Bible verses about "conformity" | Bulgarian

Psalms 1:1-119:176

1 Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.4 С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява.5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни — в събранието на праведните.6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.

Psalms 2:1-119:176

1 Защо се разяряват езичниците и народите замислят суета?2 Земните царе застават и управниците се съветват заедно против ГОСПОДА и против Неговия Помазаник,3 и казват: Нека разкъсаме връзките Им и въжетата Им нека отхвърлим от себе си!4 Този, който седи в небесата, ще се смее, Господ ще им се подиграе.5 Тогава ще им говори в гнева Си и ще ги ужаси в яростта Си.6 Ще каже: Я Аз помазах Своя Цар на Сион, светия Си хълм!7 Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.8 Поискай от Мен и Аз ще Ти дам за наследство народите, и за притежание — земните краища.9 Ще ги управляваш с желязна тояга, ще ги строшиш като грънчарски съд.10 Затова сега, вразумете се, царе, поучете се, земни съдии.11 Слугувайте на ГОСПОДА със страх и радвайте се с трепет.12 Целувайте Сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне Неговият гняв. Блажени всички, които се уповават на Него.

Psalms 3:1-119:176

1 Псалм на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. ГОСПОДИ, колко се умножиха притеснителите ми! Мнозина се надигат против мен.2 Мнозина казват за душата ми: Няма за него спасение в Бога. (Села.)3 Но Ти, ГОСПОДИ, си щит около мен, моя слава и който възвишаваш главата ми.4 Викнах към ГОСПОДА с гласа си и Той ме послуша от светия Си хълм. (Села.)5 Легнах и спах, събудих се, защото ГОСПОД ме поддържа.6 Няма да се уплаша от многохиляден народ, който се е опълчил против мен отвсякъде.7 Стани, ГОСПОДИ! Спаси ме, Боже мой, защото Ти си поразил в челюстта всичките ми врагове, строшил си зъбите на безбожните.8 От ГОСПОДА е спасението, благословението Ти — върху Твоя народ. (Села.)

Psalms 4:1-119:176

1 За първия певец. На струнни инструменти. Псалм на Давид. Послушай ме, когато викам, Боже на правдата ми! В притеснение Ти ми даде простор — смили се за мен и чуй молитвата ми!2 Човешки синове, докога ще обръщате славата ми в безчестие? Докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села.)3 Но знайте, че ГОСПОД си е отделил преподобния Си! ГОСПОД ще чуе, когато викам към Него.4 Треперете и не съгрешавайте, размишлявайте в сърцето си на леглото си и мълчете! (Села.)5 Принасяйте жертви на правда и се уповавайте на ГОСПОДА!6 Мнозина казват: Кой ще ни покаже добро? Издигни над нас светлината на лицето Си, ГОСПОДИ!7 Сложил си в сърцето ми радост, повече от тяхната, когато им се умножава житото и виното.8 В мир и ще легна, и ще спя, защото само Ти, ГОСПОДИ, ме правиш да живея в безопасност.

Psalms 5:1-119:176

1 За първия певец. На флейти. Псалм на Давид. Послушай думите ми, ГОСПОДИ, обърни внимание на стона ми!2 Вслушай се в гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой, защото на Теб се моля.3 ГОСПОДИ, в зори ще чуеш гласа ми, в зори ще заставам пред Теб и ще чакам.4 Защото Ти не си Бог, който се радва на безбожието, никой зъл не живее със Теб.5 Горделивите няма да устоят пред очите Ти, Ти мразиш всички, които вършат грях.6 Ще погубиш онези, които говорят лъжа. ГОСПОД се гнуси от човек кръвожаден и измамен.7 Аз обаче с Твоята изобилна милост ще вляза в дома Ти, със страхопочитание към Теб ще се поклоня към светия Ти храм.8 ГОСПОДИ, води ме в правдата Си заради враговете ми, изравни пред мене Своя път.9 Защото нищо сигурно няма в устата им, сърцето им е лукавство, гроб отворен е гърлото им, с езика си ласкаят.10 Осъди ги, Боже! Нека паднат заради кроежите си! Изхвърли ги заради множеството на престъпленията им, защото са се разбунтували против Теб.11 Но нека се радват всички, които се уповават на Теб, нека пеят от радост до века, защото Ти ги закриляш, и нека ликуват в Теб онези, които обичат Твоето Име.12 Защото праведния ще благословиш Ти, ГОСПОДИ, ще го обградиш с благоволение като със щит.

Psalms 6:1-119:176

1 За първия певец. На струнни инструменти. На шеминит. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, не ме обвинявай в гнева Си и не ме наказвай в яростта Си!2 Смили се за мен, ГОСПОДИ, защото съм немощен; изцели ме, ГОСПОДИ, защото костите ми са смутени.3 Душата ми е много ужасена, но Ти, ГОСПОДИ — докога?4 Върни се, ГОСПОДИ, избави душата ми, спаси ме заради Своята милост!5 Защото в смъртта няма възпоменание за Теб, кой ще Те слави в Шеол?6 Уморих се от стенанието си, всяка нощ обливам леглото си, със сълзите си измокрям постелката си.7 Окото ми повехна от скръб, остаря заради всичките ми врагове.8 Махнете се от мен, всички вие, които вършите беззаконие, защото ГОСПОД е чул гласа на плача ми.9 ГОСПОД е чул молбата ми, ГОСПОД ще приеме молитвата ми.10 Да се посрамят и много да се ужасят всичките ми врагове, да се върнат назад, да се посрамят внезапно!

Psalms 7:1-119:176

1 Шигайон на Давид, който той изпя на ГОСПОДА поради думите на вениаминеца Хус. ГОСПОДИ, Боже мой, на Теб се уповавам: спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави,2 да не би да грабне като лъв душата ми, да я разкъса и да няма избавител!3 ГОСПОДИ, Боже мой, ако съм сторил това, ако има в ръцете ми беззаконие,4 ако съм въздал зло на онзи, който е бил в мир с мен, или съм ограбил онзи, който без причина ме е притеснявал,5 нека врагът преследва душата ми и я стигне, нека стъпче в земята живота ми и свали славата ми във пръстта. (Села.)6 Стани, ГОСПОДИ, в гнева Си! Надигни се срещу яростта на враговете ми, заради мен се събуди — Ти съд си заповядал!7 И нека Те обиколи множеството на народите, и Ти се върни над тях нависоко.8 ГОСПОД съди народите. Съди ме, ГОСПОДИ, според правдата ми и според чистотата ми във мен.9 Нека свърши злината на безбожните, а праведния утвърди, Ти, Боже праведни, който изпитваш сърцата и вътрешностите!10 Моят щит е у Бога, който спасява правите по сърце.11 Бог е праведен съдия и Бог, който се гневи всеки ден.12 Ако безбожният не се обърне — Той меча Си наостри, огъна Своя лък и го приготви.13 Приготвил е за него и смъртоносни оръжия, прави стрелите Си огнени.14 Ето, безбожният е в мъки да роди грях, зачева зло и ражда лъжа.15 Изкопал е ров и го е направил дълбок, и е паднал в ямата, която е направил.16 Злото му ще се върне на главата му и насилието му ще слезе върху темето му.17 Аз ще хваля ГОСПОДА според правдата Му и ще възпявам Името на ГОСПОДА, Всевишния.

Psalms 8:1-119:176

1 За първия певец. По Гитит. Псалм на Давид. Господи, БОЖЕ наш, колко е величествено Името Ти по цялата земя — Ти, който си положил славата Си над небесата!2 От устата на деца и кърмачета си приготвил хвала заради противниците Си, за да накараш врага и отмъстителя да замълчи.3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:4 Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш?5 А Ти си го направил малко по-долен от ангели, със слава и великолепие си го увенчал.6 Направил си го владетел над делата на ръцете Си, положил си всичко под краката му:7 всичките овце и говеда, също и полските животни,8 небесните птици и морските риби — всичко, което минава по морските пътеки.9 Господи, БОЖЕ наш, колко е величествено Името Ти по цялата земя!

Psalms 9:1-119:176

1 За първия певец. По музиката на Мут Лабен. Псалм на Давид. Ще Те славословя, ГОСПОДИ, от все сърце, ще разказвам за всичките Твои чудни дела.2 Ще се радвам и ликувам в Теб, ще възпявам Името Ти, Всевишни,3 когато враговете ми се върнат назад, паднат и погинат пред Твоето присъствие.4 Защото Ти защити правото ми и делото ми, Ти си седнал на престола и съдиш справедливо.5 Порицал си народите, погубил си безбожния, името им изличил си за вечни векове.6 Врагът е унищожен, в развалини навеки; и унищожил си градове и споменът за тях загина.7 Но ГОСПОД седи на Своя трон до века, приготвил е престола Си за съд,8 и Той ще съди света в справедливост, ще отсъди право за народите.9 И ГОСПОД ще бъде прибежище на угнетените, прибежище във времена на скръб.10 Които познават Твоето Име, ще се уповават на Теб, защото Ти, ГОСПОДИ, не си изоставил тези, които Те търсят.11 Пейте псалми на ГОСПОДА, който обитава в Сион, възвестете делата Му между народите!12 Защото Той търси сметка за кръв, помни загиналите, викЁ на страдащите не забравя.13 Смили се над мен, ГОСПОДИ! Виж скръбта ми, причинена от онези, които ме мразят, Ти, който ме повдигаш от портите на смъртта,14 за да разкажа за всички Твои хваления в портите на сионската дъщеря, да ликувам заради спасението Ти.15 Народите затънаха в ямата, която направиха, кракът им се хвана в мрежата, която скриха.16 ГОСПОД се е изявил, Той извършва съд. Безбожният се впримчва в делото на ръцете си. (Игаион . Села.)17 Безбожните ще се обърнат към Шеол, всички народи, които забравят Бога.18 Защото сиромахът няма да бъде вечно забравен, нито надеждата на смирените ще загине навеки.19 Стани, ГОСПОДИ, нека не надделява човек, нека бъдат съдени народите пред Теб.20 Докарай върху тях страх, ГОСПОДИ, нека знаят народите, че са само хора! (Села.)

Psalms 10:1-119:176

1 (По славянската номерация част от девети.) ГОСПОДИ, защо стоиш далеч? Защо се криеш в скръбни времена?2 Безбожният с гордост преследва сиромаха. Нека се хванат в кроежите, които те сами измислиха!3 Защото безбожният се хвали с желанието на душата си — алчният се благославя и презира ГОСПОДА.4 Безбожният казва в гордостта на лицето си: Господ няма да изследва. Всичките му мисли са, че няма Бог.5 Пътищата му са криви винаги, Твоите присъди са високо, много далеч от него. На всичките си врагове гледа с презрение,6 казва в сърцето си: Няма да се поклатя, през всички поколения няма да бъда в беда.7 Устата му е пълна с проклятие и измама, и потисничество, под езика му е съсипия и суета.8 Седи в засада в двора, в тайните места, за да убие невинния, очите му дебнат сиромаха.9 Причаква скришно като лъв в леговището си, причаква, за да хване бедния, хваща бедния, като го влачи в мрежата си.10 Навежда се, снишава се и падат сиромасите във силните му нокти.11 Казва в сърцето си: Бог е забравил, скрил е лицето Си, никога няма да види.12 Стани, ГОСПОДИ! Боже, издигни ръката Си! Не забравяй сиромасите.13 Защо безбожният презира Бога, казва в сърцето си: Ти няма да изследваш?14 Ти си видял, защото гледаш неправдата и притеснението, за да отплатиш с ръката Си. На Теб се предава сиромахът, на сирачето Ти си помощник.15 Строши ръката на безбожния и злия, изискай безбожието му, докато не намериш вече.16 ГОСПОД е Цар за вечни векове, езичниците погинаха от земята Му.17 ГОСПОДИ, Ти чу желанието на смирените, сърцето им ще утвърдиш; ще направиш внимателно ухото Си,18 за да отдадеш правото на сирачето и угнетения, така че земен човек да не потиска вече.

Psalms 11:1-119:176

1 (По слав. 10) За първия певец. Псалм на Давид. На ГОСПОДА се уповавам, как казвате на душата ми: Бягай като птица във вашите планини? 2 Понеже ето, безбожните запъват лък, приготвят стрелата си на тетивата, за да устрелят в мрака правите по сърце.3 Когато основите се разрушават, какво може да направи праведният?4 ГОСПОД е в светия Си храм, ГОСПОДНИЯТ престол е в небесата, очите Му гледат, утринните Му лъчи изпитват човешките синове.5 ГОСПОД изпитва праведния, а душата Му мрази безбожния и онзи, който обича насилие.6 Ще навали примки над безбожните, огън и сяра, и изгарящ вятър е делът на чашата им.7 Защото ГОСПОД е праведен, Той обича праведни дела, лицето Му гледа праведните.

Psalms 12:1-119:176

1 (По слав. 11) За първия певец. На шеминит. Псалм на Давид. Спаси, ГОСПОДИ, защото не остана вече благочестив, защото се изгубиха верните измежду човешките синове. 2 Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и двулично сърце.3 ГОСПОД да изтреби всички ласкателни устни, езика, който говори високопарно,4 всички които са казали: Ще надвием с езика си, устните ни са с нас — кой е господар над нас?5 Заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите сега ще стана, казва ГОСПОД, ще поставя в безопасност онзи, който за това копнее.6 Думите на ГОСПОДА са чисти думи, като сребро, претопено в пещ от пръст, пречистено седем пъти.7 Ти, ГОСПОДИ, ще ги съхраниш, ще го запазиш от това поколение до века.8 Безбожните обикалят наоколо, когато подлостта се възвишава сред човешките синове.

Psalms 13:1-119:176

1 (По слав. 12) За първия певец. Псалм на Давид. Докога, ГОСПОДИ? Навеки ли ще ме забравиш? Докога ще криеш лицето Си от мен? 2 Докога ще имам грижи в душата си, скръб в сърцето си всеки ден? Докога врагът ми ще се издига над мен?3 Погледни и ме послушай, ГОСПОДИ, Боже мой, просветли очите ми, да не заспя в смъртта.4 Да не каже врагът ми: Надвих го! — и да ликуват притеснителите ми, когато се поклатя.5 Но аз се уповах на Твоята милост, сърцето ми ще ликува в Твоето спасение.6 Ще пея на ГОСПОДА, защото се отнесе благо с мен.

Psalms 14:1-119:176

1 (По слав. 13) За първия певец. Псалм на Давид. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се, извършиха гнусни дела; няма никой, който да върши добро. 2 ГОСПОД погледна от небето над човешките синове, за да види има ли някой разумен, някой, който търси Бога.3 Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да върши добро, няма ни един.4 Нямат ли разум всички, които вършат зло, които изпояждат народа ми, както ядат хляб, и не призовават ГОСПОДА?5 Тогава ги връхлетя голям ужас, защото Бог е сред рода на праведните.6 Подигравате се с намерението на бедния, но ГОСПОД е негово прибежище.7 Дано дойде от Сион спасение на Израил! Когато ГОСПОД върне народа Си от плен, Яков ще ликува, ще се радва Израил.

