Bible verses about "autism" | DSV_Strongs

Genesis 1:27

  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.

Exodus 4:10-12

  10 H559 [H8799] Toen zeide H4872 Mozes H3068 tot den HEERE H994 : Och H136 Heere H376 ! ik H1697 ben geen man wel ter tale H8543 , noch van gisteren H8032 , noch van eergisteren H227 , noch van toen H5650 af, toen Gij tot Uw knecht H1696 [H8763] gesproken hebt H3515 ; want ik ben zwaar H6310 van mond H3515 , en zwaar H3956 van tong.
  11 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H120 tot hem: Wie heeft den mens H6310 den mond H7760 [H8804] gemaakt H483 , of wie heeft den stomme H2795 , of dove H6493 , of ziende H5787 , of blinde H7760 [H8799] gemaakt H3068 ? Ben Ik het niet, de HEERE?
  12 H3212 [H8798] En nu ga henen H6310 , en Ik zal met uw mond H3384 [H8689] zijn, en zal u leren H1696 [H8762] , wat gij spreken zult.

Psalms 139:1-24

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3068 . HEERE H2713 [H8804] ! Gij doorgrondt H3045 [H8799] en kent mij.
  2 H3045 [H8804] Gij weet H3427 [H8800] mijn zitten H6965 [H8800] en mijn opstaan H995 [H8804] ; Gij verstaat H7350 van verre H7454 mijn gedachten.
  3 H2219 [H8765] Gij omringt H734 mijn gaan H7252 en mijn liggen H1870 ; en Gij zijt al mijn wegen H5532 [H8689] gewend.
  4 H4405 Als er nog geen woord H3956 op mijn tong H3068 is, zie, Heere H3045 [H8804] ! Gij weet het alles.
  5 H6696 [H8804] Gij bezet H268 mij van achteren H6924 en van voren H7896 [H8799] , en Gij zet H3709 Uw hand op mij.
  6 H1847 De kennis H6383 H6383 [H8675] is mij te wonderbaar H7682 [H8738] , zij is hoog H3201 [H8799] , ik kan er niet bij.
  7 H3212 [H8799] Waar zou ik heengaan H7307 voor Uw Geest H1272 [H8799] en waar zou ik heenvlieden H6440 voor Uw aangezicht?
  8 H5266 [H8799] Zo ik opvoer H8064 ten hemel H3331 [H8686] , Gij zijt daar; of bedde ik H7585 mij in de hel, zie, Gij zijt [daar].
  9 H5375 [H8799] Nam ik H3671 vleugelen H7837 des dageraads H7931 [H8799] , woonde ik H319 aan het uiterste H3220 der zee;
  10 H3027 Ook daar zou Uw hand H5148 [H8686] mij geleiden H3225 , en Uw rechterhand H270 [H8799] zou mij houden.
  11 H559 [H8799] Indien ik zeide H2822 : De duisternis H7779 [H8799] zal mij immers bedekken H3915 ; dan is de nacht H216 een licht H1157 om mij.
  12 H2821 [H8686] Ook verduistert H2822 de duisternis H3915 voor U niet; maar de nacht H215 [H8686] licht H3117 als de dag H2825 ; de duisternis H219 is als het licht.
  13 H7069 [H8804] Want Gij bezit H3629 mijn nieren H517 ; Gij hebt mij in mijner moeders H990 buik H5526 [H8799] bedekt.
  14 H3034 [H8686] Ik loof H3372 [H8737] U, omdat ik op een heel vreselijke wijze H6395 [H8738] wonderbaarlijk gemaakt ben H6381 [H8737] ; wonderlijk H4639 zijn Uw werken H3045 [H8802] ! ook weet H5315 het mijn ziel H3966 zeer wel.
  15 H6108 Mijn gebeente H3582 [H8738] was voor U niet verholen H5643 , als ik in het verborgene H6213 [H8795] gemaakt ben H7551 [H8795] , [en] als een borduursel gewrocht ben H8482 , in de nederste delen H776 der aarde.
  16 H5869 Uw ogen H1564 hebben mijn ongevormden klomp H7200 [H8804] gezien H5612 ; en al deze dingen waren in Uw boek H3789 [H8735] geschreven H3117 , de dagen H3335 [H8795] als zij geformeerd zouden worden H259 , toen nog geen van die was.
  17 H3365 [H8804] Daarom, hoe kostelijk H410 zijn mij, o God H7454 , Uw gedachten H6105 [H8804] ! hoe machtig veel H7218 zijn haar sommen!
  18 H5608 [H8799] Zoude ik ze tellen H7235 [H8799] ? Harer is meer H2344 , dan des zands H6974 [H8689] ; word ik wakker H5750 , zo ben ik nog bij U.
  19 H433 O God H7563 ! dat Gij den goddeloze H6991 [H8799] ombracht H582 ! en gij, mannen H1818 des bloeds H5493 [H8798] , wijkt van mij!
  20 H4209 Die van U schandelijk H559 [H8799] spreken H6145 , [en] Uw vijanden H7723 ijdellijk H5375 [H8804] verheffen.
  21 H8130 [H8799] Zou ik niet haten H3068 , HEERE H8130 [H8764] ! die U haten H6962 [H8709] ? en verdriet hebben H8618 in degenen, die tegen U opstaan?
  22 H8130 [H8804] Ik haat H8503 hen met volkomen H8135 haat H341 [H8802] , tot vijanden zijn zij mij.
  23 H2713 [H8798] Doorgrond H410 mij, o God H3045 [H8798] ! en ken H3824 mijn hart H974 [H8798] ; beproef H3045 [H8798] mij, en ken H8312 mijn gedachten.
  24 H7200 [H8798] En zie H6090 , of bij mij een schadelijke H1870 weg H5148 [H8798] zij; en leid H5769 mij op den eeuwigen H1870 weg.

