2620 [H8804] ! want ik betrouw op U.
  2 H3068 [O] [mijn] [ziel]! gij hebt tot den HEERE H559 [H8804] gezegd H136 : Gij zijt de HEERE H2896 , mijn goedheid [raakt] niet tot U;
  3 H6918 [Maar] tot de heiligen H1992 , die H776 op de aarde H117 zijn, en de heerlijken H2656 , in dewelke al mijn lust is.
  4 H6094 De smarten H312 dergenen, die een anderen H4116 [H8804] [God] begiftigen H7235 [H8799] , zullen vermenigvuldigd worden H5262 ; ik zal hun drankofferen H1818 van bloed H5258 [H8686] niet offeren H8034 , en hun namen H8193 op mijn lippen H1077 niet H5375 [H8799] nemen.
  5 H3068 De HEERE H4490 is het deel H2506 mijner erve H3563 , en mijns bekers H8551 [H8802] ; Gij onderhoudt H1486 mijn lot.
  6 H2256 De snoeren H5273 zijn mij in liefelijke H5307 [H8804] plaatsen gevallen H8231 [H8804] ; ja, een schone H5159 erfenis is mij geworden.
  7 H3068 Ik zal den HEERE H1288 [H8762] loven H3289 [H8804] , Die mij raad heeft gegeven H3915 ; zelfs bij nacht H3256 [H8765] onderwijzen H3629 mij mijn nieren.
  8 H7737 [H8765] Ik stel H3068 den HEERE H8548 geduriglijk H3225 voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand H4131 [H8735] is, zal ik niet wankelen.
  9 H3820 Daarom is mijn hart H8055 [H8804] verblijd H3519 , en mijn eer H1523 [H8799] verheugt zich H1320 ; ook zal mijn vlees H983 zeker H7931 [H8799] wonen.
  10 H5315 Want Gij zult mijn ziel H7585 in de hel H5800 [H8799] niet verlaten H5414 [H8799] ; Gij zult niet toelaten H2623 , dat Uw Heilige H7845 de verderving H7200 [H8800] zie.
  11 H734 Gij zult mij het pad H2416 des levens H3045 [H8686] bekend maken H7648 ; verzadiging H8057 der vreugde H6440 is bij Uw aangezicht H5273 ; liefelijkheden H3225 zijn in Uw rechterhand H5331 , eeuwiglijk.

Psalms 17:1-150:6

  1 H8605 Een gebed H1732 van David H3068 . HEERE H8085 [H8798] ! hoor H6664 de gerechtigheid H7181 [H8685] , merk op H7440 mijn geschrei H238 [H8685] , neem ter ore H8605 mijn gebed H3808 H4820 , met onbedriegelijke H8193 lippen [gesproken].
  2 H4941 Laat mijn recht H6440 van voor Uw aangezicht H3318 [H8799] uitgaan H5869 , laat Uw ogen H4339 de billijkheden H2372 [H8799] aanschouwen.
  3 H3820 Gij hebt mijn hart H974 [H8804] geproefd H3915 , des nachts H6485 [H8804] bezocht H6884 [H8804] , Gij hebt mij getoetst H4672 [H8799] . Gij vindt H2161 [H8800] niets; [hetgeen] ik gedacht heb H5674 [H8799] , overtreedt H6310 mijn mond niet.
  4 H6468 Aangaande de handelingen H120 des mensen H1697 , ik heb mij, naar het woord H8193 Uwer lippen H8104 [H8804] , gewacht H734 voor de paden H6530 des inbrekers;
  5 H8551 [H8800] Houdende H838 mijn gangen H4570 in Uw sporen H6471 , opdat mijn voetstappen H4131 [H8738] niet zouden wankelen.
  6 H7121 [H8804] Ik roep U aan H6030 [H8799] , omdat Gij mij verhoort H410 ; o God H5186 [H8685] ! neig H241 Uw oor H8085 [H8798] tot mij; hoor H565 mijn rede.
  7 H6395 H0 Maak H2617 Uw weldadigheden H6395 [H8685] wonderbaar H3467 [H8688] , Gij, die verlost H2620 [H8802] degenen, die op [U] betrouwen H3225 , van degenen, die tegen Uw rechterhand H6965 [H8693] opstaan!
  8 H8104 [H8798] Bewaar H380 mij als het zwart H1323 H5869 des oogappels H5641 [H8686] , verberg H6738 mij onder de schaduw H3671 Uwer vleugelen,
  9 H6440 Voor het aangezicht H7563 der goddelozen H2098 , die H7703 [H8804] mij verwoesten H5315 H341 [H8802] , mijner doodsvijanden H5362 [H8686] , die mij omringen.
  10 H2459 Met hun vet H5462 [H8804] besluiten zij H6310 [zich], met hun mond H1696 [H8765] spreken zij H1348 hovaardelijk.
  11 H838 In onzen gang H5437 [H8804] hebben zij ons nu omsingeld H7896 [H8799] , zij zetten H5869 hun ogen H776 [op] [ons] ter aarde H5186 [H8800] nederbukkende.
  12 H1825 Hij is gelijk H738 als een leeuw H3700 [H8799] , die begeert H2963 [H8800] te roven H3715 , en als een jonge leeuw H3427 [H8802] , zittende H4565 in verborgen plaatsen.
  13 H6965 [H8798] Sta op H3068 , HEERE H6923 H0 , kom H6440 zijn aangezicht H6923 [H8761] voor H3766 [H8685] , vel hem neder H6403 [H8761] ; bevrijd H5315 mijn ziel H2719 met Uw zwaard H7563 van den goddeloze;
  14 H3027 Met Uw hand H4962 van de lieden H3068 , o HEERE H4962 ! van de lieden H2465 , die van de wereld H2506 zijn, welker deel H2416 in dit leven H990 is, welker buik H4390 [H8762] Gij vervult H6840 met Uw verborgen H1121 [schat]; de kinderen H7646 [H8799] worden verzadigd H3240 H0 , en zij laten H3499 hun overschot H5768 hun kinderkens H3240 [H8689] achter.
  15 H6440 [Maar] ik zal Uw aangezicht H6664 in gerechtigheid H2372 [H8799] aanschouwen H7646 [H8799] , ik zal verzadigd worden H8544 met Uw beeld H6974 [H8687] , als ik zal opwaken.

Psalms 18:1-150:6

  1 H5329 [H8764] Voor den opperzangmeester H1732 , [een] [psalm] van David H5650 , den knecht H3068 des HEEREN H1697 , die de woorden H7892 dezes lieds H3068 tot den HEERE H1696 [H8765] gesproken heeft H3117 , ten dage H3068 , als hem de HEERE H5337 [H8689] gered had H3709 uit de hand H341 [H8802] van al zijn vijanden H3027 , en uit de hand H7586 van Saul H559 [H8799] . [018:2] Hij zeide H7355 [H8799] dan: Ik zal U hartelijk liefhebben H3068 , HEERE H2391 , mijn Sterkte!
  2 H3068 [018:3] De HEERE H5553 is mijn Steenrots H4686 , en mijn Burg H6403 [H8764] , en mijn Uithelper H410 ; mijn God H6697 , mijn Rots H2620 [H8799] , op Welken ik betrouw H4043 ; mijn Schild H7161 , en de Hoorn H3468 mijns heils H4869 , mijn Hoog Vertrek.
  3 H7121 [H8799] [018:4] Ik riep H3068 den HEERE H1984 [H8794] aan, die te prijzen is H3467 [H8735] , en werd verlost H341 [H8802] van mijn vijanden.
  4 H2256 [018:5] Banden H4194 des doods H661 [H8804] hadden mij omvangen H5158 , en beken H1100 Belials H1204 [H8762] verschrikten mij.
  5 H2256 [018:6] Banden H7585 der hel H5437 [H8804] omringden H4170 mij, strikken H4194 des doods H6923 [H8765] bejegenden mij.
  6 H6862 [018:7] Als mij bange H7121 [H8799] was, riep ik H3068 den HEERE H7768 [H8762] aan, en riep H430 tot mijn God H8085 [H8799] ; Hij hoorde H6963 mijn stem H1964 uit Zijn paleis H7775 , en mijn geroep H6440 voor Zijn aangezicht H935 [H8799] kwam H241 in Zijn oren.
  7 H1607 [H8799] [018:8] Toen daverde H7493 [H8799] en beefde H776 de aarde H4146 , en de gronden H2022 der bergen H7264 [H8799] beroerden zich H1607 [H8691] en daverden H2734 [H8804] , omdat Hij ontstoken was.
  8 H6227 [018:9] Rook H5927 [H8804] ging op H639 van Zijn neus H784 , en een vuur H6310 uit Zijn mond H398 [H8799] verteerde H1513 ; kolen H1197 [H8804] werden daarvan aangestoken.
  9 H5186 [H8799] [018:10] En Hij boog H8064 den hemel H3381 [H8799] , en daalde neder H6205 , en donkerheid H7272 was onder Zijn voeten.
  10 H7392 [H8799] [018:11] En Hij voer H3742 op een cherub H5774 [H8799] , en vloog H1675 [H8799] ; ja, Hij vloog snellijk H3671 op de vleugelen H7307 des winds.
  11 H2822 [018:12] Duisternis H7896 [H8799] zette Hij H5643 tot Zijn verberging H5439 ; rondom H5521 Hem was Zijn tent H2824 , duisterheid H4325 der wateren H5645 , wolken H7834 des hemels.
  12 H5051 [018:13] Van den glans H5674 [H8804] , die voor Hem was, dreven H5645 Zijn wolken H1259 daarhenen, hagel H784 en vurige H1513 kolen.
  13 H3068 [018:14] En de HEERE H7481 [H8686] donderde H8064 in den hemel H5945 , en de Allerhoogste H5414 [H8799] gaf H6963 Zijn stem H1259 , hagel H784 en vurige H1513 kolen.
  14 H7971 [H8799] [018:15] En Hij zond H2671 Zijn pijlen H6327 [H8686] uit, en verstrooide H7232 [H8804] ze; en Hij vermenigvuldigde H1300 de bliksemen H2000 [H8799] , en verschrikte ze.
  15 H650 [018:16] En de diepe kolken H4325 der wateren H7200 [H8735] werden gezien H4146 , en de gronden H8398 der wereld H1540 [H8735] werden ontdekt H1606 , van Uw schelden H3068 , o HEERE H5397 ! van het geblaas H7307 des winds H639 van Uw neus.
  16 H7971 [H8799] [018:17] Hij zond H4791 van de hoogte H3947 [H8799] , Hij nam H4871 [H8686] mij, Hij trok H7227 mij op uit grote H4325 wateren.
  17 H5337 [H8686] [018:18] Hij verloste H5794 mij van mijn sterken H341 [H8802] vijand H8130 [H8802] , en van mijn haters H553 [H8804] , omdat zij machtiger waren dan ik.
  18 H6923 [H8762] [018:19] Zij hadden mij bejegend H3117 ten dage H343 mijns ongevals H3068 ; maar de HEERE H4937 was mij tot een Steunsel.
  19 H3318 [H8686] [018:20] En Hij voerde H4800 mij uit in de ruimte H2502 [H8762] , Hij rukte H2654 [H8804] mij uit, want Hij had lust aan mij.
  20 H3068 [018:21] De HEERE H1580 [H8799] vergold H6664 mij naar mijn gerechtigheid H7725 [H8686] , Hij gaf mij weder H1252 naar de reinigheid H3027 mijner handen.
  21 H3068 [018:22] Want ik heb des HEEREN H1870 wegen H8104 [H8804] gehouden H430 , en ben van mijn God H7561 [H8804] niet goddelooslijk afgegaan.
  22 H4941 [018:23] Want al Zijn rechten H2708 waren voor mij, en Zijn inzettingen H5493 [H8686] deed ik niet van mij weg.
  23 H8549 [018:24] Maar ik was oprecht H8104 [H8691] bij Hem, en ik wachtte mij H5771 voor mijn ongerechtigheid.
  24 H7725 H0 [018:25] Zo gaf H3068 mij de HEERE H7725 [H8686] weder H6664 naar mijn gerechtigheid H1252 , naar de reinigheid H3027 mijner handen H5869 , voor Zijn ogen.
  25 H2623 [018:26] Bij den goedertierene H2616 [H8691] houdt Gij U goedertieren H8549 , bij den oprechten H1399 man H8552 [H8691] houdt Gij U oprecht.
  26 H1305 [H8737] [018:27] Bij den reine H1305 [H8691] houdt Gij U rein H6141 , maar bij den verkeerde H6617 [H8691] bewijst Gij U een Worstelaar.
  27 H3467 [H8686] [018:28] Want Gij verlost H6041 het bedrukte H5971 volk H7311 [H8802] , maar de hoge H5869 ogen H8213 [H8686] vernedert Gij.
  28 H5216 [018:29] Want Gij doet mijn lamp H215 [H8686] lichten H3068 ; de HEERE H430 , mijn God H2822 , doet mijn duisternis H5050 [H8686] opklaren.
  29 H7323 [H8799] [018:30] Want met U loop ik H1416 door een bende H430 , en met mijn God H1801 [H8762] spring ik H7791 over een muur.
  30 H410 [018:31] Gods H1870 weg H8549 is volmaakt H565 ; de rede H3068 des HEEREN H6884 [H8803] is doorlouterd H4043 ; Hij is een Schild H2620 [H8802] allen, die op Hem betrouwen.
  31 H433 [018:32] Want wie is God H1107 , behalve H3068 de HEERE H6697 ? En wie is een Rotssteen H2108 , dan alleen H430 onze God?
  32 H410 [018:33] Het is God H2428 , die mij met kracht H247 [H8764] omgordt H1870 ; en Hij heeft mijn weg H8549 volkomen H5414 [H8799] gemaakt.
  33 H7737 [H8764] [018:34] Hij maakt H7272 mijn voeten H355 gelijk als der hinden H5975 [H8686] , en Hij stelt H1116 mij op mijn hoogten.
  34 H3925 [H8764] [018:35] Hij leert H3027 mijn handen H4421 ten strijde H5154 , zodat een stalen H7198 boog H2220 met mijn armen H5181 [H8765] verbroken is.
  35 H4043 [018:36] Ook hebt Gij mij het schild H3468 Uws heils H5414 [H8799] gegeven H3225 , en Uw rechterhand H5582 [H8799] heeft mij ondersteund H6037 , en Uw zachtmoedigheid H7235 [H8686] heeft mij groot gemaakt.
  36 H6806 [018:37] Gij hebt mijn voetstap H7337 [H8686] ruim gemaakt H7166 onder mij, en mijn enkelen H4571 [H8804] hebben niet gewankeld.
  37 H7291 [H8799] [018:38] Ik vervolgde H341 [H8802] mijn vijanden H5381 [H8686] , en trof H7725 [H8799] hen aan; en ik keerde niet weder H3615 [H8763] , totdat ik hen verdaan had.
  38 H4272 [H8799] [018:39] Ik doorstak H3201 [H8799] hen, dat zij niet weder konden H6965 [H8800] opstaan H5307 [H8799] ; zij vielen H7272 onder mijn voeten.
  39 H247 [H8762] [018:40] Want Gij omgorddet H2428 mij met kracht H4421 ten strijde H3766 [H8686] ; Gij deedt onder mij nederbukken H6965 [H8801] , die tegen mij opstonden.
  40 H5414 [H8804] [018:41] En Gij gaaft H6203 mij den nek H341 [H8802] mijner vijanden H8130 [H8764] , en mijn haters H6789 [H8686] , die vernielde ik.
  41 H7768 [H8762] [018:42] Zij riepen H3467 [H8688] , maar er was geen verlosser H3068 ; tot den HEERE H6030 [H8804] , maar Hij antwoordde hun niet.
  42 H7833 [H8799] [018:43] Toen vergruisde ik H6083 hen als stof H6440 voor H7307 den wind H7324 [H8686] ; ik ruimde hen weg H2916 als slijk H2351 der straten.
  43 H6403 [H8762] [018:44] Gij hebt mij uitgeholpen H7379 van de twisten H5971 des volks H7760 [H8799] ; Gij hebt mij gesteld H7218 tot een hoofd H1471 der heidenen H5971 ; het volk H3045 [H8804] , [dat] ik niet kende H5647 [H8799] , heeft mij gediend.
  44 H241 [018:45] Zo haast als [hun] oor H8088 [van] [mij] hoorde H8085 [H8735] , hebben zij mij gehoorzaamd H1121 H5236 ; vreemden H3584 [H8762] hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen.
  45 H1121 H5236 [018:46] Vreemden H5034 [H8799] zijn vervallen H2727 [H8799] , en hebben gesidderd H4526 uit hun sloten.
  46 H3068 [018:47] De HEERE H2416 leeft H1288 [H8803] , en geloofd zij H6697 mijn Rotssteen H7311 [H8799] , en verhoogd zij H430 de God H3468 mijns heils!
  47 H410 [018:48] De God H5360 , Die mij volkomen wraak H5414 [H8802] geeft H5971 , en de volken H1696 [H8686] onder mij brengt;
  48 H6403 [H8764] [018:49] Die mij uithelpt H341 [H8802] van mijn vijanden H7311 [H8787] ; ja, Gij verhoogt H6965 [H8801] mij boven degenen, die tegen mij opstaan H5337 [H8686] ; Gij redt H376 mij van den man H2555 des gewelds.
  49 H3068 [018:50] Daarom zal ik U, o HEERE H3034 [H8686] ! loven H1471 onder de heidenen H8034 ; en Uw Naam H2167 [H8762] zal ik psalmzingen;
  50 H3444 [018:51] Die de verlossingen H4428 Zijns konings H1431 [H8688] groot maakt H2617 , en goedertierenheid H6213 [H8802] doet H4899 aan Zijn gezalfde H1732 , aan David H2233 en aan zijn zaad H5704 tot H5769 in eeuwigheid.

