Bible verses about "vulnerability" | Bulgarian

Matthew 18:21-22

21 Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли?22 Иисус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.

1 Corinthians 15:33

33 Не се мамете. Лошите другари покваряват добрите нрави.

Genesis 3:1-24

1 А змията беше най-хитра от всички полски животни, които ГОСПОД Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината?2 Жената каза на змията: От плода на дърветата в градината можем да ядем,3 но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: Да не ядете от него и да не се докоснете до него, за да не умрете.4 А змията каза на жената: Никак няма да умрете!5 Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога — да познавате доброто и злото.6 И жената видя, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, и взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, и той също яде.7 Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа и си направиха препаски.8 И при вятъра на деня чуха гласа на ГОСПОДА Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на ГОСПОДА Бога между дърветата на градината.9 И ГОСПОД Бог повика човека и му каза: Къде си?10 А той каза: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол, и се скрих.11 А Бог му каза: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?12 И човекът каза: Жената, която Ти си ми дал с мен, тя ми даде от дървото и ядох.13 И ГОСПОД Бог каза на жената: Какво е това, което си сторила? А жената каза: Змията ме подмами и ядох.14 И ГОСПОД Бог каза на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски животни! По корема си ще се влечеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си!15 Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.16 На жената каза: Ще преумножа скръбта ти в бременността, с болки ще раждаш деца; и към мъжа ти ще бъде желанието ти, и той ще те владее!17 А на човека каза: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него! — проклета да бъде земята поради теб; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си;18 тръни и бодили ще ти ражда, и ще ядеш полската трева.19 С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш.20 И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи.21 И ГОСПОД Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече.22 И ГОСПОД Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото. И сега, да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно!23 Затова ГОСПОД Бог го изгони от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет.24 И изгони човека; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.

Proverbs 14:30

30 Спокойно сърце е живот за тялото, а завистта е гнилост за костите.

2 Corinthians 4:7

7 Но ние имаме това съкровище в съдове от пръст, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас.

Philippians 2:5-10

5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.9 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества

Galatians 6:2

2 Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.

John 13:34-35

34 Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

Luke 6:27-36

27 Но на вас, които слушате, казвам: Любете неприятелите си; правете добро на тези, които ви мразят;28 благославяйте тези, които ви кълнат; молете се за тези, които ви нанасят вреда.29 На този, който те удари по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.30 Дай на всеки, който ти поиска; и не искай обратно своето от този, който ти го отнема.31 И както желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях.32 Понеже, ако любите само онези, които любят вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците любят онези, които тях любят.33 И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.34 И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.35 Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.36 И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

James 5:16

16 И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.

2 Corinthians 6:11-13

11 О, коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири.12 На вас не ви е тясно в нас, а ви е тясно в сърцата ви.13 Също така за отплата – говоря като на деца – разширете и вие сърцата си.

2 Corinthians 12:9-10

9 и Той ми каза: Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ. И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.10 Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в страхове заради Христос; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.

James 1:1-27

1 Яков, слуга на Бога и на Господ Иисус Христос, до дванадесетте пръснати племена: Поздрав!2 Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения,3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.4 А твърдостта нека има съвършено дело, за да бъдете съвършени и завършени, без никакъв недостатък.5 Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,8 защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.9 Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали в своето възвишаване,10 а богатият – в смиряването си, защото ще прецъфти като цвета на тревата.11 Защото слънцето изгря със зноя си, тревата изсъхна, цветът й окапа и красотата на изгледа й загина; така и богатият ще повехне в пътищата си.12 Блажен онзи човек, който издържа изкушение; защото, като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят.13 Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава.14 А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст;15 и тогава, когато страстта зачене, ражда грях; а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.16 Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя,17 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.18 От Собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.19 И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;20 защото човешкият гняв не върши Божията правда.21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.23 Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,24 понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.26 Ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това – да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.