Bible verses about "acting" | DSV_Strongs

Deuteronomy 28:1-68

  1 H6963 En het zal geschieden, indien gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8800] , vlijtiglijk H8085 [H8799] zult gehoorzamen H8104 [H8800] , waarnemende H6213 [H8800] te doen H4687 al Zijn geboden H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H3068 , zo zal de HEERE H430 , uw God H5945 , u hoog H5414 [H8804] zetten H1471 boven alle volken H776 der aarde.
  2 H1293 En al deze zegeningen H935 [H8804] zullen over u komen H5381 [H8689] , en u aantreffen H6963 , wanneer gij der stem H3068 des HEEREN H430 uws Gods H8085 [H8799] , zult gehoorzaam zijn.
  3 H1288 [H8803] Gezegend H5892 zult gij zijn in de stad H1288 [H8803] , en gezegend H7704 zult gij zijn in het veld.
  4 H1288 [H8803] Gezegend H6529 zal zijn de vrucht H990 uws buiks H6529 , en de vrucht H127 uws lands H6529 , en de vrucht H929 uwer beesten H7698 , de voortzetting H504 uwer koeien H6251 , en de kudden H6629 van uw klein vee.
  5 H1288 [H8803] Gezegend H2935 zal zijn uw korf H4863 , en uw baktrog.
  6 H1288 [H8803] Gezegend H935 [H8800] zult gij zijn in uw ingaan H1288 [H8803] , gezegend H3318 [H8800] zult gij zijn in uw uitgaan.
  7 H3068 De HEERE H5414 [H8799] zal geven H341 [H8802] uw vijanden H6965 [H8801] , die tegen u opstaan H5062 [H8737] , geslagen H6440 voor uw aangezicht H259 ; door een H1870 weg H3318 [H8799] zullen zij tot u uittrekken H7651 , maar door zeven H1870 wegen H6440 zullen zij voor uw aangezicht H5127 [H8799] vlieden.
  8 H3068 De HEERE H1293 zal den zegen H6680 [H8762] gebieden H618 , dat Hij met u zij in uw schuren H3027 , en in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat H1288 [H8765] ; en Hij zal u zegenen H776 in het land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , geven zal.
  9 H3068 De HEERE H6918 zal u Zichzelven tot een heilig H5971 volk H6965 [H8686] bevestigen H7650 [H8738] , gelijk als Hij u gezworen heeft H4687 , wanneer gij de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8104 [H8799] , zult houden H1870 , en in Zijn wegen H1980 [H8804] wandelen.
  10 H5971 En alle volken H776 der aarde H7200 [H8804] zullen zien H8034 , dat de Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8738] over u genoemd is H3372 [H8804] , en zij zullen voor u vrezen.
  11 H3068 En de HEERE H3498 [H8689] zal u doen overvloeien H2896 aan goed H6529 , in de vrucht H990 uws buiks H6529 , en in de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en in de vrucht H127 uws lands H127 ; op het land H3068 , dat de HEERE H1 uw vaderen H7650 [H8738] gezworen heeft H5414 [H8800] u te zullen geven.
  12 H3068 De HEERE H6605 [H8799] zal u opendoen H2896 Zijn goeden H214 schat H8064 , den hemel H776 , om aan uw land H4306 regen H5414 [H8800] te geven H6256 te zijner tijd H1288 [H8763] , en om te zegenen H4639 al het werk H3027 uwer hand H7227 ; en gij zult aan vele H1471 volken H3867 [H8689] lenen H3867 [H8799] , maar gij zult niet ontlenen.
  13 H3068 En de HEERE H7218 zal u tot een hoofd H5414 [H8804] maken H2180 , en niet tot een staart H4605 , en gij zult alleenlijk boven H4295 zijn, en niet onder H8085 [H8799] zijn; wanneer gij horen zult H4687 naar de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H8104 [H8800] te houden H6213 [H8800] en te doen;
  14 H5493 [H8799] En gij niet afwijken zult H1697 van al de woorden H3117 , die ik ulieden heden H6680 [H8764] gebiede H3225 , ter rechter H8040 [hand] of ter linkerhand H312 , dat gij andere H430 goden H310 H3212 [H8800] nawandelt H5647 [H8800] , om hen te dienen.