Matthew 18:2-5

  2 G2532 En G2424 Jezus G3813 een kindeken G4341 [G5666] tot Zich geroepen hebbende G2476 [G5656] , stelde G846 dat G1722 in G3319 het midden G846 van hen;
  3 G2532 En G2036 [G5627] zeide G281 : Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1437 : Indien G3361 gij u niet G4762 [G5652] verandert G2532 , en G1096 [G5638] wordt G5613 gelijk G3813 de kinderkens G1519 , zo zult gij in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G3364 geenszins G1525 [G5632] ingaan.
  4 G3748 Zo wie G3767 dan G1438 zichzelven G5013 [G5661] zal vernederen G5613 , gelijk G5124 dit G3813 kindeken G3778 , deze G2076 [G5748] is G3187 de meeste G1722 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen.
  5 G2532 En G3739 G1437 zo wie G5108 zodanig G1520 een G3813 kindeken G1209 [G5667] ontvangt G1909 in G3450 Mijn G3686 Naam G1209 [G5736] , die ontvangt G1691 Mij.

Matthew 17:14-18

  14 G2532 En G4314 als zij bij G3793 de schare G2064 [G5631] gekomen waren G4334 [G5627] , kwam G846 tot Hem G444 een mens G1120 H , vallende G846 voor Hem G1120 [G5723] op de knieen G2532 , en G3004 [G5723] zeggende:
  15 G2962 Heere G1653 [G5657] ! ontferm U over G3450 mijn G5207 zoon G3754 ; want G4583 [G5736] hij is maanziek G2532 , en G2560 is in zwaar G3958 [G5719] lijden G1063 ; want G4178 menigmaal G4098 [G5719] valt hij G1519 in G4442 het vuur G2532 , en G4178 menigmaal G1519 in G5204 het water.
  16 G2532 En G846 ik heb hem G4675 tot Uw G3101 discipelen G4374 [G5656] gebracht G2532 , en G846 zij hebben hem G3756 niet G1410 [G5675] kunnen G2323 [G5658] genezen.
  17 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G5599 : O G571 , ongelovig G2532 en G1294 [G5772] verkeerd G1074 geslacht G2193 , hoe G4219 lang G3326 zal Ik nog met G5216 ulieden G2071 [G5704] zijn G2193 , hoe G4219 lang G5216 zal Ik u G430 [G5695] nog verdragen G5342 [G5720] ? Brengt G846 hem G3427 Mij G5602 hier.
  18 G2532 En G2424 Jezus G2008 [G5656] bestrafte G846 hem G2532 , en G1140 de duivel G1831 H ging G575 van G846 hem G1831 [G5627] uit G2532 , en G3816 het kind G2323 [G5681] werd genezen G575 van G1565 die G5610 ure af.

Mark 9:17-29

  17 G2532 En G1520 een G1537 uit G3793 de schare G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G1320 : Meester G5342 H , ik heb G3450 mijn G5207 zoon G4314 tot G4571 U G5342 [G5656] gebracht G216 , die een stommen G4151 geest G2192 [G5723] heeft.
  18 G2532 En G3699 waar G846 hij hem G302 ook G2638 [G5632] aangrijpt G4486 [G5719] , zo scheurt hij G846 hem G2532 , en G875 [G5719] schuimt G2532 , en G5149 [G5719] knerst G846 met zijn G3599 tanden G2532 , en G3583 [G5743] verdort G2532 ; en G4675 ik heb Uw G3101 discipelen G2036 [G5627] gezegd G2443 dat G846 zij hem G1544 [G5632] zouden uitwerpen G2532 , en G2480 H zij hebben G3756 niet G2480 [G5656] gekund.
