Bible verses about "being lost" | DSV_Strongs

Mark 16:16

  16 G4100 [G5660] Die geloofd zal hebben G2532 , en G907 [G5685] gedoopt zal zijn G4982 [G5701] , zal zalig worden G1161 ; maar G569 [G5660] die niet zal geloofd hebben G2632 [G5701] , zal verdoemd worden.

John 14:26

  26 G1161 Maar G3875 de Trooster G40 , de Heilige G4151 Geest G3739 , Welken G3962 de Vader G3992 [G5692] zenden zal G1722 in G3450 Mijn G3686 Naam G1565 , Die G5209 zal u G3956 alles G1321 [G5692] leren G2532 , en G5209 zal u G5279 [G5692] indachtig maken G3956 alles G3739 , wat G5213 Ik u G2036 [G5627] gezegd heb.

Acts 2:38

  38 G1161 En G4074 Petrus G5346 [G5713] zeide G4314 tot G846 hen G3340 [G5657] : Bekeert u G2532 , en G1538 een iegelijk G5216 van u G907 [G5682] worde gedoopt G1909 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G5547 Christus G1519 , tot G859 vergeving G266 der zonden G2532 ; en G1431 gij zult de gave G40 des Heiligen G4151 Geestes G2983 [G5695] ontvangen.

2 Timothy 2:15

  15 G4704 [G5657] Benaarstig u G4572 , om uzelven G2316 Gode G1384 beproefd G3936 [G5658] voor te stellen G2040 , een arbeider G422 , die niet beschaamd wordt G3056 , die het Woord G225 der waarheid G3718 [G5723] recht snijdt.

James 2:18

  18 G235 Maar G5100 , zal iemand G2046 [G5692] zeggen G4771 : Gij G2192 [G5719] hebt G4102 het geloof G2504 , en ik G2192 [G5719] heb G2041 de werken G1166 [G5657] . Toon G3427 mij G4675 uw G4102 geloof G1537 uit G4675 uw G2041 werken G2504 , en ik G4671 zal u G1537 uit G3450 mijn G2041 werken G3450 mijn G4102 geloof G1166 [G5692] tonen.

