Bible verses about "womanizer" | Bulgarian

Philippians 4:8

8 Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.

Ephesians 5:1-33

1 И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени деца2 и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии,4 нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарете.5 Защото знайте със сигурност, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец – който е идолопоклонник – няма наследство в царството на Христос и на Бога.6 Никой да не ви мами с празни думи, защото поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството.7 И така, не ставайте техни съучастници.8 Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината –9 защото плодът на светлината се състои във всяка доброта, правда и истина –10 като опитвате кое е благоугодно на Господа.11 И нямайте нищо общо с безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте,12 защото е срамно дори да се говори за това, което те скришно вършат.13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е светлина.14 Затова е казано: ?Събуди се ти, който спиш, и стани от мъртвите, и ще те осветли Христос.“15 И така, внимавайте добре как се държите – не като глупави, а като мъдри,16 като изкупувате благоприятното време, понеже дните са лоши.17 Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа;19 като си говорите с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате в сърцето си Господа;20 като винаги благодарите за всичко на Бог и Отец в Името на нашия Господ Иисус Христос;21 подчинявайте се един на друг в страх от Христос:22 жените – на своите мъже, както на Господа,23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото.24 Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на мъжете си.25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и непорочна.28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.29 Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея, както и Христос за църквата.30 Защото ние сме части на Неговото тяло, (от Неговата плът и от Неговите кости).31 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът.“32 Тази тайна е голяма; но аз казвам това за Христос и за църквата.33 Така нека всеки един от вас да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.

1 Corinthians 6:9-11

9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,10 нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.11 И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в Името на Господ Иисус Христос и в Духа на нашия Бог.

Matthew 5:28-19:2

28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото е по-добре за теб да погине една от частите ти, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за теб да погине една от частите ти, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.31 Още е било казано: ?Който напусне жена си, нека й даде разводно писмо.“32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен поради блудство, я прави да прелюбодейства; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.33 Още сте чули, че е било казано на древните: ?Не се кълни лъжливо, а изпълнявай клетвите си пред Господа.“34 Но Аз ви казвам: никак да не се кълнете – нито в небето, защото то е престол на Бога;35 нито в земята, защото е Негово подножие; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар.36 И в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен.37 Но говорът ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.38 Чули сте, че е било казано: ?Око за око, зъб за зъб.“39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.40 На този, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.41 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.42 Дай на този, който проси от теб, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.43 Чули сте, че е било казано: ?Обичай ближния си, а мрази неприятеля си.“44 Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,45 за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните.46 Защото, ако любите онези, които любят вас, каква награда имате? Не правят ли това и бирниците?47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?48 И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.

Matthew 6:1-19:2

1 Внимавайте да не вършите правдата си пред хората, за да ви виждат; иначе нямате награда при вашия Отец, който е на небесата.2 И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги хвалят хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.3 А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка да не знае какво прави дясната,4 за да бъде твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.5 И когато се молиш, не бъди като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, се помоли на своя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.7 А когато се молите, не говорете излишни думи както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.8 И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате.9 А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето Име;10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!11 Дай ни днес всекидневния хляб,12 и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници.13 И не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия, (защото царството е Твое, и силата, и славата, до вековете. Амин).14 Защото, ако вие простите на хората прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.15 Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.16 А когато постите, не бъдете унили като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да се показват пред хората, че постят. Истина ви казвам: те са получили своята награда.17 А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си,18 за да не се показваш пред хората, че постиш, а пред твоя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.19 Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат;20 а си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци нито подкопават, нито крадат;21 защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.22 Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено.23 Но ако окото ти е зло, цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!24 Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.25 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете; нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото – от облеклото?26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях?27 И кой от вас може с безпокойство да прибави един лакът на ръста си?28 И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат – не се трудят, нито предат;29 но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като един от тях.30 Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облича вас, маловерци?31 И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем?32 Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.33 Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.34 Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло.