Psalms 15:1-119:176

1 (По слав. 14) Псалм на Давид. ГОСПОДИ, кой ще обитава в Твоята скиния? Кой ще живее на святата Ти планина? 2 Онзи, който ходи непорочно и върши правда, и истина говори от сърцето си,3 с езика си не клевети, нито прави зло на приятеля си, нито хвърля позор върху ближния си.4 В очите му подлецът е презрян, но почита онези, които се боят от ГОСПОДА. Ако се е заклел в своя вреда, не се отмята,5 не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века.

Psalms 16:1-119:176

1 (По слав. 15) Миктам на Давид. Запази ме, Боже, защото на Теб се уповавам! 2 Ти каза на ГОСПОДА, душо моя: Ти си мой Господ, вън от Теб няма добро за мен.3 В светиите на земята, в славните е цялото ми благоволение.4 Скърбите на онези, които тичат след други богове, ще се умножат. Аз няма да принеса техните възлияния от кръв и имената им на устните си няма да приема.5 ГОСПОД е делът на наследството ми и чашата ми, Ти съхраняваш моя жребий.6 Делът ми падна на приятни места, да, имам прекрасно наследство!7 Ще благославям ГОСПОДА, който ме съветва. Дори и нощно време сърцето ми ме наставлява.8 Винаги слагам ГОСПОДА пред себе си, понеже е отдясно ми, няма да се поклатя.9 Затова сърцето ми се радва и душата ми ликува, и плътта ми също ще почива в увереност,10 защото няма да оставиш душата ми в Шеол, нито ще позволиш Светия Твой да види изтление.11 Ще ми изявиш пътя на живота, в Твоето присъствие има пълнота от радости, отдясно на Теб — веселия навеки.

Psalms 17:1-119:176

1 (По слав. 16) Молитва на Давид. Чуй, ГОСПОДИ, правото дело, обърни внимание на вика ми, дай ухо на молитвата ми, която не идва от измамни устни. 2 Нека правото ми излезе от лицето Ти, нека очите Ти видят правдата.3 Ти си изпитал сърцето ми, посетил си ме през нощта, изпитал си ме и не си намерил нищо. Мисълта ми не надхвърля устата ми.4 Колкото до човешките дела, чрез словото на устата Ти аз се опазих от пътеките на насилниците.5 Стъпките ми се придържаха към Твоите пътеки, краката ми не се подхлъзнаха.6 Боже, аз Те призовах, защото Ти ще ме послушаш. Приклони към мен ухото Си, послушай думите ми!7 Чудните си милости яви, Ти, който с десницата Си спасяваш от въставащите онези, които се уповават на Теб.8 Пази ме като зеница на око, скрий ме под сянката на крилете Си9 от безбожните, които ме съсипват, от смъртните ми врагове, които ме обкръжават.10 Те затварят своето затлъстяло сърце, устата им говори с гордост.11 Сега обиколиха стъпките ни, насочиха очите си, за да ни повалят на земята —12 като лъв, алчен да разкъса, и като лъвче, спотайващо се в скришни места.13 Стани, ГОСПОДИ, застани срещу него, повали го, с меча Си избави душата ми от безбожния,14 от хора, ГОСПОДИ, с ръката Си, от хората на света, чийто дял е в този живот и чийто корем пълниш със скритото Си съкровище. Синовете им се насищат и остатъка оставят на децата си.15 Колкото до мен, аз ще видя лицето Ти в правда, ще се наситя от Твоя изглед, когато се събудя.

Psalms 18:1-119:176

1 (По слав. 17) За първия певец. Псалм на ГОСПОДНИЯ слуга Давид, който говори на ГОСПОДА думите на тази песен в деня, когато ГОСПОД го избави от ръката на всичките му врагове и от ръката на Саул. И той каза: Любя Те, ГОСПОДИ, сила моя! 2 ГОСПОД е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула.3 Ще призова ГОСПОДА, който е достоен за хвала, и ще бъда спасен от враговете си.4 Връзките на смъртта ме обвиха, пороите на злото ме ужасиха.5 Връзките на Шеол ме обвиха; примките на смъртта ме стигнаха.6 В притеснението си призовах ГОСПОДА и извиках към своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна в ушите Му.7 Тогава земята се поклати и потресе и основите на планините се разлюляха и поклатиха, защото Той се разгневи.8 Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му пояждаше, въглени се разпалиха от Него.9 Той сведе и небесата и слезе и мрак беше под краката Му.10 Възседна на херувим и долетя, и летя на крилете на вятъра.11 Направи мрака Свое скривалище, шатри около Себе Си — тъмните води, гъсти небесни облаци.12 От блясъка пред Него преминаха гъстите Му облаци, град и огнени въглени.13 И ГОСПОД прогърмя от небето и Всевишният издаде гласа Си, град и огнени въглени.14 И изпрати стрелите Си и ги разпръсна, изстреля светкавици и ги обърка.15 Тогава се видяха коритата на водите, основите на света се откриха от Твоето смъмряне, ГОСПОДИ, от духането на дъха на ноздрите Ти.16 Посегна от горе, взе ме, извлече ме от големи води.17 Избави ме от силния ми враг, от онези, които ме мразеха, защото бяха по-силни от мен.18 Те ме стигнаха в деня на бедствието ми, но ГОСПОД ми стана подкрепа.19 И Той ме изведе на широко, освободи ме, защото благоволи в мен.20 ГОСПОД ми отдаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми ми отплати,21 защото пазих пътищата на ГОСПОДА и не се отклоних от моя Бог в безбожие.22 Защото всичките Му правила бяха пред мен и наредбите Му не отдалечих от себе си.23 И непорочен бях пред Него и се опазих от беззаконието си.24 И ГОСПОД ми отплати според правдата ми, според чистотата на ръцете ми пред очите Му.25 Към милостивия милостив ще се покажеш, към непорочния непорочен ще се покажеш,26 към чистия чист ще се покажеш, а към кривия противен ще се покажеш.27 Защото потиснат народ Ти ще спасиш, а гордите очи ще унижиш.28 Защото Ти правиш светилото ми да свети; ГОСПОД, Бог мой, озарява тъмнината ми.29 Защото с Теб разбивам полк, с моя Бог прескачам стена.30 Бог — пътят Му е съвършен, словото на ГОСПОДА е изпитано, Той е щит за всички, които се уповават на Него.31 Защото кой е Бог освен ГОСПОД? И кой е канара освен само нашият Бог?32 Бог ме препасва със сила и прави пътя ми съвършен.33 Прави краката ми като на елените и ме поставя на височините ми.34 Учи ръцете ми да воюват, ръцете ми огъват бронзов лък.35 И Ти ми даде щита на спасението Си и десницата Ти ме укрепи, и снизхождението Ти ме възвеличи.36 Ти разшири стъпките ми под мен и краката ми не се подхлъзнаха.37 Гоних враговете си и ги стигнах, и не се върнах, докато не се довършиха.38 Разбих ги и не можаха да се вдигнат, паднаха под краката ми.39 И Ти ме препаса със сила за бой, повали под мен онези, които се надигат против мен.40 Обърна към мен гърба на враговете ми, унищожих онези, които ме мразеха.41 Извикаха, но нямаше кой да ги спаси, към ГОСПОДА, но не им отговори.42 И аз ги стрих като прах пред вятъра; изхвърлих ги като уличната кал.43 Ти ме избави от разприте на народа, постави ме за глава на народите, народ, който не познавах, ми слугува.44 Щом чуха, ми се подчиниха; чужденци ми се покориха лицемерно.45 Чужденци отслабват и излизат разтреперени от крепостите си.46 Жив е ГОСПОД и благословена канарата ми! И да се възвиси Бог на спасението ми,47 Бог, който отмъсти за мен и покори под мен народите,48 и ме избави от враговете ми. Да, Ти ме извиси над онези, които се надигнаха против мен, избави ме от насилника.49 Затова, ГОСПОДИ, ще Те славя сред народите, и Името Ти ще възпея.50 Ти правиш велики спасенията на царя Си и оказваш милост на помазаника Си, на Давид и на потомството му до века.

Psalms 19:1-119:176

1 (По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му. 2 Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание —3 без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.4 Вестта им е излязла по цялата земя и думите им — до краищата на вселената. В тях е поставил шатър за слънцето;5 то като младоженец излиза от стаята си, като силен мъж се радва да тича във пътя.6 Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им, и от топлината му нищо не се скрива.7 Законът на ГОСПОДА е съвършен, освежава душата; свидетелството на ГОСПОДА е вярно, прави невежия мъдър;8 наредбите на ГОСПОДА са прави, веселят сърцето; заповедта на ГОСПОДА е светла, просветлява очите;9 страхът от ГОСПОДА е чист, пребъдва вечно; присъдите на ГОСПОДА са истинни и всички до една справедливи.10 Желателни са повече от злато, от изобилие от чисто злато; и по-сладки са от мед и от капките на медена пита.11 Освен това слугата Ти се предупреждава чрез тях; в пазенето им има голяма награда.12 Кой осъзнава прегрешения? Очисти ме от тайните грехове.13 Също и от греховете на гордостта предпази слугата Си — да не ме владеят. Тогава ще бъда безукорен и ще бъда чист от голямо престъпление.14 Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред Теб, ГОСПОДИ, канара моя и мой Изкупител!

Psalms 20:1-119:176

1 (По слав. 19) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОД да те послуша в ден на скръб! Името на Бога на Яков да те постави нависоко! 2 Да ти изпрати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион!3 Да си спомни всички твои хлебни приноси и да приеме всеизгарянето ти! (Села.)4 Да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всички твои намерения!5 В спасението Ти ще се зарадваме и в Името на своя Бог ще развеем знаме. ГОСПОД да изпълни всички твои молби!6 Сега зная, че ГОСПОД избавя помазаника Си; ще го послуша от светите Си небеса със спасителната сила на десницата Си.7 Едни споменават колесници, а други — коне; но ние ще споменем Името на ГОСПОДА, своя Бог.8 Те са свалени и паднали, а ние стоим и сме прави.9 Спаси, ГОСПОДИ! Нека ни послуша Царят в деня, когато Го призовем .

Psalms 21:1-119:176

1 (По слав. 20) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, в Твоята сила ще се весели царят и колко много ще ликува в спасението Ти! 2 Дал си му желанието на сърцето му и не си му отказал молбата на устните му. (Села.)3 Защото си го срещнал с благословения на добро; положил си на главата му корона от чисто злато.4 Той поиска от Теб живот, Ти му го даде — дългоденствие за вечни векове.5 Голяма е славата му чрез Твоето спасение; величие и великолепие си положил на него.6 Защото си го поставил за благословения завинаги, развеселил си го с радост чрез присъствието Си.7 Защото царят се уповава на ГОСПОДА и чрез милостта на Всевишния няма да се поклати.8 Ръката Ти ще намери всички Твои врагове, десницата Ти ще намери онези, които Те мразят.9 Като огнена пещ ще ги направиш във времето на присъствието Си. ГОСПОД ще ги погълне в яростта Си и огън ще ги пояде.10 Ще погубиш плода им от земята и потомството им измежду човешките синове,11 защото намислиха зло против Теб, замислиха заговор, но няма да успеят,12 защото Ти ще ги направиш да обърнат гръб, ще насочиш стрели на тетивата Си към лицата им.13 Възвиси се, ГОСПОДИ, в силата Си! Ще пеем, ще пеем псалми за Твоята мощ!

Psalms 22:1-119:176

1 (По слав. 21) За първия певец. По музиката на Кошутата на зората. Псалм на Давид. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил — далеч от избавлението ми, от думите на стона ми? 2 Боже мой, викам денем, но не отговаряш; и нощем, и нямам покой.3 Но Ти си свят, Ти, който обитаваш между хваленията на Израил.4 На Теб се уповаваха бащите ни, уповаваха се и Ти ги избави.5 Към Теб извикаха и бяха спасени, на Теб се уповаха и не бяха посрамени.6 А аз съм червей, а не човек, укор на хората и презрян от народа.7 Всички, които ме гледат, ми се присмиват, кривят уста, клатят глава:8 Упова се на ГОСПОДА — нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в него!9 Но Ти си Този, който ме извади от утробата, Ти ми даде упование на майчините ми гърди.10 На Теб бях оставен от раждането, от утробата на майка ми Ти си мой Бог.11 Да не се отдалечиш от мен, защото близо е скръбта, защото няма помощник!12 Много бикове ме наобиколиха; силни васански бикове ме обкръжиха.13 Раззинаха устата си срещу мен, като лъв, който разкъсва и реве.14 Излях се като вода и разглобиха се всичките ми кости; сърцето ми стана като восък, разтопи се сред вътрешностите ми.15 Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми залепва за небцето ми; и си ме свел в праха на смъртта.16 Защото кучета ме наобиколиха; обкръжи ме глутница злодеи; прободоха ръцете ми и краката ми.17 Мога да преброя всичките си кости. Те гледат, взират се в мен.18 Разделят дрехите ми помежду си и за одеждата ми хвърлят жребий.19 Но Ти, ГОСПОДИ, не се отдалечавай; сило моя, побързай ми на помощ!20 Избави душата ми от меча, едничката ми душа от силата на кучето.21 Спаси ме от устата на лъва и от рогата на дивите говеда. Ти ме послуша!22 Ще възвестявам Името Ти на братята си, сред събранието ще Те хваля.23 Вие, които се боите от ГОСПОДА, хвалете Го! Всички вие, потомци на Яков, славете Го! И бойте се от Него, всички вие, потомци на Израил!24 Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика към Него.25 От Теб е моето хваление в голямото събрание: ще изпълня обещанията си пред онези, които Му се боят.26 Сиромасите ще ядат и ще се наситят; ще хвалят ГОСПОДА онези, които Го търсят. Сърцето ви ще живее вечно!27 Ще си спомнят и ще се обърнат към ГОСПОДА всичките земни краища и ще се поклонят пред Теб всичките племена на народите,28 защото царството е на ГОСПОДА и Той владее над народите.29 Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; ще се наведат пред Него всички, които слизат в пръстта — и никой не може да опази живота си.30 Потомство ще Му слугува; ще се разказва за Господа на идещото поколение.31 Те ще дойдат, ще възвестяват правдата Му на народ, който ще се роди, защото Той извърши това.

Psalms 23:1-119:176

1 (По слав. 22) Псалм на Давид. ГОСПОД е пастир мой, няма да бъда в лишение. 2 На зелени пасища ме разполага, при тихи води ме завежда.3 Освежава душата ми, води ме в пътеки на правда заради Името Си.4 Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.5 Приготвяш трапеза пред мен пред лицето на враговете ми, помазваш с миро главата ми, чашата ми прелива.6 Само благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома ГОСПОДЕН.

Psalms 24:1-119:176

1 (По слав. 23) Псалм на Давид. ГОСПОДНА е земята и всичко, което я изпълва; светът и онези, които живеят в него, 2 защото Той я е основал върху моретата и я е утвърдил върху реките.3 Кой ще се изкачи на ГОСПОДНАТА планина? И кой ще застане в святото Му място?4 Който има невинни ръце и чисто сърце, който не е надигнал душата си към суета и не се е клел в измама.5 Той ще приеме благословение от ГОСПОДА и правда от Бога на спасението си.6 Това е поколението на онези, които Го търсят, които търсят лицето Ти, те са Яков. (Села.)7 Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата.8 Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД, силният и могъщият, ГОСПОД, могъщият в бой.9 Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата.10 Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД на Войнствата — Той е Царят на славата. (Села.)

