Bible verses about "hitting" | Bulgarian

Exodus 23:10-11

10 Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете й,11 а на седмата да я оставиш да си почива необработена, за да се хранят сиромасите между народа ти от самораслото, а полските животни да ядат оставеното от тях. Същото да правиш и с лозето си и с маслините си.

Matthew 5:38

38 Чули сте, че е било казано: ?Око за око, зъб за зъб.“

Jude 1:7

7 както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън.

Leviticus 25:1-55

1 И ГОСПОД говори на Мойсей на Синайската планина и каза:2 Говори на израилевите синове и им кажи: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази събота за ГОСПОДА.3 Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;4 а седмата година да бъде събота за почивка на земята, събота на ГОСПОДА; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.5 Да не жънеш и саморасла жетва и да не обираш гроздето от нерязано лозе; да бъде година за почивка на земята.6 Произведеното през тази събота на земята ще ви бъде за храна — на теб, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който пребивава при теб,7 на добитъка ти и на животните, които са в земята ти, цялото й произведение ще бъде за храна.8 И да си изброиш седем съботни години, седем пъти по седем години, така че дните на седемте съботни години да ти станат четиридесет и девет години.9 И тогава, на десетия ден от седмия месец, да направиш да се затръби с тръба; в деня на умилостивението да направите да се затръби с тръба по цялата ви земя.10 И да осветите петдесетата година и да провъзгласите освобождение по цялата земя, на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей и ще се върнете всеки в притежанието си, и ще се върнете всеки при рода си.11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, да не жънете самораслото и да не берете нерязаното лозе,12 защото това е юбилей — да ви бъде свят; да се храните от полето, с произведеното от него.13 В тази юбилейна година да се върнете всеки в притежанието си.14 И ако продадеш нещо на ближния си или купиш нещо от ближния си, да не се онеправдавате един друг.15 Според броя на годините след юбилея да купуваш от ближния си и според броя на годините на събиране на плодовете да ти продава.16 Колкото повече са годините, които остават, ще повишиш цената му и колкото по-малко са годините, които остават, ще понижиш цената му; защото той ти продава според броя на събиранията на плодовете.17 Да не се онеправдавате един друг. Да се боиш от своя Бог, защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.18 И така, да държите наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги вършите, за да живеете безопасно в земята.19 Земята ще дава плодовете си и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно в нея.20 И ако кажете: Какво ще ядем в седмата година, като ето, не сеем и не събираме плодовете си? —21 тогава ще заповядам така да се благослови за вас шестата година, че да роди плод за три години.22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година. Докато се съберат нейните плодове, ще ядете старите запаси.23 Земята да не се продава завинаги, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришълци при Мен.24 Затова в цялата земя, която притежавате, позволявайте обратно откупване на земята.25 Ако брат ти обеднее и продаде нещо от притежанието си, да дойде изкупителят му, най-близкият му сродник, и да откупи онова, което брат му е продал.26 Но ако човек няма изкупител, но ръката му достигне и сам намери с какво да го откупи,27 тогава да сметне годините от продажбата му и да върне излишъка на онзи, на когото го е продал, и нека се върне в притежанието си.28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне в притежанието си.29 Ако някой продаде къща за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една цяла година от продажбата й; в разстояние на една цяла година той ще има право да я откупи.30 Но ако не се откупи до изтичането на една цяла година, тогава къщата, която е в ограден град, да се потвърди завинаги на купувача си във всичките му поколения — на юбилей да не се освобождава.31 А къщите в неоградените села да се считат както полетата на земята — те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.32 Но що се отнася до градовете на левитите, до къщите в градовете на тяхното притежание, левитите могат винаги да ги откупуват.33 И ако някой откупи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града на неговото притежание да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилевите синове.34 А полето на землището на градовете им да не се продава, защото им е вечно притежание.35 Ако брат ти обеднее и видиш, че ръката му трепери при теб, да му помогнеш, както и на чужденеца и пришълеца, за да живее при теб.36 Да не му вземеш лихва или печалба и да се боиш от своя Бог, за да живее брат ти при теб.37 Да не му дадеш парите си с лихва и да не му дадеш храната си за печалба.38 Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който ви изведох от египетската земя, за да ви дам ханаанската земя и да бъда ваш Бог.39 Ако брат ти при теб обеднее и ти се продаде, да не го натовариш с робска работа.40 Той да бъде като наемник или пришълец при теб; нека ти работи до юбилейната година.41 Тогава да си излезе от теб, той и децата му с него, и да се върне при племето си, и да се върне в притежанието на бащите си.42 Защото те са Мои слуги, които изведох от египетската земя — да не бъдат продавани като роби.43 Да не господаруваш жестоко над него; да се боиш от своя Бог.44 А колкото за роба и робинята, които ще имаш от народите, които са около вас, от тях можете да купувате роб и робиня.45 Също и от децата на пришълците, които живеят като чужденци между вас, от тях да купувате и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви — те могат да ви бъдат притежание;46 и можете да ги оставяте в наследство на децата си и те да ги наследяват след вас като притежание. Те могат да ви бъдат роби завинаги. А над братята си, израилевите синове, да не господарувате жестоко един над друг.47 Ако чужденецът или пришълецът, който живее при теб, се замогне, а брат ти при него обеднее и се продаде на чужденеца или на пришълеца при теб, или на когото и да било от рода на чужденеца,48 след като се продаде, той може да се откупи. Един от братята му може да го откупи;49 или чичо му, или чичовият му син може да го откупи, или някой кръвен роднина от рода му може да го откупи, или ако на него му стига ръка, може сам да се откупи.50 Тогава да сметне с купувача си от годината, когато му се е продал, до юбилейната година, и цената, за която се е продал, да бъде съответно на броя на годините; според времето на наемник да бъде при него.51 Ако остават още много години, съответно на тях да върне за откупуването си от парите, с които е бил купен.52 А ако остават малко години до юбилейната година, да му пресметне и съответно на годините да върне за откупуването си.53 Като наемник от година на година да бъде при него; той да не господарува жестоко над него пред теб.54 Но ако не се откупи така, тогава да си излезе в юбилейната година, той и децата му с него,55 защото израилевите синове са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох от египетската земя. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

