Bible verses about "shame" | Bulgarian

Genesis 3:10

10 А той каза: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол, и се скрих.

Psalms 3:3

3 Но Ти, ГОСПОДИ, си щит около мен, моя слава и който възвишаваш главата ми.

Psalms 25:1-22

1 (По слав. 24) Псалм на Давид.Към Теб, ГОСПОДИ, възвисявам душата си. 2 Боже мой, на Теб се уповавам — да не се посрамя, да не тържествуват враговете ми над мен!3 Наистина, всички, които чакат Теб, няма да се посрамят; ще се посрамят онези, които без причина постъпват предателски.4 Изяви ми пътищата Си, ГОСПОДИ, научи ме на пътеките Си.5 Води ме в истината Си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми; Теб чакам цял ден.6 Помни, ГОСПОДИ, милосърдията Си и милостите Си, защото са от века.7 Не помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; помни ме според милостта Си и заради добрината Си, ГОСПОДИ!8 Добър и праведен е ГОСПОД, затова наставлява грешниците в пътя.9 Води кротките в правда и учи кротките на пътя Си.10 Всичките пътеки на ГОСПОДА са милост и истина за онези, които пазят завета Му и свидетелствата Му.11 Заради Името Си, ГОСПОДИ, прости беззаконието ми, защото е голямо.12 Кой е човекът, който се бои от ГОСПОДА? Него Той ще настави в пътя, който да избере.13 Душата му ще живее в добро и потомството му ще наследи земята.14 Довереният съвет на ГОСПОДА е за онези, които Му се боят, и заветът Му ще им се обяви.15 Очите ми са винаги към ГОСПОДА, защото Той ще извади краката ми от мрежата.16 Обърни се към мен и смили се за мен, защото съм самотен и утнетен.17 Скърбите на сърцето ми се умножиха, извади ме от притесненията ми.18 Погледни на угнетението ми и трудността ми и прости всичките ми грехове.19 Погледни на враговете ми, защото са много и ме мразят с жестока омраза.20 Запази душата ми и ме спаси — да не се посрамя, защото на Теб се уповавам.21 Непорочност и правота нека ме пазят, защото чакам Теб.22 Боже, избави Израил от всичките му беди!

Zephaniah 3:19

19 Ето, Аз ще се разправя с всичките ти угнетители; и ще спася куцащата и ще прибера изгонената; и ще ги направя за слава и име във всички страни, където бяха за срам.

Mark 8:38

38 Защото, ако се срамува някой заради Мен и заради Моите думи в този прелюбодеен и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със светите ангели.

Luke 9:26

26 Защото, ако се срамува някой от Мен и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата Си и в славата на Отца и на светите ангели.

Romans 8:1

1 И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Иисус.

Psalms 31:17

17 ГОСПОДИ, да не се посрамя, защото Теб призовах! Нека се посрамят безбожните, нека онемеят в Шеол!

1 Corinthians 10:13

13 Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

Psalms 34:4-5

4 Потърсих ГОСПОДА и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави.5 Погледнаха към Него и засияха, и лицата им не се посрамиха.

Romans 10:11

11 Защото Писанието казва: ?Никой, който вярва в Него, няма да се посрами.“

1 John 1:9

9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Hebrews 12:2

2 като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.

Isaiah 61:7

7 Вместо срама си ще получите двойно и вместо позора си ще ликуват в своя дял. Затова в земята си ще притежават двойно, ще имат вечна радост.

Isaiah 50:7

7 Понеже Господ БОГ ще ми помогне, затова не съм опозорен, затова направих лицето си като кремък и зная, че няма да бъда посрамен.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.