Bible verses about "ephod" | Bulgarian

Exodus 29:1-46

1 Ето какво да извършиш над тях, за да ги осветиш да Ми свещенодействат. Вземи един юнец и два овена без недостатък,2 и безквасен хляб, безквасни пити месени с маслинено масло и безквасни кори намазани с маслинено масло; от чисто пшеничено брашно да ги направиш.3 Да ги сложиш всички в един кош и да ги принесеш в коша с юнеца и двата овена.4 Тогава да приведеш Аарон и синовете му при вратата на шатъра за срещане и да ги измиеш с вода.5 После да вземеш одеждите и да облечеш Аарон с хитона, с мантията на ефода, с ефода и с нагръдника, и да го опашеш с препаската на ефода,6 и да сложиш митрата на главата му, и на митрата да сложиш светия венец.7 После да вземеш маслото за помазване и да го излееш на главата му, и така да го помажеш.8 После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони,9 и да ги опашеш с пояси -- Аарон и синовете му -- и да им сложиш тюрбани. И свещенството ще бъде тяхно по вечна наредба. Така да посветиш Аарон и синовете му.10 После да приведеш юнеца пред шатъра за срещане и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на юнеца,11 и да заколиш юнеца пред ГОСПОДА, при вратата на шатъра за срещане.12 После да вземеш от кръвта на юнеца с пръста си и да сложиш от нея на роговете на олтара и да излееш цялата кръв в подножието на олтара.13 И да вземеш цялата тлъстина, която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека с тлъстината около тях, и да ги изгориш на олтара.14 А месото на юнеца заедно с кожата му и изпражненията му да изгориш в огън вън от стана; това е жертва за грях.15 И вземи единия овен и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена.16 И да заколиш овена, да вземеш кръвта му и с нея да поръсиш олтара от всички страни.17 И да разсечеш овена на частите му, да измиеш вътрешностите му и краката му и да ги сложиш върху частите му и главата му.18 И да изгориш целия овен на олтара; това е всеизгаряне на ГОСПОДА, благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА.19 И вземи другия овен и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена.20 И да заколиш овена, да вземеш от кръвта му и да сложиш от нея на края на дясното ухо на Аарон и на края на дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка, и на палеца на десния им крак; и с кръвта да поръсиш олтара от всички страни.21 И да вземеш от кръвта, която е на олтара, и от маслото за помазване, и с тях да поръсиш Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него. Така ще се осветят той и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него.22 После да вземеш тлъстината на овена, опашката и тлъстината, която покрива вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината, която е около тях, и дясното бедро -- защото е овен на посвещение --23 и един хляб, една пита хляб, месен с маслинено масло, и една кора от коша на безквасните хлябове, които са пред ГОСПОДА.24 Всички тези да сложиш на ръцете на Аарон и на ръцете на синовете му, и да ги подвижиш за движим принос пред ГОСПОДА.25 После да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на олтара над всеизгарянето, за благоухание на умилостивение пред ГОСПОДА; това е жертва чрез огън на ГОСПОДА.26 И да вземеш гърдите на овена на посвещението, който е за Аарон, и да ги подвижиш за движим принос пред ГОСПОДА. И това да бъде твой дял.27 И да осветиш гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос, който е бил подвижен и който е бил издигнат от овена на посвещението, от онзи, който е за Аарон, и от онзи, който е за синовете му.28 И това ще бъде право на Аарон и на синовете му от израилевите синове по вечна наредба, защото е възвишаем принос; и ще бъде възвишаем принос от израилевите синове от примирителните им жертви, техният възвишаем принос на ГОСПОДА.29 И светите одежди на Аарон да бъдат за синовете му след него, за да бъдат помазвани в тях и освещавани в тях.30 Седем дни да се облича с тях онзи свещеник от синовете му, който е вместо него, който ще влиза в шатъра за срещане, за да служи в светилището.31 Тогава да вземеш овена на посвещението и да свариш месото му на свято място.32 И Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша, при вратата на шатъра за срещане;33 да ядат онези приноси, с които се е извършило умилостивение за тяхното посвещаване и освещаване; но чужденец да не яде от тях, защото са свети.34 И ако остане до сутринта нещо от месото на посвещаването или от хляба, тогава да изгориш останалото в огън; да не се яде, защото е свято.35 И така да направиш на Аарон и на синовете му според всичко, което ти заповядах. Седем дни да ги посвещаваш.36 И всеки ден да принасяш по един юнец за умилостивение за грях и да очистваш олтара, като правиш умилостивение за него, и да го помажеш, за да го осветиш.37 Седем дни да правиш умилостивение за олтара и да го освещаваш. И олтарът ще бъде пресвят; всичко, което се докосва до олтара, ще бъде свято.38 А ето какво да принасяш на олтара: всеки ден по две едногодишни агнета -- винаги.39 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер;40 и с едното агне -- една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток маслинено масло, и четвърт ин вино за възлияние.41 А другото агне да принасяш привечер, с принос като сутрешния, и с възлиянието му да го принесш, за благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА.42 Това да бъде постоянно всеизгаряне в поколенията ви, при входа на шатъра за срещане пред ГОСПОДА, където ще се срещам с вас, да говоря там с теб.43 Там ще се срещам с израилевите синове и това място ще се освещава със славата Ми.44 Ще осветя шатъра за срещане и олтара, ще осветя и Аарон и синовете му, за да Ми свещенодействат.45 И ще обитавам между израилевите синове и ще им бъда Бог.46 И те ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, техният Бог, който ги изведох от египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм ГОСПОД, техният Бог.