Psalms 25:1-119:176

1 (По слав. 24) Псалм на Давид.Към Теб, ГОСПОДИ, възвисявам душата си. 2 Боже мой, на Теб се уповавам — да не се посрамя, да не тържествуват враговете ми над мен!3 Наистина, всички, които чакат Теб, няма да се посрамят; ще се посрамят онези, които без причина постъпват предателски.4 Изяви ми пътищата Си, ГОСПОДИ, научи ме на пътеките Си.5 Води ме в истината Си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми; Теб чакам цял ден.6 Помни, ГОСПОДИ, милосърдията Си и милостите Си, защото са от века.7 Не помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; помни ме според милостта Си и заради добрината Си, ГОСПОДИ!8 Добър и праведен е ГОСПОД, затова наставлява грешниците в пътя.9 Води кротките в правда и учи кротките на пътя Си.10 Всичките пътеки на ГОСПОДА са милост и истина за онези, които пазят завета Му и свидетелствата Му.11 Заради Името Си, ГОСПОДИ, прости беззаконието ми, защото е голямо.12 Кой е човекът, който се бои от ГОСПОДА? Него Той ще настави в пътя, който да избере.13 Душата му ще живее в добро и потомството му ще наследи земята.14 Довереният съвет на ГОСПОДА е за онези, които Му се боят, и заветът Му ще им се обяви.15 Очите ми са винаги към ГОСПОДА, защото Той ще извади краката ми от мрежата.16 Обърни се към мен и смили се за мен, защото съм самотен и утнетен.17 Скърбите на сърцето ми се умножиха, извади ме от притесненията ми.18 Погледни на угнетението ми и трудността ми и прости всичките ми грехове.19 Погледни на враговете ми, защото са много и ме мразят с жестока омраза.20 Запази душата ми и ме спаси — да не се посрамя, защото на Теб се уповавам.21 Непорочност и правота нека ме пазят, защото чакам Теб.22 Боже, избави Израил от всичките му беди!

Psalms 26:1-119:176

1 (По слав. 25) Псалм на Давид. Отсъди ми, ГОСПОДИ, защото съм ходил в непорочността си! Уповах се на ГОСПОДА и няма да се поклатя. 2 Провери ме, ГОСПОДИ, и ме изпитай, очисти вътрешностите ми и сърцето ми.3 Защото Твоята милост е пред очите ми и ходя в истината Ти.4 Не съм седял с лъжливи хора и няма да отида с лицемери.5 Мразя събранието на злодеите и няма да седна с безбожните.6 Ще измия в невинност ръцете си и ще обиколя олтара Ти, ГОСПОДИ,7 за да издигна глас на благодарност и да разкажа за всички Твои чудеса.8 ГОСПОДИ, възлюбих жилището на дома Ти и мястото, където славата Ти обитава.9 Да не грабнеш душата ми с грешниците, нито живота ми с кръвожадни мъже,10 в чиито ръце има злодеяние, и чиято десница е пълна със подкуп!11 А аз ще ходя в непорочността си — изкупи ме и ме помилвай!12 Кракът ми стои на равно място; в събранията ще прославям ГОСПОДА.

Psalms 27:1-119:176

1 (По слав. 26) Псалм на Давид. ГОСПОД е светлина моя и спасение мое — от кого ще се уплаша? ГОСПОД е крепост на живота ми — от кого ще се ужася? 2 Когато злодеите се приближиха срещу мен, за да изядат плътта ми — противниците ми и враговете ми — те се спънаха и паднаха.3 Дори войска да се разположи на стан срещу мен, сърцето ми няма да се уплаши; дори и война да се надигне против мен, и при това ще имам увереност.4 Едно поисках от ГОСПОДА, това ще търся — да живея в дома на ГОСПОДА през всичките дни на живота си, за да съзерцавам прелестта на ГОСПОДА и да размишлявам в Неговия храм.5 Защото в злия ден Той ще ме скрие в скинията Си, ще ме прикрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара.6 И сега главата ми ще се издигне над враговете ми, които ме обкръжават. И жертви на тържествуващ вик ще принеса в скинията Му; ще пея, ще пея псалми на ГОСПОДА!7 Чуй, ГОСПОДИ, викам с гласа си! Смили се над мен и ме послушай!8 Сърцето Ми ти казва: Търсете лицето Ми! Лицето Ти ще търся, ГОСПОДИ.9 Не скривай от мен лицето Си, не отхвърляй в гняв слугата Си! Ти си ми бил помощта; не ме напускай и не ме изоставяй, Боже, Спасителю мой!10 И ако баща ми и майка ми ме оставят, ГОСПОД ще ме приеме.11 Научи ме на пътя Си, ГОСПОДИ, и ме води по равна пътека заради враговете ми.12 Не ме предавай на волята на притеснителите ми, защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мен и този, които издиша насилие.13 Ако не бях повярвал, че ще видя добротата на ГОСПОДА в земята на живите...!14 Чакай ГОСПОДА, бъди смел и нека се укрепи сърцето ти! Да! Чакай ГОСПОДА!

Psalms 28:1-119:176

1 (По слав. 27) Псалм на Давид. Към Теб викам, ГОСПОДИ, канара моя. Не се отвръщай от мен с мълчание, да не би, като мълчиш към мен, да стана като слизащите в рова! 2 Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Теб, когато вдигам ръцете си към Твоя свят девир.3 Не ме завличай със безбожните и с онези, които вършат грях, които говорят мир с ближните си, а в сърцата им е зло.4 Въздай им според делото им и според злото на постъпките им. Според делата на ръцете им им дай; каквото заслужават, отплати им!5 Понеже не зачитат делата на ГОСПОДА, нито делото на ръцете Му, Той ще ги събори и няма да ги съгради.6 Благословен да е ГОСПОД, защото чу гласа на молбите ми!7 ГОСПОД е сила моя и щит мой. На Него се упова сърцето ми и ми се помогна, затова сърцето ми ликува и ще Го прославя с песента си.8 ГОСПОД е тяхната сила, Той е спасителната крепост на помазаника Си.9 Избави народа Си и благослови наследството Си, паси и носи ги до века!

Psalms 29:1-119:176

1 (По слав. 28) Псалм на Давид. Отдайте на ГОСПОДА, вие, синове на могъщите, отдайте на ГОСПОДА слава и сила! 2 Отдайте на ГОСПОДА славата на Името Му, поклонете се на ГОСПОДА в свято великолепие!3 Гласът на ГОСПОДА е над водите, Бог на славата гърми, ГОСПОД е над много води.4 Гласът на ГОСПОДА е мощен, гласът на ГОСПОДА е величествен.5 Гласът на ГОСПОДА строшава кедри, да, ГОСПОД строшава ливанските кедри.6 Прави ги да скачат като теле, Ливан и Сирион — като младо диво говедо.7 Гласът на ГОСПОДА разцепва огнени пламъци.8 Гласът на ГОСПОДА разтърсва пустинята, ГОСПОД разтърсва пустинята Кадис.9 Гласът на ГОСПОДА прави да раждат кошутите и оголва дъбравите, и в храма Му всеки възвестява: Слава!10 ГОСПОД седи над потопа, ГОСПОД седи като Цар до века.11 ГОСПОД нека даде сила на народа Си, ГОСПОД нека благослови народа Си с мир!

Psalms 30:1-119:176

1 (По слав. 29) Псалм. Песен при освещението на дома. Псалм на Давид. Ще те превъзнасям, ГОСПОДИ, защото Ти си ме избавил, и не си оставил да тържествуват над мен враговете ми. 2 ГОСПОДИ, Боже мой, към Теб извиках и Ти ме изцели.3 ГОСПОДИ, Ти си извел душата ми от Шеол; опазил си ме жив, за да не сляза в рова.4 Пейте псалми на ГОСПОДА, вие, Негови светии, и възхвалявайте паметта на Неговата святост!5 Защото гневът Му е за миг, а благоволението Му е за живот; вечер пренощува плач, а сутринта е радост.6 А в благополучието си аз казвах: Няма да се поклатя до века!7 ГОСПОДИ, с благоволението Си Ти беше укрепил планината ми. Ти скри лицето Си и аз се ужасих.8 Към Теб, ГОСПОДИ, извиках и на Господа се помолих:9 Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Прахът ще Те слави ли? Ще възвестява ли Твоята истина?10 Послушай, ГОСПОДИ, и се смили над мен; ГОСПОДИ, бъди ми помощник!11 Обърнал си плача ми в радост за мен; съблякъл си ми вретището и си ме препасал с радост,12 за да Те възпява душата ми и да не млъква. ГОСПОДИ, мой Боже, вечно ще Те славя!

Psalms 31:1-119:176

1 (По слав. 30) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, на Теб се уповавам, нека не се посрамя до века; спаси ме в правдата Си! 2 Приклони към мен ухото Си, избави ме бързо; бъди ми канара на прибежище, дом укрепен, за да ме спасиш!3 Защото Ти си моя канара и моя крепост и заради Името Си води ме и ме направлявай.4 Извади ме от мрежата, която ми поставиха скрито, защото Ти си ми защита.5 В Твоята ръка поверявам духа си; Ти си ме изкупил, ГОСПОДИ, Боже на истината!6 Намразих онези, които се държат за суетните идоли, а аз се уповавам на ГОСПОДА.7 Ще се веселя и ще се радвам в Твоята милост, защото Ти видя неволята ми, позна притесненията на душата ми;8 и не ме предаде в ръката на врага, постави краката ми на широко място.9 Бъди милостив към мен, ГОСПОДИ, защото съм в беда, от скръб чезне окото ми, душата ми, и тялото ми.10 Защото животът ми се топи в тъга и годините ми — в стенание; поради беззаконието ми отпадна силата ми и костите ми чезнат.11 Станах за укор на всичките си притеснители и особено на ближните си, и за ужас на познатите си; които ме видят на улиците, бягат от мен.12 Забравен съм като мъртвец, вън от сърцата; станах като счупен съд.13 Защото чувам злословието на мнозина, ужас отвред, докато се наговарят против мен, намислят да отнемат живота ми.14 Но аз, ГОСПОДИ, на Теб се уповах, казах: Ти си мой Бог!15 В Твоята ръка са времената ми; избави ме от ръката на враговете ми и от онези, които ме преследват!16 Нека лицето Ти осияе над слугата Ти, спаси ме в милостта Си!17 ГОСПОДИ, да не се посрамя, защото Теб призовах! Нека се посрамят безбожните, нека онемеят в Шеол!18 Нека млъкнат лъжливите устни, които с гордост и презрение говорят нагло против праведния!19 Колко голяма е добрината Ти, която си запазил за онези, които Ти се боят, която оказваш на онези, които се уповават на Теб, пред човешките синове!20 Ще ги скриеш под покрова на присъствието Си от човешките кроежи; ще ги пазиш тайно в шатър от препирането на езици.21 Благословен да е ГОСПОД, защото чудно ми оказа милостта Си в укрепен град.22 А аз в уплахата си казах: Отхвърлен съм отпред очите Ти! Но Ти послуша гласа на молбите ми, когато извиках към Теб.23 Възлюбете ГОСПОДА, всички Негови светии! ГОСПОД запазва верните, а отплаща изобилно на онзи, който се държи гордо.24 Дерзайте и нека сърцето ви се укрепи, всички вие, които се надявате на ГОСПОДА!

Psalms 32:1-119:176

1 (По слав. 31) Псалм на Давид. Маскил. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит! 2 Блажен човекът, на когото ГОСПОД не счита беззаконие, и в чийто дух няма измама.3 Когато мълчах, се разложиха костите ми от стенанието ми цял ден.4 Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мен, жизнените ми сокове се обърнаха на лятна суша. (Села.)5 Изявих Ти греха си и вината си не скрих. Казах: Ще изповядам престъпленията си на ГОСПОДА. И Ти прости вината на греха ми. (Села.)6 Затова нека Ти се моли всеки праведен на време, когато можеш да бъдеш намерен. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него.7 Ти си ми убежище, Ти ме пазиш от беда, с песни на спасение ме обкръжаваш. (Села.)8 Аз ще те наставя и ще те науча за пътя, по който трябва да вървиш, ще те съветвам, над теб ще бъде окото Ми.9 Не бъдете като кон или като муле, без разум, чиито челюсти трябва да се държат с оглавник и юзда, иначе не се приближават към теб.10 Много ще бъдат мъките на безбожния, а който се уповава на ГОСПОДА, милост ще го обкръжи.11 Радвайте се в ГОСПОДА и се веселете, вие праведни, и ликувайте, всички вие с право сърце!

Psalms 33:1-119:176

1 (По слав. 32) Ликувайте в ГОСПОДА, вие праведни; хвалението подобава на правите. 2 Хвалете ГОСПОДА с арфа, пейте Му псалми с десетострунна лира.3 Пейте Му нова песен, свирете изкусно с радостно възклицание.4 Защото словото на ГОСПОДА е право и цялото Му дело — в истина.5 Той обича правда и правосъдие, земята е пълна с ГОСПОДНАТА милост.6 Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.7 Той морските води събира като куп и бездните прибира в съдове.8 Нека се бои от ГОСПОДА цялата земя, нека се боят от Него всичките жители на света!9 Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.10 ГОСПОД събаря съвета на езичниците, осуетява плановете на народите.11 Съветът на ГОСПОДА пребъдва до века, мислите на сърцето Му — от поколение в поколение.12 Блажена онази нация, чийто Бог е ГОСПОД, народът, който Той е избрал за Свое наследство.13 ГОСПОД гледа от небето, вижда всичките човешки синове.14 От мястото на обиталището Си Той гледа всички земни жители.15 Този, който е създал сърцата на всички тях, внимава на всичките им дела.16 Царят не побеждава с много войска, силният не се избавя с голямо юначество.17 Конят е напразна надежда за спасение и не отървава с голямата си сила.18 Ето, окото на ГОСПОДА е върху онези, които Му се боят, върху онези, които се надяват на Неговата милост,19 за да избави душата им от смърт, в глад да ги запази живи.20 Душата ни чака ГОСПОДА, Той е наша помощ и наш щит.21 Защото в Него ще се радва сърцето ни, понеже се уповавахме на Неговото свято Име.22 Милостта Ти, ГОСПОДИ, нека бъде на нас, както на Теб се надявахме.