  19 G611 [G5679] En Hij antwoordden G846 hem G1161 , en G3004 [G5719] zeide G5599 : O G571 ongelovig G1074 geslacht G2193 , hoe G4219 lang G2071 H zal Ik G4314 nog bij G5209 ulieden G2071 [G5704] zijn G2193 , hoe G4219 lang G430 H zal Ik G5216 u G430 [G5695] nog verdragen G5342 [G5720] ? Brengt G846 hem G4314 tot G3165 Mij.
  20 G2532 En G5342 [G5656] zij brachten G846 denzelven G4314 tot G846 Hem G2532 ; en G846 als hij Hem G1492 [G5631] zag G4682 [G5656] , scheurde G846 hem G2112 terstond G4151 de geest G2532 ; en G4098 [G5631] hij vallende G1909 op G1093 de aarde G2947 [G5709] , wentelde zich G875 [G5723] al schuimende.
  21 G2532 En G1905 [G5656] Hij vraagde G3962 zijn vader G4214 : Hoe langen G5550 tijd G2076 [G5748] is het G5613 , dat G846 hem G5124 dit G1096 [G5754] overkomen is G1161 ? En G2036 [G5627] hij zeide G3812 : Van [zijn] kindsheid af.
  22 G2532 En G4178 menigmaal G846 heeft hij hem G2532 ook G1519 in G4442 het vuur G2532 en G1519 in G5204 het water G906 [G5627] geworpen G2443 , om G846 hem G622 [G5661] te verderven G235 ; maar G1536 zo G5101 Gij iets G1410 [G5736] kunt G4697 H , wees met innerlijke ontferming G1909 over G2248 ons G4697 [G5679] bewogen G997 [G5657] , en help G2254 ons.
  23 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G1487 : Zo G1410 [G5736] gij kunt G4100 [G5658] geloven G3956 , alle dingen G1415 zijn mogelijk G846 dengene G4100 [G5723] , die gelooft.
  24 G2532 En G2112 terstond G3962 de vader G3813 des kinds G2896 [G5660] , roepende G3326 met G1144 tranen G3004 [G5707] , zeide G4100 [G5719] : Ik geloof G2962 , Heere G997 H ! kom G3450 mijn G570 ongelovigheid G997 [G5720] te hulp.
  25 G1161 En G2424 Jezus G1492 [G5631] ziende G3754 , dat G3793 de schare G1998 [G5719] gezamenlijk toeliep G2008 [G5656] , bestrafte G169 den onreinen G4151 geest G3004 [G5723] , zeggende G846 tot hem G216 : Gij stomme G2532 en G2974 dove G4151 geest G1473 ! Ik G2004 [G5719] beveel G4671 u G1831 [G5628] , ga uit G1537 van G846 hem G2532 , en G1525 [G5632] kom G3371 niet meer G1519 in G846 hem.
  26 G2532 En G2896 [G5660] hij, roepende G2532 en G846 hem G4183 zeer G4682 [G5660] scheurende G1831 [G5627] , ging uit G2532 ; en G1096 [G5633] [het] [kind] werd G5616 als G3498 dood G5620 , alzo dat G4183 velen G3004 [G5721] zeiden G3754 , dat G599 [G5627] het gestorven was.
  27 G1161 En G2424 Jezus G846 , hem G5495 bij de hand G2902 [G5660] grijpende G1453 H , richtte G846 hem G1453 [G5656] op G2532 ; en G450 [G5627] hij stond op.
  28 G2532 En G1519 als Hij in G3624 huis G1525 [G5631] gegaan was G1905 [G5707] , vraagden G846 Hem G846 Zijn G3101 discipelen G2596 G2398 alleen G3754 : Waarom G1410 H hebben G2249 wij G846 hem G3756 niet G1410 [G5675] kunnen G1544 [G5629] uitwerpen?
  29 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G5124 : Dit G1085 geslacht G1410 [G5736] kan G3762 nergens G1722 door G1831 [G5629] uitgaan G1508 , dan G1722 door G4335 bidden G2532 en G3521 vasten.