Matthew 7:1-19:2

1 Не съдете, за да не бъдете съдени.2 Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.3 И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око?4 Или как ще кажеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в твоето око?5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.6 Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат да ви разкъсат.7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.9 Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък,10 или ако поиска риба, ще му даде змия?11 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него!12 И така, всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е законът и пророците.13 Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях.14 Понеже тясна е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.15 Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.16 По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини – от репеи?17 Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.18 Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.19 Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.20 И така, по плодовете им ще ги познаете.21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! — ще влезе в небесното царство, а който върши волята на Моя Отец, който е на небесата.22 В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? —23 но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие!24 И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара;25 и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя не падна, защото беше основана на канара.26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен човек, който построи къщата си на пясък;27 и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя падна, и падането й беше голямо.28 И когато Иисус свърши тези думи, множествата се чудеха на учението Му,29 защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като техните книжници.

Matthew 8:1-19:2

1 А когато слезе от хълма, Го последваха големи множества.2 И ето, един прокажен дойде при Него и като Му се кланяше, каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.3 Тогава Иисус простря ръка и се допря до него, и каза: Искам, бъди очистен. И начаса проказата се очисти от него.4 И Иисус му каза: Гледай да не кажеш това на никого; но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и принеси дара, който Мойсей е заповядал.5 А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, като казваше:6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи.7 Той му каза: Ще дойда и ще го изцеля.8 Стотникът в отговор Му каза: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.9 Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на този: Иди! — и той отива; и на друг: Ела! — и той идва; а на слугата си: Направи това! — и той го прави.10 Иисус, като чу това, се почуди и каза на онези, които Го следваха: Истина ви казвам: дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра.11 Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство,12 а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.13 Тогава Иисус каза на стотника: Иди си. Както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.14 И когато Иисус дойде в къщата на Петър, видя, че тъща му лежеше болна от треска.15 И се допря до ръката й, и треската я остави; и тя стана и Му прислужваше.16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина обладани от демони; и Той изгони духовете с една дума и изцели всичките болни,17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: ?Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе.“18 И като видя Иисус около Себе Си голямо множество, заповяда да минат отвъд.19 И дойде един книжник и Му каза: Учителю, ще Те следвам, където и да отидеш!20 Иисус му каза: Лисиците си имат леговища и небесните птици – гнезда, а Човешкият Син няма къде глава да подслони.21 А друг от учениците Му каза: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.22 Но Иисус му каза: Следвай Ме и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.23 И когато се качи на един кораб, учениците Му се качиха след Него.24 И ето, в езерото се надигна голяма буря, дотолкова, че вълните покриваха кораба; а Той спеше.25 Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! Загиваме!26 А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.27 А хората се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?28 И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската страна, Го срещнаха двама обладани от демони, които излизаха от гробищата – твърде свирепи, така че никой не можеше да мине през онзи път.29 И ето, те изкрещяха, като казваха: Какво имаме ние с Теб, Божи Сине? Нима си дошъл тук преди време да ни мъчиш?30 А надалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше.31 И демоните Му се молеха, като казваха: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свине!32 И им каза: Идете. И те, като излязоха, отидоха в свинете; и ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата.33 А свинарите побягнаха и като отидоха в града, разказаха всичко – и това, което беше станало с обладаните от демони.34 И ето, целият град излезе да посрещне Иисус; и като Го видяха, Му се примолиха да си отиде от техните области.

