Bible verses about "hypocrisy" | Bulgarian

Matthew 7:15

15 Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

Luke 12:2

2 Няма нищо скрито, което няма да се открие, и тайно, което няма да се узнае.

2 Timothy 3:5

5 имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му; и от такива се отвръщай.

Titus 1:16

16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си Го отричат, като са отвратителни и непокорни, и негодни за никакво добро дело.

1 John 2:9

9 Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.

James 2:14-26

14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси?15 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна16 и някой от вас им каже: Идете си с мир, стоплете се и се нахранете! — а не им дадете потребното за тялото, каква полза?17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.18 Но някой ще каже: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела!19 Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш — и демоните вярват и треперят.20 Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вярата без дела е мъртва?21 Авраам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника?22 Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и че чрез делата вярата стана съвършена.23 И се изпълни писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда“, и беше наречен „Божи приятел“.24 Виждате, че човек се оправдава чрез дела, а не само чрез вяра.25 Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати по друг път?26 Защото, както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

1 John 2:4

4 Който казва: Познах Го, а заповедите Му не пази, е лъжец и истината не е в него.

Matthew 15:7-9

7 Лицемери! Добре е пророкувал Исая за вас, като е казал:8 ?Този народ (се приближава при Мен с устата си и) Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен.9 Но напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.“

Romans 2:3

3 И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд, като вършиш и ти същото?

Matthew 7:1-5

1 Не съдете, за да не бъдете съдени.2 Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.3 И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око?4 Или как ще кажеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в твоето око?5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.

Matthew 7:5

5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.

Matthew 6:1

1 Внимавайте да не вършите правдата си пред хората, за да ви виждат; иначе нямате награда при вашия Отец, който е на небесата.

James 1:26

26 Ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.

1 John 4:20

20 Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото, който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.