Psalms 19:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H8064 . [019:2] De hemelen H5608 [H8764] vertellen H410 Gods H3519 eer H7549 , en het uitspansel H5046 [H8688] verkondigt H3027 Zijner handen H4639 werk.
  2 H3117 [019:3] De dag H3117 aan den dag H5042 H0 stort H562 overvloediglijk spraak H5042 [H8686] uit H3915 , en de nacht H3915 aan den nacht H2331 [H8762] toont H1847 wetenschap.
  3 H562 [019:4] Geen spraak H1697 , en geen woorden H6963 zijn er, waar hun stem H8085 [H8738] niet wordt gehoord.
  4 H6957 [019:5] Hun richtsnoer H3318 [H8804] gaat uit H776 over de ganse aarde H4405 , en hun redenen H7097 aan het einde H8398 der wereld H168 ; Hij heeft in dezelve een tent H7760 [H8804] gesteld H8121 voor de zon.
  5 H2860 [019:6] En die is als een bruidegom H3318 [H8802] , uitgaande H2646 uit zijn slaapkamer H7797 [H8799] ; zij is vrolijk H1368 als een held H734 , om het pad H7323 [H8800] te lopen.
  6 H4161 [019:7] Haar uitgang H7097 is van het einde H8064 des hemels H8622 , en haar omloop H7098 tot aan de einden H5641 [H8737] deszelven; en niets is verborgen H2535 voor haar hitte.
  7 H8451 [019:8] De wet H3068 des HEEREN H8549 is volmaakt H7725 [H8688] , bekerende H5315 de ziel H5715 ; de getuigenis H3068 des HEEREN H539 [H8737] is gewis H6612 , den slechten H2449 [H8688] wijsheid gevende.
  8 H6490 [019:9] De bevelen H3068 des HEEREN H3477 zijn recht H8055 [H8764] , verblijdende H3820 het hart H4687 ; het gebod H3068 des HEEREN H1249 is zuiver H215 [H8688] , verlichtende H5869 de ogen.
  9 H3374 [019:10] De vreze H3068 des HEEREN H2889 is rein H5975 [H8802] , bestaande H5703 tot in eeuwigheid H4941 , de rechten H3068 des HEEREN H571 zijn waarheid H3162 , samen H6663 [H8804] zijn zij rechtvaardig.
  10 H2530 [H8737] [019:11] Zij zijn begeerlijker H2091 dan goud H7227 , ja, dan veel H6337 fijn goud H4966 ; en zoeter H1706 dan honig H5317 H6688 en honigzeem.
  11 H5650 [019:12] Ook wordt Uw knecht H2094 [H8737] door dezelve klaarlijk vermaand H8104 [H8800] ; in het houden H7227 van die is grote H6118 loon.
  12 H7691 [019:13] Wie zou de afdwalingen H995 [H8799] verstaan H5352 [H8761] ? Reinig H5641 [H8737] mij van de verborgene [afdwalingen].
  13 H2820 H0 [019:14] Houd H5650 Uw knecht H2820 [H8798] ook terug H2086 van trotsheden H4910 [H8799] ; laat ze niet over mij heersen H8552 [H8799] ; dan zal ik oprecht zijn H5352 [H8738] en rein H7227 van grote H6588 overtreding.
  14 H561 [019:15] Laat de redenen H6310 mijns monds H1902 , en de overdenking H3820 mijns harten H7522 welbehagelijk H6440 zijn voor Uw aangezicht H3068 , o HEERE H6697 , mijn Rotssteen H1350 [H8802] en mijn Verlosser!

Psalms 20:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3068 . [020:2] De HEERE H6030 [H8799] verhore H3117 u in den dag H6869 der benauwdheid H8034 ; de Naam H430 van den God H3290 Jakobs H7682 [H8762] zette u in een hoog vertrek.
  2 H7971 [H8799] [020:3] Hij zende H5828 uw hulp H6944 uit het heiligdom H5582 [H8799] , en ondersteune H6726 u uit Sion.
  3 H2142 [H8799] [020:4] Hij gedenke H4503 al uwer spijsofferen H1878 H0 , en make H5930 uw brandoffer H1878 [H8762] tot as H5542 . Sela.
  4 H5414 [H8799] [020:5] Hij geve H3824 u naar uw hart H4390 [H8762] , en vervulle H6098 al uw raad.
  5 H7442 [H8762] [020:6] Wij zullen juichen H3444 over Uw heil H1713 [H8799] , en de vaandelen opsteken H8034 in den Naam H430 onzes Gods H3068 . De HEERE H4390 [H8762] vervulle H4862 al uw begeerten.
  6 H3045 [H8804] [020:7] Alsnu weet ik H3068 , dat de HEERE H4899 Zijn Gezalfde H3467 [H8689] behoudt H6030 [H8799] ; Hij zal Hem verhoren H8064 uit den hemel H6944 Zijner heiligheid H3468 ; het heil H3225 Zijner rechterhand H1369 zal zijn met mogendheden.
  7 H7393 [020:8] Dezen [vermelden] van wagens H5483 , en die van paarden H2142 [H8686] ; maar wij zullen vermelden H8034 van den Naam H3068 des HEEREN H430 , onzes Gods.
  8 H3766 [H8804] [020:9] Zij hebben zich gekromd H5307 [H8804] , en zijn gevallen H6965 [H8804] ; maar wij zijn gerezen H5749 [H8696] en staande gebleven.
  9 H3068 [020:10] O HEERE H3467 [H8685] ! behoud H4428 ; die koning H6030 [H8799] verhore H3117 ons ten dage H7121 [H8800] van ons roepen.

Psalms 21:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3068 . [021:2] O HEERE H4428 ! de koning H8055 [H8799] is verblijd H5797 over Uw sterkte H3966 ; en hoezeer H1523 [H8799] is hij verheugd H3444 over Uw heil!
  2 H3820 [021:3] Gij hebt hem zijns harten H8378 wens H5414 [H8804] gegeven H782 , en de uitspraak H8193 zijner lippen H4513 [H8804] hebt Gij niet geweerd H5542 . Sela.
  3 H6923 [H8762] [021:4] Want Gij komt hem voor H1293 met zegeningen H2896 van het goede H7218 ; op zijn hoofd H7896 [H8799] zet Gij H5850 een kroon H6337 van fijn goud.
  4 H2416 [021:5] Het leven H7592 [H8804] heeft hij van U begeerd H5414 [H8804] . Gij hebt het hem gegeven H753 ; lengte H3117 van dagen H5769 , eeuwiglijk H5703 en altoos.
  5 H1419 [021:6] Groot H3519 is zijn eer H3444 door Uw heil H1935 ; majesteit H1926 en heerlijkheid H7737 [H8762] hebt Gij hem toegevoegd.
  6 H7896 [H8799] [021:7] Want Gij zet H1293 hem [tot] zegeningen H5703 in eeuwigheid H2302 [H8762] ; Gij vervrolijkt H8057 hem door vreugde H6440 met Uw aangezicht.
  7 H4428 [021:8] Want de koning H982 [H8802] vertrouwt H3068 op den HEERE H2617 , en door de goedertierenheid H5945 des Allerhoogsten H4131 [H8735] zal hij niet wankelen.
  8 H3027 [021:9] Uw hand H341 [H8802] zal alle vijanden H4672 [H8799] vinden H3225 ; uw rechterhand H8130 [H8802] zal uw haters H4672 [H8799] vinden.
  9 H7896 [H8799] [021:10] Gij zult hen zetten H784 als een vurige H8574 oven H6256 ter tijd H6440 uws [toornigen] aangezichts H3068 ; de HEERE H639 zal hen in Zijn toorn H1104 [H8762] verslinden H784 , en het vuur H398 [H8799] zal hen verteren.
  10 H6529 [021:11] Gij zult hun vrucht H776 van de aarde H6 [H8762] verdoen H2233 , en hun zaad H1121 van de kinderen H120 der mensen.
  11 H7451 [021:12] Want zij hebben kwaad H5186 [H8804] tegen U aangelegd H4209 ; zij hebben een schandelijke daad H2803 [H8804] bedacht H3201 [H8799] , [doch] zullen niets vermogen.
  12 H7896 [H8799] [021:13] Want Gij zult hen zetten H7926 tot een wit H4340 ; met Uw pezen H6440 zult Gij het op hun aangezicht H3559 [H8787] toeleggen.
  13 H7311 [H8798] [021:14] Verhoog U H3068 , HEERE H5797 ! in Uw sterkte H7891 [H8799] ; zo zullen wij zingen H1369 , en Uw macht H2167 [H8762] met psalmen loven.

Psalms 22:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H365 , op Aijeleth H7837 hasschachar H410 . [022:2] Mijn God H410 , mijn God H5800 [H8804] ! waarom hebt Gij mij verlaten H7350 , verre H3444 zijnde van mijn verlossing H1697 , [van] de woorden H7581 mijns brullens?
  2 H430 [022:3] Mijn God H7121 [H8799] ! Ik roep H3119 des daags H6030 [H8799] , maar Gij antwoordt H3915 niet; en des nachts H1747 , en ik heb geen stilte.
  3 H6918 [022:4] Doch Gij zijt heilig H3427 [H8802] , wonende H8416 [onder] de lofzangen H3478 Israels.
  4 H1 [022:5] Op U hebben onze vaders H982 [H8804] vertrouwd H982 [H8804] ; zij hebben vertrouwd H6403 [H8762] , en Gij hebt hen uitgeholpen.
  5 H2199 [H8804] [022:6] Tot U hebben zij geroepen H4422 [H8738] , en zijn uitgered H982 [H8804] ; op U hebben zij vertrouwd H954 [H8804] , en zijn niet beschaamd geworden.
  6 H8438 [022:7] Maar ik ben een worm H376 en geen man H2781 , een smaad H120 van mensen H959 [H8803] , en veracht H5971 van het volk.
  7 H7200 [H8802] [022:8] Allen, die mij zien H3932 [H8686] , bespotten H6358 H0 mij; zij steken H8193 de lip H6358 [H8686] uit H5128 [H8686] , zij schudden H7218 het hoofd, [zeggende]:
  8 H3068 [022:9] Hij heeft [het] op den HEERE H1556 [H8800] gewenteld H6403 [H8762] , dat Hij hem [nu] uithelpe H5337 [H8686] , dat Hij hem redde H2654 [H8804] , dewijl Hij lust aan hem heeft!
  9 H990 [022:10] Gij zijt het immers, die mij uit den buik H1518 [H8801] hebt uitgetogen H982 [H8688] ; die mij hebt doen vertrouwen H517 , zijnde aan mijner moeders H7699 borsten.
  10 H7993 [H8717] [022:11] Op U ben ik geworpen H7358 van de baarmoeder H990 af; van den buik H517 mijner moeder H410 aan zijt Gij mijn God.
  11 H7368 [H8799] [022:12] Zo wees niet verre H6869 van mij, want benauwdheid H7138 is nabij H5826 [H8802] ; want er is geen helper.
  12 H7227 [022:13] Vele H6499 varren H5437 [H8804] hebben mij omsingeld H47 , sterke H1316 [stieren] van Basan H3803 [H8765] hebben mij omringd.
  13 H6310 [022:14] Zij hebben hun mond H6475 [H8804] tegen mij opgesperd H2963 [H8802] , [als] een verscheurende H7580 [H8802] en brullende H738 leeuw.
  14 H8210 [H8738] [022:15] Ik ben uitgestort H4325 als water H6106 , en al mijn beenderen H6504 [H8694] hebben zich vaneen gescheiden H3820 ; mijn hart H1749 is als was H4549 [H8738] , het is gesmolten H8432 in het midden H4578 mijns ingewands.
  15 H3581 [022:16] Mijn kracht H3001 [H8804] is verdroogd H2789 als een potscherf H3956 , en mijn tong H1692 [H8716] kleeft H4455 aan mijn gehemelte H8239 [H8799] ; en Gij legt H6083 mij in het stof H4194 des doods.
  16 H3611 [022:17] Want honden H5437 [H8804] hebben mij omsingeld H5712 ; een vergadering H7489 [H8688] van boosdoeners H5362 [H8689] heeft mij omgeven H3027 ; zij hebben mijn handen H7272 en mijn voeten H3738 H738 [H8804] doorgraven.
  17 H6106 [022:18] Al mijn beenderen H5608 [H8762] zou ik kunnen tellen H5027 [H8686] ; zij schouwen het aan H7200 [H8799] , zij zien op mij.
  18 H2505 [H8762] [022:19] Zij delen H899 mijn klederen H5307 [H8686] onder zich, en werpen H1486 het lot H3830 over mijn gewaad.
  19 H3068 [022:20] Maar Gij, HEERE H7368 [H8799] ! wees niet verre H360 ; mijn Sterkte H2363 [H8798] ! haast U H5833 tot mijn hulp.
  20 H5337 [H8685] [022:21] Red H5315 mijn ziel H2719 van het zwaard H3173 , mijn eenzame H3027 van het geweld H3611 des honds.
  21 H3467 [H8685] [022:22] Verlos H738 mij uit des leeuwen H6310 muil H6030 [H8804] ; en verhoor H7161 mij van de hoornen H7214 der eenhoornen.
  22 H8034 [022:23] Zo zal ik Uw Naam H251 mijn broederen H5608 [H8762] vertellen H8432 ; in het midden H6951 der gemeente H1984 [H8762] zal ik U prijzen.
  23 H3068 [022:24] Gij, die den HEERE H3373 vreest H1984 [H8761] ! prijst H2233 Hem; al gij zaad H3290 van Jakob H3513 [H8761] ! vereert H1481 [H8798] Hem; en ontziet u H2233 voor Hem, al gij zaad H3478 van Israel!
  24 H959 [H8804] [022:25] Want Hij heeft niet veracht H8262 [H8765] , noch verfoeid H6039 de verdrukking H6041 des verdrukten H6440 , noch Zijn aangezicht H5641 [H8689] voor hem verborgen H8085 [H8804] ; maar Hij heeft gehoord H7768 [H8763] , als die tot Hem riep.
  25 H8416 [022:26] Van U zal mijn lof H7227 zijn in een grote H6951 gemeente H5088 ; ik zal mijn geloften H7999 [H8762] betalen H3373 in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.
  26 H6035 [022:27] De zachtmoedigen H398 [H8799] zullen eten H7646 [H8799] en verzadigd worden H3068 ; zij zullen den HEERE H1984 [H8762] prijzen H1875 [H8802] , die Hem zoeken H3824 ; ulieder hart H5703 zal in eeuwigheid H2421 [H8799] leven.
  27 H657 [022:28] Alle einden H776 der aarde H2142 [H8799] zullen het gedenken H3068 , en zich tot den HEERE H7725 [H8799] bekeren H4940 ; en alle geslachten H1471 der heidenen H6440 zullen voor Uw aangezicht H7812 [H8691] aanbidden.
  28 H4410 [022:29] Want het koninkrijk H3068 is des HEEREN H4910 [H8802] , en Hij heerst H1471 onder de heidenen.
  29 H1879 [022:30] Alle vetten H776 op aarde H398 [H8804] zullen eten H7812 [H8691] , en aanbidden H6083 ; allen, die in het stof H3381 [H8802] nederdalen H6440 , zullen voor Zijn aangezicht H3766 [H8799] nederbukken H5315 ; en die zijn ziel H2421 [H8765] bij het leven niet kan houden.
  30 H2233 [022:31] Het zaad H5647 [H8799] zal Hem dienen H136 ; het zal den HEERE H5608 [H8792] aangeschreven worden H1755 tot in geslachten.
  31 H935 [H8799] [022:32] Zij zullen aankomen H6666 , en Zijn gerechtigheid H5046 [H8686] verkondigen H5971 den volke H3205 [H8737] , dat geboren wordt H6213 [H8804] , omdat Hij het gedaan heeft.