Matthew 9:1-19:2

1 Тогава Той се качи на един кораб, премина и дойде в Своя Си град.2 И ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Дерзай, синко, прощават ти се греховете.3 И ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулства.4 А Иисус, като видя мислите им, каза: Защо мислите зло в сърцата си?5 Защото кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете; или да кажа: стани и ходи?6 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете – тогава каза на паралитика: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си!7 И той стана и отиде у дома си.8 А множествата, като видяха това, ги обзе страх и прославиха Бога, който беше дал такава власт на хората.9 И като минаваше оттам, Иисус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме. И той стана и Го последва.10 И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето, много бирници и грешници дойдоха и насядаха с Иисус и с учениците Му.11 И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: Защо вашият Учител яде с бирниците и грешниците?12 А Той, като чу това, каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.13 Но идете и се научете какво значи това: ?Милост искам, а не жертва“, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние).14 Тогава при Него дойдоха учениците на Йоан и казаха: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?15 Иисус им каза: Могат ли сватбарите да жалеят, докато младоженецът е с тях? Ще дойде обаче време, когато младоженецът ще им се отнеме, и тогава ще постят.16 Никой не кърпи стара дреха с нов плат; защото това, което трябва да я закърпи, отдира от дрехата и съдраното става по-лошо.17 Нито наливат ново вино в стари мехове; иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват.18 Когато им говореше това, ето, един началник дойде, падна пред Него, и казваше: Дъщеря ми току-що умря; но ела и положи ръката Си на нея, и тя ще оживее!19 И Иисус стана и го последва, а също и учениците Му.20 И ето, една жена, която имаше кръвотечение от дванадесет години, се приближи отзад и се допря до полите на дрехата Му,21 защото си казваше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.22 А Иисус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.23 И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и разтревожения народ, каза:24 Идете си, защото момичето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха.25 И като изпъдиха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана.26 И това се разчу по цялата онази страна.27 А когато Иисус си отиваше оттам, Го последваха двама слепи, които викаха и казваха: Смили се за нас, Сине Давидов!28 И като влезе вкъщи, слепите се приближиха до Него; и Иисус им каза: Вярвате ли, че мога да сторя това? Те Му казаха: Да, Господи.29 Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви.30 И очите им се отвориха. А Иисус им заръча строго, като каза: Внимавайте никой да не узнае това!31 А те, като излязоха, Го разгласиха по цялата онази страна.32 И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, обладан от демон.33 И след като бе изгонен демонът, немият проговори. И множествата се чудеха и казваха: Никога не се е виждало такова нещо в Израил!34 А фарисеите казваха: Чрез началника на демоните Той изгонва демоните.35 И Иисус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.36 А когато видя множествата, се смили над тях, защото бяха изнемощели и пръснати като овце, които нямат пастир.37 Тогава каза на учениците Си: Жетвата е изобилна, а работниците – малко;38 затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.

Matthew 10:1-19:2

1 И като повика дванадесетте Си ученика, даде им власт над нечисти духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.2 А ето имената на дванадесетте апостоли: първият – Симон, който се нарича Петър, и брат му Андрей; Яков Зеведеев и брат му Йоан;3 Филип и Вартоломей; Тома и Матей, бирникът; Яков Алфеев и Тадей;4 Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го и предаде.5 Тези дванадесет души Иисус изпрати и им заповяда, като каза: Не пътувайте към езичниците и в самарянски град не влизайте;6 а по-добре отивайте при изгубените овце от израилевия дом.7 И като ходите, проповядвайте, като казвате: Небесното царство наближи.8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, демони изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си,10 нито торба за път, нито две ризи, нито сандали, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.11 И в който и да било град или село като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете.12 А когато влизате в дома, поздравявайте го.13 И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.14 И ако някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си.15 Истина ви казвам: по-леко ще бъде на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; и така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите.17 И се пазете от хората, защото ще ви предават на съдилища и в синагогите си ще ви бият.18 Да! И пред управители и царе ще ви извеждат заради Мен, за да свидетелствате на тях и на народите.19 А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.20 Защото не сте вие, които говорите, а Духът на Отца ви, който говори във вас.21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща – детето; и деца ще се надигнат против родителите и ще ги докарват до смърт.22 Ще бъдете мразени от всички заради Моето Име; а който устои докрай, той ще бъде спасен.23 А когато ви преследват в този град, бягайте в другия; защото, истина ви казвам: няма да свършите израилевите градове, докато дойде Човешкият Син.24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.25 Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си, и на слугата – като господаря си. Ако стопанина на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече – домашните Му!26 И така, не се бойте от тях; защото няма нищо покрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае.27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.28 Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а по-скоро се бойте от Онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.29 Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.30 А на вас и космите на главата са всички преброени.31 И така, не се бойте: вие сте по-ценни от много врабчета.32 И така, всеки, който изповяда Мен пред хората, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, който е на небесата.33 Но всеки, който се отрече от Мен пред хората, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, който е на небесата.34 Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч.35 Защото дойдох да разлъча човек от баща му, дъщеря – от майка й и снаха – от свекърва й;36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.37 Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен;38 и който не вземе кръста си и Ме следва, не е достоен за Мен.39 Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради Мен, ще го намери.40 Който приема вас, Мен приема; и който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил.41 Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в името на праведник, награда на праведник ще получи.42 И който напои един от тези малките само с една чаша студена вода в името на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.

