Bible verses about "betrayal" | DSV_Strongs

Judges 16:15

  15 H559 [H8799] Toen zeide zij H413 tot H349 hem: Hoe H559 [H8799] zult gij zeggen H157 [H8804] : Ik heb u lief H3820 , daar uw hart H369 niet H854 met H2088 mij is? Gij hebt nu H7969 H6471 driemaal H2048 [H8765] met mij gespot H3808 , en mij niet H5046 [H8689] verklaard H4100 , waarin H1419 uw grote H3581 kracht zij.

Psalms 1:1-6

  1 H835 Welgelukzalig H376 is de man H834 , die H3808 niet H1980 [H8804] wandelt H6098 in den raad H7563 der goddelozen H3808 , noch H5975 [H8804] staat H1870 op den weg H2400 der zondaren H3808 , noch H3427 [H8804] zit H4186 in het gestoelte H3887 [H8801] der spotters;
  2 H3588 H518 Maar H2656 zijn lust H3068 is in des HEEREN H8451 wet H1897 [H8799] , en hij overdenkt H8451 Zijn wet H3119 dag H3915 en nacht.
  3 H1961 [H8799] Want hij zal zijn H6086 als een boom H8362 [H8803] , geplant H5921 aan H6388 H4325 waterbeken H6529 , die zijn vrucht H5414 [H8799] geeft H6256 op zijn tijd H5929 , en welks blad H3808 niet H5034 [H8799] afvalt H834 ; en al wat H6213 [H8799] hij doet H6743 [H8686] , zal wel gelukken.
  4 H3651 Alzo H7563 zijn de goddelozen H3808 niet H3588 H518 , maar H4671 als het kaf H834 , dat H7307 de wind H5086 [H8799] henendrijft.
  5 H5921 H3651 Daarom H7563 zullen de goddelozen H3808 niet H6965 [H8799] bestaan H4941 in het gericht H2400 , noch de zondaars H5712 in de vergadering H6662 der rechtvaardigen.
  6 H3588 Want H3068 de HEERE H3045 [H8802] kent H1870 den weg H6662 der rechtvaardigen H1870 ; maar de weg H7563 der goddelozen H6 [H8799] zal vergaan.

Psalms 23:1-6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3068 . De HEERE H7462 [H8802] is mijn Herder H2637 [H8799] , mij zal niets ontbreken.
  2 H7257 [H8686] Hij doet mij nederliggen H1877 in grazige H4999 weiden H5095 [H8762] ; Hij voert mij zachtjes H4496 aan zeer stille H4325 wateren.
  3 H7725 [H8787] Hij verkwikt H5315 mijn ziel H5148 [H8686] ; Hij leidt H4570 mij in het spoor H6664 der gerechtigheid H8034 , om Zijns Naams wil.
  4 H3212 [H8799] Al ging ik H1516 ook in een dal H6757 der schaduw des doods H7451 , ik zou geen kwaad H3372 [H8799] vrezen H7626 , want Gij zijt met mij; Uw stok H4938 en Uw staf H5162 [H8762] , die vertroosten mij.
  5 H6186 H0 Gij richt H7979 de tafel H6186 [H8799] toe H6440 voor mijn aangezicht H6887 [H8802] , tegenover mijn tegenpartijders H1878 H0 ; Gij maakt H7218 mijn hoofd H1878 [H8765] vet H8081 met olie H3563 , mijn beker H7310 is overvloeiende.
  6 H2896 Immers zullen mij het goede H2617 en de weldadigheid H7291 [H8799] volgen H3117 al de dagen H2416 mijns levens H1004 ; en ik zal in het huis H3068 des HEEREN H3427 [H8804] blijven H753 in lengte van dagen.

Luke 22:3-6

  3 G1161 En G4567 de satan G1525 [G5627] voer G1519 in G2455 Judas G1941 [G5746] , die toegenaamd G2469 was Iskariot G5607 [G5752] , zijnde G1537 uit G706 het getal G1427 der twaalven.
  4 G2532 En G565 [G5631] hij ging heen G4814 [G5656] en sprak met G749 de overpriesters G2532 en G4755 de hoofdmannen G4459 , hoe G846 hij Hem G846 hun G3860 [G5632] zou overleveren.
  5 G2532 En G5463 [G5644] zij waren verblijd G2532 , en G4934 [G5639] zijn het eens geworden G846 , dat zij hem G694 geld G1325 [G5629] geven zouden.
  6 G2532 En G1843 [G5656] hij beloofde G2532 het, en G2212 [G5707] zocht G2120 gelegenheid G846 , om Hem G846 hun G3860 [G5629] over te leveren G817 , zonder G3793 oproer.