Psalms 23:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3068 . De HEERE H7462 [H8802] is mijn Herder H2637 [H8799] , mij zal niets ontbreken.
  2 H7257 [H8686] Hij doet mij nederliggen H1877 in grazige H4999 weiden H5095 [H8762] ; Hij voert mij zachtjes H4496 aan zeer stille H4325 wateren.
  3 H7725 [H8787] Hij verkwikt H5315 mijn ziel H5148 [H8686] ; Hij leidt H4570 mij in het spoor H6664 der gerechtigheid H8034 , om Zijns Naams wil.
  4 H3212 [H8799] Al ging ik H1516 ook in een dal H6757 der schaduw des doods H7451 , ik zou geen kwaad H3372 [H8799] vrezen H7626 , want Gij zijt met mij; Uw stok H4938 en Uw staf H5162 [H8762] , die vertroosten mij.
  5 H6186 H0 Gij richt H7979 de tafel H6186 [H8799] toe H6440 voor mijn aangezicht H6887 [H8802] , tegenover mijn tegenpartijders H1878 H0 ; Gij maakt H7218 mijn hoofd H1878 [H8765] vet H8081 met olie H3563 , mijn beker H7310 is overvloeiende.
  6 H2896 Immers zullen mij het goede H2617 en de weldadigheid H7291 [H8799] volgen H3117 al de dagen H2416 mijns levens H1004 ; en ik zal in het huis H3068 des HEEREN H3427 [H8804] blijven H753 in lengte van dagen.

Psalms 24:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H776 . De aarde H3068 is des HEEREN H4393 , mitsgaders haar volheid H8398 , de wereld H3427 [H8802] , en die daarin wonen.
  2 H3245 [H8804] Want Hij heeft ze gegrond H3220 op de zeeen H3559 [H8787] , en heeft ze gevestigd H5104 op de rivieren.
  3 H5927 [H8799] Wie zal klimmen H2022 op den berg H3068 des HEEREN H6965 [H8799] , en wie zal staan H4725 in de plaats H6944 Zijner heiligheid?
  4 H5355 Die rein H3709 van handen H1249 , en zuiver H3824 van hart H5315 is, die zijn ziel H5375 [H8804] niet opheft H7723 tot ijdelheid H4820 , en die niet bedriegelijk H7650 [H8738] zweert;
  5 H1293 Die zal den zegen H5375 [H8799] ontvangen H3068 van den HEERE H6666 , en gerechtigheid H430 van den God H3468 zijns heils.
  6 H1755 Dat is het geslacht H1875 [H8802] dergenen, die naar Hem vragen H6440 , die Uw aangezicht H1245 [H8764] zoeken H3290 , [dat] is Jakob H5542 ! Sela.
  7 H5375 [H8798] Heft H7218 uw hoofden H8179 op, gij poorten H5375 [H8734] , en verheft u H5769 , gij eeuwige H6607 deuren H4428 , opdat de Koning H3519 der ere H935 [H8799] inga!
  8 H4428 Wie is de Koning H3519 der ere H3068 ? De HEERE H5808 , sterk H1368 en geweldig H3068 , de HEERE H1368 , geweldig H4421 in den strijd.
  9 H5375 [H8798] Heft H7218 uw hoofden H8179 op, gij poorten H5375 [H8798] , ja, heft op H5769 , gij eeuwige H6607 deuren H4428 ! opdat de Koning H3519 der ere H935 [H8799] inga!
  10 H4428 Wie is Hij, deze Koning H3519 der ere H3068 ? De HEERE H6635 der heirscharen H4428 , Die is de Koning H3519 der ere H5542 . Sela.

Psalms 25:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H3068 . [Aleph]. Tot U, o HEERE H5375 [H8799] ! hef ik H5315 mijn ziel op.
  2 H430 [Beth]. Mijn God H982 [H8804] ! op U vertrouw ik H954 [H8799] ; laat mij niet beschaamd worden H341 [H8802] ; laat mijn vijanden H5970 [H8799] niet van vreugde opspringen over mij.
  3 H6960 [H8802] [Gimel]. Ja, allen, die U verwachten H954 [H8799] , zullen niet beschaamd worden H954 [H8799] ; zij zullen beschaamd worden H898 [H8802] , die trouwelooslijk handelen H7387 zonder oorzaak.
  4 H3068 [Daleth]. HEERE H3045 H0 ! maak H1870 mij Uw wegen H3045 [H8685] bekend H3925 [H8761] , leer H734 mij Uw paden.
  5 H1869 [H8685] [He]. [Vau]. Leid H571 mij in Uw waarheid H3925 [H8761] , en leer H430 mij, want Gij zijt de God H3468 mijns heils H6960 [H8765] ; U verwacht ik H3117 den gansen dag.
  6 H2142 [H8798] [Zain]. Gedenk H3068 , HEERE H7356 ! Uwer barmhartigheden H2617 en Uwer goedertierenheden H5769 , want die zijn van eeuwigheid.
  7 H2142 [H8799] [Cheth]. Gedenk H2403 niet der zonden H5271 mijner jonkheid H6588 , noch mijner overtredingen H2142 [H8798] ; gedenk H2617 mijner naar Uw goedertierenheid H2898 , om Uwer goedheid H3068 wil, o HEERE!
  8 H3068 [Teth]. De HEERE H2896 is goed H3477 en recht H2400 ; daarom zal Hij de zondaars H3384 [H8686] onderwijzen H1870 in den weg.
  9 H6035 [Jod]. Hij zal de zachtmoedigen H1869 [H8686] leiden H4941 in het recht H6035 , en Hij zal den zachtmoedigen H1870 Zijn weg H3925 [H8762] leren.
  10 H734 [Caph]. Alle paden H3068 des HEEREN H2617 zijn goedertierenheid H571 en waarheid H1285 , dengenen, die Zijn verbond H5713 en Zijn getuigenissen H5341 [H8802] bewaren.
  11 H8034 [Lamed]. Om Uws Naams H3068 wil, HEERE H5545 [H8804] ! zo vergeef H5771 mijn ongerechtigheid H7227 , want die is groot.
  12 H376 [Mem]. Wie is de man H3068 , die den HEERE H3373 vreest H3384 [H8686] ? Hij zal hem onderwijzen H1870 in den weg H977 [H8799] , [dien] hij zal hebben te verkiezen.
  13 H5315 [Nun]. Zijn ziel H3885 [H8799] zal vernachten H2896 in het goede H2233 , en zijn zaad H776 zal de aarde H3423 [H8799] beerven.
  14 H5475 [Samech]. De verborgenheid H3068 des HEEREN H3373 is voor degenen, die Hem vrezen H1285 ; en Zijn verbond H3045 [H8687] , om hun [die] bekend te maken.
  15 H5869 [Ain]. Mijn ogen H8548 zijn geduriglijk H3068 op den HEERE H7272 , want Hij zal mijn voeten H7568 uit het net H3318 [H8686] uitvoeren.
  16 H6437 [H8798] [Pe]. Wend U H2603 [H8798] tot mij, en wees mij genadig H3173 , want ik ben eenzaam H6041 en ellendig.
  17 H6869 [Tsade]. De benauwdheden H3824 mijns harten H7337 [H8689] hebben zich wijd uitgestrekt H3318 [H8685] ; voer mij uit H4691 mijn noden.
  18 H7200 [H8798] [Resch]. Aanzie H6040 mijn ellende H5999 , en mijn moeite H5375 [H8798] , en neem weg H2403 al mijn zonden.
  19 H7200 [H8798] [Resch]. Aanzie H341 [H8802] mijn vijanden H7231 [H8804] , want zij vermenigvuldigen H8130 [H8804] , en zij haten H2555 mij met een wreveligen H8135 haat.
  20 H8104 [H8798] [Schin]. Bewaar H5315 mijn ziel H5337 [H8685] , en red H954 [H8799] mij; laat mij niet beschaamd worden H2620 [H8804] , want ik betrouw op U.
  21 H8537 [Thau]. Laat oprechtigheid H3476 en vroomheid H5341 [H8799] mij behoeden H6960 [H8765] , want ik verwacht U.
  22 H430 O God H6299 [H8798] ! verlos H3478 Israel H6869 uit al zijn benauwdheden.

Psalms 26:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H8199 [H8798] ! Doe mij recht H3068 , HEERE H1980 [H8804] ! want ik wandel H8537 in mijn oprechtigheid H982 [H8804] ; en ik vertrouw H3068 op den HEERE H4571 [H8799] , ik zal niet wankelen.
  2 H974 [H8798] Proef H3068 mij, HEERE H5254 [H8761] , en verzoek H6884 [H8798] mij; toets H3629 mijn nieren H3820 en mijn hart.
  3 H2617 Want Uw goedertierenheid H5869 is voor mijn ogen H1980 [H8694] , en ik wandel H571 in Uw waarheid.
  4 H3427 [H8804] Ik zit H7723 niet bij ijdele H4962 lieden H5956 [H8737] , en met bedekte lieden H935 [H8799] ga ik niet om.
  5 H8130 [H8804] Ik haat H6951 de vergadering H7489 [H8688] der boosdoeners H7563 , en bij de goddelozen H3427 [H8799] zit ik niet.
  6 H7364 [H8799] Ik was H3709 mijn handen H5356 in onschuld H5437 [H8779] , en ik ga rondom H4196 uw altaar H3068 , o HEERE!
  7 H8085 [H8687] Om te doen horen H6963 de stem H8426 des lofs H5608 [H8763] , en om te vertellen H6381 [H8737] al Uw wonderen.
  8 H3068 HEERE H157 [H8804] ! ik heb lief H4583 de woning H1004 van Uw huis H4725 , en de plaats H4908 des tabernakels H3519 Uwer eer.
  9 H622 H0 Raap H5315 mijn ziel H622 [H8799] niet weg H2400 met de zondaren H2416 , noch mijn leven H582 met de mannen H1818 des bloeds;
  10 H3027 In welker handen H2154 schandelijk bedrijf H3225 is, en welker rechterhand H4390 [H8804] vol H7810 geschenken is.
  11 H3212 [H8799] Maar ik wandel H8537 in mijn oprechtigheid H6299 [H8798] , verlos H2603 [H8798] mij [dan] en wees mij genadig.
  12 H7272 Mijn voet H5975 [H8804] staat H4334 op effen baan H3068 ; ik zal den HEERE H1288 [H8762] loven H4721 in de vergaderingen.

Psalms 27:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H3068 . De HEERE H216 is mijn Licht H3468 en mijn Heil H3372 [H8799] , voor wien zou ik vrezen H3068 ? De HEERE H2416 is mijns levens H4581 kracht H6342 [H8799] , voor wien zou ik vervaard zijn?
  2 H7489 [H8688] Als de bozen H6862 , mijn tegenpartijen H341 [H8802] , en mijn vijanden H7126 [H8800] tegen mij, tot mij naderden H1320 , om mijn vlees H398 [H8800] te eten H3782 [H8804] , stieten zij zelven aan H5307 [H8804] , en vielen.
  3 H4264 Ofschoon mij een leger H2583 [H8799] belegerde H3820 , mijn hart H3372 [H8799] zou niet vrezen H4421 ; ofschoon een oorlog H6965 [H8799] tegen mij opstond H982 [H8802] , zo vertrouw ik hierop.
  4 H259 Een H3068 ding heb ik van den HEERE H7592 [H8804] begeerd H1245 [H8762] , dat zal ik zoeken H3117 : dat ik al de dagen H2416 mijns levens H3427 [H8800] mocht wonen H1004 in het huis H3068 des HEEREN H5278 , om de liefelijkheid H3068 des HEEREN H2372 [H8800] te aanschouwen H1239 [H8763] , en te onderzoeken H1964 in Zijn tempel.
  5 H6845 [H8799] Want Hij versteekt H5520 mij in Zijn hut H3117 , ten dage H7451 des kwaads H5641 [H8686] ; Hij verbergt H5643 mij in het verborgene H168 Zijner tent H7311 [H8787] ; Hij verhoogt H6697 mij op een rotssteen.
  6 H7218 Ook nu zal mijn hoofd H7311 [H8799] verhoogd worden H341 [H8802] boven mijn vijanden H5439 , die rondom H168 mij zijn, en ik zal in Zijn tent H2077 offeranden H8643 des geklanks H2076 [H8799] offeren H7891 [H8799] ; ik zal zingen H2167 [H8762] , ja, psalmzingen H3068 den HEERE.
  7 H8085 [H8798] Hoor H3068 , HEERE H6963 ! mijn stem H7121 [H8799] , [als] ik roep H2603 [H8798] ; en wees mij genadig H6030 [H8798] , en antwoord mij.
  8 H3820 Mijn hart H559 [H8804] zegt H1245 [H8761] tot U: [Gij] [zegt]: Zoek H6440 Mijn aangezicht H1245 [H8762] ; ik zoek H6440 Uw aangezicht H3068 , o HEERE!
  9 H5641 [H8686] Verberg H6440 Uw aangezicht H5186 H0 niet voor mij, keer H5650 Uw knecht H5186 [H8686] niet af H639 in toorn H5833 ; Gij zijt mijn Hulp H5203 [H8799] geweest, begeef H5800 [H8799] mij niet, en verlaat H430 mij niet, o God H3468 mijns heils!
  10 H1 Want mijn vader H517 en mijn moeder H5800 [H8804] hebben mij verlaten H3068 , maar de HEERE H622 [H8799] zal mij aannemen.
  11 H3068 HEERE H3384 [H8685] ! leer H1870 mij Uw weg H5148 [H8798] , en leid H4334 mij in het rechte H734 pad H8324 [H8802] , om mijner verspieders wil.
  12 H5414 [H8799] Geef mij niet over H5315 in de begeerte H6862 mijner tegenpartijders H8267 ; want valse H5707 getuigen H6965 [H8804] zijn tegen mij opgestaan H2555 , mitsgaders die wrevel H3307 uitblaast.
  13 H3884 Zo ik niet H539 [H8689] had geloofd H2898 , dat ik het goede H3068 des HEEREN H7200 [H8800] zou zien H776 in het land H2416 der levenden, [ik] [ware] [vergaan].
  14 H6960 [H8761] Wacht H3068 op den HEERE H2388 [H8798] , zijt sterk H3820 , en Hij zal uw hart H553 [H8686] versterken H6960 [H8761] , ja, wacht H3068 op den HEERE.