2 Samuel 6:14

14 И Давид танцуваше пред ГОСПОДА с всичка сила; и Давид беше препасан с ленен ефод.

Exodus 39:1-43

1 И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището и направиха светите одежди за Аарон, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.2 Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.3 И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка.4 Направиха му презрамки, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края,5 и препаската на ефода над него от същата материя и според неговата изработка, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.6 Изработиха ониксови камъни, закрепени в златни гнезда, и изрязаха на тях имената на синовете на Израил, както се изрязва печат.7 И ги сложи на презрамките на ефода като камъни за спомен на израилевите синове, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.8 Направи нагръдника според изработката на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.9 Той беше четвъртит. Направиха нагръдника двоен, една педя дълъг и една педя широк, и двоен.10 И закрепиха на него четири реда камъни: ред сард, топаз и смарагд беше първият ред;11 вторият ред: антракс, сапфир и адамант,12 третият ред: лигирий, ахат, аметист;13 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис. Те бяха закрепени в златни гнезда на местата си.14 И камъните бяха според имената на синовете на Израил -- бяха дванадесет според имената им. И на тях беше изрязано, като на печат, според името на всеки, за дванадесетте племена.15 И на нагръдника направиха вити верижки, плетена изработка от чисто злато.16 Направиха и две златни гнездица и две златни халки и закрепиха двете халки на двата края на нагръдника.17 И закрепиха двете плетени златни верижки за двете халки на краищата на нагръдника.18 А другите два края на двете плетени верижки закрепиха за двете гнезда и ги закрепиха на презрамките на ефода от външната му страна.19 И направиха още две златни халки, които закрепиха на двата края на нагръдника, на страната му, която е към ефода, отвътре.20 И направиха още две златни халки, които закрепиха на двете презрамки на ефода отдолу, на предната му страна, при съединението, над препаската на ефода.21 И вързаха нагръдника с халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над препаската на ефода и за да не се отделя нагръдникът от ефода, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.22 Направи мантията на ефода, тъкана изработка цялата от синьо.23 И в средата на мантията имаше отвор, като отвора на броня, с обшивка около отвора, за да не се съдира.24 По полите на мантията направиха нарове от синьо, мораво, червено и препреден висон.25 И направиха звънци от чисто злато и сложиха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете --26 звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.27 Направиха хитоните за Аарон и за синовете му от висон, тъкана изработка,28 и митрата от висон, великолепните тюрбани от висон, ленените гащи от препреден висон,29 пояса от препреден висон, синьо, мораво и червено, везана изработка, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.30 Направиха плочицата на светия венец от чисто злато и написаха на нея писмо, както се изрязва печат: Свят на ГОСПОДА.31 И й сложиха син ширит, за да я привързват отгоре на митрата, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.32 Така се завърши цялата работа на скинията на шатъра за срещане и израилевите синове направиха всичко. Както ГОСПОД заповяда на Мойсей, така направиха.33 И донесоха скинията на Мойсей: шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, гредите му и стълбовете му, и подложките му,34 покривалото от червенобоядисани овнешки кожи и покривалото от язовски кожи, и закриващата завеса,35 ковчега на свидетелството и прътовете му, и умилостивилището,36 масата, всичките й принадлежности и присъствените хлябове,37 светилника от чисто злато, светилата му -- светилата, които трябва да се нареждат, всичките му принадлежности и маслото за осветлението,38 златния олтар, маслото за помазване и благоуханния тамян, и завесата за входа на шатъра,39 бронзовия олтар и бронзовата му решетка, прътовете му и всичките му принадлежности, умивалника и подложката му,40 завесите за двора, стълбовете му и подложките му, завесата за входа на двора, въжетата му и коловете му, и всичките принадлежности за служене в скинията, в шатъра за срещане,41 служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.42 Според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей, така израилевите синове извършиха цялата работа.43 И Мойсей видя цялата работа, и ето, бяха я извършили. Както заповяда ГОСПОД, така я бяха извършили. И Мойсей ги благослови.