Mark 9:19-50

  19 G611 [G5679] En Hij antwoordden G846 hem G1161 , en G3004 [G5719] zeide G5599 : O G571 ongelovig G1074 geslacht G2193 , hoe G4219 lang G2071 H zal Ik G4314 nog bij G5209 ulieden G2071 [G5704] zijn G2193 , hoe G4219 lang G430 H zal Ik G5216 u G430 [G5695] nog verdragen G5342 [G5720] ? Brengt G846 hem G4314 tot G3165 Mij.
  20 G2532 En G5342 [G5656] zij brachten G846 denzelven G4314 tot G846 Hem G2532 ; en G846 als hij Hem G1492 [G5631] zag G4682 [G5656] , scheurde G846 hem G2112 terstond G4151 de geest G2532 ; en G4098 [G5631] hij vallende G1909 op G1093 de aarde G2947 [G5709] , wentelde zich G875 [G5723] al schuimende.
  21 G2532 En G1905 [G5656] Hij vraagde G3962 zijn vader G4214 : Hoe langen G5550 tijd G2076 [G5748] is het G5613 , dat G846 hem G5124 dit G1096 [G5754] overkomen is G1161 ? En G2036 [G5627] hij zeide G3812 : Van [zijn] kindsheid af.
  22 G2532 En G4178 menigmaal G846 heeft hij hem G2532 ook G1519 in G4442 het vuur G2532 en G1519 in G5204 het water G906 [G5627] geworpen G2443 , om G846 hem G622 [G5661] te verderven G235 ; maar G1536 zo G5101 Gij iets G1410 [G5736] kunt G4697 H , wees met innerlijke ontferming G1909 over G2248 ons G4697 [G5679] bewogen G997 [G5657] , en help G2254 ons.
  23 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G1487 : Zo G1410 [G5736] gij kunt G4100 [G5658] geloven G3956 , alle dingen G1415 zijn mogelijk G846 dengene G4100 [G5723] , die gelooft.
  24 G2532 En G2112 terstond G3962 de vader G3813 des kinds G2896 [G5660] , roepende G3326 met G1144 tranen G3004 [G5707] , zeide G4100 [G5719] : Ik geloof G2962 , Heere G997 H ! kom G3450 mijn G570 ongelovigheid G997 [G5720] te hulp.
  25 G1161 En G2424 Jezus G1492 [G5631] ziende G3754 , dat G3793 de schare G1998 [G5719] gezamenlijk toeliep G2008 [G5656] , bestrafte G169 den onreinen G4151 geest G3004 [G5723] , zeggende G846 tot hem G216 : Gij stomme G2532 en G2974 dove G4151 geest G1473 ! Ik G2004 [G5719] beveel G4671 u G1831 [G5628] , ga uit G1537 van G846 hem G2532 , en G1525 [G5632] kom G3371 niet meer G1519 in G846 hem.
  26 G2532 En G2896 [G5660] hij, roepende G2532 en G846 hem G4183 zeer G4682 [G5660] scheurende G1831 [G5627] , ging uit G2532 ; en G1096 [G5633] [het] [kind] werd G5616 als G3498 dood G5620 , alzo dat G4183 velen G3004 [G5721] zeiden G3754 , dat G599 [G5627] het gestorven was.
  27 G1161 En G2424 Jezus G846 , hem G5495 bij de hand G2902 [G5660] grijpende G1453 H , richtte G846 hem G1453 [G5656] op G2532 ; en G450 [G5627] hij stond op.
  28 G2532 En G1519 als Hij in G3624 huis G1525 [G5631] gegaan was G1905 [G5707] , vraagden G846 Hem G846 Zijn G3101 discipelen G2596 G2398 alleen G3754 : Waarom G1410 H hebben G2249 wij G846 hem G3756 niet G1410 [G5675] kunnen G1544 [G5629] uitwerpen?
  29 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G5124 : Dit G1085 geslacht G1410 [G5736] kan G3762 nergens G1722 door G1831 [G5629] uitgaan G1508 , dan G1722 door G4335 bidden G2532 en G3521 vasten.