Psalms 28:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H7121 [H8799] . Tot U roep ik H3068 , HEERE H6697 ! mijn Rotssteen H2814 [H8799] , houd U niet als doof H2790 [H8799] van mij af; opdat ik niet, [zo] Gij U van mij stil houdt H4911 [H8738] , vergeleken worde H953 met degenen, die in den kuil H3381 [H8802] nederdalen.
  2 H8085 [H8798] Hoor H6963 de stem H8469 mijner smekingen H7768 [H8763] , als ik tot U roep H3027 , als ik mijn handen H5375 [H8800] ophef H1687 naar de aanspraakplaats H6944 Uwer heiligheid.
  3 H4900 [H8799] Trek mij niet weg H7563 met de goddelozen H6466 [H8802] , en met de werkers H205 der ongerechtigheid H7965 , die van vrede H1696 [H8802] spreken H7453 met hun naasten H7451 , maar kwaad H3824 is in hun hart.
  4 H5414 [H8798] Geef H6467 hun naar hun doen H7455 , en naar de boosheid H4611 hunner handelingen H5414 [H8798] ; geef H3027 hun naar hunner handen H4639 werk H1576 ; doe hun vergelding H7725 [H8685] tot hen wederkeren.
  5 H995 [H8799] Omdat zij niet letten H6468 op de daden H3068 des HEEREN H4639 , noch op het werk H3027 Zijner handen H2040 [H8799] , zo zal Hij hen afbreken H1129 [H8799] en zal hen niet bouwen.
  6 H1288 [H8803] Geloofd H3068 zij de HEERE H6963 , want Hij heeft de stem H8469 mijner smekingen H8085 [H8804] gehoord.
  7 H3068 De HEERE H5797 is mijn Sterkte H4043 en mijn Schild H3820 ; op Hem heeft mijn hart H982 [H8804] vertrouwd H5826 [H8738] , en ik ben geholpen H5937 H0 ; dies springt H3820 mijn hart H5937 [H8799] van vreugde H7892 , en ik zal Hem met mijn gezang H3034 [H8686] loven.
  8 H3068 De HEERE H5797 is hunlieder Sterkte H4581 , en Hij is de Sterkheid H3444 der verlossingen H4899 Zijns Gezalfden.
  9 H3467 [H8685] Verlos H5971 Uw volk H1288 [H8761] , en zegen H5159 Uw erve H7462 [H8798] , en weid H5375 [H8761] hen, en verhef H5769 hen tot in eeuwigheid.

Psalms 29:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3051 [H8798] . Geeft H3068 den HEERE H1121 , gij kinderen H410 der machtigen H3051 [H8798] ! geeft H3068 den HEERE H3519 eer H5797 en sterkte.
  2 H3051 [H8798] Geeft H3068 den HEERE H3519 de eer H8034 Zijns Naams H7812 [H8690] , aanbidt H3068 den HEERE H1927 in de heerlijkheid H6944 des heiligdoms.
  3 H6963 De stem H3068 des HEEREN H4325 is op de wateren H410 , de God H3519 der ere H7481 [H8689] dondert H3068 ; de HEERE H7227 is op de grote H4325 wateren.
  4 H6963 De stem H3068 des HEEREN H3581 is met kracht H6963 , de stem H3068 des HEEREN H1926 is met heerlijkheid.
  5 H6963 De stem H3068 des HEEREN H7665 [H8799] breekt H730 de cederen H3068 ; ja, de HEERE H7665 [H8762] verbreekt H730 de cederen H3844 van Libanon.
  6 H7540 [H8686] En Hij doet ze huppelen H5695 als een kalf H3844 , den Libanon H8303 en Sirjon H1121 als een jongen H7214 eenhoorn.
  7 H6963 De stem H3068 des HEEREN H2672 [H8802] houwt H3852 er vlammen H784 vuurs uit.
  8 H6963 De stem H3068 des HEEREN H4057 doet de woestijn H2342 [H8799] beven H3068 ; de HEERE H4057 doet de woestijn H6946 Kades H2342 [H8799] beven.
  9 H6963 De stem H3068 des HEEREN H355 doet de hinden H2342 [H8787] jongen werpen H2834 [H8799] , en ontbloot H3295 de wouden H1964 ; maar in Zijn tempel H559 [H8802] zegt H3519 [Hem] een iegelijk eer.
  10 H3068 De HEERE H3427 [H8804] heeft gezeten H3999 over den watervloed H3068 ; ja, de HEERE H3427 [H8799] zit H4428 , Koning H5769 in eeuwigheid.
  11 H3068 De HEERE H5971 zal Zijn volk H5797 sterkte H5414 [H8799] geven H3068 ; de HEERE H5971 zal Zijn volk H1288 [H8762] zegenen H7965 met vrede.

Psalms 30:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H7892 , een lied H2598 der inwijding H1732 van Davids H1004 huis H7311 [H8787] . [030:2] Ik zal U verhogen H3068 , HEERE H1802 [H8765] , want Gij hebt mij opgetrokken H341 [H8802] , en mijn vijanden H8055 [H8765] over mij niet verblijd.
  2 H3068 [030:3] HEERE H430 , mijn God H7768 [H8765] ! ik heb tot U geroepen H7495 [H8799] , en Gij hebt mij genezen.
  3 H3068 [030:4] HEERE H5315 ! Gij hebt mijn ziel H7585 uit het graf H5927 [H8689] opgevoerd H2421 [H8765] ; Gij hebt mij bij het leven behouden H953 , dat ik in den kuil H3381 H3381 [H8800] niet ben nedergedaald.
  4 H2167 [H8761] [030:5] Psalmzingt H3068 den HEERE H2623 , gij Zijn gunstgenoten H3034 [H8685] ! en zegt lof H2143 ter gedachtenis H6944 Zijner heiligheid.
  5 H7281 [030:6] Want een ogenblik H639 is er in Zijn toorn H2416 , [maar] een leven H7522 in Zijn goedgunstigheid H6153 ; des avonds H3885 [H8799] vernacht H1065 het geween H1242 , maar des morgens H7440 is er gejuich.
  6 H559 [H8804] [030:7] Ik zeide H7959 wel in mijn voorspoed H4131 [H8735] : Ik zal niet wankelen H5769 in eeuwigheid.
  7 H3068 [030:8] [Want], HEERE H2042 ! Gij hadt mijn berg H7522 door Uw goedgunstigheid H5975 H5797 [H8689] vastgezet H6440 ; [maar] [toen] Gij Uw aangezicht H5641 [H8689] verborgt H926 [H8737] , werd ik verschrikt.
  8 H3068 [030:9] Tot U, HEERE H7121 [H8799] ! riep ik H2603 [H8691] , en ik smeekte H3068 tot den HEERE:
  9 H1215 [030:10] Wat gewin H1818 is er in mijn bloed H3381 [H8800] , in mijn nederdalen H7845 tot de groeve H6083 ? Zal U het stof H3034 [H8686] loven H571 ? Zal het Uw waarheid H5046 [H8686] verkondigen?
  10 H8085 [H8798] [030:11] Hoor H3068 , HEERE H2603 [H8798] ! en wees mij genadig H3068 ; HEERE H5826 [H8802] ! wees mij een Helper.
  11 H4553 [030:12] Gij hebt mij mijn weeklage H2015 [H8804] veranderd H4234 in een rei H8242 ; Gij hebt mijn zak H6605 [H8765] ontbonden H8057 , en mij met blijdschap H247 [H8762] omgord;
  12 H3519 [030:13] Opdat [mijn] eer H2167 [H8762] U psalmzinge H1826 [H8799] , en niet zwijge H3068 . HEERE H430 , mijn God H5769 ! in eeuwigheid H3034 [H8686] zal ik U loven.

Psalms 31:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3068 . [031:2] Op U, o HEERE H2620 [H8804] ! betrouw ik H408 , laat mij niet H954 [H8799] beschaamd worden H5769 in eeuwigheid H6403 [H8761] ; help H6666 mij uit door Uw gerechtigheid.
  2 H5186 [H8685] [031:3] Neig H241 Uw oor H5337 [H8685] tot mij, red H4120 mij haastelijk H4581 ; wees mij tot een sterke H6697 Rotssteen H4686 , tot een zeer vast H1004 Huis H3467 [H8687] , om mij te behouden.
  3 H5553 [031:4] Want Gij zijt mijn Steenrots H4686 en mijn Burg H5148 [H8686] ; leid H5095 [H8762] mij dan, en voer H8034 mij, om Uws Naams wil.
  4 H3318 [H8686] [031:5] Doe mij uitgaan H7568 uit het net H2098 , dat H2934 [H8804] zij voor mij verborgen hebben H4581 , want Gij zijt mijn Sterkte.
  5 H3027 [031:6] In Uw hand H6485 [H8686] beveel ik H7307 mijn geest H6299 [H8804] ; Gij hebt mij verlost H3068 , HEERE H410 , Gij, God H571 der waarheid!
  6 H8130 [H8804] [031:7] Ik haat H7723 degenen, die op valse H1892 ijdelheden H8104 [H8802] acht nemen H982 [H8804] , en ik betrouw H3068 op den HEERE.
  7 H1523 [H8799] [031:8] Ik zal mij verheugen H8055 [H8799] en verblijden H2617 in Uw goedertierenheid H6040 , omdat Gij mijn ellende H7200 [H8804] hebt aangezien H5315 , [en] mijn ziel H6869 in benauwdheden H3045 [H8804] gekend;
  8 H5462 [H8689] [031:9] En mij niet hebt overgeleverd H3027 in de hand H341 [H8802] des vijands H7272 ; Gij hebt mijn voeten H5975 [H8689] doen staan H4800 in de ruimte.
  9 H2603 [H8798] [031:10] Wees mij genadig H3068 , HEERE H6887 [H8804] ! want mij is bange H3708 ; van verdriet H6244 [H8804] is doorknaagd H5869 mijn oog H5315 , mijn ziel H990 en mijn buik.
  10 H2416 [031:11] Want mijn leven H3615 [H8804] is verteerd H3015 van droefenis H8141 , en mijn jaren H585 van zuchten H3581 ; mijn kracht H3782 [H8804] is vervallen H5771 door mijn ongerechtigheid H6106 , en mijn beenderen H6244 [H8804] zijn doorknaagd.
  11 H6887 [H8802] [031:12] Vanwege al mijn wederpartijders H7934 ben ik, ook mijn naburen H3966 , grotelijks H2781 tot een smaad H3045 [H8794] geworden, en mijn bekenden H6343 tot een schrik H2351 ; die mij op de straten H7200 [H8802] zien H5074 [H8804] , vlieden van mij weg.
  12 H3820 [031:13] Ik ben uit het hart H7911 [H8738] vergeten H4191 [H8801] als een dode H6 [H8802] ; ik ben geworden als een bedorven H3627 vat.
  13 H8085 [H8804] [031:14] Want ik hoorde H1681 de naspraak H7227 van velen H4032 ; vreze H5439 is van rondom H3162 , dewijl zij te zamen H3245 [H8736] tegen mij raadslaan H2161 [H8804] ; zij denken H5315 mijn ziel H3947 [H8800] te nemen.
  14 H982 [H8804] [031:15] Maar ik vertrouw H3068 op U, o HEERE H559 [H8804] ! Ik zeg H430 : Gij zijt mijn God.
  15 H6256 [031:16] Mijn tijden H3027 zijn in Uw hand H5337 [H8685] ; red H3027 mij van de hand H341 [H8802] mijner vijanden H7291 [H8802] , en van mijn vervolgers.
  16 H6440 [031:17] Laat Uw aangezicht H5650 over Uw knecht H215 [H8685] lichten H3467 [H8685] ; verlos H2617 mij door Uw goedertierenheid.
  17 H3068 [031:18] HEERE H954 [H8799] ! laat mij niet beschaamd worden H7121 [H8804] , want ik roep U aan H7563 ; laat de goddelozen H954 [H8799] beschaamd worden H1826 [H8799] , laat hen zwijgen H7585 in het graf.
  18 H8267 [031:19] Laat de valse H8193 lippen H481 [H8735] stom worden H6277 , die hard H1696 [H8802] spreken H6662 tegen den rechtvaardige H1346 , in hoogmoed H937 en verachting.
  19 H7227 [031:20] O, hoe groot H2898 is Uw goed H6845 [H8804] , dat Gij weggelegd hebt H3373 voor degenen, die U vrezen H6466 [H8804] ; [dat] Gij gewrocht hebt H2620 [H8802] voor degenen, die op U betrouwen H1121 H120 , in de tegenwoordigheid der mensenkinderen!
  20 H5641 [H8686] [031:21] Gij verbergt H5643 hen in het verborgene H6440 Uws aangezichts H7407 voor de hoogmoedigheden H376 des mans H6845 [H8799] ; Gij versteekt H5521 hen in een hut H7379 voor den twist H3956 der tongen.
  21 H1288 [H8803] [031:22] Geloofd H3068 zij de HEERE H2617 , want Hij heeft Zijn goedertierenheid H6381 [H8689] aan mij wonderlijk gemaakt H4692 , [mij] [voerende] [als] in een vaste H5892 stad.
  22 H559 [H8804] [031:23] Ik zeide H2648 [H8800] wel in mijn haasten H1629 [H8738] : Ik ben afgesneden H5048 van voor H5869 Uw ogen H403 ; dan nog H8085 [H8804] hoordet Gij H6963 de stem H8469 mijner smekingen H7768 [H8763] , als ik tot U riep.
  23 H157 H0 [031:24] Hebt H3068 den HEERE H157 [H8798] lief H2623 , gij, al Zijn gunstgenoten H3068 ! [want] de HEERE H5341 [H8802] behoedt H539 [H8803] de gelovigen H7999 [H8764] , en vergeldt H3499 overvloediglijk H1346 dengene, die hoogmoed H6213 [H8802] bedrijft.
  24 H2388 [H8798] [031:25] Zijt sterk H3824 , en Hij zal ulieder hart H553 [H8686] versterken H3068 , allen gij, die op den HEERE H3176 [H8764] hoopt!

Psalms 32:1-150:6

  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H1732 van David H835 . Welgelukzalig H6588 is hij, wiens overtreding H5375 [H8803] vergeven H2401 , wiens zonde H3680 [H8803] bedekt is.
  2 H835 Welgelukzalig H120 is de mens H3068 , dien de HEERE H5771 de ongerechtigheid H2803 [H8799] niet toerekent H7307 , en in wiens geest H7423 geen bedrog is.
  3 H2790 [H8689] Toen ik zweeg H6106 , werden mijn beenderen H1086 [H8804] verouderd H7581 , in mijn brullen H3117 den gansen dag.
  4 H3027 Want Uw hand H3119 was dag H3915 en nacht H3513 [H8799] zwaar H3955 op mij; mijn sap H2015 [H8738] werd veranderd H2725 H7019 in zomerdroogten H5542 . Sela.
  5 H2403 Mijn zonde H3045 [H8686] maakte ik U bekend H5771 , en mijn ongerechtigheid H3680 [H8765] bedekte ik H559 [H8804] niet. Ik zeide H3034 H0 : Ik zal belijdenis H6588 van mijn overtredingen H3034 [H8686] doen H3068 voor den HEERE H5375 [H8804] ; en Gij vergaaft H5771 de ongerechtigheid H2403 mijner zonde H5542 . Sela.
  6 H2623 Hierom zal U ieder heilige H6419 [H8691] aanbidden H6256 H4672 [H8800] in vindenstijd H7858 ; ja, in een overloop H7227 van grote H4325 wateren H5060 [H8686] zullen zij hem niet aanraken.
  7 H5643 Gij zijt mij een Verberging H5341 [H8799] ; Gij behoedt H6862 mij voor benauwdheid H5437 [H8779] ; Gij omringt H7438 mij met vrolijke gezangen H6405 van bevrijding H5542 . Sela.
  8 H7919 [H8686] Ik zal u onderwijzen H3384 [H8686] , en u leren H1870 van den weg H2098 , dien H3212 [H8799] gij gaan zult H3289 [H8799] ; Ik zal raad geven H5869 , Mijn oog zal op u zijn.
  9 H5483 Weest niet gelijk een paard H6505 , gelijk een muilezel H995 [H8687] , hetwelk geen verstand heeft H5716 , welks muil H1102 [H8800] men breidelt H4964 met toom H7448 en gebit H1077 , opdat het tot u niet H7126 [H8800] genake.
  10 H7563 De goddeloze H7227 heeft veel H4341 smarten H3068 , maar die op den HEERE H982 [H8802] vertrouwt H2617 , dien zal de goedertierenheid H5437 [H8779] omringen.
  11 H8055 [H8798] Verblijdt u H3068 in den HEERE H1523 [H8798] , en verheugt u H6662 , gij rechtvaardigen H7442 [H8685] ! en zingt H3477 vrolijk, alle gij oprechten H3820 van harte!