  15 H6963 Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8799] , niet zult gehoorzaam zijn H8104 [H8800] , om waar te nemen H6213 [H8800] , dat gij doet H4687 al Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H7045 ; zo zullen al deze vloeken H935 [H8804] over u komen H5381 [H8689] , en u treffen.
  16 H779 [H8803] Vervloekt H5892 zult gij zijn in de stad H779 [H8803] , en vervloekt H7704 zult gij zijn in het veld.
  17 H779 [H8803] Vervloekt H2935 zal zijn uw korf H4863 , en uw baktrog.
  18 H779 [H8803] Vervloekt H6529 zal zijn de vrucht H990 uws buiks H6529 , en de vrucht H127 uws lands H7698 , de voortzetting H504 uwer koeien H6251 , en de kudden H6629 van uw klein vee.
  19 H779 [H8803] Vervloekt H935 [H8800] zult gij zijn in uw ingaan H779 [H8803] , en vervloekt H3318 [H8800] zult gij zijn in uw uitgaan.
  20 H3068 De HEERE H7971 [H8762] zal onder u zenden H3994 den vloek H4103 , de verstoring H4045 en het verderf H3027 , in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat H6213 [H8799] , dat gij doen zult H8045 [H8736] ; totdat gij verdelgd wordt H4118 , en totdat gij haastelijk H6 [H8800] omkomt H6440 , vanwege H7455 de boosheid H4611 uwer werken H5800 [H8804] , waarmede gij Mij verlaten hebt.
  21 H3068 De HEERE H1698 zal u de pestilentie H1692 [H8686] doen aankleven H3615 [H8763] , totdat Hij u verdoe H127 van het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  22 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7829 met tering H6920 , en met koorts H1816 , en met vurigheid H2746 , en met hitte H2719 , en met droogte H7711 , en met brandkoren H3420 , en met honigdauw H7291 [H8804] , die u vervolgen zullen H6 [H8800] , totdat gij omkomt.
  23 H8064 En uw hemel H7218 , die boven uw hoofd H5178 is, zal koper H776 zijn, en de aarde H1270 , die onder u is, zal ijzer zijn.
  24 H3068 De HEERE H80 , uw God, zal pulver H6083 en stof H4306 tot regen H776 uws lands H5414 [H8799] geven H8064 ; van den hemel H3381 [H8799] zal het op u nederdalen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.
  25 H3068 De HEERE H5062 [H8737] zal u geslagen H5414 [H8799] geven H6440 voor het aangezicht H341 [H8802] uwer vijanden H259 ; door een H1870 weg H3318 [H8799] zult gij tot hem uittrekken H7651 , en door zeven H1870 wegen H6440 zult gij voor zijn aangezicht H5127 [H8799] vlieden H4467 ; en gij zult van alle koninkrijken H776 der aarde H2189 beroerd worden.
  26 H5038 En uw dood lichaam H5775 zal aan alle gevogelte H8064 des hemels H929 , en aan de beesten H776 der aarde H3978 tot spijze H2729 [H8688] zijn; en niemand zal ze afschrikken.
  27 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7822 met zweren H4714 van Egypte H2914 H6076 [H8675] , en met spenen H1618 , en met droge schurft H2775 , en met krauwsel H3201 [H8799] , waarvan gij niet zult kunnen H7495 [H8736] genezen worden.
  28 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7697 met onzinnigheid H5788 , en met blindheid H8541 , en met verbaasdheid H3824 des harten;
  29 H6672 Dat gij op den middag H4959 [H8764] zult omtasten H5787 , gelijk als een blinde H4959 [H8762] omtast H653 in het donkere H1870 , en uw wegen H6743 [H8686] niet zult voorspoedig maken H6231 [H8803] ; maar gij zult alleenlijk verdrukt H1497 [H8803] en beroofd zijn H3117 alle dagen H3467 [H8688] , en er zal geen verlosser zijn.