  30 G2532 En G1564 van daar G1831 [G5631] weggaande G3899 [G5711] , reisden zij G1223 door G1056 Galilea G2532 ; en G2309 [G5707] Hij wilde G3756 niet G2443 , dat G5100 het iemand G1097 [G5632] wist.
  31 G1063 Want G1321 [G5707] Hij leerde G846 Zijn G3101 discipelen G2532 , en G3004 [G5707] zeide G846 tot hen G3754 : G5207 De Zoon G444 des mensen G3860 [G5743] zal overgeleverd worden G1519 in G5495 de handen G444 der mensen G2532 , en G615 H zij zullen G846 Hem G615 [G5692] doden G2532 , en G615 [G5685] gedood zijnde G450 H , zal Hij G5154 ten derden G2250 dage G450 [G5698] wederopstaan.
  32 G1161 Maar G50 H zij verstonden G4487 dat woord G50 [G5707] niet G2532 , en G5399 [G5711] zij vreesden G846 Hem G1905 [G5658] te vragen.
  33 G2532 En G2064 [G5627] Hij kwam G1519 te G2584 Kapernaum G2532 , en G1722 in G3614 het huis G1096 [G5637] gekomen zijnde G1905 [G5707] , vraagde Hij G846 hun G5101 : Waarvan G1260 [G5711] hadt gij woorden G4314 onder G1438 elkander G1722 op G3598 den weg?
  34 G1161 Doch G4623 [G5707] zij zwegen G1063 ; want G1256 H zij waren G4314 onder G240 elkander G1256 [G5675] in woorden geweest G1722 op G3598 den weg G5101 , wie G3187 de meeste [zou] [zijn].
  35 G2532 En G2523 [G5660] nedergezeten zijnde G5455 [G5656] , riep Hij G1427 de twaalven G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G1536 : Indien iemand G2309 [G5719] wil G4413 de eerste G1511 [G5750] zijn G2071 H , die zal G2078 de laatste G3956 van allen G2071 [G5704] zijn G2532 , en G3956 aller G1249 dienaar.
  36 G2532 En G2983 [G5631] nemende G3813 een kindeken G2476 [G5656] , stelde Hij G846 dat G1722 G3319 midden G846 onder hen G2532 , en G1723 H omving G846 het G1723 [G5666] met Zijn armen G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen:
  37 G1437 Zo G3739 wie G1520 een G5108 van zodanige G3813 kinderkens G1209 [G5667] zal ontvangen G1909 in G3450 Mijn G3686 Naam G1209 [G5736] , die ontvangt G1691 Mij G2532 ; en G1437 zo G3739 wie G1691 Mij G1209 [G5667] zal ontvangen G1209 [G5736] , die ontvangt G1691 Mij G3756 niet G235 , maar G649 H Dien, Die G3165 Mij G649 [G5660] gezonden heeft.
  38 G1161 En G2491 Johannes G611 [G5662] antwoordde G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G1320 : Meester G1492 H ! wij hebben G5100 een G1492 [G5627] gezien G1140 , die de duivelen G1544 [G5723] uitwierp G4675 in Uw G3686 Naam G3739 , welke G2254 ons G3756 niet G190 [G5719] volgt G2532 ; en G2967 H wij hebben G846 het hem G2967 [G5656] verboden G3754 , omdat G2254 hij ons G3756 niet G190 [G5719] volgt.
  39 G1161 Doch G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G2967 [G5720] : Verbiedt G846 hem G3361 niet G1063 ; want G2076 [G5748] er is G3762 niemand G3739 , die G1411 een kracht G4160 [G5692] doen zal G1909 in G3450 Mijn G3686 Naam G2532 , en G5035 haastelijk G3165 van Mij G1410 [G5695] zal kunnen G2551 [G5658] kwalijk spreken.