John 13:21

  21 G2424 Jezus G5023 , deze dingen G2036 [G5631] gezegd hebbende G5015 [G5681] , werd ontroerd G4151 in den geest G2532 , en G3140 [G5656] betuigde G2532 , en G2036 [G5627] zeide G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G1520 een G1537 van G5216 ulieden G3165 Mij G3860 [G5692] zal verraden.

Romans 3:23

  23 G1063 Want G3956 zij hebben allen G264 [G5627] gezondigd G2532 , en G5302 [G5743] derven G1391 de heerlijkheid G2316 Gods;

Philippians 4:13

  13 G2480 [G5719] Ik vermag G3956 alle dingen G1722 door G5547 Christus G3588 , Die G3165 mij G1743 [G5723] kracht geeft.

James 1:1-27

  1 G2385 Jakobus G1401 , een dienstknecht G2316 van God G2532 en G2962 van den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1427 ; aan de twaalf G5443 stammen G1722 , die in G1290 de verstrooiing G5463 [G5721] zijn: zaligheid.
  2 G2233 [G5662] Acht het G3956 voor grote G5479 vreugde G3450 , mijn G80 broeders G3752 , wanneer G4164 gij in velerlei G3986 verzoekingen G4045 [G5632] valt;
  3 G1097 [G5723] Wetende G3754 , dat G1383 de beproeving G5216 uws G4102 geloofs G5281 lijdzaamheid G2716 [G5736] werkt.
  4 G1161 Doch G5281 de lijdzaamheid G2192 [G5720] hebbe G5046 een volmaakt G2041 werk G2443 , opdat G5600 H gij moogt G5046 volmaakt G5600 [G5753] zijn G2532 en G3648 geheel oprecht G1722 , in G3367 geen ding G3007 [G5746] gebrekkelijk.
  5 G1161 En G1536 indien iemand G5216 van u G4678 wijsheid G3007 [G5743] ontbreekt G3844 , dat hij [ze] van G2316 God G154 [G5720] begere G3956 , Die een iegelijk G574 mildelijk G1325 [G5723] geeft G2532 , en G3361 niet G3679 [G5723] verwijt G2532 ; en G846 zij zal hem G1325 [G5701] gegeven worden.
  6 G1161 Maar G154 [G5720] dat hij [ze] begere G1722 in G4102 geloof G3367 , niet G1252 [G5734] twijfelende G1063 ; want G1252 [G5734] die twijfelt G2830 , is een baar G2281 der zee G1503 [G5758] gelijk G416 [G5746] , die van den wind gedreven G2532 en G4494 [G5746] op [geworpen] en nedergeworpen wordt.
  7 G1063 Want G1565 die G444 mens G3633 [G5737] mene G3361 niet G3754 , dat G5100 hij iets G2983 [G5695] ontvangen zal G3844 van G2962 den Heere.
  8 G1374 Een dubbelhartig G435 man G182 [is] ongestadig G1722 in G3956 al G846 zijn G3598 wegen.
  9 G1161 Maar G80 de broeder G5011 , die nederig G2744 [G5737] is, roeme G1722 in G846 zijn G5311 hoogheid.
  10 G1161 En G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G5014 vernedering G3754 ; want G5613 hij zal als G438 een bloem G5528 van het gras G3928 [G5695] voorbijgaan.
  11 G1063 Want G2246 de zon G393 [G5656] is opgegaan G4862 met G2742 de hitte G2532 , en G5528 heeft het gras G3583 [G5656] dor gemaakt G2532 , en G846 zijn G438 bloem G1601 [G5627] is afgevallen G2532 , en G2143 de schone gedaante G846 haars G4383 aanschijns G622 [G5639] is vergaan G3779 ; alzo G2532 zal ook G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G4197 wegen G3133 [G5701] verwelken.
  12 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , die G3986 verzoeking G5278 [G5719] verdraagt G3754 ; want G1384 als hij beproefd G1096 [G5637] zal geweest zijn G4735 , zal hij de kroon G2222 des levens G2983 [G5695] ontvangen G3739 , welke G2962 de Heere G1861 [G5662] beloofd heeft G846 dengenen, die Hem G25 [G5723] liefhebben.
  13 G3367 Niemand G3985 [G5746] , als hij verzocht wordt G3004 [G5720] , zegge G3754 : G575 Ik word van G2316 God G3985 [G5743] verzocht G1063 ; want G2316 God G551 G2076 [G5748] kan niet verzocht worden G2556 met het kwade G1161 , en G3985 [G5719] Hij Zelf verzoekt G3762 niemand.
