Bible verses about "birthday" | DSV_Strongs

Psalms 65:11

  11 H5849 [H8765] [065:12] Gij kroont H8141 het jaar H2896 Uwer goedheid H4570 ; en Uw voetstappen H7491 [H8799] druipen H1880 van vettigheid.

Psalms 90:12

  12 H3045 [H8685] Leer H3117 [ons] alzo onze dagen H4487 [H8800] tellen H2451 , dat wij een wijs H3824 hart H935 [H8686] bekomen.

Isaiah 43:1-28

  1 H559 [H8804] Maar nu, alzo zegt H3068 de HEERE H1254 [H8802] , uw Schepper H3290 , o Jakob H3335 [H8802] ! en uw Formeerder H3478 , o Israel H3372 [H8799] ! vrees H1350 [H8804] niet, want Ik heb u verlost H8034 ; Ik heb u bij uw naam H7121 [H8804] geroepen, gij zijt Mijn.
  2 H5674 [H8799] Wanneer gij zult gaan door H4325 het water H5104 , Ik zal bij u zijn, en door de rivieren H7857 [H8799] , zij zullen u niet overstromen H1119 ; wanneer gij door H784 het vuur H3212 [H8799] zult gaan H3554 [H8735] , zult gij niet verbranden H3852 , en de vlam H1197 [H8799] zal u niet aansteken.
  3 H3068 Want Ik ben de HEERE H430 , uw God H6918 , de Heilige H3478 Israels H3467 [H8688] , uw Heiland H4714 ; Ik heb Egypte H3568 , Morenland H5434 en Seba H5414 [H8804] gegeven H3724 [tot] uw losgeld in uw plaats.
  4 H3365 [H8804] Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest H5869 in Mijn ogen H3513 [H8738] , zijt gij verheerlijkt geweest H157 [H8804] , en Ik heb u liefgehad H120 ; daarom heb Ik mensen H5414 [H8799] in uw plaats gegeven H3816 , en volken H5315 in plaats van uw ziel.
  5 H3372 [H8799] Vrees H2233 niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad H4217 van den opgang H935 [H8686] brengen H6908 [H8762] , en Ik zal u verzamelen H4628 van den ondergang.
  6 H559 [H8799] Ik zal zeggen H6828 tot het noorden H5414 [H8798] : Geef H8486 ; en tot het zuiden H3607 [H8799] : Houd niet terug H935 [H8685] ; breng H1121 Mijn zonen H7350 van verre H1323 , en Mijn dochters H7097 van het einde H776 der aarde;
  7 H3605 Een ieder H8034 , die naar Mijn Naam H7121 [H8737] genoemd is H1254 [H8804] , en dien Ik geschapen heb H3519 tot Mijn eer H3335 [H8804] , dien Ik geformeerd heb H6213 [H8804] , dien Ik ook gemaakt heb.
  8 H3318 [H8685] Breng voort H5787 het blinde H5971 volk H5869 , hetwelk ogen H3426 heeft H2795 , en de doven H241 , die oren hebben.
  9 H1471 Laat al de heidenen H3162 samen H6908 [H8738] vergaderd worden H3816 , en laat de volken H622 [H8735] verzameld worden H5046 [H8686] ; wie onder hen zal dit verkondigen H8085 [H8686] ? Of laat hen ons doen horen H7223 de vorige dingen H5707 , laat hen hun getuigen H5414 [H8799] voortbrengen H6663 [H8799] , opdat zij gerechtvaardigd worden H8085 [H8799] , en men het hore H559 [H8799] en zegge H571 : Het is de waarheid.
  10 H5707 Gijlieden zijt Mijn getuigen H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H5650 , en Mijn knecht H977 [H8804] , dien Ik uitverkoren heb H3045 [H8799] ; opdat gij het weet H539 [H8686] , en Mij gelooft H995 [H8799] , en verstaat H6440 , dat Ik Dezelve ben, [dat] voor H410 Mij geen God H3335 [H8738] geformeerd is H310 , en na Mij geen zijn zal.
  11 H3068 Ik, Ik ben de HEERE H3467 [H8688] , en er is geen Heiland H1107 behalve Mij.
  12 H5046 [H8689] Ik heb verkondigd H3467 [H8689] , en Ik heb verlost H8085 [H8689] , en Ik heb [het] doen horen H2114 [H8801] , en geen vreemd H5707 [god] was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H410 , dat Ik God ben.
