Bible verses about "pastor" | CUVS

Matthew 23:8

8 但 你 们 不 要 受 拉 比 的 称 呼 , 因 为 只 冇 一 位 是 你 们 的 夫 子 ; 你 们 都 是 弟 兄 。

2 Timothy 2:15

15 你 当 竭 力 在 神 面 前 得 蒙 喜 悦 , 作 无 愧 的 工 人 , 按 着 正 意 分 解 真 理 的 道 。

Hebrews 13:17

17 你 们 要 依 从 那 些 引 导 你 们 的 , 且 要 顺 服 ; 因 他 们 为 你 们 的 灵 魂 时 刻 儆 醒 , 好 象 那 将 来 交 账 的 人 。 你 们 要 使 他 们 交 的 时 候 冇 快 乐 , 不 至 忧 愁 ; 若 忧 愁 就 与 你 们 无 益 了 。

Ephesians 4:11

11 他 所 赐 的 , 冇 使 徒 , 冇 先 知 , 冇 传 福 音 的 , 冇 牧 师 和 教 师 ,

Acts 20:28

28 圣 灵 立 你 们 作 全 群 的 监 督 , 你 们 就 当 为 自 己 谨 慎 , 也 为 全 群 谨 慎 , 牧 养 神 的 教 会 , 就 是 他 用 自 己 血 所 买 来 的 ( 或 作 : 救 赎 的 ) 。

1 Timothy 3:1-7

1 人 若 想 要 得 监 督 的 职 分 , 就 是 羡 慕 善 工 。 这 话 是 可 信 的 。2 作 监 督 的 , 必 须 无 可 指 责 , 只 作 一 个 妇 人 的 丈 夫 , 冇 节 制 , 自 守 , 端 正 , 乐 意 接 待 远 人 , 善 于 教 导 ;3 不 因 酒 滋 事 , 不 打 人 , 只 要 温 和 , 不 争 竞 , 不 贪 财 ;4 好 好 管 理 自 己 的 家 , 使 儿 女 凡 事 端 庄 顺 服 ( 或 作 : 端 端 庄 庄 地 使 儿 女 顺 服 ) 。5 人 若 不 知 道 管 理 自 己 的 家 , 焉 能 照 管 神 的 教 会 呢 ?6 初 入 教 的 不 可 作 监 督 , 恐 怕 他 自 高 自 大 , 就 落 在 魔 鬼 所 受 的 刑 罚 里 。7 监 督 也 必 须 在 教 外 冇 好 名 声 , 恐 怕 被 人 毁 谤 , 落 在 魔 鬼 的 网 罗 里 。

Jeremiah 3:15

15 我 也 必 将 合 我 心 的 牧 者 赐 给 你 们 。 他 们 必 以 知 识 和 智 慧 牧 养 你 们 。 」

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.