  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 [G5743] wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 [G5746] afgetrokken G2532 en G1185 [G5746] verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 [G5631] ontvangen hebbende G5088 [G5719] baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 [G5685] voleindigd zijnde G616 [G5719] baart G2288 den dood.
  16 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders!
  17 G3956 Alle G18 goede G1394 gave G2532 , en G3956 alle G5046 volmaakte G1434 gifte G2076 [G5748] is G509 van boven G575 , van G3962 den Vader G5457 der lichten G2597 [G5723] afkomende G3844 , bij G3739 Welken G3756 geen G3883 verandering G1762 [G5748] is G2228 , of G644 schaduw G5157 van omkering.
  18 [G5679] Naar G1014 Zijn wil G2248 heeft Hij ons G616 [G5656] gebaard G3056 door het Woord G225 der waarheid G1519 , opdat G2248 wij G1511 [G5750] zouden zijn G5100 [als] G536 eerstelingen G846 Zijner G2938 schepselen.
  19 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders G3956 , een iegelijk G444 mens G2077 [G5749] zij G5036 ras G1519 om G191 [G5658] te horen G1021 , traag G1519 om G2980 [G5658] te spreken G1021 , traag G1519 tot G3709 toorn;
  20 G1063 Want G3709 de toorn G435 des mans G2716 [G5736] werkt G2316 Gods G1343 gerechtigheid G3756 niet.
  21 G1352 Daarom G659 [G5642] , afgelegd hebbende G3956 alle G4507 vuiligheid G2532 en G4050 overvloed G2549 van boosheid G1209 [G5663] , ontvangt G1722 met G4240 zachtmoedigheid G3056 het Woord G1721 , dat in [u] geplant G3588 wordt, hetwelk G5216 uw G5590 zielen G1410 [G5740] kan G4982 [G5658] zaligmaken.
  22 G1161 En G1096 [G5737] zijt G4163 daders G3056 des Woords G2532 , en G3361 niet G3440 alleen G202 hoorders G1438 , uzelven G3884 [G5740] met valse overlegging bedriegende.
  23 G3754 Want G1536 zo iemand G202 een hoorder G2076 [G5748] is G3056 des Woords G2532 , en G3756 niet G4163 een dader G3778 , die G435 is een man G1503 [G5758] gelijk G846 , welke zijn G1078 aangeboren G4383 aangezicht G2657 [G5723] bemerkt G1722 in G2072 een spiegel;
  24 G1063 Want G1438 hij heeft zichzelven G2657 [G5656] bemerkt G2532 , en G565 [G5754] is weggegaan G2532 , en G2112 heeft terstond G1950 [G5633] vergeten G3697 , hoedanig G2258 [G5713] hij was.
  25 G1161 Maar G3879 [G5660] die inziet G1519 in G5046 de volmaakte G3551 wet G1657 , die der vrijheid G2532 is, en G3887 [G5660] daarbij blijft G3778 , deze G3756 , geen G1953 vergetelijk G202 hoorder G1096 [G5637] geworden zijnde G235 , maar G4163 een dader G2041 des werks G3778 , deze G3107 , [zeg] [ik], zal gelukzalig G2071 [G5704] zijn G1722 in G846 dit zijn G4162 doen.
  26 G1536 Indien iemand G1722 onder G5213 u G1380 [G5719] dunkt G2357 , dat hij godsdienstig G1511 [G5750] is G846 , en [hij] zijn G1100 tong G3361 niet G5468 [G5723] in toom houdt G235 , maar G846 zijn G2588 hart G538 [G5723] verleidt G5127 , dezes G2356 godsdienst G3152 is ijdel.
  27 G2513 De zuivere G2532 en G283 onbevlekte G2356 godsdienst G3844 voor G2316 God G2532 en G3962 den Vader G2076 [G5748] is G3778 deze G3737 : wezen G2532 en G5503 weduwen G1980 [G5738] bezoeken G1722 in G2347 hun verdrukking G1438 , [en] zichzelven G784 onbesmet G5083 [G5721] bewaren G575 van G2889 de wereld.

Psalms 41:9

  9 H376 [041:10] Zelfs de man H7965 mijns vredes H982 [H8804] , op welken ik vertrouwde H3899 , die mijn brood H398 [H8802] at H6119 , heeft de verzenen H1431 [H8689] tegen mij grotelijks verheven.

Matthew 7:12

  12 G3956 Alle G3767 [dingen] dan G3745 G302 , die G2309 [G5725] gij wilt G2443 , dat G5213 u G444 de mensen G4160 [G5725] zouden doen G4160 [G5720] , doet G5210 gij G846 hun G2532 ook G3779 alzo G1063 ; want G3778 dat G2076 [G5748] is G3551 de wet G2532 en G4396 de profeten.

