Bible verses about "unclean animals" | Croatian

Genesis 1:29

29 I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!

Leviticus 11:44

44 Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte!

Mark 7:1-37

1 Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. 2 I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. 3 A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. 4 Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. 5 Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: "Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?" 6 A on im reče: "Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. 7 Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske. 8 Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske." 9 Još im govoraše: "Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. 10 Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju. I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. 11 A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude 'korban', to jest sveti dar', 12 takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. 13 Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite." 14 Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: "Poslušajte me svi i razumijte! 15 Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje. 16 Tko ima uši da čuje, neka čuje!" 17 I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu. 18 I reče im: "Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi 19 jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on očisti sva jela. 20 Još dometnu: "Što iz čovjeka izlazi, te onečišćuje čovjeka. 21 Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, 22 preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. 23 Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka." 24 Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, 25 nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge. 26 A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. 27 A on joj govoraše: "Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima." 28 A ona će mu: "Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih." 29 Reče joj: "Zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh." 30 I ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao. 31 Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. 32 Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. 33 On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. 34 Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: "Effata!" - to će reći: "Otvori se!" 35 I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. 36 A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali 37 i preko svake mjere zadivljeni govorili: "Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!"

Acts 10:14

14 Petar odvrati: "Nipošto, Gospodine! Ta nikad još ne okusih ništa okaljano i nečisto".

Romans 14:2

2 Netko vjeruje da smije sve jesti, slabi opet jede samo povrće.

Titus 1:15

15 Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.

Deuteronomy 14:1-29

1 Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom. 2 TÓa ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina. 3 Ništa odvratno nemojte jesti. 4 Ovo su životinje koje možete jesti: vol, ovca, koza, 5 jelen, srna, srndać, kozorog, antilopa, bivol i divokoza; 6 možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke - nadvoje posve razdvojene - i koja preživa. 7 Samo od preživača ili od životinja s razdvojenim čaporcima ne možete jesti ove : devu, arnebeta i svisca. Te, naime, iako preživaju, nemaju razdvojenih papaka; neka su za vas nečiste. 8 A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preživa: neka je za vas nečista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati. 9 A od svega što u vodi živi ovo možete jesti: što god ima ljuske i peraje, možete jesti. 10 A što nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti. To neka je za vas nečisto. 11 Svaku čistu pticu možete jesti. 12 Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba, 13 tetrijeba, sokola bilo koje vrste; 14 gavrana bilo koje vrste; 15 noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste; 16 sove, jejine i labuda; 17 pelikana, bijelog strvinara i gnjurca; 18 rode, čaplje bilo koje vrste; pupavca i šišmiša. 19 Svi krilati kukci neka su za vas nečisti - ne smijete ih jesti. 20 Sve krilato čisto možete jesti. 21 Ne smijete jesti ništa što crkne. Daj to pridošlici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tuđincu. Jer ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke! 22 Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese. 23 A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazočnosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako naučiš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga. 24 Bude li ti put predug te ne mogneš donijeti desetine - jer je mjesto što ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previše daleko od tebe - tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi, 25 prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj. 26 Ondje za novac kupi što želiš: goveče, sitno živinče, vino ili opojno piće - što god ti duša zaželi. Ondje u nazočnosti Jahve, Boga svoga, blaguj i veseli se ti i tvoji ukućani. 27 Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima, jer on nema udjela ni baštine s tobom. 28 Na kraju svake treće godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i položi je na svoja vrata. 29 Pa neka dođe levit - jer nema udjela ni baštine s tobom - došljak, sirota i udovica koji budu živjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. Tako će te blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima što ih tvoja ruka poduzme.

Mark 7:19

19 jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on očisti sva jela.

