Bible verses about "morning" | Croatian

Job 1:5

5 A kad bi se izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: "Tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili!" Tako je Job svagda činio.

Psalms 91:11

11 Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim.

Psalms 90:14

14 Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane!

Isaiah 50:4-5

4 Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. 5 Gospod Jahve uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah.

Hosea 6:4

4 Što za tebe mogu učiniti, Efrajime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? K'o oblak jutarnji ljubav je vaša, k'o rana rosa koje nestaje.

Galatians 5:1

1 Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

Proverbs 3:1-35

1 Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka čuva moje zapovijedi, 2 jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo. 3 Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. 4 Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima. 5 Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. 6 Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. 7 Ne umišljaj da si mudar: boj se Jahve i kloni se zla. 8 To će biti lijek tvome tijelu i okrepa tvojim kostima. 9 Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. 10 I tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace prelijevati novim vinom. 11 Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. 12 Jer koga Jahve ljubi onoga i kori, kao otac sina koga voli. 13 Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost. 14 Jer bolje je steći nju nego steći srebro, i veći je dobitak ona i od zlata. 15 Skupocjenija je od bisera, i što je god tvojih dragocjenosti, s njome se porediti ne mogu; 16 dug joj je život u desnoj ruci, a u lijevoj bogatstvo i čast. 17 Njezini su putovi putovi miline i sve su njene staze pune spokoja. 18 Životno je drvo onima koji se nje drže i sretan je onaj tko je zadrži. 19 Jahve je mudrošću utemeljio zemlju i umom utvrdio nebesa; 20 njegovim su se znanjem otvorili bezdani i oblaci osuli rosom. 21 Sine moj, ne gubi to iz očiju, sačuvaj razbor i oprez. 22 I bit će život tvojoj duši i ures vratu tvome. 23 Bez straha ćeš tada kročiti svojim putem i noga ti se neće spoticati. 24 Kad legneš, nećeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko ćeš snivati. 25 Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. 26 Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke. 27 Ne uskrati dobročinstva potrebitim kad god to možeš učiniti. 28 Ne reci svome bližnjemu: "Idi i dođi opet, sjutra ću ti dati", kad možeš već sada. 29 Ne kuj zla svome bližnjemu dok on bez straha kod tebe boravi. 30 Ne pravdaj se ni s kim bez razloga ako ti nije učinio nikakva zla. 31 Nemoj zavidjeti nasilniku niti slijediti njegove pute, 32 jer su Jahvi mrski pokvarenjaci, a prisan je s pravednima. 33 Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu pravednika. 34 S podsmjevačima on se podsmijeva, a poniznima dariva milost. 35 Mudri će baštiniti čast, a bezumnici snositi sramotu.

John 1:1-51

1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 2 Ona bijaše u početku u Boga. 3 Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade 4 u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; 5 i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. 6 Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. 7 On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. 8 Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. 9 Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; 10 bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. 11 K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. 12 A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, 13 koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. 14 I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. 15 Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!" 16 Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. 17 Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. 18 Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani. 19 A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?", 20 on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist." 21 Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne." 22 Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?" 23 On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija." 24 A neki izaslanici bijahu farizeji. 25 Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?" 26 Ivan im odgovori: "Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate - 27 onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući." 28 To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio. 29 Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!" 30 To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!" 31 "Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu." 32 I posvjedoči Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. 33 Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.' 34 I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji." 35 Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. 36 Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca Božjega!" 37 Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. 38 Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što znači: "Učitelju - gdje stanuješ?" 39 Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. 40 Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. 41 On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik". 42 Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!" - što znači "Petar - Stijena". 43 Sutradan naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: "Pođi za mnom!" 44 Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova. 45 Filip nađe Natanaela i javi mu: "Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta." 46 Reče mu Natanael: "Iz Nazareta da može biti što dobro?" Kaže mu Filip: "Dođi i vidi." 47 Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: "Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!" 48 Kaže mu Natanael: "Odakle me poznaješ?" Odgovori mu Isus: "Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom." 49 Nato će mu Natanael: "Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!" 50 Odgovori mu Isus: "Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!" 51 I nadoda: "Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega."

Job 38:12

12 Zar si ikad zapovjedio jutru, zar si kazao zori mjesto njeno,

Psalms 130:6

6 Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna

Psalms 30:5

5 Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!

Psalms 5:3

3 Osvrni se na glas mog prizivanja, o Kralju moj i Bože moj, jer tebe vruće zazivam!

Lamentations 3:22-23

22 Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. 23 Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika!

Psalms 143:8

8 Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti jer k tebi dušu uzdižem.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.