  40 G1063 Want G2596 wie tegen G2257 ons G3756 niet G2076 [G5748] is G2076 [G5748] , die is G2257 voor G5228 ons.
  41 G1063 Want G302 zo G3739 wie G5209 ulieden G4221 een beker G5204 water G4222 [G5661] zal te drinken geven G1722 in G3450 Mijn G3686 Naam G3754 , omdat G5547 gij [discipelen] van Christus G2075 [G5748] zijt G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G622 H , hij zal G846 zijn G3408 loon G3364 geenszins G622 [G5661] verliezen.
  42 G2532 En G302 zo G3739 wie G1520 een G3398 van deze kleinen G1519 , die in G1691 Mij G4100 [G5723] geloven G4624 [G5661] , ergert G2076 [G5748] , het ware G846 hem G2570 G3123 beter G1487 , dat G3037 G3457 een molensteen G4012 om G846 zijn G5137 hals G4029 [G5736] gedaan ware G2532 , en G1519 dat hij in G2281 de zee G906 [G5769] geworpen ware.
  43 G2532 En G1437 indien G4675 uw G5495 hand G4571 u G4624 [G5725] ergert G609 H , houwt G846 ze G609 [G5657] af G2076 [G5748] ; het is G4671 u G2570 beter G2948 verminkt G1519 tot G2222 het leven G1525 [G5629] in te gaan G2228 , dan G1417 de twee G5495 handen G2192 [G5723] hebbende G565 [G5629] , heen te gaan G1519 in G1067 de hel G1519 , in G762 het onuitblusselijk G4442 vuur;
  44 G3699 Waar G846 hun G4663 worm G3756 niet G5053 [G5719] sterft G2532 , en G4442 het vuur G3756 niet G4570 [G5743] uitgeblust wordt.
  45 G2532 En G1437 indien G4675 uw G4228 voet G4571 u G4624 [G5725] ergert G609 H , houwt G846 hem G609 [G5657] af G2076 [G5748] ; het is G4671 u G2570 beter G5560 kreupel G1519 tot G2222 het leven G1525 [G5629] in te gaan G2228 , dan G1417 de twee G4228 voeten G2192 [G5723] hebbende G906 [G5683] , geworpen te worden G1519 in G1067 de hel G1519 , in G762 het onuitblusselijk G4442 vuur;
  46 G3699 Waar G846 hun G4663 worm G3756 niet G5053 [G5719] sterft G2532 , en G4442 het vuur G3756 niet G4570 [G5743] uitgeblust wordt.
  47 G2532 En G1437 indien G4675 uw G3788 oog G4571 u G4624 [G5725] ergert G1544 H , werpt G846 het G1544 [G5628] uit G2076 [G5748] ; het is G4671 u G2570 beter G3442 maar een oog G1519 hebbende in G932 het Koninkrijk G2316 Gods G1525 [G5629] in te gaan G2228 , dan G1417 twee G3788 ogen G2192 [G5723] hebbende G1519 , in G1067 het helse G4442 vuur G906 [G5683] geworpen te worden;
  48 G3699 Waar G846 hun G4663 worm G3756 niet G5053 [G5719] sterft G2532 , en G4442 het vuur G3756 niet G4570 [G5743] uitgeblust wordt.
  49 G1063 Want G3956 een ieder G4442 zal met vuur G233 [G5701] gezouten worden G2532 , en G3956 iedere G2378 offerande G251 zal met zout G233 [G5701] gezouten worden.
  50 G217 Het zout G2570 is goed G1161 ; maar G1437 indien G217 het zout G358 onzout G1096 [G5638] wordt G1722 G5101 , waarmede G846 zult gij dat G741 [G5692] smakelijk maken G2192 [G5720] ? Hebt G217 zout G1722 in G1438 uzelven G2532 , en G1514 [G5720] houdt vrede G1722 onder G240 elkander.