  30 H802 Gij zult een vrouw H781 [H8762] ondertrouwen H312 H376 , maar een ander H7901 H7693 [H8799] zal haar beslapen H1004 ; een huis H1129 [H8799] zult gij bouwen H3427 [H8799] , maar daarin niet wonen H3754 ; een wijngaard H5193 [H8799] zult gij planten H2490 [H8762] , maar dien niet gemeen maken.
  31 H7794 Uw os H5869 zal voor uw ogen H2873 [H8803] geslacht worden H398 [H8799] , maar gij zult daarvan niet eten H2543 ; uw ezel H6440 zal van voor uw aangezicht H1497 [H8803] geroofd worden H7725 [H8799] , en tot u niet wederkeren H6629 ; uw klein vee H341 [H8802] zal aan uw vijanden H5414 [H8803] gegeven worden H3467 [H8688] , en voor u zal geen verlosser zijn.
  32 H1121 Uw zonen H1323 en uw dochteren H312 zullen aan een ander H5971 volk H5414 [H8803] gegeven worden H5869 , dat het uw ogen H7200 [H8802] aanzien H3616 , en naar hen bezwijken H3117 den gansen dag H410 ; maar het zal in het vermogen H3027 uwer hand niet zijn.
  33 H6529 De vrucht H127 van uw land H3018 en al uw arbeid H5971 zal een volk H398 [H8799] eten H3045 [H8804] , dat gij niet gekend hebt H3117 ; en gij zult alle dagen H6231 [H8803] alleenlijk verdrukt H7533 [H8803] en gepletterd zijn.
  34 H7696 [H8794] En gij zult onzinnig zijn H4758 , vanwege het gezicht H5869 uwer ogen H7200 [H8799] , dat gij zien zult.
  35 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7451 met boze H7822 zweren H1290 , aan de knieen H7785 en aan de benen H3201 [H8799] , waarvan gij niet zult kunnen H7495 [H8736] genezen worden H3709 H7272 , van uw voetzool H6936 af tot aan uw schedel.
  36 H3068 De HEERE H4428 zal u, mitsgaders uw koning H6965 [H8686] , dien gij over u zult gesteld hebben H3212 [H8686] , doen gaan H1471 tot een volk H3045 [H8804] , dat gij niet gekend hebt H1 , noch uw vaderen H5647 [H8804] ; en aldaar zult gij dienen H312 andere H430 goden H6086 , hout H68 en steen.
  37 H8047 En gij zult zijn tot een schrik H4912 , tot een spreekwoord H8148 en tot een spotrede H5971 , onder al de volken H3068 , waarheen u de HEERE H5090 [H8762] leiden zal.
  38 H7227 Gij zult veel H2233 zaads H7704 op den akker H3318 [H8686] uitbrengen H4592 , maar gij zult weinig H622 [H8799] inzamelen H697 ; want de sprinkhaan H2628 [H8799] zal het verteren.
  39 H3754 Wijngaarden H5193 [H8799] zult gij planten H5647 [H8804] , en bouwen H3196 , maar gij zult geen wijn H8354 [H8799] drinken H103 [H8799] , noch iets vergaderen H8438 ; want de worm H398 [H8799] zal het afeten.
  40 H2132 Olijfbomen H1366 zult gij hebben in al uw landpalen H8081 , maar gij zult u met olie H5480 [H8799] niet zalven H2132 ; want uw olijfboom H5394 [H8799] zal [zijn] [vrucht] afwerpen.
  41 H1121 Zonen H1323 en dochteren H3205 [H8686] zult gij gewinnen H7628 , maar zij zullen voor u niet zijn; want zij zullen in gevangenis H3212 [H8799] gaan.
  42 H6086 Al uw geboomte H6529 , en de vrucht H127 uws lands H6767 zal het boos gewormte H3423 [H8762] erfelijk bezitten.
  43 H1616 De vreemdeling H7130 , die in het midden H4605 van u is, zal hoog H4605 , hoog H5927 [H8799] boven u opklimmen H4295 ; en gij zult laag H4295 , laag H3381 [H8799] nederdalen.
  44 H3867 [H8686] Hij zal u lenen H3867 [H8686] , maar gij zult hem niet lenen H7218 ; hij zal tot een hoofd H2180 zijn, en gij zult tot een staart zijn.