Matthew 11:1-19:2

1 А Иисус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученици, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.2 А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати от учениците си да Му кажат:3 Ти ли си Онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?4 Иисус в отговор им каза: Идете и съобщете на Йоан това, което чувате и виждате:5 слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието.6 И блажен онзи, който не се отвръща от Мен.7 И когато те си отиваха, Иисус започна да казва на множествата за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?8 Но какво излязохте да видите? Човек ли, в меки дрехи облечен? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци.9 Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.10 Защото този е, за когото е писано: ?Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, който ще устрои пътя Ти пред Теб.“11 Истина ви казвам: между родените от жени не се е издигнал по-велик от Йоан Кръстител; обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от него.12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство бива насилвано и насилници го грабват.13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан;14 и ако искате да го приемете, това е Илия, който имаше да дойде.15 Който има уши да слуша, нека слуша.16 А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си, като им казват:17 Свирихме ви, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не жалеехте.18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше, и казват: Има демон.19 Дойде Човешкият Син, който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.20 Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите чудеса, защото не се покаяха:21 Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.22 Но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас.23 И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще бъдеш свален! Защото, ако се бяха извършили в Содом чудесата, които се извършиха в теб, той и до днес би останал.24 Но казвам ви, че в съдния ден на содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на теб.25 В онова време Иисус заговори, като каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.26 Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.27 Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отец, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да го открие.28 Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.29 Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си.30 Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.

Matthew 12:1-19:2

1 По онова време, в една събота, Иисус минаваше през посевите, а учениците Му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат.2 А фарисеите, като видяха това, Му казаха: Виж, Твоите ученици вършат това, което не е позволено да се върши в събота!3 А Той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него;4 как влезе в Божия дом и яде присъствените хлябове, които не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците?5 Или, не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и не са виновни?6 Но казвам ви, че тук има нещо повече от храма.7 Но ако знаехте какво значи това: ?Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните.8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.9 И като замина оттам, дойде в синагогата им.10 Там имаше един човек с изсъхнала ръка; и за да обвинят Иисус, Го попитаха: Позволено ли е човек да изцелява в събота?11 И Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?12 А колко по-ценен е човекът от овцата! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.14 А фарисеите, като излязоха, се наговориха против Него как да Го погубят.15 Но Иисус, като разбра, се оттегли оттам; и голямо множество Го последва, и Той ги изцели всички.16 И им заръча да не разгласяват за Него,17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:18 ?Ето Моят Служител, когото избрах; Моят Възлюбен, в когото е благоволението на душата Ми. Ще положа Духа Си на Него, и Той ще възвести съд на народите.19 Няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласа Му по улиците.20 Смазана тръстика няма да пречупи и тлеещ фитил няма да угаси, докато изведе съда към победа.21 И в Неговото Име народите ще се надяват.“22 Тогава доведоха при Него един обладан от демон, сляп и ням; и го изцели, така че немият говореше и виждаше.23 И всичките множества се смаяха и говореха: Да не би Този да е Давидовият Син?24 А когато фарисеите чуха това, казаха: Този не изгонва демоните иначе, освен чрез началника на демоните, Веелзевул.25 А Иисус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено самЄ против себе си, запустява; и нито един град или дом, разделен сам против себе си, няма да устои.26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои неговото царство?27 При това, ако Аз изгонвам демоните чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват вашите синове? Затова те ще ви бъдат съдии.28 Но ако Аз изгонвам демоните чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло до вас.29 Или как може да влезе някой в къщата на силния и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? И тогава ще ограби къщата му.30 Който не е с Мен, той е против Мен; и който не събира с Мен, разпилява.31 Затова ви казвам: всеки грях и хула ще се прости на хората; но хулата против Духа няма да се прости.32 И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости, но ако някой говори против Светия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия.33 Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош; защото от плода се познава дървото.34 Рожби на усойница! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в съдния ден.37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.38 Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха и казаха: Учителю, искаме да видим знамение от Теб.39 А Той в отговор им каза: Зло и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона.40 Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.41 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.42 Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост; а ето, тук има повече от Соломон.43 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира.44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, я намира празна, пометена и украсена.45 Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това зло поколение.46 Когато Той още говореше на множествата, ето, майка Му и братята Му стояха навън и искаха да Му говорят.47 И някой Му каза: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.48 А Той в отговор рече на този, който Му каза това: Коя е майка Ми и кои са братята Ми?49 И като простря ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята Ми!50 Защото, който върши волята на Моя Отец, който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка.