Psalms 33:1-150:6

  1 H6662 Gij rechtvaardigen H7442 [H8761] ! zingt vrolijk H3068 in den HEERE H8416 ; lof H5000 betaamt H3477 den oprechten.
  2 H3034 [H8685] Looft H3068 den HEERE H3658 met de harp H2167 [H8761] ; psalmzingt H5035 Hem met de luit H6218 , [en] het tiensnarig instrument.
  3 H7891 [H8798] Zingt H2319 Hem een nieuw H7892 lied H5059 [H8763] ; speelt H3190 [H8685] wel H8643 met vrolijk geschal.
  4 H3068 Want des HEEREN H1697 woord H3477 is recht H4639 , en al Zijn werk H530 getrouw.
  5 H157 H0 Hij heeft H6666 gerechtigheid H4941 en gericht H157 [H8802] lief H776 ; de aarde H4390 [H8804] is vol H2617 van de goedertierenheid H3068 des HEEREN.
  6 H1697 Door het Woord H3068 des HEEREN H8064 zijn de hemelen H6213 [H8738] gemaakt H7307 , en door den Geest H6310 Zijns monds H6635 al hun heir.
  7 H3664 [H8802] Hij vergadert H4325 de wateren H3220 der zee H5067 als op een hoop H5414 [H8802] ; Hij stelt H8415 den afgronden H214 schatkameren.
  8 H776 Laat de ganse aarde H3068 voor den HEERE H3372 [H8799] vrezen H3427 [H8802] ; laat alle inwoners H8398 van de wereld H1481 [H8799] voor Hem schrikken.
  9 H559 [H8804] Want Hij spreekt H6680 [H8765] , en het is er; Hij gebiedt H5975 [H8799] , en het staat er.
  10 H3068 De HEERE H6331 [H8689] vernietigt H6098 den raad H1471 der heidenen H5106 [H8689] ; Hij breekt H4284 de gedachten H5971 der volken.
  11 H6098 [Maar] de raad H3068 des HEEREN H5975 [H8799] bestaat H5769 in eeuwigheid H4284 , de gedachten H3820 Zijns harten H1755 van geslacht H1755 tot geslacht.
  12 H835 Welgelukzalig H1471 is het volk H430 , welks God H3068 de HEERE H5971 is; het volk H5159 , dat Hij Zich ten erve H977 [H8804] verkoren heeft.
  13 H3068 De HEERE H5027 [H8689] schouwt H8064 uit den hemel H7200 [H8804] , en ziet H1121 H120 alle mensenkinderen.
  14 H7688 [H8689] Hij ziet H4349 uit van Zijn vaste H3427 [H8800] woonplaats H3427 [H8802] op alle inwoners H776 der aarde.
  15 H3335 [H8802] Hij formeert H3162 hun aller H3820 hart H995 [H8688] ; Hij let op H4639 al hun werken.
  16 H4428 Een koning H3467 [H8737] wordt niet behouden H7230 door een groot H2428 heir H1368 ; een held H5337 [H8735] wordt niet gered H7230 door grote H3581 kracht;
  17 H5483 Het paard H8267 feilt H8668 ter overwinning H4422 [H8762] , en bevrijdt H7230 niet door zijn grote H2428 sterkte.
  18 H3068 Ziet, des HEEREN H5869 oog H3373 is over degenen, die Hem vrezen H2617 , op degenen, die op Zijn goedertierenheid H3176 [H8764] hopen.
  19 H5315 Om hun ziel H4194 van den dood H5337 [H8687] te redden H2421 [H8763] , en om hen bij het leven te houden H7458 in den honger.
  20 H5315 Onze ziel H2442 [H8765] verbeidt H3068 den HEERE H5828 : Hij is onze Hulp H4043 en ons Schild.
  21 H3820 Want ons hart H8055 [H8799] is in Hem verblijd H8034 , omdat wij op den Naam H6944 Zijner heiligheid H982 [H8804] vertrouwen.
  22 H2617 Uw goedertierenheid H3068 , HEERE H3176 [H8765] ! zij over ons; gelijk als wij op U hopen.

Psalms 34:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H2940 , als hij zijn gelaat H8138 [H8763] veranderd had H6440 voor het aangezicht H40 van Abimelech H1644 [H8762] , die hem wegjoeg H3212 [H8799] , dat hij doorging H3068 . [034:2] [Aleph]. Ik zal den HEERE H1288 [H8762] loven H6256 te aller tijd H8416 ; Zijn lof H8548 zal geduriglijk H6310 in mijn mond zijn.
  2 H5315 [034:3] [Beth]. Mijn ziel H1984 [H8691] zal zich beroemen H3068 in den HEERE H6035 ; de zachtmoedigen H8085 [H8799] zullen het horen H8055 [H8799] en verblijd zijn.
  3 H3068 [034:4] [Gimel]. Maakt den HEERE H1431 [H8761] met mij groot H8034 , en laat ons Zijn Naam H3162 samen H7311 [H8787] verhogen.
  4 H3068 [034:5] [Daleth]. Ik heb den HEERE H1875 [H8804] gezocht H6030 [H8804] , en Hij heeft mij geantwoord H4035 , en mij uit al mijn vrezen H5337 [H8689] gered.
  5 H5027 [H8689] [034:6] [He]. [Vau]. Zij hebben op Hem gezien H5102 [H8804] , ja, [Hem] als een waterstroom aangelopen H6440 ; en hun aangezichten H2659 [H8799] zijn niet schaamrood geworden.
  6 H6041 [034:7] [Zain]. Deze ellendige H7121 [H8804] riep H3068 , en de HEERE H8085 [H8804] hoorde H3467 [H8689] ; en Hij verloste H6869 hem uit al zijn benauwdheden.
  7 H4397 [034:8] [Cheth]. De Engel H3068 des HEEREN H2583 [H8802] legert Zich H5439 rondom H3373 degenen, die Hem vrezen H2502 [H8762] , en rukt hen uit.
  8 H2938 [H8798] [034:9] [Teth]. Smaakt H7200 [H8798] en ziet H3068 , dat de HEERE H2896 goed H835 is; welgelukzalig H1397 is de man H2620 [H8799] , [die] op Hem betrouwt.
  9 H3372 [H8798] [034:10] [Jod]. Vreest H3068 den HEERE H6918 , gij Zijn heiligen H3373 ! want die Hem vrezen H4270 , hebben geen gebrek.
  10 H3715 [034:11] [Caph]. De jonge leeuwen H7326 [H8804] lijden armoede H7456 [H8804] , en hongeren H3068 ; maar die den HEERE H1875 [H8802] zoeken H2637 [H8799] , hebben geen gebrek H2896 aan enig goed.
  11 H3212 [H8798] [034:12] [Lamed]. Komt H1121 , gij, kinderen H8085 [H8798] ! hoort H3068 naar mij! ik zal u des HEEREN H3374 vreze H3925 [H8762] leren.
  12 H376 [034:13] [Mem]. Wie is de man H2655 , die lust H2416 heeft ten leven H3117 , die dagen H157 [H8802] liefheeft H2896 , om het goede H7200 [H8800] te zien?
  13 H5341 [H8798] [034:14] [Nun]. Bewaar H3956 uw tong H7451 van het kwaad H8193 , en uw lippen H4820 van bedrog H1696 [H8763] te spreken.
  14 H5493 [H8798] [034:15] [Samech]. Wijk af H7451 van het kwaad H6213 [H8798] , en doe H2896 het goede H1245 [H8761] ; zoek H7965 den vrede H7291 [H8798] , en jaag dien na.
  15 H5869 [034:16] [Ain]. De ogen H3068 des HEEREN H6662 zijn op de rechtvaardigen H241 , en Zijn oren H7775 tot hun geroep.
  16 H6440 [034:17] [Pe]. Het aangezicht H3068 des HEEREN H7451 is tegen degenen, die kwaad H6213 [H8802] doen H2143 , om hun gedachtenis H776 van de aarde H3772 [H8687] uit te roeien.
  17 H6817 [H8804] [034:18] [Tsade]. Zij roepen H3068 , en de HEERE H8085 [H8804] hoort H5337 [H8689] , en Hij redt H6869 hen uit al hun benauwdheden.
  18 H3068 [034:19] [Koph]. De HEERE H7138 is nabij H7665 [H8737] de gebrokenen H3820 van harte H3467 [H8686] , en Hij behoudt H1793 de verslagenen H7307 van geest.
  19 H7227 [034:20] [Resch]. Vele H7451 zijn de tegenspoeden H6662 des rechtvaardigen H5337 [H8686] ; maar uit alle die redt H3068 hem de HEERE.
  20 H8104 [H8802] [034:21] [Schin]. Hij bewaart H6106 al zijn beenderen H259 ; niet een H2007 van die H7665 [H8738] wordt gebroken.
  21 H7451 [034:22] [Thau]. De boosheid H7563 zal den goddeloze H4191 [H8787] doden H6662 ; en die den rechtvaardige H8130 [H8802] haten H816 [H8799] , zullen schuldig verklaard worden.
  22 H3068 [034:23] De HEERE H6299 [H8802] verlost H5315 de ziel H5650 Zijner knechten H2620 [H8802] ; en allen, die op Hem betrouwen H816 [H8799] , zullen niet schuldig verklaard worden.

Psalms 35:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H7378 [H8798] . Twist H3068 , HEERE H3401 ! met mijn twisters H3898 [H8798] ; strijd H3898 [H8802] met mijn bestrijders.
  2 H2388 [H8685] Grijp H4043 het schild H6793 en de rondas H6965 [H8798] , en sta op H5833 tot mijn hulp.
  3 H7324 H0 En breng H2595 de spies H7324 [H8685] voort H5462 [H8798] , en sluit [den] [weg] toe H7291 [H8802] , mijn vervolgers H7125 [H8800] tegemoet H559 [H8798] ; zeg H5315 tot mijn ziel H3444 : Ik ben uw Heil.
  4 H954 [H8799] Laat hen beschaamd H3637 [H8735] en te schande worden H5315 , die mijn ziel H1245 [H8764] zoeken H268 ; laat hen achterwaarts H5472 [H8735] gedreven H2659 [H8799] en schaamrood worden H7451 , die kwaad H2803 [H8802] tegen mij bedenken.
  5 H4671 Laat hen worden als kaf H6440 voor H7307 den wind H4397 , en de Engel H3068 des HEEREN H1760 [H8802] drijve hen weg.
  6 H1870 Hun weg H2822 zij duister H2519 en gans slibberig H4397 ; en de Engel H3068 des HEEREN H7291 [H8802] vervolge hen.
  7 H2600 Want zij hebben zonder oorzaak H7845 de groeve H7568 van hun net H2934 [H8804] voor mij verborgen H2600 ; zij hebben zonder oorzaak H2658 [H8804] gegraven H5315 voor mijn ziel.
  8 H7722 De verwoesting H935 [H8799] overkome H3808 hem, dat hij het niet H3045 [H8799] wete H7568 , en zijn net H2934 [H8804] , dat hij verborgen heeft H3920 [H8799] , vange H5307 [H8799] hemzelven; hij valle H7722 daarin met verwoesting.
  9 H5315 Zo zal mijn ziel H1523 [H8799] zich verheugen H3068 in den HEERE H7797 [H8799] ; zij zal vrolijk zijn H3444 in Zijn heil.
  10 H6106 Al mijn beenderen H559 [H8799] zullen zeggen H3068 : HEERE H6041 , wie is U gelijk! U, Die den ellendige H5337 [H8688] redt H2389 van dien, die sterker H6041 is dan hij, en den ellendige H34 en nooddruftige H1497 [H8802] van zijn berover.
  11 H2555 Wrevelige H5707 getuigen H6965 [H8799] staan er op H3045 [H8804] ; hetgeen ik niet weet H7592 [H8799] , eisen zij van mij.
  12 H7999 [H8762] Zij vergelden H7451 mij kwaad H2896 voor goed H7908 , de beroving H5315 mijner ziel.
  13 H2470 [H8800] Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren H8242 , was een zak H3830 mijn kleed H6031 [H8765] ; ik kwelde H5315 mijn ziel H6685 met vasten H8605 , en mijn gebed H7725 [H8799] keerde weder H2436 in mijn boezem.
  14 H1980 [H8694] Ik ging H7453 steeds, alsof het een vriend H251 , alsof het mij een broeder H7817 [H8804] geweest ware; ik ging gebukt H6937 [H8802] in het zwart H517 , als een, die over [zijn] moeder H57 treurt.
  15 H6761 Maar als ik hinkte H8055 [H8804] , waren zij verblijd H622 [H8738] , en verzamelden zich H622 [H8738] ; zij verzamelden zich H5222 tot mij [als] geslagenen H3045 [H8804] , en ik merkte H7167 [H8804] niets; zij scheurden H1826 [H8804] [hun] [klederen], en zwegen niet stil.
  16 H2611 Onder de huichelende H3934 spotachtige H4580 tafelbroeders H2786 [H8800] knersten zij H8127 over mij met hun tanden.
  17 H136 HEERE H7200 [H8799] ! hoe lang zult Gij toezien H7725 H0 ? Breng H5315 mijn ziel H7725 [H8685] weder H7722 van hunlieder verwoestingen H3173 , mijn eenzame H3715 van de jonge leeuwen.
  18 H3034 [H8686] Zo zal ik U loven H7227 in de grote H6951 gemeente H6099 ; onder machtig veel H5971 volks H1984 [H8762] zal ik U prijzen.
  19 H8055 [H8799] Laat hen zich niet verblijden H8267 over mij, die mij om valse oorzaken H341 [H8802] vijanden zijn H7169 [H8799] ; [noch] wenken H5869 met de ogen H2600 , die mij zonder oorzaak H8130 [H8802] haten.
  20 H1696 [H8762] Want zij spreken H7965 niet van vrede H2803 [H8799] , maar zij bedenken H4820 bedriegelijke H1697 zaken H7282 tegen de stillen H776 in het land.
  21 H6310 En zij sperren hun mond H7337 [H8686] wijd op H559 [H8804] tegen mij; zij zeggen H1889 : Ha H1889 , ha H5869 , ons oog H7200 [H8804] heeft het gezien!
  22 H3068 HEERE H7200 [H8804] ! Gij hebt het gezien H2790 [H8799] , zwijg H136 niet; HEERE H7368 [H8799] ! wees niet verre van mij.
  23 H5782 [H8685] Ontwaak H6974 [H8685] en word wakker H4941 tot mijn recht H430 ; mijn God H136 en HEERE H7379 ! tot mijn twistzaak.
  24 H8199 [H8798] Doe mij recht H6664 naar Uw gerechtigheid H3068 , HEERE H430 , mijn God H8055 [H8799] ! en laat hen zich over mij niet verblijden.
  25 H559 [H8799] Laat hen niet zeggen H3820 in hun hart H1889 : Heah H5315 , onze ziel H559 [H8799] ! laat hen niet zeggen H1104 [H8765] : Wij hebben hem verslonden!
  26 H954 [H8799] Laat hen beschaamd H3162 en te zamen H2659 [H8799] schaamrood worden H7451 , die zich in mijn kwaad H8056 verblijden H1322 ; laat hen met schaamte H3639 en schande H3847 [H8799] bekleed worden H1431 [H8688] , die zich tegen mij groot maken.
  27 H7442 [H8799] Laat hen vrolijk zingen H8055 [H8799] en verblijd zijn H2655 , die lust H6664 hebben tot mijn gerechtigheid H8548 ; en laat hen geduriglijk H559 [H8799] zeggen H1431 [H8799] : Groot gemaakt zij H3068 de HEERE H2655 , Die lust H7965 heeft tot den vrede H5650 Zijns knechts!
  28 H3956 Zo zal mijn tong H1897 [H8799] vermelden H6664 Uw gerechtigheid H8416 , [en] Uw lof H3117 den gansen dag.