  13 H3117 Ook eer de dag H3027 was, ben Ik, en er is niemand, die uit Mijn hand H5337 [H8688] redden kan H6466 [H8799] ; Ik zal werken H7725 [H8686] , en wie zal het keren?
  14 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H1350 [H8802] , uw Verlosser H6918 , de Heilige H3478 Israels H894 : Om ulieder wil heb Ik naar Babel H7971 [H8765] gezonden H1281 , en heb hen allen vluchtig H3381 [H8689] doen nederdalen H3778 , te weten de Chaldeen H591 , in de schepen H7440 , op welke zij juichten.
  15 H3068 Ik ben de HEERE H6918 , uw Heilige H1254 [H8802] ; de Schepper H3478 van Israel H4428 , ulieder Koning.
  16 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H3220 , Die in de zee H1870 een weg H5794 , en in de sterke H4325 wateren H5410 een pad H5414 [H8802] maakte;
  17 H7393 Die wagenen H5483 en paarden H2428 , heir H5808 en macht H3318 [H8688] voortbracht H3162 ; te zamen H7901 [H8799] zijn zij nedergelegen H6965 [H8799] , zij zullen niet weder opstaan H1846 [H8804] , zij zijn uitgeblust H6594 , gelijk een vlaswiek H3518 [H8804] zijn zij uitgegaan.
  18 H2142 [H8799] Gedenkt H7223 der vorige H995 [H8709] [dingen] niet, en overlegt H6931 de oude dingen niet.
  19 H2319 Ziet, Ik zal wat nieuws H6213 [H8802] maken H6779 [H8799] , nu zal het uitspruiten H3045 [H8799] , zult gijlieden dat niet weten H4057 ? Ja, Ik zal in de woestijn H1870 een weg H7760 [H8799] leggen H5104 , [en] rivieren H3452 in de wildernis.
  20 H2416 Het gedierte H7704 des velds H3513 [H8762] zal Mij eren H8577 , de draken H1323 en de jonge H3284 struisen H4057 ; want Ik zal in de woestijn H4325 wateren H5414 [H8804] geven H5104 , [en] rivieren H3452 in de wildernis H5971 , om Mijn volk H972 , Mijn uitverkorenen H8248 [H8687] drinken te geven.
  21 H2098 Dit H5971 volk H3335 [H8804] heb Ik Mij geformeerd H8416 , zij zullen Mijn lof H5608 [H8762] vertellen.
  22 H7121 [H8804] Doch gij hebt Mij niet aangeroepen H3290 , o Jakob H3021 [H8804] ! als gij u tegen Mij vermoeid hebt H3478 , o Israel!
  23 H935 [H8689] Mij hebt gij niet gebracht H7716 het kleine vee H5930 uwer brandofferen H2077 , en [met] uw slachtofferen H3513 [H8765] hebt gij Mij niet geeerd H5647 [H8689] ; Ik heb u [Mij] niet doen dienen H4503 met spijsoffer H3021 [H8689] , en Ik heb u niet vermoeid H3828 met wierook.
  24 H7070 Mij hebt gij geen kalmus H3701 voor geld H7069 [H8804] gekocht H2459 , en met het vette H2077 uwer slachtoffers H7301 [H8689] hebt gij Mij niet gedrenkt H5647 [H8689] ; maar gij hebt Mij arbeid gemaakt H2403 , met uw zonden H3021 [H8689] , gij hebt Mij vermoeid H5771 met uw ongerechtigheden.
  25 H6588 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen H4229 [H8802] uitdelg H2142 [H8799] , om Mijnentwil, en Ik gedenk H2403 uwer zonden niet.
  26 H2142 [H8685] Maakt Mij indachtig H3162 , laat ons te zamen H8199 [H8735] richten H5608 [H8761] , vertelt gij H6663 [H8799] [uw] [redenen], opdat gij moogt gerechtvaardigd worden.
  27 H7223 Uw eerste H1 vader H2398 [H8804] heeft gezondigd H3887 [H8688] , en uw uitleggers H6586 [H8804] hebben tegen Mij overtreden.
  28 H8269 Daarom zal Ik de oversten H6944 des heiligdoms H2490 [H8762] ontheiligen H3290 , en Jakob H2764 ten ban H5414 [H8799] overgeven H3478 , en Israel H1421 tot beschimpingen.