John 12:47

  47 G2532 En G3362 indien G5100 iemand G3450 Mijn G4487 woorden G191 [G5661] gehoord G2532 , en G3361 niet G4100 [G5661] geloofd zal hebben G1473 , Ik G2919 [G5692] oordeel G846 hem G3756 niet G1063 ; want G3756 Ik ben niet G2064 [G5627] gekomen G2443 , opdat G2889 Ik de wereld G2919 [G5725] oordele G235 , maar G2443 opdat G2889 Ik de wereld G4982 [G5661] zalig make.

Romans 7:18

  18 G1063 Want G1492 [G5758] ik weet G3754 , dat G1722 in G1698 mij G5123 [G5748] , dat is G1722 , in G3450 mijn G4561 vlees G3756 , geen G18 goed G3611 [G5719] woont G1063 ; want G2309 [G5721] het willen G3873 [G5736] is [wel] bij G3427 mij G1161 , maar G2570 het goede G2716 [G5738] te doen G2147 [G5719] , dat vind ik G3756 niet.

2 Corinthians 12:9

  9 G2532 En G3427 Hij heeft tot mij G2046 [G5758] gezegd G3450 : Mijn G5485 genade G4671 is u G714 [G5719] genoeg G1063 ; want G3450 Mijn G1411 kracht G1722 wordt in G769 zwakheid G5048 [G5743] volbracht G3767 . Zo zal ik dan G3123 veel G2236 liever G2744 [G5695] roemen G1722 in G3450 mijn G769 zwakheden G2443 , opdat G1411 de kracht G5547 van Christus G1909 in G1691 mij G1981 [G5661] wone.
  10 G1352 Daarom G2106 [G5719] heb ik een welbehagen G1722 in G769 zwakheden G1722 , in G5196 smaadheden G1722 , in G318 noden G1722 , in G1375 vervolgingen G1722 , in G4730 benauwdheden G5228 , om G5547 Christus' G1063 wil; want G3752 als G770 [G5725] ik zwak ben G5119 , dan G1510 [G5748] ben ik G1415 machtig.