Psalms 36:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H5650 , den knecht H3068 des HEEREN H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H6588 . [036:2] De overtreding H7563 des goddelozen H5002 [H8803] spreekt H7130 in het binnenste H3820 van mijn hart H6343 : Er is geen vreze H430 Gods H5869 voor zijn ogen.
  2 H2505 [H8689] [036:3] Want hij vleit H5869 zichzelven in zijn ogen H5771 , als men zijn ongerechtigheid H4672 [H8800] bevindt H8130 [H8800] , [die] te haten is.
  3 H1697 [036:4] De woorden H6310 zijns monds H205 zijn onrecht H4820 en bedrog H2308 [H8804] ; hij laat na H7919 [H8687] te verstaan H3190 [H8687] tot weldoen.
  4 H2803 [H8799] [036:5] Hij bedenkt H205 onrecht H4904 op zijn leger H3320 [H8691] ; hij stelt zich H1870 op een weg H2896 , die niet goed H7451 is; het kwaad H3988 [H8799] verwerpt hij niet.
  5 H3068 [036:6] O HEERE H2617 ! Uw goedertierenheid H8064 is [tot] in de hemelen H530 ; Uw waarheid H7834 tot de bovenste wolken toe.
  6 H6666 [036:7] Uw gerechtigheid H2042 is als de bergen H410 Gods H4941 , Uw oordelen H7227 zijn een grote H8415 afgrond H3068 ; HEERE H3467 [H8686] ! Gij behoudt H120 mensen H929 en beesten.
  7 H3368 [036:8] Hoe dierbaar H2617 is Uw goedertierenheid H430 , o God H1121 H120 ! Dies de mensenkinderen H6738 onder de schaduw H3671 Uwer vleugelen H2620 [H8799] toevlucht nemen.
  8 H7301 [H8799] [036:9] Zij worden dronken H1880 van de vettigheid H1004 Uws huizes H8248 [H8686] ; en Gij drenkt H5158 hen [uit] de beek H5730 Uwer wellusten.
  9 H4726 [036:10] Want bij U is de fontein H2416 des levens H216 ; in Uw licht H7200 [H8799] zien wij H216 het licht.
  10 H4900 H0 [036:11] Strek H2617 Uw goedertierenheid H4900 [H8798] uit H3045 [H8802] over degenen, die U kennen H6666 , en Uw gerechtigheid H3477 over de oprechten H3820 van hart.
  11 H7272 [036:12] De voet H1346 der hovaardigen H935 [H8799] kome H3027 niet over mij, en de hand H7563 der goddelozen H5110 [H8686] doe mij niet omzwerven.
  12 H6466 [H8802] [036:13] Aldaar zijn de werkers H205 der ongerechtigheid H5307 [H8804] gevallen H1760 [H8795] ; zij zijn nedergestoten H3201 [H8804] , en kunnen H6965 [H8800] niet weder opstaan.

Psalms 37:1-150:6

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H2734 [H8691] . [Aleph]. Ontsteek u H7489 [H8688] niet over de boosdoeners H7065 [H8762] ; benijd H5766 hen niet, die onrecht H6213 [H8802] doen.
  2 H2682 Want als gras H4120 zullen zij haast H5243 [H8799] worden afgesneden H3418 , en als de groene H1877 grasscheutjes H5034 [H8799] zullen zij afvallen.
  3 H982 [H8798] [Beth]. Vertrouw H3068 op den HEERE H6213 [H8798] , en doe H2896 het goede H7931 [H8798] ; bewoon H776 de aarde H7462 [H8798] , en voed u H530 [met] getrouwigheid.
  4 H6026 [H8690] En verlustig u H3068 in den HEERE H5414 [H8799] , zo zal Hij u geven H4862 de begeerten H3820 uws harten.
  5 H1556 [H8798] [Gimel]. Wentel H1870 uw weg H3068 op den HEERE H982 [H8798] , en vertrouw H6213 [H8799] op Hem; Hij zal het maken;
  6 H6664 En zal uw gerechtigheid H3318 [H8689] doen voortkomen H216 als het licht H4941 , en uw recht H6672 als den middag.
  7 H1826 [H8798] [Daleth]. Zwijg H3068 den HEERE H2342 [H8708] , en verbeid H2734 [H8691] Hem; ontsteek u H1870 niet over dengene, wiens weg H6743 [H8688] voorspoedig is H376 ; over een man H4209 , die listige aanslagen H6213 [H8802] uitvoert.
  8 H7503 [H8685] [He]. Laat af H639 van toorn H5800 [H8798] , en verlaat H2534 de grimmigheid H2734 [H8691] ; ontsteek u H389 niet, immers H7489 [H8687] [niet], om kwaad te doen.
  9 H7489 [H8688] Want de boosdoeners H3772 [H8735] zullen uitgeroeid worden H3068 , maar die den HEERE H6960 [H8802] verwachten H776 , die zullen de aarde H3423 [H8799] erfelijk bezitten.
  10 H4592 [Vau]. En nog een weinig H7563 , en de goddeloze H995 [H8712] zal er niet zijn; en gij zult acht nemen H4725 op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.
  11 H6035 De zachtmoedigen H776 daarentegen zullen de aarde H3423 [H8799] erfelijk bezitten H6026 [H8694] , en zich verlustigen H7230 over groten H7965 vrede.
  12 H7563 [Zain]. De goddeloze H2161 [H8802] bedenkt listige aanslagen H6662 tegen den rechtvaardige H2786 [H8802] , en hij knerst H8127 over hem met zijn tanden.
  13 H136 De HEERE H7832 [H8799] belacht H7200 [H8804] hem, want Hij ziet H3117 , dat zijn dag H935 [H8799] komt.
  14 H7563 [Cheth]. De goddelozen H2719 hebben het zwaard H6605 [H8804] uitgetrokken H7198 , en hun boog H1869 [H8804] gespannen H6041 , om den ellendige H34 en nooddruftige H5307 [H8687] neder te vellen H2873 [H8800] , om te slachten H3477 , die oprecht H1870 van weg zijn.
  15 H2719 [Maar] hun zwaard H3820 zal in hunlieder hart H935 [H8799] gaan H7198 ; en hun bogen H7665 [H8735] zullen verbroken worden.
  16 H4592 [Teth]. Het weinige H6662 , dat de rechtvaardige H2896 heeft, is beter H1995 dan de overvloed H7227 veler H7563 goddelozen.
  17 H2220 Want de armen H7563 der goddelozen H7665 [H8735] zullen verbroken worden H3068 ; maar de HEERE H5564 [H8802] ondersteunt H6662 de rechtvaardigen.
  18 H3068 [Jod]. De HEERE H3045 [H8802] kent H3117 de dagen H8549 der oprechten H5159 ; en hun erfenis H5769 zal in eeuwigheid blijven.
  19 H954 [H8799] Zij zullen niet beschaamd worden H7451 in den kwaden H6256 tijd H3117 , en in de dagen H7459 des hongers H7646 [H8799] zullen zij verzadigd worden.
  20 H7563 [Caph]. Maar de goddelozen H6 [H8799] zullen vergaan H341 [H8802] , en de vijanden H3068 des HEEREN H3615 [H8804] zullen verdwijnen H3368 , als het kostelijkste H3733 der lammeren H6227 ; met den rook H3615 [H8804] zullen zij verdwijnen.
  21 H7563 [Lamed]. De goddeloze H3867 [H8801] ontleent H7999 [H8762] en geeft niet weder H6662 ; maar de rechtvaardige H2603 [H8802] ontfermt zich H5414 [H8802] , en geeft.
  22 H1288 [H8794] Want zijn gezegenden H776 zullen de aarde H3423 [H8799] erfelijk bezitten H7043 [H8794] ; maar zijn vervloekten H3772 [H8735] zullen uitgeroeid worden.
  23 H4703 [Mem]. De gangen H1397 [deszelven] mans H3068 worden van den HEERE H3559 [H8797] bevestigd H2654 [H8799] ; en Hij heeft lust H1870 aan zijn weg.
  24 H5307 [H8799] Als hij valt H2904 [H8714] , zo wordt hij niet weggeworpen H3068 , want de HEERE H5564 [H8802] ondersteunt H3027 zijn hand.
  25 H5288 [Nun]. Ik ben jong H2204 [H8804] geweest, ook ben ik oud geworden H7200 [H8804] , maar heb niet gezien H6662 den rechtvaardige H5800 [H8737] verlaten H2233 , noch zijn zaad H1245 [H8764] zoekende H3899 brood.
  26 H3117 Den gansen dag H2603 [H8802] ontfermt hij zich H3867 [H8688] , en leent H2233 ; en zijn zaad H1293 is tot zegening.
  27 H5493 [H8798] [Samech]. Wijk af H7451 van het kwade H6213 [H8798] , en doe H2896 het goede H7931 [H8798] , en woon H5769 in eeuwigheid.
  28 H3068 Want de HEERE H157 H0 heeft H4941 het recht H157 [H8802] lief H2623 , en zal Zijn gunstgenoten H5800 [H8799] niet verlaten H5769 ; in eeuwigheid H8104 [H8738] worden zij bewaard H2233 ; maar het zaad H7563 der goddelozen H3772 [H8738] wordt uitgeroeid.
  29 H6662 De rechtvaardigen H776 zullen de aarde H3423 [H8799] erfelijk bezitten H5703 , en in eeuwigheid H7931 [H8799] daarop wonen.
  30 H6310 [Pe]. De mond H6662 des rechtvaardigen H1897 [H8799] vermeldt H2451 wijsheid H3956 , en zijn tong H1696 [H8762] spreekt H4941 het recht.
  31 H8451 De wet H430 zijns Gods H3820 is in zijn hart H838 ; zijn gangen H4571 [H8799] zullen niet slibberen.
  32 H7563 [Tsade]. De goddeloze H6822 [H8802] loert H6662 op den rechtvaardige H1245 [H8764] , en zoekt H4191 [H8687] hem te doden.
  33 H3068 [Maar] de HEERE H5800 [H8799] laat H3027 hem niet in zijn hand H7561 [H8686] ; en Hij verdoemt H8199 [H8736] hem niet, als hij geoordeeld wordt.
  34 H6960 [H8761] [Koph]. Wacht H3068 op den HEERE H8104 [H8798] , en houd H1870 Zijn weg H7311 [H8787] , en Hij zal u verhogen H776 , om de aarde H3423 [H8800] erfelijk te bezitten H7200 [H8799] ; gij zult zien H7563 , dat de goddelozen H3772 [H8736] worden uitgeroeid.
  35 H7200 [H8804] [Resch]. Ik heb gezien H6184 een gewelddrijvenden H7563 goddeloze H6168 [H8693] , die zich uitbreidde H7488 als een groene H249 inlandse boom.
  36 H5674 [H8799] Maar hij ging door H1245 [H8762] , en zie, hij was er niet [meer]; en ik zocht H4672 [H8738] hem, maar hij werd niet gevonden.
  37 H8104 [H8798] [Schin]. Let H8535 op den vrome H7200 [H8798] , en zie H3477 naar den oprechte H319 ; want het einde H376 van [dien] man H7965 zal vrede zijn.
  38 H6586 [H8802] Maar de overtreders H3162 worden te zamen H8045 [H8738] verdelgd H319 ; het einde H7563 der goddelozen H3772 [H8738] wordt uitgeroeid.
  39 H8668 [Thau]. Doch het heil H6662 der rechtvaardigen H3068 is van den HEERE H4581 ; hun Sterkte H6256 ter tijd H6869 van benauwdheid.
  40 H3068 En de HEERE H5826 [H8799] zal hen helpen H6403 [H8762] , en zal hen bevrijden H6403 [H8762] ; Hij zal ze bevrijden H7563 van de goddelozen H3467 [H8686] , en zal ze behouden H2620 [H8804] ; want zij betrouwen op Hem.

Psalms 38:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H2142 [H8687] , om te doen gedenken H3068 . [038:2] O HEERE H3198 [H8686] ! straf H7110 mij niet in Uw groten toorn H3256 [H8762] , en kastijd H2534 mij niet in Uw grimmigheid.
  2 H2671 [038:3] Want Uw pijlen H5181 [H8738] zijn in mij gedaald H3027 , en Uw hand H5181 [H8799] is op mij nedergedaald.
  3 H4974 [038:4] Er is niets geheels H1320 in mijn vlees H6440 , vanwege H2195 Uw gramschap H7965 ; er is geen vrede H6106 in mijn beenderen H6440 , vanwege H2403 mijn zonde.
  4 H5771 [038:5] Want mijn ongerechtigheden H5674 [H8804] gaan over H7218 mijn hoofd H3515 ; als een zware H4853 last H3513 [H8799] zijn zij mij te zwaar geworden.
  5 H2250 [038:6] Mijn etterbuilen H887 [H8689] stinken H4743 [H8738] , zij zijn vervuild H6440 , vanwege H200 mijn dwaasheid.
  6 H5753 [H8738] [038:7] Ik ben krom geworden H3966 , ik ben uitermate H7817 [H8804] zeer nedergebogen H1980 [H8765] ; ik ga H3117 den gansen dag H6937 [H8802] in het zwart.
  7 H3689 [038:8] Want mijn darmen H4390 [H8804] zijn vol H7033 [H8737] van een verachtelijke H4974 [plage], en er is niets geheels H1320 in mijn vlees.
  8 H6313 [H8738] [038:9] Ik ben verzwakt H3966 , en uitermate zeer H1794 [H8738] verbrijzeld H7580 [H8804] ; ik brul H5100 van het geruis H3820 mijns harten.
  9 H136 [038:10] HEERE H8378 ! voor U is al mijn begeerte H585 ; en mijn zuchten H5641 [H8738] is voor U niet verborgen.
  10 H3820 [038:11] Mijn hart H5503 [H8773] keert om en om H3581 , mijn kracht H5800 [H8804] heeft mij verlaten H216 ; en het licht H5869 mijner ogen H1992 , ook zij H369 zelven zijn niet bij mij.
  11 H157 [H8802] [038:12] Mijn liefhebbers H7453 en mijn vrienden H5975 [H8799] staan H5048 van tegenover H5061 mijn plage H7138 , en mijn nabestaanden H5975 [H8804] staan H7350 van verre.
  12 H5315 [038:13] En die mijn ziel H1245 [H8764] zoeken H5367 [H8762] , leggen [mij] strikken H7451 ; en die mijn kwaad H1875 [H8802] zoeken H1696 [H8765] , spreken H1942 verdervingen H1897 [H8799] , en zij overdenken H3117 den gansen dag H4820 listen.
  13 H2795 [038:14] Ik daarentegen ben als een dove H8085 [H8799] , ik hoor H483 niet, en als een stomme H6310 , die zijn mond H6605 [H8799] niet opendoet.
  14 H376 [038:15] Ja, ik ben als een man H8085 [H8802] , die niet hoort H6310 , en in wiens mond H8433 geen tegenredenen zijn.
  15 H3068 [038:16] Want op U, HEERE H3176 [H8689] ! hoop ik H6030 [H8799] ; Gij zult verhoren H136 , HEERE H430 , mijn God!
  16 H559 [H8804] [038:17] Want ik zeide H8055 [H8799] : Dat zij zich toch over mij niet verblijden H7272 ! Wanneer mijn voet H4131 [H8800] zou wankelen H1431 [H8689] , zo zouden zij zich tegen mij groot maken.
  17 H6761 [038:18] Want ik ben tot hinken H3559 [H8737] gereed H4341 , en mijn smart H8548 is steeds voor mij.
  18 H5771 [038:19] Want ik maak [U] mijn ongerechtigheid H5046 [H8686] bekend H1672 [H8799] , ik ben bekommerd H2403 vanwege mijn zonde.
  19 H341 [H8802] [038:20] Maar mijn vijanden H2416 zijn levende H6105 [H8804] , worden machtig H8267 ; en die mij om valse oorzaken H8130 [H8802] haten H7231 [H8804] , worden groot.
  20 H7451 [038:21] En die kwaad H2896 voor goed H7999 [H8764] vergelden H7853 [H8799] , staan mij tegen H2896 , omdat ik het goede H7291 [H8800] najaag.
  21 H5800 [H8799] [038:22] Verlaat H3068 mij niet, o HEERE H430 , mijn God H7368 [H8799] ! wees niet verre van mij.
  22 H2363 [H8798] [038:23] Haast U H5833 tot mijn hulp H136 , HEERE H8668 , mijn Heil!

