Bible verses about "feet" | Bulgarian

Psalms 91:11-13

11 защото ще заповяда на ангелите Си за теб — да те пазят във всичките ти пътища.12 На ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.13 Ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия.

Psalms 139:1-24

1 (По слав. 138) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, Ти си ме изследвал и познал. 2 Ти знаеш сядането ми и ставането ми, разбираш мислите ми отдалеч.3 Издирваш ходенето ми и лягането ми и с всичките ми пътища си запознат.4 Защото още няма дума на езика ми, а ето, ГОСПОДИ, Ти я знаеш цяла.5 Ти си ме оградил отпред и отзад и си положил върху мен ръката Си.6 Това знание е пречудно за мен, високо е, не мога да го стигна.7 Къде да отида от Духа Ти? Или къде да избягам от присъствието Ти?8 Ако се изкача на небето, Ти си там; ако си постеля в Шеол, ето Те и там!9 Ако взема крилете на зората, ако се заселя в най-отдалечените краища на морето,10 дори и там ще ме води ръката Ти и ще ме държи десницата Ти!11 Ако кажа: Нека ме покрие тъмнината и нощ да бъде светлината около мен —12 дори тъмнината пред Теб не тъмнее, нощта светла е като деня, за Теб е тъмнината като светлината.13 Защото Ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми.14 Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това.15 Костите ми не бяха скрити от Теб, когато бях направен в тайно и изкусно изработен в дълбините на земята.16 Очите Ти видяха необразуваното ми вещество и в книгата Ти бяха записани всичките — дните, които се образуваха, когато ни един от тях не беше.17 Колко скъпоценни са за мен мислите Ти, Боже! Колко огромен е броят им!18 Ако искам да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам се и още съм с Теб.19 О, да би убил безбожните, Боже! Отдалечете се от мен, кръвожадни мъже!20 Защото те говорят против Теб безбожно и враговете Ти вземат Името Ти напразно.21 Да не мразя ли, ГОСПОДИ, онези, които мразят Теб? Да не се ли отвращавам от онези, които се надигат против Теб?22 Мразя ги с крайна омраза, станаха ми врагове.23 Изследвай ме, Боже, и познай сърцето ми; изпитай ме и познай мислите ми.24 И виж дали има в мен оскърбителен път и води ме във вечния път!

Ruth 3:4

4 И когато си легне, забележи мястото, където си ляга, и иди, повдигни завивката откъм краката му, и легни; а той ще ти каже какво трябва да направиш.

Psalms 18:36

36 Ти разшири стъпките ми под мен и краката ми не се подхлъзнаха.

Psalms 40:2

2 Изведе ме от рова на погибелта, от тинята и от калта; на скала постави краката ми и стъпките ми утвърди.

Ezekiel 1:7

7 Краката им бяха прави крака и стъпалото на краката им беше като стъпалото на крак на теле. И искряха, както изглежда полиран бронз.

Luke 7:36-8:3

36 Тогава един от фарисеите Го покани да яде с Него. И Той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата.37 И ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро.38 И като застана отзад при краката Му и плачеше, започна да облива краката Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, и целуваше краката Му, и ги мажеше с мирото.39 А когато фарисеят, който Го беше поканил, видя това, каза в себе си: Този човек, ако беше пророк, щеше да познае коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.40 А Иисус в отговор му каза: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече: Учителю, кажи.41 Един заемодавец имаше двама длъжника. Единият му дължеше петстотин динария, а другият – петдесет.42 И понеже нямаха да му платят, той прости и на двамата. И така, кой от тях ще го възлюби повече?43 В отговор Симон каза: Мисля, че онзи, на когото е простил повече. А Той каза: Правилно отсъди.44 И като се обърна към жената, каза на Симон: Виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти не даде вода за краката Ми, а тя със сълзи обля краката Ми и ги изтри с косата си.45 Ти целувка не Ми даде, а тя не е престанала да целува краката Ми, откакто съм влязъл.46 Ти с масло не помаза главата Ми, а тя с миро помаза краката Ми.47 Затова ти казвам: прощават й се многото грехове; защото тя възлюби много; а на когото малко се прощава, той малко люби.48 И й каза: Прощават ти се греховете.49 А тези, които седяха с Него на трапезата, започнаха да казват помежду си: Кой е Този, който и греховете прощава?50 Тогава Той каза на жената: Твоята вяра те спаси. Иди си с мир.

Luke 8:1-3

1 Скоро след това Иисус ходеше по градове и села да проповядва и да благовестява Божието царство. А с Него бяха дванадесетте ученици2 и някои жени, които бяха изцелени от зли духове и болести: Мария, наречена Магдалена, от която бяха излезли седем демона;3 Йоана, жената на Иродовия настойник Хуза; Сусана и много други, които Му служеха с имота си.

Ephesians 6:15

15 и с краката си обути с готовност за проповядване на благовестието на мира.

Psalms 18:33

33 Прави краката ми като на елените и ме поставя на височините ми.

Psalms 1:1-6

1 Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.4 С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява.5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни — в събранието на праведните.6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.

Luke 10:39

39 Тя имаше сестра на име Мария, която седна при краката на Иисус и слушаше словото Му.

John 13:4-14

4 стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса.5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.6 И така, дойде при Симон Петър. Той Му каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?7 Иисус в отговор му каза: Това, което Аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това.8 Петър Му каза: Ти никога няма да умиеш моите крака! Иисус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мен.9 Симон Петър Му каза: Господи, не само краката ми, а и ръцете и главата!10 Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.12 А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.

2 Samuel 22:32-35

32 Защото кой е Бог освен ГОСПОД? И кой е канара освен нашия Бог?33 Бог е силната ми крепост и води съвършено пътя ми.34 Прави краката ми като на елените и ме поставя на височините ми.35 Учи ръцете ми да воюват и ръцете ми опъват бронзов лък.

Hebrews 12:13

13 и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, а да се изцели.

Isaiah 52:7

7 Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сион: Твоят Бог царува!

Psalms 119:105

105 Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.