Psalms 34:1-119:176

1 (По слав. 33) Псалм на Давид, когато се престори на луд пред Авимелех, който го изгони, и той си отиде. Ще благославям ГОСПОДА по всяко време, прославата Му ще бъде винаги в устата ми. 2 Душата ми ще се хвали в ГОСПОДА; смирените ще чуят и ще се зарадват.3 Величайте ГОСПОДА с мен и нека заедно възвишаваме Името Му.4 Потърсих ГОСПОДА и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави.5 Погледнаха към Него и засияха, и лицата им не се посрамиха.6 Този сиромах извика и ГОСПОД чу, и от всичките му скърби го избави.7 Ангелът ГОСПОДЕН обгражда от всички страни онези, които Му се боят, и ги избавя.8 Вкусете и вижте, че ГОСПОД е благ; блажен човекът, който се уповава на Него!9 Бойте се от ГОСПОДА, вие, Негови светии, защото за онези, които Му се боят, няма лишение.10 Лъвчета търпят нужда и глад, но онези, които търсят ГОСПОДА, няма да бъдат лишени от никое добро.11 Елате, вие, синове, послушайте ме; на страх от ГОСПОДА ще ви науча.12 Кой е човекът, който желае живот и обича дълги дни, за да види добро?13 Пазй езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.14 Отклонявай се от злото и върши добро, търси мира и го следвай!15 Очите на ГОСПОДА са към праведните и ушите Му — към техния вик.16 Лицето на ГОСПОДА е против онези, които вършат зло, за да отсече спомена им от земята.17 Праведните викат и ГОСПОД чува, и от всичките им беди ги избавя.18 ГОСПОД е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух.19 Много са неволите на праведния, но от всички тях ГОСПОД го избавя.20 Той пази всичките му кости, нито една от тях няма да се строши.21 Злото ще убие безбожния и които мразят праведния, ще бъдат осъдени.22 ГОСПОД изкупва душата на слугите Си; и от онези, които се уповават на Него, никой няма да бъде осъден.

Psalms 35:1-119:176

1 (По слав. 34) Псалм на Давид. Борй се, ГОСПОДИ, с онези, които се борят със мен; бий се против онези, които се бият против мен! 2 Вземи щит и броня и стани ми на помощ!3 Извади и копие и затвори пътя срещу преследвачите ми; кажи на душата ми: Аз съм твоето спасение!4 Нека се посрамят и опозорят онези, които търсят живота ми; нека се върнат назад и бъдат посрамени онези, които замислят зло против мен!5 Нека бъдат като плява пред вятъра и да ги гони Ангелът ГОСПОДЕН!6 Нека пътят им бъде тъмен и хлъзгав и да ги преследва Ангелът ГОСПОДЕН!7 Защото без причина скриха за мен мрежата си в яма, без причина копаха ров за душата ми.8 Нека гибел неочаквано го връхлети и мрежата му, която скри, да улови самия него; нека падне в гибел!9 А моята душа ще ликува в ГОСПОДА, ще се радва в спасението Му.10 Всичките ми кости ще кажат: ГОСПОДИ, кой е като Теб, който избавяш сиромаха от по-силния от него, сиромаха и бедния — от грабителя му?11 Неправедни свидетели стават, питат ме за неща, които не зная.12 Отплащат ми зло за добро, за да осиротее душата ми.13 А когато те боледуваха, аз се обличах във вретище, смирявах с пост душата си и молитвата ми се връщаше в пазвата ми.14 Отнасях се като с приятел и брат, навеждах се скърбейки, като някой, който жалее за майка си.15 Но те се зарадваха на препъването ми и се събраха — побойници, които не познавах, се събраха против мен; разкъсаха ме, без да спрат.16 Като безбожни присмехулници на пиршество скърцаха със зъби против мен.17 Господи, докога ще гледаш? Избави душата ми от техните опустошения, едничката ми душа — от лъвовете.18 Ще Те прославя в голямото събрание, ще Те хваля сред многоброен народ.19 Да не тържествуват над мен онези, които без причина са ми врагове; нито с очи да намигат онези, които без повод ме мразят.20 Защото не говорят за мир, а против тихите на земята измислят лъжливи думи.21 Отварят против мен устата си и казват: Охо, охо, очите ни видяха!22 ГОСПОДИ, Ти видя, не мълчи! Господи, не бъди далеч от мен!23 Стани и събуди се за правото ми; за делото ми, Боже мой и Господи мой!24 Съди ме според правдата Си, ГОСПОДИ, Боже мой, и нека не ликуват над мен!25 Нека не кажат в сърцето си: Охо, желанието ни се сбъдна! Нека не кажат: Погълнахме го!26 Нека се посрамят и заедно се унижат онези, които се радват на нещастието ми! Нека се облекат със срам и позор онези, които се големеят против мен!27 Нека ликуват и се радват онези, които желаят правдата ми, и винаги да казват: Нека ГОСПОД се възвеличи, който желае мира на слугата Си!28 И езикът ми ще шепне за Твоята правда и за Твоята хвала всеки ден.

Psalms 36:1-119:176

1 (По слав. 35) За първия певец. Псалм на ГОСПОДНИЯ слуга Давид. Беззаконието на безбожния говори вътре във сърцето ми. Пред очите му няма страх от Бога, 2 защото той се ласкае в очите си, когато постигне беззаконието си, когато мрази.3 Думите на устата му са грях и измама, не иска да бъде разумен, да върши добро.4 Замисля грях на леглото си, застава на недобър път, злото не мрази.5 ГОСПОДИ, милостта Ти е до небесата, верността Ти — до облаците;6 правдата Ти е като величествените планини; присъдите Ти са като голяма бездна; на човек и животно помагаш Ти, ГОСПОДИ!7 Колко е скъпоценна милостта Ти, Боже! И човешките синове прибягват под сянката на Твоите криле.8 Ще се наситят от тлъстината на дома Ти, ще ги напоиш от реката на Своите сладости.9 Защото у Теб е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина.10 Простри милостта Си към онези, които Те познават, и правдата Си — към правите по сърце.11 Нека не ме стигне кракът на гордите и да не ме пропъди ръката на безбожните.12 Там паднаха онези, които вършат грях, бяха повалени и не можаха да станат.

Psalms 37:1-119:176

1 (По слав. 36) Псалм на Давид. Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на онези, които вършат беззаконие, 2 защото скоро ще се окосят като трева и като зелена трева ще повехнат.3 Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро, населявай земята и пази истината.4 Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.5 Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.6 Ще изведе наяве правдата ти като светлината и правото ти като пладне.7 Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.8 Престани да се гневиш и остави яростта, не се раздразнявай — това води само към вършене на зло.9 Защото злодеите ще бъдат отсечени, а онези, които чакат ГОСПОДА, те ще наследят земята.10 Защото още малко, и безбожния няма да го има вече, ще търсиш мястото му, но няма да е там.11 А смирените ще наследят земята и ще се наслаждават в изобилен мир.12 Безбожният прави заговор против праведния и със зъби скърца против него.13 Господ му се смее, защото вижда, че денят му идва.14 Безбожните извадиха меча и опънаха лъка си, за да повалят сиромаха и бедния, за да заколят ходещите в правда.15 Мечът им ще се забие в собственото им сърце и лъковете им ще се строшат.16 По-добре малкото на праведния, отколкото изобилието на мнозина безбожни.17 Защото ръцете на безбожните ще се строшат, а ГОСПОД подкрепя праведните.18 ГОСПОД знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде вечно.19 Те няма да се посрамят във време на зло и в дни на глад ще бъдат сити.20 А безбожните ще се изтребят и враговете на ГОСПОДА ще бъдат като агнешката тлъстина — ще изчезнат, в дим ще изчезнат.21 Безбожният взема назаем и не връща, а праведният е милостив и дава.22 Защото благословените от Него ще наследят земята, а проклетите от Него ще се изтребят.23 Стъпките на човека се утвърждават от ГОСПОДА и неговият път Му е угоден.24 Когато падне, няма да бъде повален, защото ГОСПОД подпира ръката му.25 Млад бях, ето, остарях, но не видях праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.26 Цял ден е милостив и дава назаем, и потомството му е за благословение.27 Отклонявай се от злото и върши добро, и ще населяваш вечно земята.28 Защото ГОСПОД обича правда и няма да остави Своите светии — те ще бъдат опазени до века, а потомството на безбожните ще се изтреби.29 Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея вечно.30 Устата на праведния произнася мъдрост и езикът му говори правда.31 Законът на неговия Бог е в сърцето му, стъпките му не ще се подхлъзнат.32 Безбожният дебне праведния и търси да го убие.33 ГОСПОД няма да го остави в ръката му и няма да го осъди, когато бъде съден.34 Чакай ГОСПОДА и пази Неговия път, и Той ще те възвиши да наследиш земята; ще гледаш, когато се изтребват безбожните.35 Видях безбожния в голяма мощ да се разпростира като зелено дърво на мястото си;36 но премина, и ето, нямаше го; търсих го и не се намери.37 Забележи непорочния и гледай праведния, защото човекът на мира ще има бъдеще,38 а отстъпилите от Бога ще се изтребят всички, бъдещето на безбожните ще се отсече.39 Но спасението на праведните е от ГОСПОДА; Той е тяхната крепост във време на беда.40 И ГОСПОД ще им помогне и ще ги избави, ще ги избави от безбожните и ще ги спаси, понеже на Него се уповаха.

Psalms 38:1-119:176

1 (По слав. 37) Псалм на Давид. За възпоменание. ГОСПОДИ, не ме обвинявай в негодуванието Си и не ме наказвай в яростта Си! 2 Защото стрелите Ти се забиха в мен и ръката Ти тежи върху мен.3 Няма здраво място в плътта ми поради Твоя гняв; няма мир в костите ми поради моя грях.4 Защото беззаконията ми надвишиха главата ми, като тежко бреме много ми натежаха.5 Смърдят, гноясват раните ми заради безумието ми.6 Превит съм и съвсем се прегърбих, цял ден ходя скърбейки.7 Защото слабините ми са пълни с огън и в плътта ми няма здраво място.8 Отпаднал съм и съвсем съкрушен; рева от стона на сърцето си.9 Господи, пред Теб е цялото ми желание и въздишането ми не е скрито от Теб.10 Сърцето ми тупти, силата ми ме остави, а светлината на очите ми — и тя не е у мен.11 Любимите ми и приятелите ми странят от раната ми и роднините ми стоят надалеч.12 И онези, които търсят живота ми, залагат примки, онези, които търсят злото ми, говорят за унищожение и цял ден замислят измама.13 Но аз съм като глух, не чувам, и като ням, който не отваря устата си.14 Да, аз съм като човек, който не чува, и в чиито уста няма оправдание.15 Защото на Теб се надявам, ГОСПОДИ, Ти ще отговориш, Господи Боже мой.16 Понеже казах: Да не тържествуват над мен! При подхлъзването на крака ми се големеят против мен.17 Защото съм близо до падане и болката ми е постоянно пред мен.18 Понеже признавам беззаконието си, наскърбен съм заради греха си.19 Но враговете ми са живи и многобройни и много са онези, които ме мразят без причина.20 И онези, които отплащат зло за добро, ми се противят, понеже следвам доброто.21 Не ме оставяй, ГОСПОДИ! Боже мой, от мен не се отдалечавай!22 Побързай да ми помогнеш, Господи, спасение мое!

Psalms 39:1-119:176

1 (По слав. 38) За първия певец. За Едутун. Псалм на Давид. Аз казах: Ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще възпирам устата си като с юзда, докато е пред мен безбожният. 2 Онемях в мълчание, въздържах се да говоря за доброто и болката ми се възбуди.3 Сърцето ми се разпали вътре в мен, в размишлението ми пламна огън. Заговорих с езика си:4 Изяви ми, ГОСПОДИ, края ми и каква е мярката на дните ми, за да зная колко съм преходен.5 Ето, направил си дните ми като педя и времето на живота ми е като нищо пред Теб; наистина всеки човек, колкото и здраво да стои, е само лъх. (Села.)6 Наистина всеки човек ходи като сянка, наистина те вдигат шум за нищо — трупа, а не знае кой ще го събира.7 И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е във Теб!8 Избави ме от всичките ми престъпления; не ме правй за присмех на безумния.9 Онемях, не отворих устата си, понеже Ти извърши това.10 Отдалечи от мен Своя удар! Чезна от поражението на ръката Ти.11 Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието, разваляш като молец красотата му. Наистина всеки човек е лъх. (Села.)12 Чуй молитвата ми, ГОСПОДИ, и дай ухо на вика ми; недей да мълчиш при сълзите ми, защото съм чужденец при Теб и пришълец, като всичките мои бащи.13 Отвърни погледа Си от мен, за да се съвзема, преди да си отида и да ме няма вече.

Psalms 40:1-119:176

1 (По слав. 39) За първия певец. Псалм на Давид. Чаках търпеливо ГОСПОДА и Той се приклони към мен и чу вика ми. 2 Изведе ме от рова на погибелта, от тинята и от калта; на скала постави краката ми и стъпките ми утвърди.3 И сложи в устата ми нова песен, възхвала на нашия Бог; мнозина ще видят и ще се убоят, и ще се уповават на ГОСПОДА.4 Блажен онзи човек, който е направил ГОСПОДА своя надежда и не се обръща към горделивите, нито към онези, които се отклоняват в лъжи.5 ГОСПОДИ, Боже мой, много са чудесата, които си извършил и Твоите мисли за нас не могат да се изредят пред Теб. Ако бих поискал да ги разкажа и за тях да говоря — те са твърде много, за да бъдат изброени.6 Жертва и принос Ти не си пожелал; отворил си уши в мен; всеизгаряне и принос за грях не си поискал.7 Тогава казах: Ето, идвам; в свитъка на книгата е писано за мен.8 Радвам се да върша волята Ти, Боже мой, и Твоят закон е вътре във вътрешностите ми.9 Проповядвах правда в голямо събрание; ето, не въздържам устните си — ГОСПОДИ, Ти знаеш!10 Не скрих правдата Ти вътре във сърцето си, изявих верността Ти и спасението Ти, не укрих милостта Ти и истината Ти от голямо събрание.11 ГОСПОДИ, не задържай благите Си милости от мен; нека Твоята милост и Твоята истина ме пазят винаги!12 Защото ме обкръжиха безброй злини, беззаконията ми ме стигнаха, така че не мога да гледам; те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми ме оставя.13 Благоволи, ГОСПОДИ, да ме избавиш; побързай, ГОСПОДИ, да ми помогнеш!14 Нека се посрамят и заедно се унижат онези, които търсят да погубят живота ми; нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се радват на злощастието ми.15 Нека се ужасят от срама си онези, които ми казват: Охо-хо!16 Нека се радват и се веселят в Теб всички, които Те търсят; които обичат Твоето спасение, нека винаги казват: Да се величае ГОСПОД!17 А аз съм сиромах и беден, но Господ мисли за мен. Помощ моя и мой спасител си Ти; Боже мой, не се бави!

Psalms 41:1-119:176

1 (По слав. 40) За първия певец. Псалм на Давид. Блажен онзи, който обръща внимание на сиромаха; в зъл ден ще го избави ГОСПОД. 2 ГОСПОД ще го пази и ще съхрани живота му; той ще бъде блажен на земята и Ти няма да го предадеш на волята на враговете му.3 ГОСПОД ще го подкрепя на болничното легло; в болестта му Ти ще преобърнеш за добро цялото му състояние.4 Аз казах: ГОСПОДИ, бъди милостив към мен, изцели душата ми, защото съгреших против Теб!5 Враговете ми говорят зло за мен: Кога той ще умре и името му ще загине?6 И ако дойде някой да ме види, говори лъжа, сърцето му събира в себе си зло, и когато излезе навън, го разказва.7 Срещу мен шепнат заедно всички, които ме мразят; зло замислят против мен:8 Казват: Нещо лошо го е сполетяло и както е легнал, няма вече да стане.9 Дори и близкият ми приятел, на когото имах доверие, който ядеше хляба ми, вдигна пета срещу мен.10 Но Ти, ГОСПОДИ, бъди милостив към мен и ме изправи, за да им отплатя.11 По това познавам, че съм Ти угоден — понеже врагът ми не тържествува над мен.12 А мен Ти поддържаш в непорочността ми и си ме утвърдил пред Своето лице до века.13 Благословен да е ГОСПОД, Бог на Израил, до века! Амин и амин.

