Bible verses about "serving others" | Bulgarian

Proverbs 11:25

25 Благотворителната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен.

Proverbs 19:17

17 Който оказва милост на сиромаха, заема на ГОСПОДА и Той ще му отплати за благодеянието.

Matthew 5:16

16 Също така нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.

Mark 9:35

35 И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.

Matthew 25:35-40

35 защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме?38 И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме?39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?40 А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.

Matthew 23:11

11 А по-големият между вас нека ви бъде служител.

Mark 10:45

45 Защото и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Luke 6:38

38 давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Philippians 2:1-11

1 И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.9 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.

Matthew 20:28

28 също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Mark 10:44-45

44 и който иска да бъде пръв между вас, нека бъде слуга на всичките.45 Защото и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

John 13:12-14

12 А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.

Galatians 5:13-14

13 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: ?Да любиш ближния си както себе си.“

1 Peter 4:10-11

10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.11 Ако говори някой, нека говори като Божии думи; ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Иисус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.

Acts 20:35

35 С всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да подкрепяте слабите и да помните думите на Господ Иисус – как Той е казал: Даването е по-блажено от вземането.

1 Peter 4:10

10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.