1 Samuel 23:9

9 Когато Давид научи, че Саул крои зло против него, каза на свещеника Авиатар: Донеси тук ефода.

Exodus 28:1-43

1 А ти вземи при себе си брат си Аарон и синовете му с него измежду израилевите синове, за да Ми свещенодействат -- Аарон и синовете на Аарон: Надав и Авуид, Елеазар и Итамар.2 И да направиш свети одежди на брат си Аарон, за слава и великолепие.3 И кажи на всички, които имат мъдро сърце, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарон, за да го посветиш, за да Ми свещенодейства.4 Ето одеждите, които да направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс. Свети одежди да направят на брат ти Аарон и на синовете му, за да Ми свещенодействат.5 И да вземат злато, синьо, мораво, червено и препреден висон6 и да направят ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, изкусна изработка.7 На двата му края да има две презрамки, които да се връзват, за да се свързва.8 И препаската на ефода, която ще е върху него, да бъде част от него, според направата му, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.9 Да вземеш и два ониксови камъка и да изрежеш на тях имената на синовете на Израил,10 шест от имената им на единия камък, и шестте останали имена на другия камък, по реда на раждането им.11 С изкуството на каменорезец, както се изрязва печат, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израил и да ги вложиш в златни гнезда.12 И да сложиш тези два камъка на презрамките на ефода, камъни за спомен на израилевите синове; и Аарон да носи имената им на двете си рамена за спомен пред ГОСПОДА.13 И да направиш златни гнезда;14 и две верижки от чисто злато: вити, плетена изработка да ги направиш и да закрепиш плетените верижки в гнездата им.15 Да направиш съдийския нагръдник изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш.16 Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк.17 И да закрепиш на него вложени камъни, четири реда камъни: ред сард, топаз и смарагд да е първият ред,18 вторият ред: антракс, сапфир и диамант;19 третият ред: лигирий, ахат и аметист;20 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис. Да бъдат закрепени в златните си гнезда.21 Камъните да бъдат дванадесет, според имената на синовете на Израил, според техните имена, както се изрязва печат. Да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му.22 И на нагръдника да направиш вити верижки, плетена изработка от чисто злато.23 И да направиш на нагръдника две златни халки и да закрепиш двете халки за двата края на нагръдника.24 После да закрепиш двете плетени златни верижки за двете халки в краищата на нагръдника.25 А другите два края на двете плетени верижки да закрепиш за двете гнезда и да ги закрепиш на презрамките на ефода от външната му страна.26 Да направиш още две златни халки, които да закрепиш на двата края на нагръдника, на страната му, която е към ефода, отвътре.27 Да направиш и още две златни халки, които да закрепиш на двете презрамки на ефода отдолу, на предната му страна, при съединението, над препаската на ефода.28 И да връзват нагръдника с халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над препаската на ефода и за да не се отделя нагръдникът от ефода.29 И Аарон, когато влиза в святото място, да носи винаги имената на синовете на Израил върху съдийския нагръдник на сърцето си, за спомен пред ГОСПОДА.30 В съдийския нагръдник да положиш и Урим и Тумим и да бъдат на сърцето на Аарон, когато влиза пред ГОСПОДА, и Аарон да носи винаги съда на израилевите синове на сърцето си пред ГОСПОДА.31 Да направиш мантията на ефода цялата от синьо.32 В средата на върха й да има отвор и да има тъкана обшивка около отвора си, какъвто е отворът на бронята, за да не се съдира.33 И по полите й да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо по полите й, и златни звънци наоколо помежду им:34 златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията.35 И Аарон да я носи, когато служи, и звънтенето й да се чува, когато влиза в святото място пред ГОСПОДА и когато излиза, за да не умре.36 Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш, както се изрязва печат: Свят на ГОСПОДА.37 Да я сложиш на син ширит, за да бъде на митрата; на предната страна на митрата да бъде.38 Така да бъде на челото на Аарон и Аарон ще отнема беззаконието на светите неща, които израилевите синове ще посвещават във всичките си свети приноси. Тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приятни пред ГОСПОДА.39 И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш пояс, везана изработка.40 А за синовете на Аарон да направиш хитони и да им направиш пояси, и да им направиш тюрбани, за слава и великолепие.41 С тези одежди да облечеш брат си Аарон и синовете му с него и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат.42 Да им направиш и ленени гащи, които да покриват голотата на тялото им; нека стигат от кръста до бедрата им.43 И нека Аарон и синовете му ги носят, когато влизат в шатъра за срещане или когато пристъпват при олтара, за да служат в святото място, да не би да си навлекат грях и да умрат. Това да е вечна наредба за него и за потомството му след него.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.