Psalms 42:1-119:176

1 (По слав. 41) За първия певец. Маскил на Кореевите синове. Както еленът желае водните потоци, така душата ми желае Теб, Боже! 2 Душата ми жадува за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице?3 Моите сълзи ми станаха храна ден и нощ, като цял ден ми говорят: Къде е твоят Бог?4 Това си припомням и изливам душата си вътре в себе си — как преминавах с множеството и отивах с тях в Божия дом с глас на радост и хваление, с множество, което празнуваше.5 Защо си отпаднала, душо моя? И защо стенеш в мен? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го хваля за спасението от лицето Му.6 Боже мой, душата ми е отпаднала в мен; затова си спомням за Теб от йорданската земя и от ермонските височини, от планината Мисар.7 Бездна огласява бездна при шума на Твоите водопади. Всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мен.8 ГОСПОД ще заповяда милостта Си през деня и песента Му ще бъде с мен през нощта — молитва към Бога на моя живот.9 Ще кажа на Бога, моята канара: Защо си ме забравил? Защо ходя опечален от притеснението от врага?10 Враговете ми ме подиграват, като че трошат костите ми, като всеки ден ми казват: Къде е Твоят Бог?11 Защо си отпаднала, душо моя? И защо стенеш в мен? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го хваля; Той е спасение на лицето ми и моят Бог.

Psalms 43:1-119:176

1 (По слав. 42) Съди ме, Боже, и отстоявай делото ми против неблагочестив народ; избави ме от човека на измамата и беззаконието! 2 Понеже Ти си Бог на силата ми, защо си ме отхвърлил? Защо ходя опечален от притеснението от врага?3 Изпрати светлината Си и истината Си — нека те ме водят, нека те ме заведат на святата Ти планина и в Твоите обиталища.4 Тогава ще отида при Божия олтар, при Бога на веселието и на радостта ми; и с арфа ще Те славя, Боже, Боже мой!5 Защо си отпаднала, душо моя? И защо стенеш в мен? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го хваля; Той е спасение на лицето ми и моят Бог.

Psalms 44:1-119:176

1 (По слав. 43) За първия певец. Маскил на Кореевите синове. Боже, с ушите си сме чули, бащите ни са ни разказвали за делото, което си извършил в техните дни, в древните дни. 2 Ти си изгонил с ръката Си езичниците, а тях си насадил; разбил си племена, а тях си разпрострял.3 Защото не чрез своя меч завладяха те земята, нито ги спаси ръката им, а Твоята десница и Твоята ръка, и светлината на лицето Ти — защото Ти благоволи във тях.4 Боже, Ти си моят Цар; заповядай и дай спасение за Яков!5 Чрез Теб ще повалим враговете си; чрез Твоето Име ще стъпчем онези, които стават против нас.6 Защото няма да се уповавам на лъка си, нито мечът ми ще ме спаси.7 Защото Ти си ни спасил от притеснителите ни и си посрамил онези, които ни мразят.8 С Бога ще се хвалим всеки ден и ще прославяме Твоето Име до века. (Села.)9 Но сега Ти си ни отхвърлил и си ни посрамил, и не излизаш с нашите войски.10 Пред притеснителя ни връщаш и онези, които ни мразят, грабят за себе си.11 Предал си ни като овце за клане и си ни разпръснал между езичниците.12 Продал си Своя народ за нищо и не си спечелил от цената му.13 Правиш ни за поговорка на съседите ни, за присмех и подигравка на онези, които са около нас.14 Правиш ни за поговорка сред езичниците, за посмешище между народите.15 Всеки ден позорът ми е пред мен и покри ме срамът на лицето ми —16 заради гласа на този, който позори и хули, заради врага и отмъстителя.17 Всичко това дойде върху нас, но ние не Те забравихме и не изменихме на Твоя завет.18 Сърцето ни не се върна назад и стъпките ни не се отклониха от Твоята пътека,19 ако и да си ни съкрушил в място на чакали и със смъртна сянка да си ни покрил.20 Ако бяхме забравили Името на своя Бог и към чужд бог ако бяхме прострели ръцете си,21 Бог нямаше ли да издири това? Защото Той знае тайните на сърцето.22 Да, заради Теб сме убивани цял ден, считани сме като овце за клане.23 Събуди се! Защо спиш, Господи? Стани, не ни отхвърляй навеки!24 Защо криеш лицето Си и забравяш бедствието ни и угнетението ни?25 Защото душата ни е снишена до пръстта, тялото ни прилепва към земята.26 Стани да ни помогнеш и ни избави заради милостта Си!

Psalms 45:1-119:176

1 (По слав. 44) За първия певец. По музиката на Кремовете. Маскил на Кореевите синове. Любовна песен. Сърцето ми прелива от благо слово, казвам стиховете си на Царя, езикът ми е перо на бързописец. 2 Ти си по-красив от човешките синове, на устните Ти е изляна благодат, затова Бог Те е благословил до века.3 Препаши меча Си на бедрото Си, Силни, в славата Си и величието Си!4 И във величието Си язди победоносно заради истината и кротостта, и правдата; и десницата Ти ще Те учи на страшни неща.5 Стрелите Ти са остри — под Теб народи падат — в сърцето на враговете на царя.6 Престолът Ти, Боже, е до вечни векове; скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.7 Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с масло на радост повече от Твоите събратя.8 На смирна и алое, и касия ухаят всичките Ти дрехи; от дворци от слонова кост Те радват струнни инструменти.9 Царски дъщери са сред Твоите почтени; отдясно Ти стои царицата в офирско злато.10 Слушай, дъще, внимавай и приклони ухото си: забрави и народа си, и бащиния си дом.11 И Царят ще пожелае красотата ти, защото Той е твоят Господар — и поклони Му се!12 И тирската дъщеря с подарък, и богатите сред народа ще търсят твоето благоволение.13 Царската дъщеря е всеславна вътре в двореца; облеклото й е златотъкано.14 Ще я доведат при Царя с извезани дрехи; нейните дружки, девиците, които я следват, ще бъдат доведени при Тебе.15 С веселие и ликуване ще бъдат доведени; ще влязат в двореца на царя.16 Вместо бащите ти ще бъдат синовете ти; ще ги поставиш за князе по цялата земя.17 Ще направя името ти да се помни във всички поколения, затова народите ще те хвалят за вечни векове.

Psalms 46:1-119:176

1 (По слав. 45) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. По аламот. Песен. Бог ни е убежище и сила, винаги готова помощ във беди, 2 затова няма да се уплашим дори и да се поклати земята, дори и планините да паднат в морето,3 дори да бучат и да се вълнуват водите му, дори да се тресат планините от надигането му! (Села.)4 Една река — потоците й ще веселят Божия град, святото място на обиталищата на Всевишния.5 Бог е сред него — няма да се поклати; ще му помогне Бог на зазоряване.6 Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата; Той издаде гласа Си — земята се разтопи.7 ГОСПОД на Войнствата е с нас, Богът на Яков е нашата висока кула. (Села.)8 Елате, вижте делата на ГОСПОДА, който е нанесъл опустошения на земята!9 Прави да престанат войните до края на земята, счупва лък и строшава копие, изгаря с огън колесници.10 Млъкнете и разберете, че Аз съм Бог — ще се възвиша между народите, ще се възвиша на земята.11 ГОСПОД на Войнствата е с нас, Богът на Яков е нашата висока кула. (Села.)

Psalms 47:1-119:176

1 (По слав. 46) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. Ръкопляскайте, всички народи, викнете към Бога с глас на тържество! 2 Защото ГОСПОД, Всевишният, е страшен, велик Цар над цялата земя.3 Покори народи под нас и племена — под краката ни.4 Избра за нас наследството ни, славата на Яков, когото възлюби. (Села.)5 Бог се въздигна сред възклицание; ГОСПОД — сред глас на тръба.6 Пейте на Бога псалми, пейте псалми! Пейте на нашия Цар псалми, пейте псалми!7 Защото Бог е Цар на цялата земя — пейте псалми с разбиране.8 Бог царува над народите; Бог седи на Своя свят престол.9 Благородните на народите се събраха с народа на Бога на Авраам, защото земните царе принадлежат на Бога. Той е превъзвишен.

Psalms 48:1-119:176

1 (По слав. 47) Песен. Псалм на Кореевите синове. Велик е ГОСПОД и всеславен в града на нашия Бог, светия Му хълм. 2 Красиво се издига; радост на цялата земя е хълмът Сион на северните страни, градът на великия Цар.3 В дворците му Бог е познат като висока кула.4 Защото, ето, царете се събраха; заедно преминаха.5 Те видяха и се смаяха, смутиха се, побягнаха.6 Трепет ги обзе там, болки като на родилка.7 С източния вятър разбиваш тарсийските кораби.8 Както бяхме чули, така и видяхме в града на ГОСПОДА на Войнствата, в града на нашия Бог. Бог ще го утвърди до века. (Села.)9 Размишлявахме, Боже, за Твоята милост сред храма Ти.10 Каквото е Името Ти, Боже, такава е и славата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда.11 Нека се весели хълмът Сион, нека се радват дъщерите на Юда заради Твоите присъди!12 Обиколете Сион и го обходете, пребройте кулите му,13 обърнете внимание на укрепленията му, разгледайте дворците му, за да разказвате на следващото поколение.14 Защото този Бог е нашият Бог за вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт.

Psalms 49:1-119:176

1 (По слав. 48) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. Чуйте това, всички народи; дайте ухо, всички жители на света, 2 както нископоставени, така и високопоставени, богати и бедни заедно!3 Устата ми ще говори мъдрост и размишлението на сърцето ми — разбиране.4 Ще приклоня ухото си към притча, ще изложа гатанката си на арфа.5 Защо да се боя в дни на бедствие, когато ме обкръжи беззаконието на тези, които са по петите ми,6 които се уповават на имота си и се хвалят с изобилието на богатството си!7 Никой не може по никакъв начин да изкупи брат си, нито да даде на Бога откуп за него —8 защото скъпо е изкупването на душите им и човек трябва да престане завинаги да се опитва —9 за да живее вечно и да не види изтление.10 Защото вижда, че мъдрите умират, и безумният, и неразумният заедно погиват, и оставят имота си на други.11 Тайната им мисъл е, че домовете им ще стоят вечно и жилищата им — от поколение във поколение; наричат с имената си земите си.12 Но човекът, който е на почит, не остава; той е като животните, които се изтребват.13 Това е пътят на безумните; а идващите след тях одобряват думите им. (Села.)14 Като овце ще бъдат сложени в Шеол, ще ги пасе смъртта и праведните ще владеят над тях на сутринта. Силата им ще пояде Шеол, далеч от жилището им.15 Но Бог ще изкупи душата ми от силата на Шеол, защото ще ме приеме. (Села.)16 Не се бой, когато забогатее човек, когато се умножи славата на дома му,17 защото, когато умре, няма да вземе със себе си нищо, славата му няма да слезе след него.18 Макар че докато живее, той благославя душата си — защото хората те хвалят, когато правиш добро на себе си —19 пак ще отиде при поколението на бащите си, те няма да видят светлина навеки.20 Човек, който е на почит, а няма разбиране, е като животните, които се изтребват.

Psalms 50:1-119:176

1 (По слав. 49) Псалм на Асаф. ГОСПОД Бог Всемогъщ е говорил и призовал земята от изгряването на слънцето до залязването му. 2 От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.3 Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; пред Него — огън пояждащ и около Него — силна буря.4 Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди народа Си:5 Съберете при Мен светиите Ми, които направиха с Мен завет чрез жертва.6 И небесата известяват правдата Му, защото Бог, Той е съдия. (Села.)7 Слушай, народе Мой, и ще говоря, Израилю, и ще свидетелствам против теб: Бог, твоят Бог съм Аз.8 Не за жертвите ти те укорявам, и всеизгарянията ти са постоянно пред Мен.9 Няма да взема юнец от дома ти, нито козли от стадата ти,10 защото мои са всички горски животни и добитъкът по хиляди хълмове.11 Познавам всичките планински птици и известни са Ми полските животни.12 Ако огладнеех, не бих казал на теб, защото Мой е светът и всичко, което го изпълва.13 Ще ям ли Аз месо на бикове и ще пия ли кръв на козли?14 Принеси на Бога жертва на благодарност и изпълни обещанията си пред Всевишния.15 И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.16 А на безбожния казва Бог: Какво право имаш ти да говориш за Моите наредби и да вземаш в устата си Моя завет?17 Защото ти мразиш наставление и хвърляш зад себе си Моите думи.18 Когато видиш крадец, тичаш заедно с него и имаш дял с прелюбодейците.19 Предаваш устата си на зло и езикът ти сплита коварство.20 Седиш и говориш против брат си, клеветиш сина на майка си.21 Ти направи това, а Аз премълчах, и ти помисли, че Аз съм съвсем като теб. Но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.22 Да! Помислете за това, вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам и да няма кой да ви избави.23 Всеки, който принася жертва на благодарност, Ме прославя; и на онзи, който слага в ред пътя си, ще покажа Божието спасение.

Psalms 51:1-119:176

1 (По слав. 50) За първия певец. Псалм на Давид, когато пророк Натан отиде при него, след като той беше влязъл при Витсавее. Смили се над мен, Боже, според милостта Си; според величието на милосърдието Си изличи престъпленията ми! 2 Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми!3 Защото аз признавам престъпленията си и грехът ми е винаги пред мен.4 На Теб, само на Теб съгреших, и извърших това, което е зло в очите Ти — за да бъдеш оправдан, когато говориш, и безукорен, когато съдиш.5 Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми.6 Ето, Ти желаеш истина вътре в човека, и в тайното на сърцето ми ще ме научиш на мъдрост.7 Очисти ме с исоп, и ще бъда чист; измий ме, и ще бъда по-бял от сняг!8 Дай ми да чуя радост и веселие, за да ликуват костите, които си строшил.9 Скрий лицето Си от греховете ми и изличи всичките ми беззакония!10 Сътвори ми чисто сърце, Боже, и непоклатим дух обновявай вътре в мен!11 Не ме отхвърляй от лицето Си и не отнемай Светия Си Дух от мен!12 Върни ми радостта на спасението Си и ме поддържай с дух свободен.13 Тогава ще науча отстъпници на Твоите пътища и грешници към Теб ще се обърнат.14 Избави ме от вината за кръвта, о, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми с радост ще пее за Твоята правда.15 Господи, отвори устните ми, и устата ми ще разгласят Твоята възхвала.16 Защото не желаеш жертва, иначе бих принесъл; всеизгаряне не Ти е угодно.17 Жертви, благоугодни на Бога, са дух съкрушен; съкрушено и разкаяно сърце, Боже, Ти няма да презреш.18 Стори добро на Сион според благоволението Си, съгради стените на Ерусалим!19 Тогава ще се наслаждаваш в жертви на правда, във всеизгаряния и приноси; тогава ще принасят юнци на олтара Ти.