Matthew 13:1-19:2

1 В същия ден Иисус излезе от къщата и седна край езерото.2 И при Него се събраха големи множества, така че Той влезе и седна в един кораб, а цялото множество стоеше на брега.3 И им говореше много с притчи, като казваше: Ето, сеячът излезе да сее;4 и като сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха.5 А други паднаха на каменистите места, където нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва,6 а като изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха.7 Други пък паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги задушиха.8 А други паднаха на добра земя; и дадоха плод – кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.9 Който има уши (да слуша), нека слуша.10 Тогава се приближиха Неговите ученици и Му казаха: Защо им говориш с притчи?11 А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.12 Защото, който има, на него ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.13 Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; слушат, а не чуват и не разбират.14 В тях се изпълнява пророчеството на Исая, което казва: ?С уши ще чуете, а никак няма да разберете; и с очи ще гледате, а никак няма да видите.15 Защото сърцето на този народ е надебеляло, и с ушите си тежко чуват, и очите си затвориха, да не би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и Аз да ги изцеля.“16 А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви – защото чуват.17 Защото, истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха; и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.18 И така, вие чуйте притчата за сеяча.19 При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му: той е посятото край пътя.20 А посятото на каменистите места е онзи, който чува словото и веднага с радост го приема;21 корен обаче няма в себе си, а е кратковременен; и когато настане скръб или гонение заради словото, начаса отпада.22 А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден.23 А посятото на добра земя е онзи, който чува словото и го разбира, който и дава плод и принася – кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.24 Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се уподобява на човек, който е посял добро семе на нивата си;25 но когато хората спяха, неприятелят му дойде и пося плевели между пшеницата, и си отиде.26 И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.27 А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Но тогава откъде са плевелите?28 Той им каза: Някой враждебен човек е направил това. А слугите му казаха: Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим?29 А той каза: Не искам; да не би като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и пшеницата.30 Оставете да растат и двете заедно до жетва. А във време на жетва ще кажа на жетварите: съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.31 Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на синапено зърно, което човек взе и го пося на нивата си;32 което наистина е по-малко от всичките семена, но когато порасне, е по-голямо от тревите и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клончетата му.33 Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато вкисна цялото.34 Всичко това Иисус каза на множеството с притчи, и без притчи не им говореше,35 за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва: ?Ще отворя устата Си в притчи; ще изкажа скритото още от създанието на света.“36 Тогава Той остави множеството и дойде вкъщи. И учениците Му се приближиха до Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.37 А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;38 нивата е светът; доброто семе са синовете на царството; а плевелите – синовете на лукавия;39 неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на света; а жетварите са ангелите.40 И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на света.41 Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всички съблазни и онези, които вършат беззаконие;42 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.43 Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши (да слуша), нека слуша.44 Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, го скрива и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.45 Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери,46 и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше, и го купи.47 Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събра риби от всякакъв вид;48 и като се напълни, я изтеглиха на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.49 Така ще бъде и при свършека на света: ангелите ще излязат и ще отлъчат злите измежду праведните,50 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.51 (И Иисус им каза:) Разбрахте ли всичко това? Те Му казаха: Да, (Господи).52 А Той им каза: Затова, всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо.53 Тогава Иисус, като свърши тези притчи, си замина оттам.54 И когато дойде в родния Си град, ги поучаваше в синагогата им, така че те се чудеха и казваха: Откъде е на Този тази мъдрост и тези чудеса?55 Не е ли Той син на дърводелеца? Майка Му не се ли казва Мария, а братята Му – Яков и Йосиф, Симон и Юда?56 И сестрите Му не са ли всички при нас? Откъде е тогава на Този всичко това?57 И се отвърнаха от Него. А Иисус им каза: Никой пророк не е без почит, освен в родния си град и в дома си.58 И не извърши там много чудеса поради неверието им.