  45 H7045 En al deze vloeken H935 [H8804] zullen over u komen H7291 [H8804] , en u vervolgen H5381 [H8689] , en u treffen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt H6963 ; omdat gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8804] , niet gehoorzaam zult geweest zijn H8104 [H8800] , om te houden H4687 Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H6680 [H8765] , die Hij u geboden heeft.
  46 H226 En zij zullen onder u tot een teken H4159 , en tot een wonder H2233 zijn, ja, onder uw zaad H5704 tot H5769 in eeuwigheid.
  47 H3068 Omdat gij den HEERE H430 , uw God H5647 [H8804] , niet gediend zult hebben H8057 met vrolijkheid H2898 en goedheid H3824 des harten H7230 , vanwege de veelheid van alles;
  48 H341 [H8802] Zo zult gij uw vijanden H3068 , die de HEERE H7971 [H8762] onder u zenden zal H5647 [H8804] , dienen H7458 , in honger H6772 en in dorst H5903 , en in naaktheid H2640 , en in gebrek H1270 van alles; en Hij zal een ijzeren H5923 juk H6677 op uw hals H5414 [H8804] leggen H8045 [H8687] , totdat Hij u verdelge.
  49 H3068 De HEERE H1471 zal tegen u een volk H5375 [H8799] verheffen H7350 van verre H7097 , van het einde H776 der aarde H5404 , gelijk als een arend H1675 [H8799] vliegt H1471 ; een volk H3956 , welks spraak H8085 [H8799] gij niet zult verstaan;
  50 H1471 Een volk H5794 , stijf H6440 van aangezicht H6440 , dat het aangezicht H2205 des ouden H5375 [H8799] niet zal aannemen H5288 , noch den jonge H2603 [H8799] genadig zijn.
  51 H6529 En het zal de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en de vrucht H127 uws lands H398 [H8804] opeten H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd zult zijn H1715 ; hetwelk u geen koren H8492 , most H3323 noch olie H7698 , voortzetting H504 uwer koeien H6251 noch kudden H6629 van uw klein vee H7604 [H8686] zal overig laten H6 [H8687] , totdat Hij u verdoe.
  52 H6887 [H8689] En het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H1364 , totdat uw hoge H1219 [H8803] en vaste H2346 muren H3381 [H8800] nedervallen H2004 , op welke H982 [H8802] gij vertrouwdet H776 in uw ganse land H6887 [H8689] ; ja, het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H776 , in uw ganse land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven heeft.
  53 H398 [H8804] En gij zult eten H6529 de vrucht H990 uws buiks H1320 , het vlees H1121 uwer zonen H1323 en uwer dochteren H3068 , die u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven zal hebben H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijanden H6693 [H8686] u zullen benauwen.
  54 H376 Aangaande den man H7390 , die teder H3966 onder u, en die zeer H6028 wellustig H5869 geweest is, zijn oog H3415 [H8799] zal kwaad H251 zijn tegen zijn broeder H802 , en tegen de huisvrouw H2436 zijns schoots H3499 , en tegen zijn overige H1121 zonen H3498 [H8686] , die hij overgehouden zal hebben;
  55 H259 Dat hij niet aan een H5414 [H8800] van die zal geven H1320 van het vlees H1121 zijner zonen H398 [H8799] , die hij eten zal H7604 [H8689] , omdat hij voor zich niets heeft overgehouden H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H8179 u in al uw poorten H6693 [H8686] zal benauwen.
  56 H7390 Aangaande de tedere H6028 en wellustige H5254 [H8765] [vrouw] onder u, die niet verzocht heeft H3709 H7272 haar voetzool H776 op de aarde H3322 [H8687] te zetten H6026 [H8692] , omdat zij zich wellustig H7391 en teder hield H5869 ; haar oog H3415 [H8799] zal kwaad zijn H376 tegen den man H2436 haars schoots H1121 , en tegen haar zoon H1323 , en tegen haar dochter;
  57 H7988 En dat om haar nageboorte H7272 , die van tussen haar voeten H3318 [H8802] uitgegaan zal zijn H1121 , en om haar zonen H3205 [H8799] , die zij gebaard zal hebben H398 [H8799] ; want zij zal hen eten H5643 in het verborgene H2640 , vermits gebrek H4692 van alles; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H6693 [H8686] u zal benauwen H8179 in uw poorten.