Psalms 52:1-119:176

1 (По слав. 51) За първия певец. Маскил на Давид, когато едомецът Доик отиде и говори на Саул, и му каза: Давид дойде в къщата на Ахимелех. Защо се хвалиш в злобата, силни? Божията милост трае вечно. 2 Езикът ти замисля лукавство, като остър бръснач върши измама.3 Обичаш злото повече от доброто и лъжа — повече отколкото да говориш правда. (Села.)4 Обичаш всички унищожителни думи. Измамен език!5 И Бог ще те съкруши навеки, ще те сграбчи и ще те изтръгне от шатрата ти, и ще те изкорени от земята на живите. (Села.)6 А праведните ще видят и ще се убоят, и ще му се присмеят:7 Ето човека, който не направи Бога свое прибежище, а се уповаваше на многото си богатства и се утвърждаваше в лукавството си.8 А аз съм като зелена маслина в Божия дом, уповавам се на Божията милост за вечни векове.9 Ще Те прославям до века, защото си направил така; и ще се надявам на Името Ти — защото е добро — пред Твоите светии.

Psalms 53:1-119:176

1 (По слав. 52) За първия певец. По Махалат. Маскил на Давид. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог! Поквариха се и извършиха отвратително беззаконие; няма никой, който да върши добро. 2 Бог погледна от небето над човешките синове, за да види има ли някой да е разумен и да търси Бога.3 Всички се отклониха, заедно се поквариха; няма никой, който да върши добро, няма ни един.4 Нямат ли разум тези, които вършат грях, които изпояждат народа Ми, като че хляб ядат, и не призовават Бога?5 Тогава ги нападна голям ужас, без да има ужас; защото Бог разпръсна костите на онзи, който разполага стан против теб; ти си ги посрамил, защото Бог ги е отхвърлил.6 О, дано да дойде спасението на Израил от Сион! Когато Бог върне народа Си от плен, ще ликува Яков, ще се развесели Израил.

Psalms 54:1-119:176

1 (По слав. 53) За първия певец. На струнни инструменти. Маскил на Давид, когато зифците дойдоха и казаха на Саул: Не се ли крие Давид между нас? Боже, спаси ме чрез Името Си и съди ме чрез силата Си! 2 Чуй молитвата ми, Боже, дай ухо на думите на устата ми!3 Защото чужденци се надигнаха против мен и насилници потърсиха душата ми; не поставиха Бога пред себе си. (Села.)4 Ето, Бог е мой помощник; Господ е с онези, които подкрепят душата ми.5 Той ще обърне злото върху враговете ми; изтребй ги с истината Си!6 Доброволно ще Ти принеса жертва; ще възхвалявам Името Ти, ГОСПОДИ, защото е благо,7 защото Той ме избави от всяка беда и окото ми видя наказанието на враговете ми.

Psalms 55:1-119:176

1 (По слав. 54) За първия певец. На струнни инструменти. Маскил на Давид. Дай ухо на молитвата ми, Боже, и не се крий от молбата ми! 2 Чуй ме и отговори ми! Лутам се в тъгата си и стена3 от гласа на врага, от притеснението на безбожния; защото хвърлят върху мене грях и в гняв враждуват против мен.4 Сърцето ми тъжи във мен, нападнаха ме ужасите на смъртта.5 Страх и трепет ме връхлетяха и ужас ме покри.6 И казах: Да бих имал криле като гълъб! Щях да отлетя, да си почина.7 Ето, щях да избягам далеч, щях да живея в пустинята. (Села.)8 Щях да ускоря бягството си от вихъра и от бурята.9 Унищожи, Господи, и раздели езика им, защото в града видях насилие и свада.10 Ден и нощ те го обикалят по стените му и грях и зло има сред него.11 Лукавство има сред него, гнет и измама не се отдалечават от улиците му.12 Понеже не враг ми се присмива — тогава бих го понесъл — нито мразещият ме се е възвеличил против мен — тогава бих се скрил от него —13 а си ти, човек равен на мен, мой другар и мой близък приятел.14 Заедно разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом.15 Нека дойде ненадейно смърт върху тях, нека слязат живи в Шеол, защото злини са в жилищата им и между тях.16 А аз, аз ще извикам към Бога и ГОСПОД ще ме спаси.17 Вечер и сутрин, и по обед ще се оплаквам и ще стена и Той ще чуе моя глас.18 Ще избави в мир душата ми от боя против мен; защото мнозина се бият с мен.19 Бог, който живее преди вековете, ще чуе и ще ги покори, (Села.) понеже нямат промяна, и не се боят от Бога.20 Той протяга ръце против онези, които бяха в мир с него; нарушил е завета си.21 Устата му са по-гладки от масло, но в сърцето му има война; думите му са по-меки от маслинено масло, но са голи мечове.22 Възложи товара си на ГОСПОДА и Той ще те подпре; не ще допусне до века да се поклати праведният.23 Но Ти, Боже, ще ги свалиш долу в рова на погибелта; мъже кръвници и измамни няма да стигнат и до половината на дните си. Но аз на Теб ще се уповавам.

Psalms 56:1-119:176

1 (По слав. 55) За първия певец. По музиката на Гълъбът на далечните дъбове. Миктам на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет. Смили се над мен, Боже, защото иска да ме погълне човек; като воюва цял ден, ме притеснява. 2 Враговете ми цял ден ме преследват; защото много са онези, които с гордост воюват против мен.3 Когато съм в страх, на Теб ще се уповавам.4 В Бога — ще хваля словото Му — в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?5 Цял ден изкривяват думите ми, всичките им мисли са против мен за зло.6 Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми, защото причакват душата ми.7 При греха ще има ли за тях спасение? Боже, повали народите със гняв!8 Ти скитанията ми преброил си, сълзите ми си сложил в меха Си, не са ли те в Твоята книга?9 Тогава враговете ми ще се върнат назад в деня, когато Те призова. Това зная — че Бог е откъм мен.10 В Бога — ще хваля словото Му — в ГОСПОДА — ще хваля словото Му —11 в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?12 Обещанията ми към Теб са върху мене, Боже; ще Ти принеса благодарствени жертви,13 защото Ти Си избавил душата ми от смърт. Не си ли избавил и краката ми от падане, за да ходя пред Бога в светлината на живите?

Psalms 57:1-119:176

1 (По слав. 56) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид, когато избяга от Саул в пещерата. Бъди милостив към мен, Боже, бъди милостив към мен! Защото на Теб се уповава душата ми и в сянката на Твоите криле ще намеря убежище, докато преминат бедствията. 2 Ще викам към Всевишния Бог, към Бога, моя благодетел.3 Ще изпрати от небето и ще ме спаси; ще направи за присмех онзи, който иска да ме погълне. (Села.) Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.4 Душата ми е сред лъвове, лежа между огнедишащи хора, чиито зъби са копия и стрели, а езикът им — остър меч.5 Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!6 Разпростряха мрежа за стъпките ми; душата ми е сведена; изкопаха яма пред мен, но те паднаха в нея. (Села.)7 Утвърдено е сърцето ми, Боже, утвърдено е сърцето ми. Ще пея, ще пея псалми!8 Събуди се, славо моя, събудете се, лиро и арфо; аз ще се събудя на зазоряване!9 Ще те прославям, Господи, между народите; ще Те възпявам между племената.10 Защото Твоята милост се възвеличи до небесата и Твоята истина — до облаците.11 Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!

Psalms 58:1-119:176

1 (По слав. 57) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид. Наистина ли говорите правда, съдии? Право ли съдите, човешки синове? 2 Не, в сърцето си вие вършите неправда, за насилието на ръцете си проправяте път по земята.3 Безбожните са отстъпили още от майчината утроба; още щом се родят, се отклоняват тези, които говорят лъжи.4 Отровата им е като змийска отрова, те са като глухата кобра, която запушва ухото си,5 за да не чуе гласа на омайвачите, колкото и изкусно да омайват.6 Боже, разбий зъбите им в устата им! ГОСПОДИ, строши зъбите на младите лъвове!7 Нека се излеят като води, които изтичат. Когато стрелят стрелите си, нека са като строшени.8 Нека бъдат като охлюв, който се разтапя, докато върви; като недоносче на жена, нека слънцето не видят.9 Преди да могат котлите ви да усетят огъня от тръните, сурови или обгорели, Той с вихрушка ще ги помете.10 Праведният ще ликува, когато види възмездието, ще измие краката си в кръвта на безбожния.11 И човек ще каже: Наистина има награда за праведния; наистина има Бог, който съди на земята.

Psalms 59:1-119:176

1 (По слав. 58) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид, когато Саул изпрати мъже и те пазеха къщата, за да го убият. Избави ме от враговете ми, Боже мой! Защити ме от онези, които се надигат против мен! 2 Избави ме от злодеите, от мъже кръвници ме спаси!3 Защото, ето, те причакват душата ми, силни се събират против мен, не за мое престъпление, нито за мой грях, ГОСПОДИ!4 Без да имам вина, те тичат и се готвят. Стани да ме посрещнеш и виж!5 Ти, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, Боже на Израил, събуди се, за да накажеш всичките народи! Не бъди милостив към никой от измамните престъпници! (Села.)6 Вечер те се връщат, вият като псета и обикалят града.7 Ето, те бълват зло от устата си, мечове има в устните им, защото казват: Кой чува?8 Но Ти, ГОСПОДИ, ще им се присмееш, ще се подиграеш на всичките народи.9 Ще внимавам на Теб, сило моя, защото Бог е моята висока кула.10 Моят Бог на милостта ще ме изпревари; Бог ще ми даде да видя повалянето на враговете си.11 Не ги убивай, да не би моят народ да забрави; разпръсни ги със силата Си и ги повали, Господи, щите наш!12 Заради греха на устата си и думите на устните си нека се уловят в гордостта си, и заради клетвата и лъжата, които говорят!13 Довърши ги с гняв, довърши ги, за да ги няма вече, за да се познае, че Бог владее в Яков, до краищата на земята! (Села.)14 И вечер се връщат, вият като псета и обикалят града.15 Скитат наоколо за храна и ръмжат, ако не се наситят.16 Но аз ще пея за Твоята сила, на ранина с ликуване ще прославям Твоята милост, защото Ти си ми бил висока кула и убежище в деня на бедствието ми.17 Сило моя, на Теб ще пея псалми, защото Бог е моята висока кула, моят Бог на милостта.

Psalms 60:1-119:176

1 (По слав. 59) За първия певец. По музиката на Кремът. Свидетелство. Миктам на Давид. За поучение. Когато воюваше против арамейците от Месопотамия и арамейците от Сова и Йоав се върна и уби дванадесет хиляди едомци в Солната долина. Боже, отхвърлил си ни, разпръснал си ни, разгневил си се — възвърни ни отново! 2 Потресъл си земята, разцепил си я — изцели проломите й, защото се клати!3 Оставил си народа Си да види мъчителни неща, с омайно вино си ни напоил.4 Дал си знаме на онези, които Ти се боят — да се издига заради истината. (Села.)5 За да се избавят Твоите възлюбени, спаси с десницата Си и ме послушай!6 Бог говори в светилището Си: Аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот.7 Мой е Галаад, мой е и Манасия, и Ефрем е шлемът на главата Ми, Юда е скиптърът Ми.8 Моав е умивалникът Ми, върху Едом ще хвърля сандала Си; приветствай Ме, филистимска земьо!9 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом?10 Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш, Боже, с войските ни?11 Помогни ни срещу притеснителя, защото човешка помощ е суетна.12 Чрез Бога ще извършим велики дела и Той, Той ще стъпче притеснителите ни.

Psalms 61:1-119:176

1 (По слав. 60) За първия певец. На струнен инструмент. Псалм на Давид. Чуй вика ми, Боже, обърни внимание на молитвата ми! 2 От края на земята ще викам към Теб, когато примира сърцето ми; заведи ме на канарата, която е твърде висока за мен —3 защото Ти ми стана прибежище, здрава кула пред врага.4 Ще живея в Твоя шатър вечно, ще прибягна под защитата на Твоите криле. (Села.)5 Защото Ти, Боже, си чул обещанията ми, дал си ми наследството на онези, които се боят от Името Ти.6 Ще прибавиш дни към дните на царя, годините му нека бъдат като много поколения.7 Нека седи на престола до века пред Божието лице; заповядай милосърдие и истина, за да го запазят.8 Така ще пея псалми на Твоето Име навеки, като изпълнявам обещанията си ден след ден.

Psalms 62:1-119:176

1 (По слав. 61) За първия певец. По музиката на Едутун. Псалм на Давид. Душата ми тихо се уповава само на Бога, от Него е спасението ми. 2 Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост; няма много да се поклатя.3 Докога ще нападате човек, за да го убиете, всички вие, като наклонена стена и разклатена ограда?4 Съветват се само да го съборят от висотата му; наслаждават се на лъжата; с устата си благославят, а вътрешно кълнат. (Села.)5 Душо моя, тихо се уповавай само Бога, защото от Него е очакването ми.6 Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост — няма да се поклатя!7 В Бога е спасението ми и славата ми; канарата на силата ми и убежището ми е в Бога.8 Уповавайте се на Него по всяко време, хора, изливайте сърцето си пред Него! Бог е нашето прибежище. (Села.)9 Наистина синове на хора са лъх, и синовете на мъже — лъжа; поставени на везните, те се издигат нагоре; всички заедно са по-леки от лъх.10 Не се уповавайте на насилие и не възлагайте на грабителство суетна надежда; ако богатството расте, не прилепвайте сърцето си към него.11 Веднъж говори Бог, и два пъти чух това — че силата е Божия.12 И Твоя е, Господи, милостта, защото Ти отплащаш на всекиго според делото му.

Psalms 63:1-119:176

1 (По слав. 62) Псалм на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми копнее за Теб в една суха, изнурена и безводна земя. 2 Така съм се взирал в Тебе в светилището, за да видя Твоята мощ и Твоята слава.3 Понеже Твоето милосърдие е по-добро от живота, устните ми ще Те хвалят.4 Така ще Те благославям, докато съм жив, в Твоето Име ще издигам ръцете си.5 Като с мас и тлъстина ще се насити душата ми и с радостни устни ще Те възхвалява устата ми,6 когато си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в нощните часове,7 понеже Ти си бил помощта ми, и аз ще се радвам в сянката на Твоите криле.8 Душата ми се прилепва към Теб, десницата Ти ме подкрепя.9 А онези, които търсят душата ми, за да я погубят, ще потънат в дълбините на земята.10 Ще бъдат предадени на силата на меча, ще бъдат дял на чакали.11 А царят ще се зарадва в Бога; ще се хвали всеки, който се кълне в Него, а устата на онези, които говорят лъжи, ще бъдат запушени.

Psalms 64:1-119:176

1 (По слав. 63) За първия певец. Псалм на Давид. Чуй гласа ми, Боже, когато се оплаквам; запази живота ми от ужаса на врага! 2 Скрий ме от тайния съвет на злодеите, от сганта на вършещите зло,3 които острят езика си като меч и прицелват стрелите си — горчиви думи —4 за да застрелят тайно безукорния; внезапно го застрелват и не се боят.5 Утвърждават се в зло намерение, наговарят се да скрият примки, казват: Кой ще ги види?6 Замислят беззакония, казват: Извършихме добре замислен план. И вътрешността, и сърцето на човек са дълбоки.7 Но Бог ще изстреля по тях стрела; внезапно ще бъдат ранени.8 Злите им намерения ще дойдат върху тях; ще се потресат всички, които ги гледат.9 И ще се убоят всички хора и ще възвестяват Божието дело, защото ще разберат това, което е направил.10 Праведният ще се радва в ГОСПОДА и ще се уповава на Него, и ще сияят всички, които са с право сърце.