Psalms 28:6

  6 H1288 [H8803] Geloofd H3068 zij de HEERE H6963 , want Hij heeft de stem H8469 mijner smekingen H8085 [H8804] gehoord.

Luke 15:1-32

  1 G1161 En G3956 al G5057 de tollenaars G2532 en G268 de zondaars G2258 G1448 [G5713] naderden G846 tot Hem G846 , om Hem G191 [G5721] te horen.
  2 G2532 En G5330 de Farizeen G2532 en G1122 de Schriftgeleerden G1234 [G5707] murmureerden G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G3778 Deze G4327 [G5736] ontvangt G268 de zondaars G2532 , en G4906 [G5719] eet met G846 hen.
  3 G1161 En G2036 [G5627] Hij sprak G4314 tot G846 hen G5026 deze G3850 gelijkenis G3004 [G5723] , zeggende:
  4 G5101 Wat G444 mens G1537 onder G5216 u G2192 [G5723] , hebbende G1540 honderd G4263 schapen G2532 ; en G1520 een G1537 van G846 die G622 [G5660] verliezende G2641 [G5719] , verlaat G3756 niet G1768 de negen en negentig G1722 in G2048 de woestijn G2532 , en G4198 [G5736] gaat G1909 naar G622 [G5756] het verlorene G2193 , totdat G846 hij hetzelve G2147 [G5632] vinde?
  5 G2532 En G2147 [G5631] als hij het gevonden heeft G2007 [G5719] , legt hij G1909 het op G1438 zijn G5606 schouders G5463 [G5723] , verblijd zijnde.
  6 G2532 En G1519 te G3624 huis G2064 [G5631] komende G4779 H , roept hij G5384 de vrienden G2532 en G1069 de geburen G4779 [G5719] samen G3004 [G5723] , zeggende G846 tot hen G4796 [G5645] : Weest blijde G3427 met mij G3754 ; want G3450 ik heb mijn G4263 schaap G2147 [G5627] gevonden G3588 , dat G622 [G5756] verloren was.
  7 G3004 [G5719] Ik zeg G5213 ulieden G3754 , dat G3779 er alzo G5479 blijdschap G2071 [G5704] zal zijn G1722 in G3772 den hemel G1909 over G1520 een G268 zondaar G3340 [G5723] , die zich bekeert G2228 , [meer] dan G1909 over G1768 negen en negentig G1342 rechtvaardigen G3748 , die G3341 de bekering G3756 niet G5532 van node G2192 [G5719] hebben.
  8 G2228 Of G5101 wat G1135 vrouw G2192 [G5723] , hebbende G1176 tien G1406 penningen G1437 , indien G3391 zij een G1406 penning G622 [G5661] verliest G681 [G5719] , ontsteekt G3780 niet G3088 een kaars G2532 , en G4563 [G5719] keert G3614 het huis G2532 [met] [bezemen], en G2212 [G5719] zoekt G1960 naarstiglijk G2193 G3755 , totdat G2147 [G5632] zij [dien] vindt?
  9 G2532 En G2147 [G5631] als zij [dien] gevonden heeft G4779 H , roept zij G5384 de vriendinnen G2532 en G1069 de geburinnen G4779 [G5731] samen G3004 [G5723] , zeggende G4796 [G5645] : Weest blijde G3427 met mij G3754 ; want G1406 ik heb den penning G2147 [G5627] gevonden G3739 , dien G622 [G5656] ik verloren had.
  10 G3779 Alzo G3004 [G5719] , zeg Ik G5213 ulieden G1096 [G5736] , is er G5479 blijdschap G1799 voor G32 de engelen G2316 Gods G1909 over G1520 een G268 zondaar G3340 [G5723] , die zich bekeert.
  11 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G5100 : Een zeker G444 mens G2192 [G5707] had G1417 twee G5207 zonen.
  12 G2532 En G3501 de jongste G846 van hen G2036 [G5627] zeide G3962 tot den vader G3962 : Vader G1325 [G5628] , geef G3427 mij G3313 het deel G3776 des goeds G1911 [G5723] , dat [mij] toekomt G2532 . En G1244 [G5627] hij deelde G846 hun G979 het goed.
  13 G2532 En G3756 niet G4183 vele G2250 dagen G3326 daarna G3501 , de jongste G5207 zoon G537 , alles G4863 [G5631] bijeenvergaderd hebbende G589 [G5656] , is weggereisd G1519 in G3117 een ver G5561 [gelegen] land G2532 , en G1563 heeft aldaar G846 zijn G3776 goed G1287 [G5656] doorgebracht G2198 [G5723] , levende G811 overdadiglijk.
  14 G1161 En G846 als hij G3956 het alles G1159 [G5660] verteerd had G1096 [G5633] , werd er G2478 een grote G3042 hongersnood G2596 in G1565 datzelve G5561 land G2532 , en G756 [G5662] hij begon G5302 [G5745] gebrek te lijden.
  15 G2532 En G4198 [G5679] hij ging heen G2853 [G5681] , en voegde zich G1520 bij G4177 een van de burgers G1565 deszelven G5561 lands G2532 ; en G3992 [G5656] die zond G846 hem G1519 op G846 zijn G68 land G5519 om de zwijnen G1006 [G5721] te weiden.
  16 G2532 En G1937 [G5707] hij begeerde G846 zijn G2836 buik G1072 [G5658] te vullen G575 met G2769 den draf G3739 , dien G5519 de zwijnen G2068 [G5707] aten G2532 ; en G3762 niemand G1325 [G5707] gaf G846 hem dien.