Isaiah 54:13

  13 H1121 En al uw kinderen H3068 zullen van den HEERE H3928 geleerd zijn H7965 , en de vrede H1121 uwer kinderen H7227 zal groot zijn.

Romans 12:2

  2 G2532 En G5129 wordt dezer G165 wereld G3361 niet G4964 [G5728] gelijkvormig G235 ; maar G3339 [G5744] wordt veranderd G342 door de vernieuwing G5216 uws G3563 gemoeds G1519 , opdat G5209 gij G1381 [G5721] moogt beproeven G5101 , welke G18 de goede G2532 , en G2101 welbehagelijke G2532 en G5046 volmaakte G2307 wil G2316 van God zij.

Jeremiah 29:11

  11 H3045 [H8804] Want Ik weet H4284 de gedachten H2803 [H8802] , die Ik over u denk H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H4284 , gedachten H7965 des vredes H7451 , en niet des kwaads H5414 [H8800] , dat Ik u geve H319 het einde H8615 en de verwachting.

1 Corinthians 1:26-29

  26 G1063 Want G991 [G5719] gij ziet G5216 uw G2821 roeping G80 , broeders G3754 , dat G3756 [gij] niet G4183 vele G4680 wijzen G2596 [zijt] naar G4561 het vlees G3756 , niet G4183 vele G1415 machtigen G3756 , niet G4183 vele G2104 edelen.
  27 G235 Maar G3474 het dwaze G2889 der wereld G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2443 , opdat G4680 Hij de wijzen G2617 [G5725] beschamen zou G2532 ; en G772 het zwakke G2889 der wereld G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2443 , opdat G2478 Hij het sterke G2617 [G5725] zou beschamen;
  28 G2532 En G36 het onedele G2889 der wereld G2532 , en G1848 [G5772] het verachte G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2532 , en G3588 hetgeen G3361 niets G5607 [G5752] is G2443 , opdat G5607 [G5752] Hij hetgeen [iets] is G2673 [G5661] , te niet zou maken;
  29 G3704 Opdat G3361 G3956 geen G4561 vlees G2744 [G5667] zou roemen G1799 voor G846 Hem.

1 Corinthians 12:18

  18 G1161 Maar G3570 nu G2316 heeft God G3196 de leden G5087 [G5639] gezet G1520 , een G1538 iegelijk G846 van dezelve G1722 in G4983 het lichaam G2531 , gelijk G2309 [G5656] Hij gewild heeft.

Exodus 4:11

  11 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H120 tot hem: Wie heeft den mens H6310 den mond H7760 [H8804] gemaakt H483 , of wie heeft den stomme H2795 , of dove H6493 , of ziende H5787 , of blinde H7760 [H8799] gemaakt H3068 ? Ben Ik het niet, de HEERE?

John 9:1-3

  1 G2532 En G3855 [G5723] voorbijgaande G1492 [G5627] , zag Hij G444 een mens G5185 , blind G1537 van G1079 de geboorte af.
  2 G2532 En G846 Zijn G3101 discipelen G2065 [G5656] vraagden G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G4461 : Rabbi G5101 , wie G264 [G5627] heeft er gezondigd G3778 , deze G2228 , of G846 zijn G1118 ouders G2443 , dat G5185 hij blind G1080 [G5686] zou geboren worden?
  3 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G3777 : Noch G3778 deze G264 [G5627] heeft gezondigd G3777 , noch G846 zijn G1118 ouders G235 , maar G2443 [dit] [is] [geschied], opdat G2041 de werken G2316 Gods G1722 in G846 hem G5319 [G5686] zouden geopenbaard worden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.