Bible verses about "gods judgement" | Bulgarian

Psalms 32:1-11

1 (По слав. 31) Псалм на Давид. Маскил. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит! 2 Блажен човекът, на когото ГОСПОД не счита беззаконие, и в чийто дух няма измама.3 Когато мълчах, се разложиха костите ми от стенанието ми цял ден.4 Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мен, жизнените ми сокове се обърнаха на лятна суша. (Села.)5 Изявих Ти греха си и вината си не скрих. Казах: Ще изповядам престъпленията си на ГОСПОДА. И Ти прости вината на греха ми. (Села.)6 Затова нека Ти се моли всеки праведен на време, когато можеш да бъдеш намерен. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него.7 Ти си ми убежище, Ти ме пазиш от беда, с песни на спасение ме обкръжаваш. (Села.)8 Аз ще те наставя и ще те науча за пътя, по който трябва да вървиш, ще те съветвам, над теб ще бъде окото Ми.9 Не бъдете като кон или като муле, без разум, чиито челюсти трябва да се държат с оглавник и юзда, иначе не се приближават към теб.10 Много ще бъдат мъките на безбожния, а който се уповава на ГОСПОДА, милост ще го обкръжи.11 Радвайте се в ГОСПОДА и се веселете, вие праведни, и ликувайте, всички вие с право сърце!

Psalms 9:8

8 и Той ще съди света в справедливост, ще отсъди право за народите.

Psalms 1:1-6

1 Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.4 С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява.5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни — в събранието на праведните.6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.

Isaiah 53:1-12

1 Кой е повярвал на известието ни? И на кого се е открила мишцата ГОСПОДНА?2 Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепие, че да погледнем на Него, нито изглед, че да Го харесаме —3 презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал. И като някой, от когото отвръщат лице, беше презрян и не Го счетохме за нищо.4 А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен.5 Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.6 Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път — и ГОСПОД направи да Го постигне беззаконието на всички ни.7 Той беше мъчен, но се унижи и не отвори устата Си. Като агне, водено на клане, и като овца, която пред стригачите си не издава глас, и Той не отвори устата Си.8 От утеснение и от съд беше грабнат. А рода Му кой ще обясни? Защото беше отсечен отсред земята на живите; заради престъплението на Моя народ беше поразен.9 И гробът Му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта Си; защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата Му.10 Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.11 Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.12 Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка — затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.

Ezekiel 9:1-11

1 И извика в ушите ми със силен глас и каза: Приближете се, палачи на града, всеки с оръжието си за изтребление в ръка!2 И ето, шестима мъже идваха по пътя от горната порта, която е обърната на север, всеки с оръжието си за разрушение в ръка, и сред тях имаше един мъж, облечен в лен, с писарска мастилница на кръста си. И влязоха и застанаха при бронзовия олтар.3 И славата на Израилевия Бог се издигна от херувимите, над които беше, към прага на дома. И Той извика към облечения в лен мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница.4 И ГОСПОД му каза: Мини през града, през Ерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат заради всичките гнусотии, които стават сред него.5 А на другите чух да казва: Минете след него през града и поразявайте; окото ви да не пощади и да не пожалите!6 Старци, младежи и девици, деца и жени — убивайте до изтребване! Но не се доближавайте до никого от тези, върху които е белегът. И започнете от светилището Ми. И те започнаха от старейшините, които бяха пред дома.7 И им каза: Осквернете дома и напълнете дворовете с убити. Излезте! И те излязоха и поразяваха в града.8 А когато те поразяваха и аз останах, паднах на лицето си и виках, и казах: О, Господи БОЖЕ! Ще изтребиш ли целия остатък на Израил, като изливаш гнева Си върху Ерусалим?9 А Той ми каза: Беззаконието на израилевия и юдовия дом е твърде голямо и земята е пълна с кръв, и градът — пълен с извращения, защото казват: ГОСПОД е изоставил земята и ГОСПОД не вижда.10 Затова и Аз, окото Ми няма да пощади няма да пожаля. Ще въздам пътя им върху главите им.11 И ето, облеченият в лен мъж, който имаше на кръста си мастилницата, донесе отговор и каза: Направих, както Ти ми заповяда.