  17 G1161 En G1519 tot G1438 zichzelven G2064 [G5631] gekomen zijnde G2036 [G5627] , zeide hij G4214 : Hoe vele G3407 huurlingen G3450 mijns G3962 vaders G4052 [G5719] hebben overvloed G740 van brood G1161 , en G1473 ik G622 [G5731] verga G3042 van honger!
  18 G450 [G5631] Ik zal opstaan G4314 en tot G3450 mijn G3962 vader G4198 [G5695] gaan G2532 , en G846 ik zal tot hem G2046 [G5692] zeggen G3962 : Vader G264 [G5627] , ik heb gezondigd G1519 tegen G3772 den Hemel G2532 , en G1799 voor G4675 u;
  19 G2532 En G1510 [G5748] ik ben G3765 niet meer G514 waardig G4675 uw G5207 zoon G2564 [G5683] genaamd te worden G4160 [G5657] ; maak G3165 mij G5613 als G1520 een G4675 van uw G3407 huurlingen.
  20 G2532 En G450 [G5631] opstaande G2064 [G5627] ging hij G4314 naar G1438 zijn G3962 vader G1161 . En G846 als hij G2089 nog G3112 ver G568 [G5723] [van] [hem] was G1492 [G5627] , zag G846 hem G846 zijn G3962 vader G2532 , en G4697 [G5675] werd met innerlijke ontferming bewogen G2532 ; en G5143 [G5631] [toe] lopende G1968 [G5627] , viel G1909 hem om G846 zijn G5137 hals G2532 , en G2705 [G5656] kuste G846 hem.
  21 G1161 En G5207 de zoon G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3962 : Vader G264 [G5627] , ik heb gezondigd G1519 tegen G3772 den Hemel G2532 , en G1799 voor G4675 u G2532 , en G1510 [G5748] ben G3765 niet meer G514 waardig G4675 uw G5207 zoon G2564 [G5683] genaamd te worden.
  22 G1161 Maar G3962 de vader G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 zijn G1401 dienstknechten G1627 [G5657] : Brengt [hier] voor G4413 het beste G4749 kleed G2532 , en G1746 H doet G846 het hem G1746 [G5657] aan G2532 , en G1325 [G5628] geeft G1146 hem een ring G1519 aan G846 zijn G5495 hand G2532 , en G5266 schoenen G1519 aan G4228 de voeten;
  23 G2532 En G5342 [G5660] brengt G4618 het gemeste G3448 kalf G2380 [G5657] , en slacht G2532 het; en G5315 [G5631] laat ons eten G2165 [G5686] en vrolijk zijn.
  24 G3754 Want G3778 deze G3450 mijn G5207 zoon G2258 [G5713] was G3498 dood G2532 , en G326 [G5656] is weder levend geworden G2532 ; en G2258 [G5713] hij was G622 [G5756] verloren G2532 , en G2147 [G5681] is gevonden G2532 ! En G756 [G5662] zij begonnen G2165 [G5745] vrolijk te zijn.
  25 G1161 En G846 zijn G4245 oudste G5207 zoon G2258 [G5713] was G1722 in G68 het veld G2532 ; en G5613 als G2064 [G5740] hij kwam G3614 , en het huis G1448 [G5656] genaakte G191 [G5656] , hoorde hij G4858 het gezang G2532 en G5525 het gerei,
  26 G2532 En G4341 [G5666] tot zich geroepen hebbende G1520 een G3816 van de knechten G4441 [G5711] , vraagde G5101 , wat G5023 dat G1498 [G5751] mocht zijn.
  27 G1161 En G2036 [G5627] deze zeide G846 tot hem G3754 : G4675 Uw G80 broeder G2240 [G5719] is gekomen G2532 , en G4675 uw G3962 vader G4618 heeft het gemeste G3448 kalf G2380 [G5656] geslacht G3754 , omdat G846 hij hem G5198 [G5723] gezond G618 [G5627] weder ontvangen heeft.
  28 G1161 Maar G3710 [G5681] hij werd toornig G2532 , en G2309 [G5707] wilde G3756 niet G1525 [G5629] ingaan G1831 H . Zo ging G3767 dan G846 zijn G3962 vader G1831 [G5631] uit G3870 [G5707] , en bad G846 hem.
  29 G1161 Doch G611 [G5679] hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G3962 tot den vader G2400 [G5628] : Zie G1398 [G5719] , ik dien G4671 u G5118 [nu] zo vele G2094 jaren G2532 , en G3763 heb nooit G4675 uw G1785 gebod G3928 [G5627] overtreden G2532 , en G1698 gij hebt mij G3763 nooit G2056 een bokje G1325 [G5656] gegeven G2443 , opdat G3326 ik met G3450 mijn G5384 vrienden G2165 [G5686] mocht vrolijk zijn.
  30 G1161 Maar G3753 als G3778 deze G4675 uw G5207 zoon G2064 [G5627] gekomen is G3588 , die G4675 uw G979 goed G3326 met G4204 hoeren G2719 [G5631] doorgebracht heeft G846 , zo hebt gij hem G4618 het gemeste G3448 kalf G2380 [G5656] geslacht.
  31 G1161 En G2036 [G5627] hij zeide G846 tot hem G5043 : Kind G4771 , gij G1488 [G5748] zijt G3842 altijd G3326 bij G1700 mij G2532 , en G3956 al G1699 het mijne G2076 [G5748] is G4674 uwe.
  32 G1163 [G5713] Men behoorde G1161 dan G2165 [G5683] vrolijk G2532 en G5463 [G5646] blijde te zijn G3754 ; want G3778 deze G4675 uw G80 broeder G2258 [G5713] was G3498 dood G2532 , en G326 [G5656] is weder levend geworden G2532 ; en G2258 [G5713] hij was G622 [G5756] verloren G2532 , en G2147 [G5681] is gevonden.

