Bible verses about "revelation" | Bulgarian

Exodus 6:1-3

1 А ГОСПОД каза на Мойсей: Сега ще видиш какво ще направя на фараона, защото под действие на силна ръка ще ги пусне и под действие на силна ръка ще ги изпъди от земята си.2 Бог говори още на Мойсей, като му каза: Аз съм ГОСПОД.3 Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков като Бог Всемогъщият, но не им бях познат с Името Си ГОСПОД.

Matthew 6:10

10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!

Ephesians 1:17-19

17 така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия,18 като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите19 и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила.

Exodus 20:1-26

1 Тогава Бог изговори всички тези думи, като каза:2 Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството.3 Да нямаш други богове освен Мен!4 Да не си правиш кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята;5 да не им се покланяш, нито да им служиш, защото Аз, ГОСПОД, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,6 а оказвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме любят и спазват Моите заповеди.7 Да не изговаряш напразно Името на ГОСПОДА, своя Бог, защото ГОСПОД няма да остави ненаказан онзи, който изговаря напразно Името Му.8 Помни съботния ден, за да го освещаваш.9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си работи,10 а седмият ден е събота на ГОСПОДА, твоя Бог. Да не вършиш в него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът ти, който е вътре в портите ти;11 защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова ГОСПОД благослови съботния ден и го освети.12 Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.13 Не убивай.14 Не прелюбодействай.15 Не кради.16 Не свидетелствай лъжливо против ближния си.17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти.18 И целият народ гледаше гърмовете, пламъците, гласа на тръбата и димящата планина; и като видяха, хората се разтрепериха и застанаха надалеч.19 И казаха на Мойсей: Ти ни говори и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем!20 Но Мойсей каза на народа: Не се бойте. Бог дойде, за да ви изпита и за да бъде страхът от Него пред лицето ви, за да не съгрешавате.21 Така народът стоеше надалеч. А Мойсей се приближи до мрака, където беше Бог.22 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Така да кажеш на израилевите синове: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето.23 Да не си правите нищо покрай Мен; сребърни богове и златни богове да не си правите.24 От пръст да Ми издигаш олтар и да жертваш на него всеизгарянията си и примирителните си жертви, овцете си и говедата си. На всяко място, където ще правя да се помни Името Ми, ще идвам при теб и ще те благославям.25 Но ако Ми издигнеш каменен олтар, да не го съзидаш от дялани камъни, защото, ако вдигнеш на него сечиво, ще го оскверниш.26 И да не се качваш на олтара Ми по стъпала, за да не се открие голотата ти на него.

1 Thessalonians 4:16-18

16 Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат;17 после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.18 И така, насърчавайте се един друг с тези думи.

Revelation 1:8

8 Аз съм Алфа и Омега, (Началото и Краят) – казва Господ Бог, който е и който е бил, и който идва, Всемогъщият.

John 14:6

6 Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.

Hebrews 1:1

1 Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците,

Revelation 13:1-18

1 И видях звяр, който излизаше от морето и имаше седем глави и десет рога; и на роговете му – десет корони; и на главите му – богохулни имена.2 И звярът, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му – като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт.3 И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя се удивляваше след звяра;4 и се поклониха на змея, защото даде власт на звяра; и се поклониха и на звяра, като казваха: Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?5 И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца.6 И той отвори устата си за хули против Бога, за да хули Неговото Име и Неговата скиния, и онези, които живеят на небето.7 И му се даде да воюва против светиите и да ги победи; и му се даде власт над всяко племе и народ, и език, и нация.8 И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото Агне от създаването на света.9 Ако някой има ухо, нека слуша.10 Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите.11 И видях друг звяр, който излизаше от земята. И той имаше два рога, като агнешки, и говореше като змей.12 Той упражняваше цялата власт на първия звяр пред него и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.13 И вършеше големи знамения, дотам че направи и огън да слиза от небето на земята пред хората.14 И мамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя.15 И му се даде да даде дишане на образа на звяра, така че образът на звяра дори да проговори и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра.16 И принуждаваше всички – малки и големи, богати и бедни, свободни и роби – да им се сложи белег на дясната ръка или на челата им,17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи белега, името на звяра или числото на неговото име.18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Matthew 16:17

17 Иисус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а Моят Отец, който е на небесата.

Matthew 5:8

8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Revelation 1:1-20

1 Откровението на Иисус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което скоро трябва да стане, и изпрати и го извести чрез ангела Си на Своя слуга Йоан,2 който засвидетелства Божието слово и свидетелството на Иисус Христос, и всичко, което е видял.3 Блажен този, който чете, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.4 Йоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, който е и който е бил, и който идва, и от седемте Духове, които са пред Неговия престол,5 и от Иисус Христос, верния Свидетел, Първородния на мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си,6 и който ни е направил царство и свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство за вечни векове! Амин.7 Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще заридаят заради Него. Да, амин.8 Аз съм Алфа и Омега, (Началото и Краят) – казва Господ Бог, който е и който е бил, и който идва, Всемогъщият.9 Аз, Йоан, ваш брат и участник заедно с вас в скръбта и в царството, и в търпението, които са в Иисус (Христос), бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и свидетелството на Иисус (Христос).10 В Господния Ден бях в Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба,11 който казваше: Това, което виждаш, напиши на книга и го изпрати до седемте църкви: до Ефес и до Смирна, и до Пергам, и до Тиатир, и до Сардис, и до Филаделфия, и до Лаодикия.12 И се обърнах да видя гласа, който ми говореше. И като се обърнах, видях седем златни светилника13 и по средата на седемте светилника – Един, като Човешкия Син, облечен с дълга до петите дреха и препасан със златен пояс около гърдите.14 А главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като огнен пламък,15 и краката Му – като лъскав бронз, нажежен в пещ, а гласът Му – като звук от много води.16 И в дясната Си ръка имаше седем звезди, и от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.17 И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи дясната Си ръка върху мен и каза: Не се бой, Аз съм Първият и Последният, и Живият;18 и бях мъртъв, и ето, живея за вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.19 Напиши това, което си видял, и това, което е, и това, което ще бъде след това.20 Тайната на седемте звезди, които видя в дясната Ми ръка, и на седемте златни светилника: седемте звезди са ангелите на седемте църкви, а седемте светилника са седемте църкви.

Revelation 19:6-8

6 И чух нещо като глас от огромно множество, като глас от много води и като глас от силни гръмове, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари!7 Нека се радваме и се веселим и нека Му отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила.8 И на нея се даде да се облече в блестящ и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите.

Revelation 10:1-11

1 И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове.2 И в ръката си държеше отворена книжка. И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята3 и извика със силен глас, както реве лъв. И когато извика, седемте гърма проговориха със своите гласове.4 И след като седемте гърма проговориха, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гърма, и не го пиши.5 И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето6 и се закле в Този, който живее за вечни векове, който е създал небето и това, което е в него; земята и това, което е на нея; и морето и това, което е в него, че няма вече да има бавене,7 но че в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците.8 И гласът, който чух от небето, пак заговори с мен и каза: Иди, вземи отворената книжка, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята.9 И аз отидох при ангела и му казах да ми даде книжката. И той ми каза: Вземи и я изяж; и в корема ти ще стане горчиво, но в устата ти ще бъде сладка като мед.10 И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи.11 Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.