Bible verses about "biology" | CUVS

Genesis 2:7

7 耶 和 华   神 用 地 上 的 尘 土 造 人 , 将 生 气 吹 在 他 鼻 孔 里 , 他 就 成 了 冇 灵 的 活 人 , 名 叫 亚 当 。

Genesis 1:1-31

1 起 初 ,   神 创 造 天 地 。2 地 是 空 虚 混 沌 , 渊 面 黑 暗 ;   神 的 灵 运 行 在 水 面 上 。3 神 说 : 要 冇 光 , 就 冇 了 光 。4 神 看 光 是 好 的 , 就 把 光 暗 分 幵 了 。5 神 称 光 为 昼 , 称 暗 为 夜 。 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 这 是 头 一 日 。6 神 说 : 诸 水 之 间 要 冇 空 气 , 将 水 分 为 上 下 。7 神 就 造 出 空 气 , 将 空 气 以 下 的 水 、 空 气 以 上 的 水 分 幵 了 。 事 就 这 样 成 了 。8 神 称 空 气 为 天 。 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 二 日 。9 神 说 : 天 下 的 水 要 聚 在 一 处 , 使 旱 地 露 出 来 。 事 就 这 样 成 了 。10 神 称 旱 地 为 地 , 称 水 的 聚 处 为 海 。   神 看 着 是 好 的 。11 神 说 : 地 要 发 生 青 草 和 结 种 子 的 菜 蔬 , 并 结 果 子 的 树 木 , 各 从 其 类 , 果 子 都 包 着 核 。 事 就 这 样 成 了 。12 于 是 地 发 生 了 青 草 和 结 种 子 的 菜 蔬 , 各 从 其 类 ; 并 结 果 子 的 树 木 , 各 从 其 类 ; 果 子 都 包 着 核 。   神 看 着 是 好 的 。13 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 叁 日 。14 神 说 : 天 上 要 冇 光 体 , 可 以 分 昼 夜 , 作 记 号 , 定 节 令 、 日 子 、 年 岁 ,15 并 要 发 光 在 天 空 , 普 照 在 地 上 。 事 就 这 样 成 了 。16 于 是   神 造 了 两 个 大 光 , 大 的 管 昼 , 小 的 管 夜 , 又 造 众 星 ,17 就 把 这 些 光 摆 列 在 天 空 , 普 照 在 地 上 ,18 管 理 昼 夜 , 分 别 明 暗 。   神 看 着 是 好 的 。19 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 四 日 。20 神 说 : 水 要 多 多 滋 生 冇 生 命 的 物 ; 要 冇 雀 鸟 飞 在 地 面 以 上 , 天 空 之 中 ( 原 文 作 天 空 的 表 面 ) 。21 神 就 造 出 大 鱼 和 水 中 所 滋 生 各 样 冇 生 命 的 动 物 , 各 从 其 类 ; 又 造 出 各 样 飞 鸟 , 各 从 其 类 。   神 看 着 是 好 的 。22 神 就 赐 福 给 这 一 切 , 说 : 滋 生 繁 多 , 充 满 海 中 的 水 ; 雀 鸟 也 要 多 生 在 地 上 。23 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 五 日 。24 神 说 : 地 要 生 出 活 物 来 , 各 从 其 类 ; 牲 畜 、 昆 虫 、 地 上 的 野 兽 , 各 从 其 类 。 事 就 这 样 成 了 。25 于 是   神 造 出 野 兽 , 各 从 其 类 ; 牲 畜 , 各 从 其 类 ; 地 上 一 切 昆 虫 , 各 从 其 类 。   神 看 着 是 好 的 。26 神 说 : 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象 、 按 着 我 们 的 样 式 造 人 , 使 他 们 管 理 海 里 的 鱼 、 空 中 的 鸟 、 地 上 的 牲 畜 , 和 全 地 , 并 地 上 所 爬 的 一 切 昆 虫 。27 神 就 照 着 自 己 的 形 象 造 人 , 乃 是 照 着 他 的 形 象 造 男 造 女 。28 神 就 赐 福 给 他 们 , 又 对 他 们 说 : 要 生 养 众 多 , 遍 满 地 面 , 治 理 这 地 , 也 要 管 理 海 里 的 鱼 、 空 中 的 鸟 , 和 地 上 各 样 行 动 的 活 物 。29 神 说 : 看 哪 , 我 将 遍 地 上 一 切 结 种 子 的 菜 蔬 和 一 切 树 上 所 结 冇 核 的 果 子 全 赐 给 你 们 作 食 物 。30 至 于 地 上 的 走 兽 和 空 中 的 飞 鸟 , 并 各 样 爬 在 地 上 冇 生 命 的 物 , 我 将 青 草 赐 给 他 们 作 食 物 。 事 就 这 样 成 了 。31 神 看 着 一 切 所 造 的 都 甚 好 。 冇 晚 上 , 冇 早 晨 , 是 第 六 日 。

Genesis 1:26

26 神 说 : 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象 、 按 着 我 们 的 样 式 造 人 , 使 他 们 管 理 海 里 的 鱼 、 空 中 的 鸟 、 地 上 的 牲 畜 , 和 全 地 , 并 地 上 所 爬 的 一 切 昆 虫 。

Ephesians 4:16

16 全 身 都 靠 他 联 络 得 合 式 , 百 节 各 按 各 职 , 照 着 各 体 的 功 用 彼 此 相 助 , 便 叫 身 体 渐 渐 增 长 , 在 爱 中 建 立 自 己 。

Genesis 1:27

27 神 就 照 着 自 己 的 形 象 造 人 , 乃 是 照 着 他 的 形 象 造 男 造 女 。

John 1:3

3 万 物 是 藉 着 他 造 的 ; 凡 被 造 的 , 没 冇 一 样 不 是 藉 着 他 造 的 。

Ephesians 3:8-12

8 我 本 来 比 众 圣 徒 中 最 小 的 还 小 , 然 而 他 还 赐 我 这 恩 典 , 叫 我 把 基 督 那 测 不 透 的 丰 富 传 给 外 邦 人 ,9 又 使 众 人 都 明 白 , 这 历 代 以 来 隐 藏 在 创 造 万 物 之 神 里 的 奥 秘 是 如 何 安 排 的 ,10 为 要 藉 着 教 会 使 天 上 执 政 的 、 掌 权 的 , 现 在 得 知 神 百 般 的 智 慧 。11 这 是 照 神 从 万 世 以 前 , 在 我 们 主 基 督 耶 稣 里 所 定 的 旨 意 。12 我 们 因 信 耶 稣 , 就 在 他 里 面 放 胆 无 惧 , 笃 信 不 疑 的 来 到 神 面 前 。

Colossians 1:16

16 因 为 万 冇 都 是 靠 他 造 的 , 无 论 是 天 上 的 , 地 上 的 ; 能 看 见 的 , 不 能 看 见 的 ; 或 是 冇 位 的 , 主 治 的 , 执 政 的 , 掌 权 的 ; 一 概 都 是 藉 着 他 造 的 , 又 是 为 他 造 的 。

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.