Romans 6:1-23

  1 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G2046 [G5692] zeggen G266 ? Zullen wij in de zonde G1961 [G5692] blijven G2443 , opdat G5485 de genade G4121 [G5661] te meerder worde?
  2 G3361 G1096 [G5636] Dat zij verre G3748 . Wij, die G266 der zonde G599 [G5627] gestorven zijn G4459 , hoe G2089 zullen wij nog G1722 in G846 dezelve G2198 [G5692] leven?
  3 G2228 Of G50 [G5719] weet gij niet G3754 , dat G3745 zovelen als G1519 wij in G2424 Christus G5547 Jezus G907 [G5681] gedoopt zijn G1519 , wij in G846 Zijn G2288 dood G907 [G5681] gedoopt zijn?
  4 G3767 Wij zijn dan G846 met Hem G4916 [G5648] begraven G1223 , door G908 den doop G1519 in G2288 den dood G2443 , opdat G5618 , gelijkerwijs G5547 Christus G1537 uit G3498 de doden G1453 [G5681] opgewekt is G1223 tot G1391 de heerlijkheid G3962 des Vaders G3779 , alzo G2532 ook G2249 wij G1722 in G2538 nieuwigheid G2222 des levens G4043 [G5661] wandelen zouden.
  5 G1063 Want G1487 indien G4854 wij met Hem een plant G1096 [G5754] geworden zijn G3667 in de gelijkmaking G846 Zijns G2288 doods G235 , zo G2532 zullen wij het ook G2071 [G5704] zijn G386 [in] [de] [gelijkmaking] [Zijner] opstanding;
  6 G5124 Dit G1097 [G5723] wetende G3754 , dat G2257 onze G3820 oude G444 mens G4957 [G5681] met [Hem] gekruisigd is G2443 , opdat G4983 het lichaam G266 der zonde G2673 [G5686] te niet gedaan worde G2248 , opdat wij G3371 niet meer G266 de zonde G1398 [G5721] dienen.
  7 G1063 Want G599 [G5631] die gestorven is G1344 [G5769] , die is gerechtvaardigd G575 van G266 de zonde.
  8 G1487 Indien G1161 wij nu G4862 met G5547 Christus G599 [G5627] gestorven zijn G4100 [G5719] , zo geloven wij G3754 , dat G2532 wij ook G846 met Hem G4800 [G5692] zullen leven;
  9 G1492 [G5761] Wetende G3754 , dat G5547 Christus G1453 [G5685] , opgewekt zijnde G1537 uit G3498 de doden G3765 G2089 , niet meer G599 [G5719] sterft G2288 ; de dood G2961 [G5719] heerst G3765 G2089 niet meer G846 over Hem.
  10 G1063 Want G599 [G5627] dat Hij gestorven is G266 , dat is Hij der zonde G2178 eenmaal G599 [G5627] gestorven G1161 ; en G3739 dat G2198 [G5719] Hij leeft G2198 [G5719] , dat leeft Hij G2316 Gode.
  11 G3779 Alzo G2532 ook G5210 gijlieden G3049 [G5737] , houdt het daarvoor G1438 dat gij G3303 wel G266 der zonde G3498 dood G1511 [G5750] zijt G1161 , maar G2316 Gode G2198 [G5723] levende zijt G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G2257 , onzen G2962 Heere.
  12 G3767 Dat dan G266 de zonde G3361 niet G936 [G5720] heerse G1722 in G5216 uw G2349 sterfelijk G4983 lichaam G1519 , om G846 haar G5219 [G5721] te gehoorzamen G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 deszelven [lichaams].
  13 G3366 H En G3936 [G5720] stelt G5216 uwe G3196 leden G3366 niet G266 der zonde G3696 tot wapenen G93 der ongerechtigheid G235 ; maar G3936 [G5657] stelt G1438 uzelven G2316 Gode G5613 , als G1537 uit G3498 de doden G2198 [G5723] levende [geworden] zijnde G2532 , en G5216 [stelt] uw G3196 leden G2316 Gode G3696 tot wapenen G1343 der gerechtigheid.
  14 G1063 Want G266 de zonde G5216 zal over u G3756 niet G2961 [G5692] heersen G1063 ; want G2075 [G5748] gij zijt G3756 niet G5259 onder G3551 de wet G235 , maar G5259 onder G5485 de genade.
  15 G5101 Wat G3767 dan G264 [G5692] ? Zullen wij zondigen G3754 , omdat G3756 wij niet G2070 [G5748] zijn G5259 onder G3551 de wet G235 , maar G5259 onder G5485 de genade G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre.
  16 G1492 [G5758] Weet gij G3756 niet G3754 , dat G3739 wien G1438 gij uzelven G3936 [G5719] stelt G1401 tot dienstknechten G1519 ter G5218 gehoorzaamheid G1401 , gij dienstknechten G2075 [G5748] zijt G3739 desgenen, dien G5219 [G5719] gij gehoorzaamt G2273 , of G266 der zonde G1519 tot G2288 den dood G2228 , of G5218 der gehoorzaamheid G1519 tot G1343 gerechtigheid?
  17 G1161 Maar G2316 Gode G5485 zij dank G3754 , dat G1401 gij [wel] dienstknechten G266 der zonde G2258 [G5713] waart G1161 , maar G1537 [dat] gij [nu] van G2588 harte G5219 [G5656] gehoorzaam geworden zijt G5179 aan het voorbeeld G1322 der leer G1519 , tot G3739 hetwelk G3860 [G5681] gij overgegeven zijt;
  18 G1161 En G1659 [G5685] vrijgemaakt zijnde G575 van G266 de zonde G1402 [G5681] , zijt gemaakt dienstknechten G1343 der gerechtigheid.
  19 G3004 [G5719] Ik spreek G442 op menselijke wijze G1223 , om G769 der zwakheid G5216 uws G4561 vleses G1063 wil; want G5618 gelijk G5216 gij uw G3196 leden G3936 [G5656] gesteld hebt G1400 , [om] dienstbaar G167 [te] [zijn] der onreinigheid G2532 en G458 der ongerechtigheid G1519 , tot G458 ongerechtigheid G3779 , alzo G3936 [G5657] stelt G3568 nu G5216 uw G3196 leden G1400 , [om] dienstbaar G1343 [te] [zijn] der gerechtigheid G1519 , tot G38 heiligmaking.
  20 G1063 Want G3753 toen G1401 gij dienstknechten G2258 [G5713] waart G266 der zonde G2258 [G5713] , zo waart gij G1658 vrij G1343 van de gerechtigheid.
  21 G5101 Wat G2590 vrucht G3767 dan G2192 [G5707] hadt gij G5119 toen G1909 van G3739 die dingen, waarover G3568 gij u nu G1870 [G5736] schaamt G1063 ? Want G5056 het einde G1565 derzelve G2288 is de dood.
  22 G1161 Maar G3570 nu G575 , van G266 de zonde G1659 [G5685] vrijgemaakt zijnde G1161 , en G2316 Gode G1402 [G5685] dienstbaar gemaakt zijnde G2192 [G5719] , hebt gij G5216 uw G2590 vrucht G1519 tot G38 heiligmaking G1161 , en G5056 het einde G166 het eeuwige G2222 leven.
  23 G1063 Want G3800 de bezoldiging G266 der zonde G2288 is de dood G1161 , maar G5486 de genadegift G2316 Gods G166 is het eeuwige G2222 leven G1722 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere.