Matthew 14:1-19:2

1 А в онова време четверовластникът Ирод чу слуха за Иисус2 и каза на слугите си: Това е Йоан Кръстител – той е възкръснал от мъртвите и затова тези сили действат чрез него.3 Защото Ирод беше хванал Йоан и го беше вързал и хвърлил в тъмница заради Иродиада, жената на брат си Филип;4 понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.5 И Ирод искаше да го убие, но се боеше от множеството, защото го считаха за пророк.6 А когато празнуваха рождения ден на Ирод, дъщерята на Иродиада танцува по средата и угоди на Ирод.7 Затова той с клетва й обеща да й даде каквото и да му поиска.8 А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тук, на блюдо, главата на Йоан Кръстител.9 Царят се наскърби, но заради клетвата си и заради седящите с него заповяда да й се даде;10 и прати да обезглавят Йоан в тъмницата.11 И донесоха главата му на блюдо и я дадоха на момичето, а то я занесе на майка си.12 А учениците му, като дойдоха, взеха тялото и го погребаха; после дойдоха и казаха на Иисус.13 Когато Иисус чу това, се оттегли оттам с кораб на едно уединено място настрана. А множествата, като чуха, Го последваха пеша от градовете.14 И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им.15 А като се свечери, учениците дойдоха при Него и казаха: Мястото е уединено и времето е вече напреднало; разпусни множествата да отидат по селата и да си купят храна.16 А Иисус им каза: Няма нужда да отиват – дайте им вие да ядат.17 А те Му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби.18 А Той каза: Донесете ги тук при Мен.19 Тогава, като заповяда на множествата да насядат на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, ги даде на учениците, а учениците – на хората.20 И всички ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – дванадесет пълни коша.21 А онези, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жените и децата.22 И начаса Иисус накара учениците да влязат в кораба и да отидат преди Него на другата страна, докато разпусне множествата.23 И като разпусна множествата, се изкачи на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.24 А корабът беше вече в средата на езерото, блъскан от вълните, защото вятърът беше насрещен.25 А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото.26 И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, се изплашиха, мислейки, че е призрак, и извикаха от страх.27 А Иисус веднага им проговори, като каза: Дерзайте! Аз съм; не се бойте.28 А Петър в отговор Му каза: Господи, ако си Ти, заповядай ми да дойда при Теб по водата.29 А Той каза: Ела. И Петър слезе от кораба и вървеше по водата, за да отиде при Иисус.30 Но като видя (силния) вятър, се уплаши и като потъваше, извика: Господи, спаси ме!31 И Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?32 И като влязоха в кораба, вятърът утихна.33 А онези, които бяха в кораба, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божи Син!34 И като преминаха езерото, дойдоха в Генисаретската земя.35 И когато тамошните мъже Го познаха, разпратиха по цялата онази околност и доведоха при Него всичките болни;36 и Го молеха да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, оздравяха.