Proverbs 10:1

1 Притчите на Соломон: Мъдър син радва баща си, а глупав син е тъга за майка си.

Deuteronomy 22:6-7

6 Ако някое птиче гнездо се случи пред теб на пътя ти, на някое дърво или на земята, с пиленца или яйца и майката седи на пиленцата или на яйцата, да не вземеш майката заедно с пиленцата;7 непременно да пуснеш майката, а пиленцата можеш да вземеш за себе си, за да ти бъде добре и да продължиш дните си.

John 18:1-40

1 Като каза това, Иисус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.2 А Юда, който Го предаде, знаеше това място; защото Иисус често се събираше там с учениците Си.3 И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.4 А Иисус, като знаеше всичко, което щеше да дойде върху Него, излезе и им каза: Кого търсите?5 Отговориха Му: Иисус Назарянина. Иисус им каза: Аз съм. А с тях стоеше и Юда, който Го предаваше.6 И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.7 Пак ги попита: Кого търсите? А те казаха: Иисус Назарянина.8 Иисус отговори: Казах ви, че съм Аз. И така, ако търсите Мен, оставете тези да си отидат;9 за да се изпълни думата, казана от Него: От тези, които Ми даде, не изгубих нито един.10 А Симон Петър, като имаше меч, го измъкна, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. Името на слугата беше Малх.11 Тогава Иисус каза на Петър: Сложй меча в ножницата. Чашата, която Ми даде Отец, да не я ли пия?12 И така, дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Иисус и Го вързаха.13 И Го заведоха първо при Анна, защото той беше тъст на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година.14 А Каяфа беше онзи, който беше дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да загине за народа.15 А Симон Петър и един друг ученик следваха Иисус; и този ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Иисус в двора на първосвещеника.16 А Петър стоеше вън до вратата; и другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с вратарката, и въведе Петър.17 Тогава слугинята-вратарка каза на Петър: Не си ли и ти от учениците на този Човек? Той каза: Не съм.18 А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха и се грееха. И Петър стоеше с тях и се грееше.19 А първосвещеникът попита Иисус за учениците Му и за учението Му.20 Иисус му отговори: Аз говорих открито на света. Винаги поучавах в синагогите и в храма, където юдеите винаги се събират, и нищо не съм говорил скришно.21 Защо питаш Мен? Питай онези, които са Ме слушали какво съм им говорил; ето, те знаят какво съм казал.22 Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Иисус и каза: Така ли отговаряш на първосвещеника?23 Иисус му отговори: Ако съм говорил зло, покажи злото; а ако е добро, защо Ме удряш?24 Тогава Анна Го изпрати вързан при първосвещеника Каяфа.25 А Симон Петър стоеше и се грееше. И му казаха: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече, като каза: Не съм.26 Един от слугите на първосвещеника, роднина на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: Не те ли видях аз в градината с Него?27 И Петър пак се отрече; и начаса пропя петел.28 Тогава поведоха Иисус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но те самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, за да могат да ядат пасхата.29 Тогава Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате този Човек?30 В отговор му казаха: Ако Той не беше злодей, ние нямаше да ти Го предадем.31 А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не ни е позволено да убиваме никого;32 за да се изпълни думата, която каза Иисус, като предсказваше с каква смърт щеше да умре.33 Тогава Пилат пак влезе в преторията, повика Иисус и Му каза: Ти ли си юдейският Цар?34 Иисус му отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти казали за Мен?35 Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мен. Какво си направил?36 Иисус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.37 Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти Цар ли си? Иисус отговори: Ти казваш, че Аз съм Цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.38 Пилат Му каза: Що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им каза: Аз не намирам никаква вина в Него.39 Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. Желаете ли да ви пусна юдейския Цар?40 Тогава те всички пак закрещяха, казвайки: Не Този, а Варава. А Варава беше разбойник.

1 John 4:8

8 Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов.

Exodus 21:15

15 Който удари баща си или майка си, непременно да се умъртви.

Romans 12:19

19 Възлюбени, не си отмъщавайте, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: ?На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.