Ephesians 2:8-9

  8 G1063 Want G5485 uit genade G2075 [G5748] zijt gij G4982 [G5772] zalig geworden G1223 door G4102 het geloof G2532 ; en G5124 dat G3756 niet G1537 uit G5216 u G2316 , het is Gods G1435 gave;
  9 G3756 Niet G1537 uit G2041 de werken G3363 , opdat G5100 niemand G2744 [G5667] roeme.

2 Timothy 4:17

  17 G1161 Maar G2962 de Heere G3427 heeft mij G3936 [G5627] bijgestaan G2532 , en G3165 heeft mij G1743 [G5656] bekrachtigd G2443 ; opdat G1223 men door G1700 mij G4135 [G5686] ten volle zou verzekerd zijn G2782 van de prediking G2532 , en G3956 alle G1484 heidenen G191 [G5661] [dezelve] zouden horen G2532 . En G1537 ik ben uit G4750 den muil G3023 des leeuws G4506 [G5681] verlost.

Hebrews 11:6

  6 G1161 Maar G5565 zonder G4102 geloof G102 is het onmogelijk G2100 [G5658] [Gode] te behagen G1063 . Want G2316 die tot God G4334 [G5740] komt G1163 [G5748] , moet G4100 [G5658] geloven G3754 , dat G2076 [G5748] Hij is G2532 , en G3406 een Beloner G1096 [G5736] is G846 dergenen, die Hem G1567 [G5723] zoeken.

1 Peter 5:8

  8 G3525 [G5657] Zijt nuchteren G1127 [G5657] , [en] waakt G3754 ; want G5216 uw G476 tegenpartij G1228 , de duivel G4043 [G5719] , gaat om G5613 als G5612 [G5740] een briesende G3023 leeuw G2212 [G5723] , zoekende G5101 , wien G2666 [G5632] hij zou mogen verslinden;

Psalms 91:11

  11 H4397 Want Hij zal Zijn engelen H6680 [H8762] van u bevelen H8104 [H8800] , dat zij u bewaren H1870 in al uw wegen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.