Jeremiah 29:11

  11 H3045 [H8804] Want Ik weet H4284 de gedachten H2803 [H8802] , die Ik over u denk H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H4284 , gedachten H7965 des vredes H7451 , en niet des kwaads H5414 [H8800] , dat Ik u geve H319 het einde H8615 en de verwachting.

3 John 1:2

  2 G27 Geliefde G4012 , voor G3956 alle dingen G2172 [G5736] wens ik G4571 , dat gij G2137 [G5745] welvaart G2532 en G5198 [G5721] gezond zijt G2531 , gelijk G4675 uw G5590 ziel G2137 [G5743] welvaart.

James 1:12

  12 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , die G3986 verzoeking G5278 [G5719] verdraagt G3754 ; want G1384 als hij beproefd G1096 [G5637] zal geweest zijn G4735 , zal hij de kroon G2222 des levens G2983 [G5695] ontvangen G3739 , welke G2962 de Heere G1861 [G5662] beloofd heeft G846 dengenen, die Hem G25 [G5723] liefhebben.

Psalms 37:4

  4 H6026 [H8690] En verlustig u H3068 in den HEERE H5414 [H8799] , zo zal Hij u geven H4862 de begeerten H3820 uws harten.

2 Corinthians 9:15

  15 G1161 Doch G2316 Gode G5485 zij dank G1909 voor G846 Zijn G411 onuitsprekelijke G1431 gave.

1 Corinthians 1:3-7

  3 G5485 Genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  4 G2168 [G5719] Ik dank G3450 mijn G2316 God G3842 allen tijd G4012 over G5216 u G1909 , vanwege G5485 de genade G2316 Gods G3588 , die G5213 u G1325 [G5685] gegeven is G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus;
  5 G3754 Dat G1722 gij in G3956 alles G4148 [G5681] rijk zijt geworden G1722 in G846 Hem G1722 , in G3956 alle G3056 rede G2532 en G3956 alle G1108 kennis;
  6 G2531 Gelijk G3142 de getuigenis G5547 van Christus G950 [G5681] bevestigd is G1722 onder G5213 u;
  7 G5620 Alzo dat G5209 het u G1722 aan G3361 G3367 gene G5486 gave G5302 [G5745] ontbreekt G553 [G5740] , verwachtende G602 de openbaring G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus.

Psalms 91:11

  11 H4397 Want Hij zal Zijn engelen H6680 [H8762] van u bevelen H8104 [H8800] , dat zij u bewaren H1870 in al uw wegen.

Psalms 20:4

  4 H5414 [H8799] [020:5] Hij geve H3824 u naar uw hart H4390 [H8762] , en vervulle H6098 al uw raad.

Psalms 118:24

  24 H3117 Dit is de dag H3068 , [dien] de HEERE H6213 [H8804] gemaakt heeft H1523 [H8799] ; laat ons op denzelven ons verheugen H8055 [H8799] , en verblijd zijn.

James 1:17

  17 G3956 Alle G18 goede G1394 gave G2532 , en G3956 alle G5046 volmaakte G1434 gifte G2076 [G5748] is G509 van boven G575 , van G3962 den Vader G5457 der lichten G2597 [G5723] afkomende G3844 , bij G3739 Welken G3756 geen G3883 verandering G1762 [G5748] is G2228 , of G644 schaduw G5157 van omkering.

Proverbs 9:11

  11 H3117 Want door Mij zullen uw dagen H7235 [H8799] vermenigvuldigen H8141 , en de jaren H2416 des levens H3254 [H8686] zullen u toegedaan worden.

Numbers 6:24-26

  24 H3068 De HEERE H1288 [H8762] zegene H8104 [H8799] u, en behoede u!
  25 H3068 De HEERE H6440 doe Zijn aangezicht H215 [H8686] over u lichten H2603 [H8799] , en zij u genadig!
  26 H3068 De HEERE H5375 [H8799] verheffe H6440 Zijn aangezicht H7760 [H8799] over u, en geve H7965 u vrede!

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.