Leviticus 11:1-47

1 Jahve reče Mojsiju i Aronu: 2 "Ovako kažite Izraelcima: 'Ovo su životinje koje između svih četveronožaca na zemlji možete jesti: 3 svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti. 4 Ali ove, iako preživaju ili papke imaju, ne smijete jesti: devu, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečista; 5 svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist; 6 arnebeta, iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist. 7 A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je nečista. 8 Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one nečiste.'" 9 Od svih vodenih životinja ove možete jesti: sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti. 10 A što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka - sve životinjice u vodi, sva živa vodena bića - neka su vam odvratna 11 i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost. 12 Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno." 13 "Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: orao, orao strvinar i jastreb, 14 tetrijeb i sokol bilo koje vrste; 15 gavran svih vrsta; 16 noj, kobac i galeb; lastavica svake vrste; 17 sova, gnjurac, ušara, 18 labud, pelikan, droplja; 19 roda, čaplja svake vrste; pupavac i šišmiš." 20 "Svi krilati kukci što hodaju četveronoške neka su vam odvratni! 21 Od svih tih krilatih kukaca što hodaju četveronoške možete jesti samo one koji imaju na svojim nožicama listove za skakutanje po zemlji. 22 Od njih možete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvrčaka i zrikavaca. 23 A svi drugi krilati kukci na četiri nožice neka su vam odvratni! 24 I od njih ćete se onečistiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je nečist do večeri; 25 tko god ponese crkotinu bilo koje od njih, neka opere svoju odjeću i nečistim se smatra do večeri; 26 i životinje s nerazdvojenim papkom što ne preživaju za vas su nečiste, i tko ih se dotakne neka je nečist! 27 Onda, četveronožne životinje koje hodaju na četiri šape za vas su nečiste. Tko se dotakne njihova strva, neka je nečist do večeri. 28 A onaj koji ponese njihov strv, neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. Za vas su one nečiste." 29 "Od životinja što po zemlji gmižu neka su za vas ove nečiste: krtica, miš i svaka vrsta guštera; 30 zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelembać i tinšamet. 31 Te su životinje od svih što gmižu za vas nečiste. Tko ih se mrtvih dotakne neka je nečist do večeri. 32 A na što koja od njih mrtva padne, neka je onečišćeno: bio to kakav drveni predmet ili odjeća, koža ili vreća. Svaki takav predmet koji se upotrebljava neka se zamoči u vodu i ostane nečist do večeri. Onda će postati čist. 33 Upadne li što od njih u kakvu zemljanu posudu, razbijte je; sve je u njoj onečišćeno. 34 A bilo kakva hrana što se jede, ako na nju kapne voda iz te posude, bit će onečišćena. Svaka tekućina što se pije u svakoj takvoj posudi neka se smatra nečistom. 35 A sve na što padne bilo što od njihove crkotine neka je nečisto; bude li to peć ili ognjište, neka se sruše: onečišćeni su za vas i neka nečisti budu. 36 A vrelo ili čatrnja koja drži vodu neka se smatraju čistima. Ali tko dirne strvinu životinje neka je nečist. 37 Ako što od njihova strva padne na žitno sjemenje što će se sijati, ono ostaje čisto; 38 ali ako se sjemenje nakvasi vodom, a onda na nj padne što od njihove crkotine, neka je za vas nečisto. 39 Ako ugine koja životinja što vam služi za hranu, onaj koji dotakne njezinu strvinu neka je nečist do večeri; 40 a koji pojede od njezine strvine neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri; koji ponese njezinu strvinu neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. 41 Svaka životinja što po tlu gmiže odvratna je. Neka se ne jede! 42 Ništa što puže na trbuhu, ništa što god ide na četiri noge ili na više nogu - nikakve puzavce što po tlu gmižu nemojte jesti jer su odvratni! 43 Nemojte sami sebe poganiti svim tim puzavcima što gmižu; ne prljajte se njima, da i vi zbog njih ne postanete nečisti. 44 Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte! 45 Jest, ja sam Jahve; izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!" 46 To je odredba koja se odnosi na ptice i sva živa bića što se u vodi kreću i na sve stvorove koji po zemlji gmižu. 47 Svrha joj je da se razlikuje nečisto od čistoga; životinja koja se može jesti od životinje koja se ne smije jesti.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.