Matthew 15:1-19:2

1 Тогава при Иисус дойдоха фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха:2 Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?3 А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?4 Защото Бог заповяда: ?Почитай баща си и майка си“; и: ?Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.“5 Но вие казвате: Който каже на баща си или майка си: Това моето, с което би могъл да си помогнеш, е подарено на Бога, –6 той да не дава на баща си (или майка си). Така, заради вашето предание, вие осуетихте Божията заповед.7 Лицемери! Добре е пророкувал Исая за вас, като е казал:8 ?Този народ (се приближава при Мен с устата си и) Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен.9 Но напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.“10 И като повика множеството, им каза: Слушайте и разбирайте!11 Не това, което влиза в устата, осквернява човека; а това, което излиза от устата, то осквернява човека.12 Тогава учениците се приближиха и Му казаха: Знаеш ли, че фарисеите се възмутиха, като чуха това слово?13 А Той в отговор каза: Всяко растение, което не е насадил Моят небесен Отец, ще се изкорени.14 Оставете ги, те са слепи водачи на слепци; а ако слепец води слепеца, и двамата ще паднат в ямата.15 Петър в отговор Му каза: Обясни ни тази притча!16 А Той каза: И вие ли още не проумявате?17 Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава през корема и се изхожда навън?18 А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.19 Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.20 Тези са нещата, които оскверняват човека; а да яде с неизмити ръце, това не го осквернява.21 И като излезе оттам, Иисус се оттегли в областта на Тир и Сидон.22 И ето, една ханаанка излезе от онези места и извика, като казваше: Смили се за мен, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е лошо обсебена от демон.23 Но Той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като казаха: Отпрати я, защото вика след нас.24 А Той в отговор каза: Аз не съм изпратен при други, освен при загубените овце от израилевия дом.25 А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи, помогни ми!26 Той в отговор каза: Не е хубаво да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата.27 А тя каза: Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им!28 Тогава Иисус в отговор й каза: О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде, както искаш. И от онзи час дъщеря й оздравя.29 И като замина оттам, Иисус дойде при Галилейското езеро и се качи на хълма, и седеше там.30 И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред краката Му, и Той ги изцели.31 А множеството се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.32 А Иисус повика учениците Си и каза: Жал Ми е за множеството, защото три дни вече останаха с Мен и нямат какво да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им прималее по пътя.33 Учениците Му казаха: Откъде в тази пустош толкова хляб, че да нахраним такова голямо множество?34 Иисус им каза: Колко хляба имате? А те казаха: Седем, и малко рибки.35 Тогава заповяда на множествата да насядат на земята.36 И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи, и даде на учениците, а учениците – на множествата.37 И ядоха всички и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – седем пълни кошници.38 А онези, които ядоха, бяха четири хиляди мъже, освен жени и деца.39 И като разпусна множествата, влезе в кораба и дойде в областта на Магадан.

Matthew 16:1-19:2

1 Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Иисус и за да Го изпитат, поискаха от Него да им покаже знамение от небето.2 А Той в отговор им каза: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;3 а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да прецените лицето на небето, а знаменията на времената не можете!4 Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.5 А учениците, като минаха на другата страна, забравиха да вземат хляб.6 И Иисус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садукеите!7 А те разискваха помежду си, като говореха: Това е, защото не сме взели хляб.8 Иисус, като разбра това, каза: Маловерци, защо разисквате помежду си, че нямате хляб?9 Още ли не разбирате и не си ли спомняте петте хляба на петте хиляди души и колко коша събрахте;10 нито седемте хляба на четирите хиляди души и колко кошници събрахте?11 Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?12 Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебния квас, а от учението на фарисеите и садукеите.13 А Иисус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, като им каза: Какво казват хората, кой е Човешкият Син?14 А те казаха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък – Илия; а други – Еремия или един от пророците.15 А Той им каза: А вие какво казвате, кой съм Аз?16 Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог.17 Иисус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а Моят Отец, който е на небесата.18 А и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградя Своята църква; и портите на ада няма да й надделеят.19 Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.20 Тогава заръча на учениците да не казват на никого, че Той е Христос.21 Оттогава Иисус започна да показва на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.22 Тогава Петър Го взе настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да е милостив към Теб, Господи; това никак няма да стане с Теб!23 А Той се обърна и каза на Петър: Махни се и иди зад Мен, Сатана! Ти си Ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.24 Тогава Иисус каза на учениците Си: Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме следва.25 Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен, ще го намери.26 Понеже, какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?27 Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще отплати на всекиго според делата му.28 Истина ви казвам: има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идещ в царството Си.