Psalms 39:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3038 , voor Jeduthun H559 [H8804] . [039:2] Ik zeide H1870 : Ik zal mijn wegen H8104 [H8799] bewaren H2398 [H8800] , dat ik niet zondige H3956 met mijn tong H6310 ; ik zal mijn mond H4269 met een breidel H8104 [H8799] bewaren H7563 , terwijl de goddeloze nog tegenover mij is.
  2 H481 [H8738] [039:3] Ik was verstomd H1747 [door] stilzwijgen H2814 [H8689] , ik zweeg H2896 van het goede H3511 ; maar mijn smart H5916 [H8738] werd verzwaard.
  3 H3820 [039:4] Mijn hart H2552 [H8804] werd heet H7130 in mijn binnenste H784 , een vuur H1197 [H8799] ontbrandde H1901 in mijn overdenking H227 ; [toen H1696 [H8765] ] sprak ik H3956 met mijn tong:
  4 H3068 [039:5] HEERE H3045 [H8685] ! maak mij bekend H7093 mijn einde H4060 , en welke de mate H3117 mijner dagen H3045 [H8799] zij; dat ik wete H2310 , hoe vergankelijk ik zij.
  5 H3117 [039:6] Zie, Gij hebt mijn dagen H2947 een handbreed H5414 [H8804] gesteld H2465 , en mijn leeftijd H3605 is als niets voor U; immers is een ieder H120 mens H5324 [H8737] , [hoe] vast hij staat H3605 , enkel H1892 ijdelheid H5542 . Sela.
  6 H1980 [H8691] [039:7] Immers wandelt H376 de mens H6754 [als] in een beeld H1993 [H8799] , immers woelen zij H1892 ijdellijk H6651 [H8799] ; men brengt bijeen H3045 [H8799] , en men weet H622 [H8802] niet, wie het naar zich nemen zal.
  7 H6960 [H8765] [039:8] En nu, wat verwacht ik H136 , o HEERE H8431 ! Mijn hoop, die is op U.
  8 H5337 [H8685] [039:9] Verlos H6588 mij van al mijn overtredingen H7760 [H8799] ; en stel H2781 mij niet tot een smaad H5036 des dwazen.
  9 H481 [H8738] [039:10] Ik ben verstomd H6310 , ik zal mijn mond H6605 [H8799] niet opendoen H6213 [H8804] , want Gij hebt het gedaan.
  10 H5493 H0 [039:11] Neem H5061 Uw plage H5493 [H8685] van op mij weg H3615 [H8804] , ik ben bezweken H8409 van de bestrijding H3027 Uwer hand.
  11 H3256 [H8765] [039:12] Kastijdt Gij H376 iemand H8433 met straffingen H5771 om de ongerechtigheid H2530 [H8803] , zo doet Gij zijn bevalligheid H4529 [H8686] smelten H6211 als een mot H120 ; immers is een ieder mens H1892 ijdelheid H5542 . Sela.
  12 H8085 [H8798] [039:13] Hoor H3068 , HEERE H8605 ! mijn gebed H238 H0 , en neem H7775 mijn geroep H238 [H8685] ter ore H2790 [H8799] ; zwijg H1832 niet tot mijn tranen H1616 ; want ik ben een vreemdeling H8453 bij U, een bijwoner H1 , gelijk al mijn vaders.
  13 H8159 [H8685] [039:14] Wend U van mij af H1082 [H8686] , dat ik mij verkwikke H3212 [H8799] , eer dat ik heenga, en ik niet [meer] zij.

Psalms 40:1-150:6

  1 H1732 Davids H4210 psalm H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3068 . [040:2] Ik heb den HEERE H6960 [H8763] lang H6960 [H8765] verwacht H5186 [H8799] ; en Hij heeft Zich tot mij geneigd H7775 , en mijn geroep H8085 [H8799] gehoord.
  2 H7588 [040:3] En Hij heeft mij uit een ruisenden H953 kuil H3121 , uit modderig H2916 slijk H5927 [H8686] opgehaald H7272 , en heeft mijn voeten H5553 op een rotssteen H6965 [H8686] gesteld H838 , Hij heeft mijn gangen H3559 [H8790] vastgemaakt.
  3 H2319 [040:4] En Hij heeft een nieuw H7892 lied H6310 in mijn mond H5414 [H8799] gegeven H8416 , een lofzang H430 onzen Gode H7227 ; velen H7200 [H8799] zullen het zien H3372 [H8799] , en vrezen H3068 , en op den HEERE H982 [H8799] vertrouwen.
  4 H835 [040:5] Welgelukzalig H1397 is de man H3068 , die den HEERE H4009 tot zijn vertrouwen H7760 [H8804] stelt H6437 [H8804] , en niet omziet H7295 naar de hovaardigen H3577 , en die tot leugen H7750 [H8802] afwijken.
  5 H3068 [040:6] Gij, o HEERE H430 , mijn God H6381 [H8737] ! hebt Uw wonderen H4284 en Uw gedachten H7227 aan ons vele H6213 [H8804] gemaakt H6186 [H8800] , men kan ze niet in orde bij U verhalen H5046 [H8686] ; zal ik ze verkondigen H1696 [H8762] en uitspreken H6105 [H8804] , zo zijn zij menigvuldiger H5608 [H8763] dan dat ik ze zou kunnen vertellen.
  6 H2654 [H8804] [040:7] Gij hebt geen lust gehad H2077 aan slachtoffer H4503 en spijsoffer H241 ; Gij hebt mij de oren H3738 [H8804] doorboord H5930 ; brandoffer H2401 en zondoffer H7592 [H8804] hebt Gij niet geeist.
  7 H559 [H8804] [040:8] Toen zeide ik H935 [H8804] : Zie, ik kom H4039 ; in de rol H5612 des boeks H3789 [H8803] is van mij geschreven.
  8 H2654 [H8804] [040:9] Ik heb lust H430 , o mijn God H7522 ! om Uw welbehagen H6213 [H8800] te doen H8451 ; en Uw wet H8432 is in het midden H4578 mijns ingewands.
  9 H1319 [H8765] [040:10] Ik boodschap H6664 de gerechtigheid H7227 in de grote H6951 gemeente H8193 ; zie, mijn lippen H3607 [H8799] bedwing ik H3068 niet; HEERE H3045 [H8804] ! Gij weet het.
  10 H6666 [040:11] Uw gerechtigheid H3680 [H8765] bedek ik H8432 niet in het midden H3820 mijns harten H530 ; Uw waarheid H8668 en Uw heil H559 [H8804] spreek ik uit H2617 ; Uw weldadigheid H571 en Uw trouw H3582 [H8765] verheel ik H7227 niet in de grote H6951 gemeente.
  11 H3068 [040:12] Gij, o HEERE H7356 ! zult Uw barmhartigheden H3607 [H8799] van mij niet onthouden H2617 ; laat Uw weldadigheid H571 en Uw trouw H8548 mij geduriglijk H5341 [H8799] behoeden.
  12 H7451 [040:13] Want kwaden H4557 , tot zonder getal H661 [H8804] toe, hebben mij omgeven H5771 ; mijn ongerechtigheden H5381 [H8689] hebben mij aangegrepen H3201 [H8804] , dat ik niet heb kunnen H7200 [H8800] zien H6105 [H8804] ; zij zijn menigvuldiger H8185 dan de haren H7218 mijns hoofds H3820 , en mijn hart H5800 [H8804] heeft mij verlaten.
  13 H7521 [H8798] [040:14] Het behage H3068 U, HEERE H5337 [H8687] ! mij te verlossen H3068 ; HEERE H2363 [H8798] ! haast U H5833 tot mijn hulp.
  14 H3162 [040:15] Laat hen te zamen H954 [H8799] beschaamd H2659 [H8799] en schaamrood worden H5315 , die mijn ziel H1245 [H8764] zoeken H5595 [H8800] , om die te vernielen H268 ; laat hen achterwaarts H5472 [H8735] gedreven worden H3637 [H8735] , en te schande worden H2655 , die lust H7451 hebben aan mijn kwaad.
  15 H8074 [H8799] [040:16] Laat hen verwoest worden H6118 tot loon H1322 hunner beschaming H559 [H8802] , die van mij zeggen H1889 : Ha H1889 , ha!
  16 H7797 [H8799] [040:17] Laat in U vrolijk H8055 [H8799] en verblijd zijn H1245 [H8764] allen, die U zoeken H157 [H8802] ; laat de liefhebbers H8668 Uws heils H8548 geduriglijk H559 [H8799] zeggen H3068 : De HEERE H1431 [H8799] zij groot gemaakt!
  17 H6041 [040:18] Ik ben wel ellendig H34 en nooddruftig H136 , [maar] de HEERE H2803 [H8799] denkt H5833 aan mij; Gij zijt mijn Hulp H6403 [H8764] en mijn Bevrijder H430 ; o mijn God H309 [H8762] ! vertoef niet.

Psalms 41:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H835 . [041:2] Welgelukzalig H7919 [H8688] is hij, die zich verstandiglijk gedraagt H1800 jegens een ellendige H3068 ; de HEERE H4422 [H8762] zal hem bevrijden H3117 ten dage H7451 des kwaads.
  2 H3068 [041:3] De HEERE H8104 [H8799] zal hem bewaren H2421 [H8762] , en zal hem bij het leven behouden H776 ; hij zal op aarde H833 [H8795] gelukzalig gemaakt worden H5414 [H8799] . Geef hem ook niet over H341 [H8802] in zijner vijanden H5315 begeerte.
  3 H3068 [041:4] De HEERE H5582 [H8799] zal hem ondersteunen H6210 H1741 op het ziekbed H2483 ; in zijn krankheid H2015 [H8804] verandert Gij H4904 zijn ganse leger.
  4 H559 [H8804] [041:5] Ik zeide H3068 : O HEERE H2603 [H8798] ! wees mij genadig H7495 [H8798] ; genees H5315 mijn ziel H2398 [H8804] , want ik heb tegen U gezondigd.
  5 H341 [H8802] [041:6] Mijn vijanden H559 [H8799] spreken H7451 kwaad H4191 [H8799] van mij, [zeggende]: Wanneer zal hij sterven H8034 , en zijn naam H6 [H8804] vergaan?
  6 H935 [H8804] [041:7] En zo [iemand] [van] [hen] komt H7200 [H8800] , om [mij] te zien H1696 [H8762] , hij spreekt H7723 valsheid H3820 ; zijn hart H6908 [H8799] vergadert H205 zich onrecht H3318 [H8799] ; gaat hij uit H2351 naar buiten H1696 [H8762] , hij spreekt er van.
  7 H8130 [H8802] [041:8] Al mijn haters H3907 [H8691] mompelen H3162 te zamen H2803 [H8799] tegen mij; ze bedenken H7451 tegen mij, hetgeen mij kwaad is, [zeggende]:
  8 H1100 H1697 [041:9] Een Belialsstuk H3332 [H8803] kleeft hem aan H7901 [H8804] ; en hij, die nederligt H3254 [H8686] , zal niet weder H6965 [H8800] opstaan.
  9 H376 [041:10] Zelfs de man H7965 mijns vredes H982 [H8804] , op welken ik vertrouwde H3899 , die mijn brood H398 [H8802] at H6119 , heeft de verzenen H1431 [H8689] tegen mij grotelijks verheven.
  10 H3068 [041:11] Maar Gij, o HEERE H2603 [H8798] ! wees mij genadig H6965 [H8685] , en richt mij op H7999 [H8762] ; en ik zal het hun vergelden.
  11 H3045 [H8804] [041:12] Hierbij weet ik H2654 [H8804] , dat Gij lust aan mij hebt H341 [H8802] , dat mijn vijand H7321 [H8686] over mij niet zal juichen.
  12 H8551 [H8804] [041:13] Want mij aangaande, Gij onderhoudt H8537 mij in mijn oprechtigheid H5324 [H8686] , en Gij stelt H6440 mij voor Uw aangezicht H5769 in eeuwigheid.
  13 H1288 [H8803] [041:14] Geloofd H3068 zij de HEERE H430 , de God H3478 Israels H5769 , van eeuwigheid H5769 en tot in eeuwigheid H543 ! Amen H543 , ja, amen.

Psalms 42:1-150:6

  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H1121 , onder de kinderen H7141 van Korach H354 . [042:2] Gelijk een hert H6165 [H8799] schreeuwt H4325 H650 naar de waterstromen H6165 [H8799] , alzo schreeuwt H5315 mijn ziel H430 tot U, o God!
  2 H5315 [042:3] Mijn ziel H6770 [H8804] dorst H430 naar God H2416 , naar den levenden H410 God H935 [H8799] ; wanneer zal ik ingaan H430 , en voor Gods H6440 aangezicht H7200 [H8735] verschijnen?
  3 H1832 [042:4] Mijn tranen H3899 zijn mij tot spijs H3119 dag H3915 en nacht H3117 ; omdat zij den gansen dag H559 [H8800] tot mij zeggen H430 : Waar is uw God?
  4 H2142 [H8799] [042:5] Ik gedenk H8210 [H8799] daaraan, en stort H5315 mijn ziel H5674 [H8799] uit in mij, omdat ik placht heen te gaan H5519 onder de schare H1718 [H8691] , [en] met hen te treden H430 naar Gods H1004 huis H6963 , met een stem H7440 van vreugdegezang H8426 en lof H2287 [H8802] , [onder] de feesthoudende H1995 menigte.
  5 H7817 [H8709] [042:6] Wat buigt gij u neder H5315 , o mijn ziel H1993 [H8799] ! en zijt onrustig H3176 [H8685] in mij? Hoop H430 op God H3034 [H8686] , want ik zal Hem nog loven H3444 voor de verlossingen H6440 Zijns aangezichts.
  6 H430 [042:7] O mijn God H5315 ! mijn ziel H7817 [H8709] buigt zich neder H2142 [H8799] in mij, daarom gedenk ik H776 Uwer uit het land H3383 van de Jordaan H2769 , en Hermon H4706 , uit het klein H2022 gebergte.
  7 H8415 [042:8] De afgrond H7121 [H8802] roept H8415 tot den afgrond H6963 , bij het gedruis H6794 Uwer watergoten H4867 ; al Uw baren H1530 en Uw golven H5674 [H8804] zijn over mij heengegaan.
  8 H3068 [042:9] [Maar] de HEERE H3119 zal des daags H2617 Zijn goedertierenheid H6680 [H8762] gebieden H3915 , en des nachts H7892 zal Zijn lied H8605 bij mij zijn; het gebed H410 tot den God H2416 mijns levens.
  9 H559 [H8799] [042:10] Ik zal zeggen H410 tot God H5553 : Mijn Steenrots H7911 [H8804] ! waarom vergeet Gij H3212 [H8799] mij? Waarom ga ik H6937 [H8802] in het zwart H341 [H8802] , vanwege des vijands H3906 onderdrukking?
  10 H7524 [042:11] Met een doodsteek H6106 in mijn beenderen H2778 [H8765] honen H6887 [H8802] mij mijn wederpartijders H3117 , als zij den gansen dag H559 [H8800] tot mij zeggen H430 : Waar is uw God?
  11 H7817 [H8709] [042:12] Wat buigt gij u neder H5315 , o mijn ziel H1993 [H8799] ! en wat zijt gij onrustig H3176 [H8685] in mij? Hoop op H430 God H3034 [H8686] , want ik zal Hem nog loven H3444 ; Hij is de menigvuldige Verlossing H6440 mijns aangezichts H430 , en mijn God.

Psalms 43:1-150:6

  1 H8199 [H8798] Doe mij recht H430 , o God H7378 [H8798] ! en twist Gij H7379 mijn twistzaak H6403 [H8762] ; bevrijd H3808 H2623 mij van het ongoedertieren H1471 volk H376 , van den man H4820 des bedrogs H5766 en des onrechts.
  2 H430 Want Gij zijt de God H4581 mijner sterkte H2186 [H8804] ; waarom verstoot Gij H1980 [H8691] mij [dan]? Waarom ga ik H6937 [H8802] steeds in het zwart H341 [H8802] , vanwege des vijands H3906 onderdrukking?
  3 H7971 [H8798] Zend H216 Uw licht H571 en Uw waarheid H5148 [H8686] , dat die mij leiden H935 [H8686] ; dat zij mij brengen H2022 tot den berg H6944 Uwer heiligheid H4908 , en tot Uw woningen;
  4 H935 [H8799] En dat ik inga H430 tot Gods H4196 altaar H410 , tot den God H1524 der blijdschap H8057 mijner verheuging H3658 , en U met de harp H3034 [H8686] love H430 , o God H430 , mijn God!
  5 H7817 [H8709] Wat buigt gij u neder H5315 , o mijn ziel H1993 [H8799] ! en wat zijt gij onrustig H3176 [H8685] in mij? Hoop H430 op God H3034 [H8686] , want ik zal Hem nog loven H3444 ; Hij is de menigvuldige Verlossing H6440 mijns aangezichts H430 , en mijn God.

