Bible verses about "evolution" | Bulgarian

Genesis 1:26

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

Psalms 139:13-14

13 Защото Ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми.14 Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това.

Proverbs 21:30

30 Няма мъдрост и няма разум, и няма съвет срещу ГОСПОДА.

John 1:1-51

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.2 То в начало беше у Бога.3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.4 В Него беше живот и животът беше светлината на хората.5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.8 Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;9 това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;13 които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.15 Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен.16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;17 защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос.18 Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.19 И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Ерусалим, за да го попитат: Ти кой си?20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос.21 И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не.22 На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си?23 Той каза: Аз съм ?глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.24 А изпратените бяха от фарисеите.25 И го попитаха, като му казаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?26 В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода, но сред вас стои Един, когото вие не познавате.27 Той е, който идва след мен, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.28 Това стана във Витания, от другата страна на Йордан, където Йоан кръщаваше.29 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света!30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди мен.31 И аз не Го познавах; но затова дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.32 И Йоан свидетелства, казвайки: Видях Духа да слиза като гълъб от небето и да остава върху Него.33 И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух.34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.35 На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.36 И като съгледа Иисус, когато минаваше, каза: Ето Божият Агнец!37 И двамата ученици го чуха да говори така и последваха Иисус.38 И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви – което се превежда: Учителю – къде живееш?39 Каза им: Елате и ще видите. И така, те дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетият час.40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос.42 И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък.43 На другия ден Иисус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме.44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.46 А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж.47 Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.48 Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Иисус в отговор му каза: Преди да те повика Филип, те видях, като беше под смокинята.49 Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!50 Иисус в отговор му каза: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш.51 И му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

2 Peter 3:3-6

3 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват:4 Къде е обещаното Му пришествие? Защото, откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието.5 Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от началото е имало небеса и земя, сплотена от водата и сред водата,6 но пак посредством нея тогавашният свят, потопен от водата, загина.

2 Peter 3:8

8 Но това да не бъде скрито от вас, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден.

Romans 1:20-27

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.21 Защото познаха Бога, но нито Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се извратиха в своите мъдрувания и безумното им сърце се помрачи.22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,23 и размениха славата на нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на пълзящи гадини.24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –25 те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.27 Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.

Genesis 1:21

21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.

Isaiah 44:24-25

24 Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти и който те е образувал от утробата: Аз съм ГОСПОД, който върша всичко, който сам разпрострях небесата и разстлах земята сам;25 който осуетявам знаменията на лъжците и правя да обезумеят врачовете, който връщам мъдреците назад и обръщам знанието им в глупост;

Colossians 2:8

8 Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос.

Hebrews 11:1-3

1 А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.2 Защото заради нея старовременните получаваха свидетелство.3 С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.

Colossians 1:16-17

16 защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;17 и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.

Genesis 2:7

7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

John 1:3

3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.