Psalms 65:1-119:176

1 (По слав. 64) За първия певец. Псалм на Давид. Песен. На Теб — мълчание и възхвала, Боже, в Сион, и на Теб ще се отдаде обещаното. 2 Ти, който чуваш молитва, при Теб ще идва всяка плът.3 Беззакония ми надвиха; престъпленията ни — Ти ще ги простиш.4 Блажен онзи, когото избираш и му даваш да се приближи, за да живее в Твоите дворове. Ще се наситим с благостта на дома Ти, на светия Ти храм.5 С разтърсващи неща Ти ще ни отговаряш в правда, Боже на спасението ни, Ти, упование на всички земни краища и на най-далечните морета,6 който със силата Си утвърждаваш планините, препасан с могъщество,7 който укротяваш бученето на моретата, бученето на вълните им и брожението на народите.8 И обитателите на краищата на земята се боят от Твоите знамения; Ти правиш да ликуват изходите на утрото и вечерта.9 Посещаваш земята и я напояваш, изобилно я обогатяваш. Божията река е пълна с вода. Осигуряваш житото им, като така приготвяш земята:10 напояваш изобилно браздите й, изглаждаш буците й, размекваш я с дъждове, благославяш поникналото от нея.11 Увенчаваш годината с благостта Си и от следите Ти капе тлъстина.12 Росят пасбищата на степта и хълмовете се опасват с ликуване.13 Ливадите се обличат със стада и долините се покриват с жито; възклицават, да, и пеят!

Psalms 66:1-119:176

1 (По слав. 65) За първия певец. Песен. Псалм. Възкликнете към Бога, цяла земя! 2 Възпейте славата на Името Му, направете славна възхвалата Му!3 Кажете на Бога: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила враговете Ти ще Ти се покорят лицемерно.4 Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, ще възпява Името Ти. (Села.)5 Елате и вижте великите Божии дела — страшен е в делата Си към човешките синове.6 Той превърна морето в суша, те преминаха пеша през реката — там се развеселихме в Него.7 Той владее с мощта Си до века, очите Му наблюдават народите — бунтовниците да не се издигат. (Села.)8 Благославяйте нашия Бог, вие, народи, и направете да се чуе гласът на възхвалата Му —9 Той, който съхранява душата ни в живот и не оставя да се поклатят краката ни.10 Защото Ти, Боже, си ни изпитал, пречистил си ни, както се пречиства сребро.11 Довел си ни в мрежата, сложил си тежък товар на хълбоците ни,12 направил си хора да яздят на главите ни. Преминахме през огън и вода, но Ти ни изведе в изобилие.13 Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, ще Ти изпълня обещанията си,14 които устните ми произнесоха и устата ми изговориха, когато бях в беда.15 Ще Ти принеса всеизгаряния от угоени животни с благоуханието на овни, ще принеса говеда и козли. (Села.)16 Елате и слушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще разкажа какво е сторил за душата ми.17 Към Него извиках с устата си и езикът ми Го възвиси.18 Ако в сърцето си зачитах нечестието, Господ не би послушал.19 Но Бог наистина послуша, обърна внимание на гласа на молитвата ми.20 Благословен да е Бог, който не отхвърли молитвата ми и не оттегли от мен милостта Си!

Psalms 67:1-119:176

1 (По слав. 66) За първия певец. На струнни инструменти. Псалм. Песен. Бог да бъде милостив към нас и да ни благослови, да възсияе с лицето Си над нас, (Села.) 2 за да се познае на земята Твоят път, Твоето спасение — сред всичките народи!3 Да Те възпяват народите, Боже, да Те възпяват всичките народи!4 Да се радват и ликуват племената, защото ще съдиш в правота народите и ще управляваш племената на земята. (Села).5 Да Те възпяват народите, Боже, да Те възпяват всичките народи!6 Земята дава плода си, Бог, нашият Бог, ще ни благослови.7 Бог ще ни благослови и ще се боят от Него всички земни краища.

Psalms 68:1-119:176

1 (По слав. 47) За първия певец. Псалм на Давид. Песен. Да стане Бог, да се разпръснат враговете Му; да бягат пред лицето Му онези, които Го мразят! 2 Както се издухва дим, така ще ги издухаш, както восък се топи пред огъня, така ще погинат безбожните от Божието присъствие.3 А праведните ще се веселят, ще ликуват пред Божието присъствие и ще ликуват в радост.4 Пейте на Бога, пейте псалми на Името Му, направете път за Онзи, който се вози през пустините — ГОСПОД е Името Му — и ликувайте пред Него!5 Отец на сираците и съдия на вдовиците е Бог в Своето свято обиталище.6 Бог настанява в дом самотните, извежда в изобилие затворените, а бунтовниците живеят в суха земя.7 Боже, когато Ти излезе пред народа Си, когато Ти крачеше през пустинята, (Села.)8 земята се потресе и небесата закапаха от Божието присъствие, разтресе се самата планина Синай от присъствието на Бога, Израилевия Бог.9 Боже, Ти изпрати изобилен дъжд; укрепи наследството Си в слабостта му.10 Твоите живи обитаваха в него; Ти, Боже, си се погрижил в благостта Си за бедния.11 Господ каза слово: Вестителки на победа — голямо множество!12 Царе на войски бягат ли, бягат, а на мястото на дома се дели плячка!13 Ще лежите ли сред кошарите, когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро и перата й — със жълто злато?14 Когато Всемогъщият разпръсваше царе в тази земя, на Салмон валеше сняг.15 Божия планина е планината Васан; планина с много върхове е планината Васан.16 Защо гледате със завист, вие планини с много върхове, към планината, която Бог е пожелал за Свое обиталище? Да, ГОСПОД ще обитава там вечно.17 Божиите колесници са безбройни, Господ е сред тях като в Синай, в светилището.18 Ти възлезе нависоко, плени плен, прие в дар хора, дори непокорните, така че ГОСПОД Бог да обитава между тях.19 Благословен да е Господ, който всеки ден носи товара ни! Бог е нашето спасение. (Села.)20 Бог е за нас Бог на спасителни дела, и при Господ БОГ са изходните пътища от смъртта.21 Бог ще разбие главата на враговете Си, косматото теме на онзи, който ходи в престъпленията си.22 Господ каза: Ще ги върна от Васан, ще ги върна от морските дълбини,23 за да изкъпеш крака си във кръв и езикът на кучетата ти да има дял от враговете ти.24 Видяха шествията Ти, Боже, шествията на моя Бог, моя Цар, в светилището.25 Отпред вървяха певците, след тях — свирещите с инструменти, сред девойките, биещи тъпанчета.26 Благославяйте Бога, Господа, в събранията; вие, които сте от извора на Израил.27 Там е Вениамин, най-малкият, техният владетел, първенците на Юда, дружината им, първенците на Завулон, първенците на Нефталим.28 Твоят Бог е заповядал силата ти. Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас!29 За храма Ти в Ерусалим царе ще Ти донасят дарове.30 Смъмри зверовете на тръстиката, стадата от бикове с телетата на народите — с покорност да принесат сребърни плочи. Разпръсни народите, които се радват на война.31 Ще дойдат големци от Египет, Етиопия бързо ще протегне ръцете си към Бога.32 Пейте на Бога, земни царства, пейте псалми на Господа, (Села.)33 на Него, който се носи на небето на небесата, което е от вечността, ето, Той издава гласа Си, мощен глас.34 Признайте силата на Бога! Превъзходството Му е над Израил и в облаците — силата Му.35 Страшен си, Боже, от светилищата Си, Израилевият Бог е, който дава сила и мощ на народа Си. Благословен да е Бог!

Psalms 69:1-119:176

1 (По слав. 68) За първия певец. По музиката на Кремовете. Псалм на Давид. Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата ми! 2 Потънах в дълбока тиня, където няма твърда основа, навлязох в дълбоки води и приливът ме потапя.3 Изнемогвам от викането си, гърлото ми е пресъхнало, очите ми чезнат, докато чакам своя Бог.4 Тези, които ме мразят без причина, са повече от космите на главата ми; могъщи са тези, които искат да ме погубят, които несправедливо са мои врагове; тогава трябва да върна това, което не съм откраднал.5 Боже, Ти знаеш безумието ми и прегрешенията ми не са скрити от Теб.6 Нека не се посрамят заради мен онези, които Те чакат, Господи, БОЖЕ на Войнствата! Нека не се опозорят заради мен онези, които Те търсят, Боже на Израил!7 Защото заради Теб понесох присмех, срам покри лицето ми.8 Отчуждих се от братята си и чужденец станах за синовете на майка си,9 защото ревността за Твоя дом ме изяде и укорите на онези, които укоряват Теб, паднаха върху мен.10 Плачех и изнурявах душата си с пост, но това ми стана за укор.11 Облякох вретище за дреха и станах им за поговорка.12 За мен говорят седящите в портата и аз съм в песните на пияниците.13 Но аз към Теб отправям молитвата си, ГОСПОДИ, в благоприятно време. Боже, според голямата Си милост ме послушай, според верността на Своето спасение!14 Избави ме от тинята, за да не потъна; нека бъда избавен от онези, които ме мразят, и от дълбините на водите!15 Да не ме завлече водният поток, нито да ме погълне бездната и да не затвори ровът устата си над мен.16 Чуй ме, ГОСПОДИ, защото е блага милостта Ти, обърни се към мен според множеството на Своите милости17 и не скривай лицето Си от слугата Си, понеже съм в беда — послушай ме бързо!18 Приближи се при душата ми и я изкупи, изкупи ме поради враговете ми!19 Ти знаеш моя укор, моя срам и моя позор; всичките мои противници са пред Теб.20 Укор съкруши сърцето ми и страдам, чаках да ме пожали някой, но нямаше никой; и чаках утешители, но не намерих никакви.21 Дадоха ми и жлъчка за храна и в жаждата ми с оцет ме напоиха.22 Трапезата им пред тях нека стане примка и вместо благоденствие — клопка!23 Нека се помрачат очите им, за да не виждат, и направи хълбоците им постоянно да треперят!24 Излей върху тях яростта Си и нека ги застигне пламъкът на Твоя гняв!25 Жилището им нека запустее и в шатрите им нека никой не живее!26 Защото те преследват онзи, когото Ти си поразил, и разказват за болката на Твоите ранени.27 Прибави вина върху вината им и нека не влязат в Твоята правда!28 Нека се заличат от книгата на живота и нека не се запишат с праведните!29 А аз съм окаян и наскърбен — нека Твоето спасение, Боже, ме възвиши.30 Ще хваля Името на Бога с песен и ще Го възвелича с благодарение.31 И това ще се хареса на ГОСПОДА повече от бик или от юнец с рога и раздвоени копита.32 Смирените ще видят и ще се зарадват; и вие, които търсите Бога, сърцето ви ще живее,33 защото ГОСПОД слуша изпадналите в нужда и не презира затворниците Си.34 Нека Го хвалят небето и земята, моретата и всичко, което се движи в тях!35 Защото Бог ще спаси Сион и ще съгради градовете на Юда; и ще живеят там, и ще го притежават.36 И потомството на слугите Му ще го наследи и онези, които обичат Името Му, ще живеят в него.

Psalms 70:1-119:176

1 (По слав. 69) За първия певец. Псалм на Давид. За възпоменание. Боже, побързай да ме избавиш, ГОСПОДИ — да ми помогнеш! 2 Нека се посрамят и унижат онези, които търсят живота ми! Нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се радват на нещастието ми!3 Нека се обърнат назад поради срама си онези, които казват: Охо-хо!4 Нека се радват и се веселят в Теб всички, които Те търсят; които обичат Твоето спасение, нека винаги казват: Да се величае Бог!5 А аз съм сиромах и беден — Боже, побързай при мен! Помощ моя и мой спасител си Ти, ГОСПОДИ, не се бави!

Psalms 71:1-119:176

1 (По слав. 70) На Теб, ГОСПОДИ, се уповавам, нека не се посрамя до века! 2 Избави ме в правдата Си и освободи ме; приклони към мен ухото Си и ме спаси.3 Бъди ми канара за жилище, където мога винаги да идвам. Ти си заповядал моето спасение, защото Ти си скалата ми и крепостта ми.4 Избави ме, Боже мой, от ръката на безбожния, от ръката на неправедния и насилника.5 Защото Ти си моята надежда, Господи, БОЖЕ, упованието ми от младостта ми.6 На Теб се облегнах от раждането си, откакто Ти ме извади от утробата на майка ми; възхвалата ми е винаги за Теб.7 Станал съм чудовищен за мнозина, но Ти си моето здраво убежище.8 Устата ми е пълна с Твоята възхвала и с Твоята слава — цял ден.9 Не ме отхвърляй във времето на старостта, не ме оставяй, когато силата ми чезне.10 Защото враговете ми говорят против мен и онези, които причакват душата ми, се наговарят помежду си.11 Казват: Бог го е оставил, гонете го и хванете, защото няма кой да го избави.12 Боже, не се отдалечавай от мен! Боже мой, побързай да ми помогнеш!13 Нека се посрамят и довършат противниците на душата ми; нека се покрият с укор и позор онези, които търсят злото ми.14 Но аз ще се надявам постоянно и ще умножавам цялата Твоя хвала.15 Устата ми ще разказва Твоята правда и цял ден — Твоето спасение, защото не зная техния брой.16 Ще дойда с мощните дела на Господ БОГ; ще споменавам Твоята правда, само Твоята.17 Боже, Ти си ме учил от младостта ми; и досега разгласявам Твоите чудни дела.18 И даже до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на идещото поколение, мощта Ти — на всички, които ще дойдат.19 И правдата Ти, Боже, е превъзвишена. Ти, който си извършил велики дела — Боже, кой е като Теб?20 Ти, който си ни показал големи и тежки беди, пак ще ни съживиш и пак ще ни извадиш от дълбините на земята.21 Ще умножиш величието ми и ще се обърнеш да ме утешиш.22 И аз ще Те славословя с арфа — Твоята вярност, Боже мой. На Теб, Свети Израилев, ще пея псалми с арфа.23 Ще ликуват устните ми, когато Ти пея псалми, и душата ми, която си изкупил.24 И езикът ми ще говори за Твоята правда цял ден, защото се посрамиха, защото се унижиха онези, които търсят злото ми.