Psalms 44:1-150:6

  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H1121 , onder de kinderen H7141 van Korach H430 . [044:2] O God H241 ! wij hebben het met onze oren H8085 [H8804] gehoord H1 , onze vaders H5608 [H8765] hebben het ons verteld H6467 : Gij hebt een werk H6466 [H8804] gewrocht H3117 in hun dagen H3117 , in de dagen H6924 van ouds.
  2 H1471 [044:3] Gij hebt de heidenen H3027 met Uw hand H3423 [H8689] uit de bezitting verdreven H5193 [H8799] , maar henlieden geplant H3816 ; Gij hebt de volken H7489 [H8686] geplaagd H7971 [H8762] , henlieden daarentegen doen voortschieten.
  3 H776 [044:4] Want zij hebben het land H3423 [H8804] niet geerfd H2719 door hun zwaard H2220 , en hun arm H3467 [H8689] heeft hun geen heil gegeven H3225 ; maar Uw rechterhand H2220 , en Uw arm H216 , en het licht H6440 Uws aangezichts H7521 [H8804] , omdat Gij een welbehagen in hen hadt.
  4 H4428 [044:5] Gij Zelf zijt mijn Koning H430 , o God H6680 [H8761] ! gebied H3444 de verlossingen H3290 Jakobs.
  5 H6862 [044:6] Door U zullen wij onze wederpartijders H5055 [H8762] met hoornen stoten H8034 ; in Uw Naam H947 [H8799] zullen wij vertreden H6965 [H8801] , die tegen ons opstaan.
  6 H982 [H8799] [044:7] Want ik vertrouw H7198 niet op mijn boog H2719 , en mijn zwaard H3467 [H8686] zal mij niet verlossen.
  7 H3467 [H8689] [044:8] Maar Gij verlost H6862 ons van onze wederpartijders H8130 [H8764] , en Gij maakt onze haters H954 [H8689] beschaamd.
  8 H430 [044:9] In God H1984 [H8765] roemen wij H3117 den gansen dag H8034 , en Uw Naam H3034 [H8686] zullen wij loven H5769 in eeuwigheid H5542 . Sela.
  9 H637 [044:10] Maar H2186 [H8804] [nu] hebt Gij ons verstoten H3637 [H8686] en te schande gemaakt H6635 , dewijl Gij met onze krijgsheiren H3318 [H8799] niet uittrekt.
  10 H268 [044:11] Gij doet ons achterwaarts H7725 [H8686] keren H6862 van den wederpartijder H8130 [H8764] ; en onze haters H8154 [H8804] beroven [ons] voor zich.
  11 H5414 [H8799] [044:12] Gij geeft H6629 ons over als schapen H3978 ter spijze H2219 [H8765] , en Gij verstrooit H1471 ons onder de heidenen.
  12 H4376 [H8799] [044:13] Gij verkoopt H5971 Uw volk H1952 om geen waardij H7235 [H8765] ; en Gij verhoogt H4242 hun prijs niet.
  13 H7760 [H8799] [044:14] Gij stelt H7934 ons onze naburen H2781 tot smaad H3933 , tot spot H7047 en schimp H5439 dengenen, die rondom ons zijn.
  14 H7760 [H8799] [044:15] Gij stelt H4912 ons tot een spreekwoord H1471 onder de heidenen H4493 H7218 , tot een hoofdschudding H3816 onder de volken.
  15 H3639 [044:16] Mijn schande H3117 is den gansen dag H1322 voor mij, en de schaamte H6440 mijns aangezichts H3680 [H8765] bedekt mij;
  16 H6963 [044:17] Om de stem H2778 [H8764] des honers H1442 [H8764] en des lasteraars H6440 , vanwege H341 [H8802] den vijand H5358 [H8693] en den wraakgierige.
  17 H935 [H8804] [044:18] Dit alles is ons overkomen H7911 [H8804] , nochtans hebben wij U niet vergeten H8266 [H8765] , noch valselijk gehandeld H1285 tegen Uw verbond.
  18 H3820 [044:19] Ons hart H268 is niet achterwaarts H5472 [H8738] gekeerd H838 , noch onze gang H5186 [H8799] geweken H734 van Uw pad.
  19 H1794 [H8765] [044:20] Hoewel Gij ons verpletterd hebt H4725 in een plaats H8577 der draken H6757 , en ons met een doodsschaduw H3680 [H8762] bedekt hebt.
  20 H8034 [044:21] Zo wij den Naam H430 onzes Gods H7911 [H8804] hadden vergeten H3709 , en onze handen H2114 [H8801] tot een vreemden H410 God H6566 [H8799] uitgebreid,
  21 H430 [044:22] Zou God H2713 [H8799] zulks niet onderzoeken H3045 [H8802] ? Want Hij weet H8587 de verborgenheden H3820 des harten.
  22 H3117 [044:23] Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag H2026 [H8795] gedood H2803 [H8738] ; wij worden geacht H6629 H2878 als slachtschapen.
  23 H5782 [H8798] [044:24] Waak op H3462 [H8799] , waarom zoudt Gij slapen H136 , HEERE H6974 [H8685] ! Ontwaak H2186 [H8799] , verstoot H5331 niet in eeuwigheid.
  24 H6440 [044:25] Waarom zoudt Gij Uw aangezicht H5641 [H8686] verbergen H6040 , onze ellende H3906 en onze onderdrukking H7911 [H8799] vergeten?
  25 H5315 [044:26] Want onze ziel H6083 is in het stof H7743 [H8804] nedergebogen H990 ; onze buik H1692 [H8804] kleeft H776 aan de aarde.
  26 H6965 [H8798] [044:27] Sta op H5833 , ons ter hulp H6299 [H8798] , en verlos H2617 ons om Uwer goedertierenheid wil.

Psalms 45:1-150:6

  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H7892 , een lied H3039 der liefde H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H1121 , onder de kinderen H7141 van Korach H7799 , op Schoschannim H3820 . [045:2] Mijn hart H7370 [H8804] geeft H2896 een goede H1697 rede H559 [H8802] op; ik zegge H4639 mijn gedichten H4428 uit van een Koning H3956 ; mijn tong H5842 is een pen H4106 eens vaardigen H5608 [H8802] schrijvers.
  2 H3302 [H8795] [045:3] Gij zijt veel schoner H1121 H120 dan de mensenkinderen H2580 ; genade H3332 [H8717] is uitgestort H8193 in Uw lippen H430 ; daarom heeft U God H1288 [H8765] gezegend H5769 in eeuwigheid.
  3 H2296 [H8798] [045:4] Gord H2719 Uw zwaard H3409 aan de heup H1368 , o Held H1935 ! Uw Majesteit H1926 en Uw heerlijkheid.
  4 H7392 [H8798] [045:5] En rijd H6743 [H8798] voorspoediglijk H1926 in Uw heerlijkheid H1697 , op het woord H571 der waarheid H6664 en rechtvaardige H6037 zachtmoedigheid H3225 ; en Uw rechterhand H3372 [H8737] zal U vreselijke dingen H3384 [H8686] leren.
  5 H2671 [045:6] Uw pijlen H8150 [H8802] zijn scherp H5971 ; volken H5307 [H8799] zullen onder U vallen H3820 ; [zij] [treffen] in het hart H4428 van des Konings H341 [H8802] vijanden.
  6 H3678 [045:7] Uw troon H430 , o God H5769 ! is eeuwiglijk H5703 en altoos H7626 ; de scepter H4438 Uws Koninkrijks H7626 is een scepter H4334 der rechtmatigheid.
  7 H157 H0 [045:8] Gij hebt H6664 gerechtigheid H157 [H8804] lief H8130 [H8799] , en haat H7562 goddeloosheid H430 ; daarom heeft U, o God H430 ! Uw God H4886 [H8804] gezalfd H8081 H8342 met vreugdeolie H2270 , boven Uw medegenoten.
  8 H899 [045:9] Al Uw klederen H4753 zijn mirre H174 , en aloe H7102 , [en] kassie H8127 ; uit de elpenbenen H1964 paleizen H4482 , van waar H8055 [H8765] zij U verblijden.
  9 H1323 [045:10] Dochters H4428 van koningen H3368 zijn onder Uw kostelijke H7694 [staatsdochteren]; de Koningin H5324 [H8738] staat H3225 aan Uw rechterhand H3800 , in het fijnste goud H211 van Ofir.
  10 H8085 [H8798] [045:11] Hoor H1323 , o Dochter H7200 [H8798] ! en zie H5186 [H8685] , en neig H241 uw oor H7911 [H8798] ; en vergeet H5971 uw volk H1 en uws vaders H1004 huis.
  11 H4428 [045:12] Zo zal de Koning H183 [H8691] lust hebben H3308 aan uw schoonheid H113 ; dewijl Hij uw Heere H7812 [H8690] is, zo buig u voor Hem neder.
  12 H1323 [045:13] En de dochter H6865 van Tyrus H6223 , de rijken H5971 onder het volk H6440 , zullen uw aangezicht H4503 met geschenk H2470 [H8762] smeken.
  13 H4428 [045:14] Des Konings H1323 Dochter H3520 is geheel verheerlijkt H6441 inwendig H3830 ; haar kleding H2091 is van gouden H4865 borduursel.
  14 H7553 [045:15] In gestikte klederen H4428 zal zij tot den Koning H2986 [H8714] geleid worden H1330 ; de jonge dochteren H310 , [die] achter H7464 haar zijn, haar medegezellinnen H935 [H8716] , zullen tot u gebracht worden.
  15 H2986 [H8714] [045:16] Zij zullen geleid worden H8057 met alle blijdschap H1524 en verheuging H935 [H8799] ; zij zullen ingaan H4428 in des Konings H1964 paleis.
  16 H1 [045:17] In plaats van Uw vaderen H1121 zullen Uw zonen H8269 zijn; Gij zult hen tot vorsten H7896 [H8799] zetten H776 over de ganse aarde.
  17 H8034 [045:18] Ik zal Uws Naams H2142 [H8686] doen gedenken H1755 van elk geslacht H1755 tot geslacht H5971 ; daarom zullen U de volken H3034 [H8686] loven H5769 eeuwiglijk H5703 en altoos.

Psalms 46:1-150:6

  1 H7892 Een lied H5961 op Alamoth H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H1121 , onder de kinderen H7141 van Korach H430 . [046:2] God H4268 is ons een Toevlucht H5797 en Sterkte H3966 ; Hij is krachtelijk H4672 [H8738] bevonden H5833 een Hulp H6869 in benauwdheden.
  2 H3372 [H8799] [046:3] Daarom zullen wij niet vrezen H4171 [H8687] , al veranderde H776 de aarde H2022 [haar] [plaats], en al werden de bergen H4131 [H8800] verzet H3820 in het hart H3220 der zeeen;
  3 H4325 [046:4] Laat haar wateren H1993 [H8799] bruisen H2560 [H8799] , laat ze beroerd worden H2022 ; laat de bergen H7493 [H8799] daveren H1346 , door derzelver verheffing H5542 ! Sela.
  4 H6388 [046:5] De beekjes H5104 der rivier H8055 [H8762] zullen verblijden H5892 de stad H430 Gods H6918 , het heiligdom H4908 der woningen H5945 des Allerhoogsten.
  5 H430 [046:6] God H7130 is in het midden H4131 [H8735] van haar, zij zal niet wankelen H430 ; God H5826 [H8799] zal haar helpen H6437 [H8800] in het aanbreken H1242 van den morgenstond.
  6 H1471 [046:7] De heidenen H1993 [H8804] raasden H4467 , de koninkrijken H4131 [H8804] bewogen zich H5414 [H8804] ; Hij verhief H6963 Zijn stem H776 , de aarde H4127 [H8799] versmolt.
  7 H3068 [046:8] De HEERE H6635 der heirscharen H430 is met ons; de God H3290 van Jakob H4869 is ons een Hoog Vertrek H5542 . Sela.
  8 H3212 [H8798] [046:9] Komt H2372 [H8798] , aanschouwt H4659 de daden H3068 des HEEREN H8047 , Die verwoestingen H776 op aarde H7760 [H8804] aanricht.
  9 H4421 [046:10] Die de oorlogen H7673 [H8688] doet ophouden H7097 tot aan het einde H776 der aarde H7198 , den boog H7665 [H8762] verbreekt H2595 , en de spies H7112 [H8765] aan twee slaat H5699 , de wagenen H784 met vuur H8313 [H8799] verbrandt.
  10 H7503 [H8685] [046:11] Laat af H3045 [H8798] , en weet H430 , dat Ik God H7311 [H8799] ben; Ik zal verhoogd worden H1471 onder de heidenen H7311 [H8799] , Ik zal verhoogd worden H776 op de aarde.
  11 H3068 [046:12] De HEERE H6635 der heirscharen H430 is met ons; de God H3290 van Jakob H4869 is ons een Hoog Vertrek H5542 . Sela.

Psalms 47:1-150:6

  1 H4210 Een psalm H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H1121 , onder de kinderen H7141 van Korach H5971 . [047:2] Al gij volken H8628 [H8798] , klapt H3709 in de hand H7321 [H8685] ; juicht H430 Gode H6963 met een stem H7440 van vreugdegezang.
  2 H3068 [047:3] Want de HEERE H5945 , de Allerhoogste H3372 [H8737] , is vreselijk H1419 , een groot H4428 Koning H776 over de ganse aarde.
  3 H1696 [H8686] [047:4] Hij brengt H5971 de volken H3816 onder ons, en de natien H7272 onder onze voeten.
  4 H977 [H8799] [047:5] Hij verkiest H5159 voor ons onze erfenis H1347 , de heerlijkheid H3290 van Jakob H157 [H8804] , dien Hij heeft liefgehad H5542 . Sela.
  5 H430 [047:6] God H5927 [H8804] vaart op H8643 met gejuich H3068 , de HEERE H6963 met geklank H7782 der bazuin.
  6 H2167 [H8761] [047:7] Psalmzingt H430 Gode H2167 [H8761] , psalmzingt H2167 [H8761] ! Psalmzingt H4428 onzen Koning H2167 [H8761] , psalmzingt!
  7 H430 [047:8] Want God H4428 is een Koning H776 der ganse aarde H2167 [H8761] ; psalmzingt H7919 [H8688] [met] een onderwijzing!
  8 H430 [047:9] God H4427 [H8804] regeert H1471 over de heidenen H430 ; God H3427 [H8804] zit H3678 op den troon H6944 Zijner heiligheid.
  9 H5081 [047:10] De edelen H5971 der volken H622 [H8738] zijn verzameld H5971 [tot] het volk H430 van den God H85 van Abraham H4043 ; want de schilden H776 der aarde H430 zijn Godes H3966 . Hij is zeer H5927 [H8738] verheven!

Psalms 48:1-150:6

  1 H7892 Een lied H4210 , een psalm H1121 , voor de kinderen H7141 van Korach H3068 . [048:2] De HEERE H1419 is groot H3966 en zeer H1984 [H8794] te prijzen H5892 , in de stad H430 onzes Gods H2022 , [op] den berg H6944 Zijner heiligheid.
  2 H3303 [048:3] Schoon H5131 van gelegenheid H4885 , een vreugde H776 der ganse aarde H2022 is de berg H6726 Sion H3411 , [aan] de zijden H6828 van het noorden H7151 ; de stad H7227 des groten H4428 Konings.
  3 H430 [048:4] God H759 is in haar paleizen H3045 [H8738] ; Hij is er bekend H4869 voor een Hoog Vertrek.
  4 H4428 [048:5] Want ziet, de koningen H3259 [H8738] waren vergaderd H3162 ; zij waren te zamen H5674 [H8804] doorgetogen.
  5 H7200 [H8804] [048:6] [Gelijk] zij het zagen H8539 [H8804] , alzo waren zij verwonderd H926 [H8738] ; zij werden verschrikt H2648 [H8738] , zij haastten weg.
  6 H7461 [048:7] Beving H270 [H8804] greep H2427 hen aldaar aan, smart H3205 [H8802] als van een barende [vrouw].
  7 H6921 H7307 [048:8] Met een oostenwind H7665 [H8762] verbreekt Gij H591 de schepen H8659 van Tharsis.
  8 H8085 [H8804] [048:9] Gelijk wij gehoord hadden H7200 [H8804] , alzo hebben wij gezien H5892 in de stad H3068 des HEEREN H6635 der heirscharen H5892 , in de stad H430 onzes Gods H430 ; God H3559 [H8787] zal haar bevestigen H5704 tot in H5769 eeuwigheid H5542 . Sela.
  9 H430 [048:10] O God