Matthew 17:1-19:2

1 И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петър, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина.2 И се преобрази пред тях: лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.3 И ето, явиха им се Мойсей и Илия, които разговаряха с Него.4 И Петър заговори и каза на Иисус: Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия.5 А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих; Него слушайте!6 И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се уплашиха.7 А Иисус се приближи до тях, допря се до тях и каза: Станете, не се бойте.8 И те, като повдигнаха очи, не видяха никого освен Иисус сам.9 И като слизаха от планината, Иисус им заповяда, като каза: Не съобщавайте на никого за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите!10 Учениците Му Го попитаха, като казаха: Защо тогава казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде?11 А Той в отговор каза: Наистина Илия идва и ще възстанови всичко.12 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, а постъпиха с него, както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.13 Тогава учениците разбраха, че им говореше за Йоан Кръстител.14 И когато дойдоха при множеството, до Него се приближи един човек, който коленичи пред Него и каза:15 Господи, смили се над сина ми, защото е обладан от демон и страда лошо; понеже често пада в огъня и често във водата.16 И го доведох при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят.17 Иисус в отговор каза: О, роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го тук при Мен!18 И Иисус го смъмри и демонът излезе от него; и момчето оздравя в същия час.19 Тогава учениците дойдоха при Иисус насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там! -- и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.21 (А този род не излиза освен с молитва и пост.)22 И когато седяха в Галилея, Иисус им каза: Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце;23 и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те много се наскърбиха.24 А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми се приближиха до Петър и казаха: Вашият Учител не плаща ли двете драхми?25 Той каза: Плаща. И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и му каза: Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог – от своите ли синове, или от чужденците?26 А когато Петър каза: От чужденците, Иисус му каза: Като е така, своите им са свободни.27 Но за да не ги подведем към грях, иди на езерото, хвърли въдица и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й, ще намериш един статир; вземи го и им го дай за Мен и за теб.

Matthew 18:1-19:2

1 В същото време учениците дойдоха при Иисус и казаха: Кой е най-голям в небесното царство?2 А Иисус повика едно детенце, постави го сред тях и каза:3 Истина ви казвам: ако не се обърнете и не станете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.4 И така, който смири себе си като това детенце, той е най-голям в небесното царство.5 И който приеме едно такова детенце в Мое Име, Мен приема.6 А който съблазни един от тези малките, които вярват в Мен, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбочини.7 Горко на света поради съблазните, защото съблазните трябва да дойдат; но горко на онзи човек, чрез когото идва съблазънта!8 Ако те съблазнява ръката ти или кракът ти, отсечи го и го хвърли от себе си: по-добре е за теб да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън.9 И ако те съблазнява окото ти, извади го и го хвърли от себе си: по-добре е за теб да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.10 Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, който е на небесата.11 (Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.)12 Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?13 И като я намери, истина ви казвам: той се радва за нея повече, отколкото за деветдесет и деветте незаблудили се.14 Също така не е по волята на Отца ви, който е на небесата, да загине нито един от тези малките.15 И ако съгреши брат ти, иди, покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си.16 Но ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяко нещо.17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата, а ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.18 Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде от Моя Отец, който е на небесата.20 Защото, където двама или трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях.21 Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли?22 Иисус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.23 Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.24 И когато започна да ги преглежда, докараха при Него един, който му дължеше десет хиляди таланта.25 Но понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко, което имаше, и да се плати дългът.26 Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Имай търпение към мен и ще ти платя всичко!27 И господарят на този слуга, понеже го жалеше, го пусна и му прости заема.28 Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто динария; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш!29 Затова съслужителят му падна и му се молеше, като каза: Имай търпение към мен, и ще ти платя!30 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, докато изплати дълга.31 А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало.32 Тогава господарят му го повика и му каза: Зли слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли.33 Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб?34 И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите, докато изплати целия дълг.35 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си.

Matthew 19:1-2

1 Когато Иисус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в областта на Юдея отвъд Йордан.2 И големи множества Го следваха и Той ги изцели там.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.