Mark 11:25

  25 G2532 En G3752 wanneer G4739 [G5725] gij staat G4336 [G5740] om te bidden G863 [G5720] , vergeeft G1536 , indien gij iets G2192 [G5719] hebt G2596 tegen G5100 iemand G2443 ; opdat G2532 ook G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G5213 is, ulieden G5216 uw G3900 misdaden G863 [G5632] vergeve.

Luke 22:48

  48 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G2455 : Judas G3860 [G5719] , verraadt gij G5207 den Zoon G444 des mensen G5370 met een kus?

Genesis 12:3

  3 H1288 [H8762] En Ik zal zegenen H1288 [H8764] , die u zegenen H779 [H8799] , en vervloeken H7043 [H8764] , die u vloekt H3605 ; en in u zullen alle H4940 geslachten H127 des aardrijks H1288 [H8738] gezegend worden.

Matthew 24:10

  10 G2532 En G5119 dan G4183 zullen er velen G4624 [G5701] geergerd worden G2532 , en G240 zullen elkander G3860 [G5692] overleveren G2532 , en G240 elkander G3404 [G5692] haten.

Matthew 6:14-15

  14 G1063 Want G1437 indien G444 gij den mensen G846 hun G3900 misdaden G863 [G5632] vergeeft G5216 , zo zal uw G3770 hemelse G3962 Vader G2532 ook G5213 u G863 [G5692] vergeven.
  15 G1161 Maar G1437 indien G444 gij den mensen G846 hun G3900 misdaden G3361 niet G863 [G5632] vergeeft G3761 H , zo zal ook G5216 uw G3962 Vader G5216 uw G3900 misdaden G3761 niet G863 [G5692] vergeven.

Ephesians 6:10-18

  10 G3063 Voorts G3450 , mijn G80 broeders G1743 [G5744] , wordt krachtig G1722 in G2962 den Heere G2532 , en G1722 in G2904 de sterkte G846 Zijner G2479 macht.
  11 G1746 [G5669] Doet aan G3833 de gehele wapenrusting G2316 Gods G4314 , opdat G5209 gij G1410 [G5738] kunt G2476 [G5629] staan G4314 tegen G3180 de listige omleidingen G1228 des duivels.
  12 G3754 Want G2254 wij G2076 [G5748] hebben G3823 den strijd G3756 niet G4314 tegen G4561 vlees G2532 en G129 bloed G235 , maar G4314 tegen G746 de overheden G4314 , tegen G1849 de machten G4314 , tegen G2888 de geweldhebbers der wereld G4655 , der duisternis G5127 dezer G165 eeuw G4314 , tegen G4152 de geestelijke G4189 boosheden G1722 in G2032 de lucht.
  13 G1223 G5124 Daarom G353 [G5628] neemt aan G3833 de gehele wapenrusting G2316 Gods G2443 , opdat G1410 [G5667] gij kunt G436 [G5629] wederstaan G1722 in G4190 den bozen G2250 dag G2532 , en G537 alles G2716 [G5666] verricht hebbende G2476 [G5629] , staande blijven.
  14 G2476 [G5628] Staat G3767 dan G5216 , uw G3751 lenden G4024 [G5671] omgord hebbende G1722 met G225 de waarheid G2532 , en G1746 [G5671] aangedaan hebbende G2382 het borstwapen G1343 der gerechtigheid;
  15 G2532 En G4228 de voeten G5265 [G5671] geschoeid hebbende G1722 met G2091 bereidheid G2098 van het Evangelie G1515 des vredes;
  16 G1909 G3956 Bovenal G353 [G5631] aangenomen hebbende G2375 het schild G4102 des geloofs G1722 , met G3739 hetwelk G3956 gij al G4448 [G5772] de vurige G956 pijlen G4190 des bozen G1410 [G5695] zult kunnen G4570 [G5658] uitblussen.
  17 G2532 En G1209 [G5663] neemt G4030 den helm G4992 der zaligheid G2532 , en G3162 het zwaard G4151 des Geestes G3588 , hetwelk G2076 [G5748] is G2316 Gods G4487 Woord.
  18 G1223 Met G3956 alle G4335 bidding G2532 en G1162 smeking G4336 [G5740] , biddende G1722 te G3956 allen G2540 tijd G1722 in G4151 den Geest G2532 , en G1519 tot G846 G5124 hetzelve G69 [G5723] wakende G1722 met G3956 alle G4343 gedurigheid G2532 en G1162 smeking G4012 voor G3956 al G40 de heiligen;

Proverbs 19:5

  5 H8267 Een vals H5707 getuige H5352 [H8735] zal niet onschuldig zijn H3577 ; en die leugenen H6315 [H8686] blaast H4422 [H8735] , zal niet ontkomen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.