John 3:16

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.

John 8:24

24 По тази причина ви казах, че ще умрете в греховете си, защото, ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греховете си.

Romans 5:1-21

1 И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос,2 чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим, и се хвалим с надеждата за Божията слава.3 И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,4 а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,5 а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден.6 Понеже, когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за безбожните.7 Защото едва ли някой ще умре даже за праведен човек; макар че може би някой би дръзнал да умре за добрия.8 Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.9 Затова много повече сега, като сме оправдани чрез Неговата кръв, ще се спасим от гняв чрез Него.10 Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!11 И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Иисус Христос, чрез когото получихме сега това примирение.12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха – смъртта, и така смъртта премина във всичките хора, понеже всички съгрешиха;13 защото грехът беше в света и преди закона, но когато няма закон, грях не се счита;14 въпреки това смъртта царува от Адам до Мойсей дори над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия.15 Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото, ако поради прегрешението на един измряха мнозина, то много повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Иисус Христос, се изля изобилно за мнозина.16 И дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един; защото съдът доведе от едно престъпление до осъждане, а дарът доведе от много прегрешения до оправдание.17 Защото, ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара на правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Иисус Христос.18 И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот.19 Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Един ще станат праведни мнозината.20 А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта;21 така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правда за вечен живот чрез Иисус Христос, нашия Господ.

Matthew 12:36-37

36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в съдния ден.37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

John 3:17

17 Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.

1 John 2:1-29

1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Застъпник при Отца – Иисус Христос Праведния.2 Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.3 И по това знаем, че сме Го познали, ако пазим заповедите Му.4 Който казва: Познах Го, а заповедите Му не пази, е лъжец и истината не е в него.5 Но който пази словото Му, Божията любов в него наистина е съвършена. По това знаем, че сме в Него.6 Който казва, че стои в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.7 Възлюбени, не ви пиша нова заповед, а стара заповед, която сте имали от началото. Старата заповед е словото, което сте чули.8 Но все пак, нова заповед ви пиша – това, което е истинно и в Него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.9 Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.10 Който люби брат си, стои в светлината и в него няма повод за грях.11 А който мрази брат си, той е в тъмнината и ходи в тъмнината, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.12 Пиша на вас, дечица, защото вашите греховете са простени заради Неговото Име.13 Пиша на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте Отца.14 Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.15 Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.16 Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.17 И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.18 Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото, ако бяха от нас, щяха да останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.20 А вие имате помазанието от Светия и знаете всичко.21 Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.22 Кой е лъжецът, ако не този, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихристът, който отрича Отца и Сина.23 Всеки, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.24 Колкото до вас, нека онова, което сте чули отначало, да стои във вас. Ако онова, което сте чули отначало, стои във вас, то и вие ще стоите в Сина и в Отца.25 И това е обещанието, което Той ни даде – вечният живот.26 Писах ви това заради тези, които ви подмамват.27 А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, стои във вас и нямате нужда да ви учи някой; но както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и вие стойте в Него, както ви е научило.28 И така, дечица, стойте в Него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да не се посрамим пред Него при Неговото пришествие.29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.

Revelation 20:11-15

11 И видях един голям бял престол и Седящия на него, от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях.12 Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и се разгънаха едни книги; и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според написаното в книгите – според делата си.13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени – всеки според делата си.14 И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.15 И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро.

Romans 14:12

12 И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога.

Hebrews 9:27

27 И както на хората е определено веднъж да умрат, а след това – съд,

John 3:18

18 Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в Името на Единородния Божи Син.

1 Peter 4:17

17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие?

Romans 2:1-5

1 Затова ти си без извинение, о, човече, който и да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.2 А знаем, че Божият съд е според истината върху тези, които вършат такива работи.3 И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд, като вършиш и ти същото?4 Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?5 Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие справедливият съд на Бога,

2 Corinthians 5:10

10 Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки според това, което е правил в тялото – било добро, или зло.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.