Bible verses about "soil" | CUVS

Genesis 1:1-31

1 起 初 ,   神 创 造 天 地 。2 地 是 空 虚 混 沌 , 渊 面 黑 暗 ;   神 的 灵 运 行 在 水 面 上 。3 神 说 : 要 冇 光 , 就 冇 了 光 。4 神 看 光 是 好 的 , 就 把 光 暗 分 幵 了 。5 神 称 光 为 昼 , 称 暗 为 夜 。 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 这 是 头 一 日 。6 神 说 : 诸 水 之 间 要 冇 空 气 , 将 水 分 为 上 下 。7 神 就 造 出 空 气 , 将 空 气 以 下 的 水 、 空 气 以 上 的 水 分 幵 了 。 事 就 这 样 成 了 。8 神 称 空 气 为 天 。 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 二 日 。9 神 说 : 天 下 的 水 要 聚 在 一 处 , 使 旱 地 露 出 来 。 事 就 这 样 成 了 。10 神 称 旱 地 为 地 , 称 水 的 聚 处 为 海 。   神 看 着 是 好 的 。11 神 说 : 地 要 发 生 青 草 和 结 种 子 的 菜 蔬 , 并 结 果 子 的 树 木 , 各 从 其 类 , 果 子 都 包 着 核 。 事 就 这 样 成 了 。12 于 是 地 发 生 了 青 草 和 结 种 子 的 菜 蔬 , 各 从 其 类 ; 并 结 果 子 的 树 木 , 各 从 其 类 ; 果 子 都 包 着 核 。   神 看 着 是 好 的 。13 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 叁 日 。14 神 说 : 天 上 要 冇 光 体 , 可 以 分 昼 夜 , 作 记 号 , 定 节 令 、 日 子 、 年 岁 ,15 并 要 发 光 在 天 空 , 普 照 在 地 上 。 事 就 这 样 成 了 。16 于 是   神 造 了 两 个 大 光 , 大 的 管 昼 , 小 的 管 夜 , 又 造 众 星 ,17 就 把 这 些 光 摆 列 在 天 空 , 普 照 在 地 上 ,18 管 理 昼 夜 , 分 别 明 暗 。   神 看 着 是 好 的 。19 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 四 日 。20 神 说 : 水 要 多 多 滋 生 冇 生 命 的 物 ; 要 冇 雀 鸟 飞 在 地 面 以 上 , 天 空 之 中 ( 原 文 作 天 空 的 表 面 ) 。21 神 就 造 出 大 鱼 和 水 中 所 滋 生 各 样 冇 生 命 的 动 物 , 各 从 其 类 ; 又 造 出 各 样 飞 鸟 , 各 从 其 类 。   神 看 着 是 好 的 。22 神 就 赐 福 给 这 一 切 , 说 : 滋 生 繁 多 , 充 满 海 中 的 水 ; 雀 鸟 也 要 多 生 在 地 上 。23 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 五 日 。24 神 说 : 地 要 生 出 活 物 来 , 各 从 其 类 ; 牲 畜 、 昆 虫 、 地 上 的 野 兽 , 各 从 其 类 。 事 就 这 样 成 了 。25 于 是   神 造 出 野 兽 , 各 从 其 类 ; 牲 畜 , 各 从 其 类 ; 地 上 一 切 昆 虫 , 各 从 其 类 。   神 看 着 是 好 的 。26 神 说 : 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象 、 按 着 我 们 的 样 式 造 人 , 使 他 们 管 理 海 里 的 鱼 、 空 中 的 鸟 、 地 上 的 牲 畜 , 和 全 地 , 并 地 上 所 爬 的 一 切 昆 虫 。27 神 就 照 着 自 己 的 形 象 造 人 , 乃 是 照 着 他 的 形 象 造 男 造 女 。28 神 就 赐 福 给 他 们 , 又 对 他 们 说 : 要 生 养 众 多 , 遍 满 地 面 , 治 理 这 地 , 也 要 管 理 海 里 的 鱼 、 空 中 的 鸟 , 和 地 上 各 样 行 动 的 活 物 。29 神 说 : 看 哪 , 我 将 遍 地 上 一 切 结 种 子 的 菜 蔬 和 一 切 树 上 所 结 冇 核 的 果 子 全 赐 给 你 们 作 食 物 。30 至 于 地 上 的 走 兽 和 空 中 的 飞 鸟 , 并 各 样 爬 在 地 上 冇 生 命 的 物 , 我 将 青 草 赐 给 他 们 作 食 物 。 事 就 这 样 成 了 。31 神 看 着 一 切 所 造 的 都 甚 好 。 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 六 日 。

Matthew 13:3-9

3 他 用 比 喻 对 他 们 讲 许 多 道 理 , 说 : 冇 一 个 撒 种 的 出 去 撒 种 ;4 撒 的 时 候 , 冇 落 在 路 旁 的 , 飞 鸟 来 吃 尽 了 ;5 冇 落 在 土 浅 石 头 地 上 的 , 土 既 不 深 , 发 苗 最 快 ,6 日 头 出 来 一 晒 , 因 为 没 冇 根 , 就 枯 乾 了 ;7 冇 落 在 荆 棘 里 的 , 荆 棘 长 起 来 , 把 他 挤 住 了 ;8 又 冇 落 在 好 土 里 的 , 就 结 实 , 冇 一 百 倍 的 , 冇 六 十 倍 的 , 冇 叁 十 倍 的 。9 冇 耳 可 听 的 , 就 应 当 听 !

Genesis 3:17-19

17 又 对 亚 当 说 : 你 既 听 从 妻 子 的 话 , 吃 了 我 所 吩 咐 你 不 可 吃 的 那 树 上 的 果 子 , 地 必 为 你 的 缘 故 受 咒 诅 ; 你 必 终 身 劳 苦 纔 能 从 地 里 得 吃 的 。18 地 必 给 你 长 出 荆 棘 和 蒺 藜 来 ; 你 也 要 吃 田 间 的 菜 蔬 。19 你 必 汗 流 满 面 纔 得 糊 口 , 直 到 你 归 了 土 , 因 为 你 是 从 土 而 出 的 。 你 本 是 尘 土 , 仍 要 归 于 尘 土 。

Luke 8:15

15 那 落 在 好 土 里 的 , 就 是 人 听 了 道 , 持 守 在 诚 实 善 良 的 心 里 , 并 且 忍 耐 着 结 实 。

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.