  58 H8104 [H8799] Indien gij niet zult waarnemen H6213 [H8800] te doen H1697 al de woorden H8451 dezer wet H5612 , die in dit boek H3789 [H8803] geschreven zijn H3372 [H8800] , om te vrezen H3513 [H8737] dezen heerlijken H3372 [H8737] en vreselijken H8034 Naam H3068 , den HEERE H430 , uw God;
  59 H3068 Zo zal de HEERE H4347 uw plagen H6381 [H8689] wonderlijk maken H4347 , mitsgaders de plagen H2233 van uw zaad H1419 ; het zullen grote H539 [H8737] en gewisse H4347 plagen H7451 , en boze H539 [H8737] en gewisse H2483 krankten zijn.
  60 H7725 [H8689] En Hij zal op u doen keren H4064 alle kwalen H4714 van Egypte H6440 , voor H3025 [H8804] dewelke gij gevreesd hebt H1692 [H8804] , en zij zullen u aanhangen.
  61 H2483 Ook alle krankte H4347 , en alle plage H5612 , die in het boek H8451 dezer wet H3789 [H8803] niet geschreven is H3068 , zal de HEERE H5927 [H8686] over u doen komen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.
  62 H4592 En gij zult met weinige H4962 mensen H7604 [H8738] overgelaten worden H834 , in plaats dat H3556 gij geweest zijt als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte H6963 ; omdat gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8804] , niet gehoorzaam geweest zijt.
  63 H3068 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE H7797 [H8804] Zich over ulieden verblijdde H3190 [H8687] , u goed doende H7235 [H8687] en u vermenigvuldigende H3068 , alzo zal Zich de HEERE H7797 [H8799] over u verblijden H6 [H8687] , u verdoende H8045 [H8687] en u verdelgende H5255 [H8738] ; en gij zult uitgerukt worden H127 uit het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  64 H3068 En de HEERE H6327 [H8689] zal u verstrooien H5971 onder alle volken H7097 , van het ene einde H776 der aarde H7097 tot aan het andere einde H312 der aarde; en aldaar zult gij andere H430 goden H5647 [H8804] dienen H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt H1 , noch uw vaders H6086 , hout H68 en steen.
  65 H1992 Daartoe zult gij onder dezelve H1471 volken H7280 [H8686] niet stil zijn H3709 H7272 , en uw voetzool H4494 zal geen rust H3068 hebben; want de HEERE H7268 zal u aldaar een bevend H3820 hart H5414 [H8804] geven H3631 , en bezwijking H5869 der ogen H1671 , en mattigheid H5315 der ziel.
  66 H2416 En uw leven H5048 zal tegenover H8511 [H8803] u hangen H3915 ; en gij zult nacht H3119 en dag H6342 [H8804] schrikken H2416 , en gij zult van uw leven H539 [H8686] niet zeker zijn.
  67 H1242 Des morgens H559 [H8799] zult gij zeggen H4320 : Och H5414 H0 , dat H6153 het avond H5414 [H8799] ware H6153 ; en des avonds H559 [H8799] zult gij zeggen H4310 : Och H5414 H0 , dat H1242 het morgen H5414 [H8799] ware H6343 ; vermits den schrik H3824 uws harten H6342 [H8799] , waarmede gij zult verschrikt zijn H4758 , en vermits het gezicht H5869 uwer ogen H7200 [H8799] , dat gij zien zult.
  68 H3068 En de HEERE H4714 zal u naar Egypte H7725 [H8689] doen wederkeren H591 in schepen H1870 , door een weg H559 [H8804] , waarvan ik u gezegd heb H3254 [H8686] : Gij zult dien niet meer H7200 [H8800] zien H341 [H8802] ; en aldaar zult gij u aan uw vijanden H4376 [H8694] willen verkopen H5650 tot dienstknechten H8198 en tot dienstmaagden H7069 [H8802] ; maar er zal geen koper zijn.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.