Psalms 72:1-119:176

1 (По слав. 71) Псалм на Соломон. Боже, дай на царя правосъдието Си и правдата Си — на царския син, 2 за да съди Твоя народ с правда и страдащите Ти — с правосъдие.3 Планините ще донесат мир на народа и хълмовете — мир чрез правда.4 Той ще донесе правосъдие на страдащите на народа, ще спаси синовете на сиромасите и ще смаже потисника.5 Ще Ти се боят, докато грее слънцето и докато свети луната, през всички поколения.6 Той ще слезе като дъжд върху окосената ливада, като дъждове, които напояват земята.7 В неговите дни праведният ще процъфтява и ще има изобилие от мир, докато луната престане да съществува.8 И той ще владее от море до море, и от реката до краищата на земята.9 Пред него ще се поклонят жителите на пустинята и враговете му ще лижат пръстта.10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци, царете на Сава и Сева ще принесат дарове.11 Да! Всички царе ще се поклонят пред него, всичките народи ще му служат.12 Защото той ще избави сиромаха, когато вика, също и бедния, и безпомощния.13 Ще се смили над слабия и сиромаха и ще спаси душите на сиромасите.14 Ще изкупи душата им от гнет и насилие и кръвта им ще бъде скъпоценна в очите му.15 И ще живее, и ще му се даде савското злато; и постоянно ще се издига молитва за него и цял ден ще го благославят.16 Изобилие от жито ще има в земята, на върха на планините; плодът му ще се люлее като Ливан и жителите на града ще процъфтяват като земната трева.17 Името му ще пребъдва вечно, името му ще пребъдва, докато е слънцето. И в Него ще се благославят, блажен ще го наричат всичките народи.18 Благословен да е ГОСПОД Бог, Богът на Израил, който единствен върши чудеса!19 И благословено да бъде Неговото славно Име до века! И нека цялата земя се изпълни с Неговата слава! Амин и амин.20 Свършиха се молитвите на Давид, сина на Есей.

Psalms 73:1-119:176

1 (По слав. 72) Псалм на Асаф. Наистина Бог е благ към Израил, към чистите по сърце. 2 А аз — краката ми без малко се препънаха, стъпките ми почти се подхлъзнаха,3 защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на безбожните,4 защото нямат мъки в смъртта си и тялото им е охранено.5 Не са в грижи като другите смъртни, нито са измъчвани като другите хора,6 затова гордостта им е като гердан, насилието ги облича като дреха.7 Очите им изпъкват от тлъстина, въображенията на сърцето им преливат.8 Присмиват се и говорят злобно за насилие, говорят горделиво.9 Издигнали са устата си против небето и езикът им обхожда земята.10 Затова народът му се връща тук и вода с пълна чаша се изцежда за тях.11 И те казват: Как ще знае Бог? И как ще има знание у Всевишния?12 Ето, това са безбожните — и винаги благополучни, умножават богатство!13 Наистина аз напразно очистих сърцето си и измих в невинност ръцете си,14 защото цял ден съм измъчван и наказван всяка сутрин.15 Ако кажех: Така ще говоря! — ето, бих изменил на поколението на синовете Ти.16 Тогава размислих, за да разбера това, но беше прекалено трудно пред очите ми,17 докато влязох в Божието светилище и разбрах техния край.18 Ти наистина си ги поставил на хлъзгави места, сринал си ги в развалини.19 Как изведнъж стигнаха до запустение! Погинаха, изчезнаха от внезапен ужас.20 Както сън, след като човек се събуди, така и Ти, Господи, когато се надигнеш, ще презреш образа им.21 Така сърцето ми се огорчаваше и се измъчвах отвътре,22 толкова бях обезумял и не разбирах, бях като животно пред Теб.23 И все пак аз съм постоянно с Теб, Ти си ме хванал за десницата ми.24 Ще ме водиш със съвета Си и след това ще ме приемеш в слава.25 Кого имам на небето? И на земята не желая нищо друго освен Теб.26 Дори да отпаднат плътта ми и сърцето ми, Бог е канарата на сърцето ми и моят дял до века.27 Защото, ето, тези, които се държат далеч от Теб, ще погинат, Ти изтребваш всички, които Те оставят в блудство.28 Но за мен е добре да се приближа до Бога; аз положих упованието си в Господа БОГА, за да възгласявам всичките Твои дела!

Psalms 74:1-119:176

1 (По слав. 73) Маскил на Асаф. Боже, защо си ни отхвърлил навеки и гневът Ти дими против овцете на пасбището Ти? 2 Спомни си събранието Си, което си придобил още отначало, което си изкупил за племе на наследството Си, и хълма Сион, където си обитавал.3 Издигни стъпките Си към постоянните развалини — врагът е развалил всичко в светилището.4 Противниците Ти реват сред мястото на събранието Ти, поставиха знаците си за знаци на победа.5 Показват се като един, който вдига брадва сред гъста гора.6 И сега те трошат всичките й изваяни произведения с брадви и чукове.7 Запалиха светилището Ти, оскверниха обиталището на Твоето Име и го сравниха със земята.8 Казаха в сърцето си: Нека ги унищожим напълно! Изгориха всичките места на Божии събрания в земята.9 Не виждаме своите знамения, няма вече пророк, нито има между нас някой, който да знае докога ще е това.10 Докога, Боже, противникът ще хули? Навеки ли врагът ще презира Името Ти?11 Защо оттегляш ръката Си и десницата Си? Извади я от пазвата Си и сложи край!12 А Бог е мой Цар от древността, който извършва спасителни дела на земята.13 Ти си разделил морето със силата Си, Ти си смазал главите на морските чудовища във водите,14 Ти си строшил главите на левиатана, дал си го за храна на акулите в морето.15 Ти си разпукнал извори и потоци, Ти си пресушил непресъхващи реки.16 Твой е денят, Твоя е и нощта, Ти си приготвил светлината и слънцето.17 Ти си поставил всичките граници на земята, Ти си направил лято и зима.18 Помни това, че врагът е похулил ГОСПОДА и че безумен народ е презрял Твоето Име.19 Не предавай душата на гургулицата Си на дивия звяр; не забравяй навеки събранието на Своите страдащи!20 Погледни на завета Си, защото мрачните места на земята са пълни с обиталищата на насилието.21 Нека потиснатият да не се върне посрамен, нека сиромахът и бедният да хвалят Твоето Име!22 Стани, Боже, защити делото Си, помни как безумният Те укорява всеки ден.23 Не забравяй гласа на враговете Си! Врявата на онези, които се надигат против Теб, постоянно се увеличава.

Psalms 75:1-119:176

1 (По слав. 74) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Псалм на Асаф. Песен. Славословим Те, Боже, славословим! Името Ти е близо, проповядват се чудните Твои дела. 2 Когато достигна определеното време, Аз ще съдя с правота.3 Разтопи се земята и всичките й жители; Аз утвърждавам стълбовете й. (Села.)4 Казах на гордите: Не се гордейте! — и на безбожните: Не надигайте рог!5 Не надигайте високо рога си, не говорете с корав врат!6 Защото нито от изток, нито от запад, нито от юг идва извисяването;7 а Бог е съдията — Той снижава този, а онзи въздига;8 защото в ръката на ГОСПОДА има чаша с руйно, подправено вино, Той налива от нея. Да, и дрождите му трябва да изсърбат, трябва да изпият всичките безбожни на земята.9 А аз — аз ще разгласявам до века, ще пея псалми на Бога на Яков.10 И ще отсека всичките рогове на безбожните, а роговете на праведните ще се издигнат.

Psalms 76:1-119:176

1 (По слав. 75) За първия певец. На струнни инструменти. Псалм на Асаф. Песен. Познат е Бог в Юда, велико е Името Му в Израил. 2 В Салим е шатърът Му и обиталището Му — в Сион.3 Там Той счупи огнените стрели на лъка, щита и меча и оръжията на битката. (Села.)4 Светъл си и славен повече от планините с плячка.5 Храбрите бяха ограбени, заспаха своя сън и никой от силните мъже не намери как да използва ръцете си.6 При Твоето смъмряне, Боже на Яков, потънаха в дълбок сън и колесница, и кон.7 Ти, Ти си страшен и кой може да устои пред Теб, щом се разгневиш?8 Направил си да се чуе съдът от небето; земята се уплаши и притихна,9 когато Бог стана за съд, за да спаси всичките смирени на земята. (Села.)10 Защото дори човешката ярост ще Те хвали; с остатъка от яростта ще се препашеш.11 Обричайте се на ГОСПОДА, своя Бог, и изпълнявайте обещанията си, всички, които сте около Него! Принасяйте дарове на Страшния!12 Той укротява духа на князете, страшен е за земните царе.

Psalms 77:1-119:176

1 (По слав. 76) За първия певец. За Едутун. Псалм на Асаф. Гласът ми се издига към Бога и викам; гласът ми се издига към Бога и Той ще ме чуе. 2 В деня на нещастието си потърсих Господа; нощем ръката ми беше протегната, без да отпадне, душата ми отказваше да се утеши.3 Спомнях си за Бога и въздишах, размислях и духът ми отпадаше. (Села.)4 Ти държа отворени клепачите на очите ми, смутих се и не мога да продумам.5 Размислих за дните на древността, за годините на старите времена.6 Спомням си песента си в нощта, размислям в сърцето си и духът ми изследва.7 Господ до века ли ще отхвърля и няма вече да покаже благоволение?8 Милостта Му престанала ли е навеки? Престанало ли е словото Му от поколение в поколение?9 Забравил ли е Бог да бъде милостив? Затворил ли е в гнева Си благите Си милости? (Села.)10 Тогава казах: Това е мъката ми — да мисля, че десницата на Всевишния се е изменила.11 Ще си спомня делата на ГОСПОДА; да, ще си спомня Твоите чудеса от древността.12 Ще размишлявам и за цялото Ти дело и ще разсъждавам за делата Ти.13 Боже, Твоят път е в святост. Кой бог е велик като нашия Бог?14 Ти си Бог, който върши чудеса; изявил си силата Си между народите.15 Изкупил си народа Си с издигната ръка, синовете на Яков и Йосиф. (Села.)16 Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и потръпнаха, и бездните се разтрепериха.17 Облаците изляха вода, небосводът издаде глас и стрелите Ти профучаха наоколо.18 Гласът на Твоя гръм бе във вихрушката, светкавиците осветиха света, земята се разтрепери и се разклати.19 Пътят Ти е в морето и пътеките Ти — в големи води, и следите Ти не се познават.20 Водил си Своя народ като стадо чрез ръката на Мойсей и Аарон.

Psalms 78:1-119:176

1 (По слав. 77) Маскил на Асаф. Слушайте наставлението ми, народе мой, наклонете ушите си към думите на устата ми! 2 Ще отворя устата си в притча, ще произнеса гатанки от древността.3 Това, което сме чули и научили, и нашите бащи са ни разказвали,4 няма да скрием от синовете им, разказвайки на идното поколение славните дела на ГОСПОДА и Неговата сила, и чудните Му дела, които извърши.5 Защото Той постави свидетелство в Яков и определи закон в Израил, които заповяда на бащите ни, да ги предават на синовете си,6 за да ги знае идното поколение — синовете, които щяха да се родят — за да станат и да ги разказват на своите синове;7 и да положат упованието си в Бога и да не забравят Божиите дела, и да пазят Неговите заповеди,8 и да не бъдат като бащите си — упорито и бунтовно поколение, поколение, което не опази право сърцето си и чийто дух не беше верен на Бога.9 Синовете на Ефрем, стрелци, въоръжени с лъкове, се обърнаха назад в деня на битката.10 Не опазиха завета на Бога и отказаха да ходят в закона Му,11 и забравиха делата Му и чудесата Му, които им показа.12 Той извърши чудеса пред техните бащи, в египетската земя, в полето Цоан.13 Раздели морето и ги преведе, и направи водите да стоят като бент.14 И ги води през деня със облак а през цялата нощ — с огнена светлина.15 Разцепи канари в пустинята и ги напои изобилно като от големи бездни.16 Извади и потоци от канарата и направи да потекат води като реки.17 Но те продължиха да съгрешават против Него, противяха се на Всевишния в пустинята.18 Изпитаха Бога в сърцето си, като поискаха храна според прищявката си.19 И говориха против Бога, казаха: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?20 Ето, Той удари канарата и избликнаха води, и потекоха потоци. Дали ще може да даде и хляб? Ще може ли да приготви месо за Своя народ?21 Затова, когато ГОСПОД чу, се разгневи и огън се запали против Яков, а също и гняв се надигна против Израил,22 защото не повярваха на Бога и не се довериха на спасението Му.23 Но пак Той заповяда на облаците горе и отвори небесните врати,24 и наваля манна върху тях, за да ядат, и им даде небесното жито.25 Човек ядеше хляба на силните; Той им прати храна до насита.26 Повдигна на небето източния вятър и със силата Си докара южния вятър.27 Наваля месо върху тях като прах, крилати птици като морския пясък,28 направи ги да падат насред стана им, около жилищата им.29 И ядоха и се преситиха, и Той задоволи прищявката им.30 Но още не бяха се отвърнали от прищявката си, храната им беше още в устата им,31 и Божият гняв се надигна против тях и изби най-тлъстите от тях, и повали отбраните мъже на Израил.32 И при все това, те още съгрешаваха и не повярваха на чудесата Му.33 Затова Той остави дните им да чезнат в суета и годините им — в ужас.34 Когато ги убиваше, тогава Го търсеха, обръщаха се и усърдно търсеха Бога.35 И си спомняха, че Бог бе канарата им и Бог, Всевишният, бе Изкупителят им.36 Но с устата си Го мамеха и с езика си Го лъжеха,37 защото сърцето им не беше непоколебимо към Него и не бяха верни на завета Му.38 Но Той беше милостив и прощаваше беззаконията им и не ги погубваше. Да! Много пъти отвръщаше гнева Си и не надигаше цялата Си ярост,39 защото си спомняше, че бяха плът, лъх, който преминава и не се връща.40 Колко пъти Му се противиха в пустинята и Го наскърбяваха в безводната земя!41 Да, отново и отново изпитваха Бога и огорчаваха Светия Израилев!42 Не си спомняха Неговата сила, деня, когато ги избави от противника,43 когато извърши знаменията Си в Египет и чудесата Си в полето Цоан.44 Превърна реките им в кръв и потоците им, и не можеха да пият.45 Изпрати сред тях рояци мухи, които ги изпоядоха, и жаби, които ги съсипаха.46 Предаде и реколтата им на гъсеницата и труда им — на скакалеца.47 Порази лозята им с град и черниците им — със слана.48 Предаде и добитъка им на град и стадата им — на мълнии.49 Изля върху тях изгарящия Си гняв, ярост, негодувание и беда — нашествие на ангели на злото.50 Изравни път за гнева Си, не пощади душата им от смърт, а предаде живота им на мор.51 Порази всеки първороден в Египет, първата рожба на мъжествеността им в шатрите на Хам.52 А Своя народ изведе като овце и ги води като стадо в пустинята.53 Води ги безопасно и те не се страхуваха; а морето погълна враговете им.54 Така Той ги въведе в святата Си земя, на планината, която десницата Му беше придобила.55 Той изгони пред тях езичниците и им ги раздели с мярка за наследство, и в шатрите им насели племената на Израил.56 Но те пак изпитваха Бога, Всевишния, бунтуваха се против Него и не пазеха наставленията Му,57 а се връщаха назад и постъпваха невярно като бащите си, изметнаха се като неверен лък.58 И Го предизвикваха към гняв с високите си места и Го подбуждаха към ревност с изваяните си идоли.59 Бог чу и се разяри, и много се отврати от Израил,60 и напусна скинията в Сило, шатъра, в който обитаваше между хората,61 и предаде на плен силата Си и славата Си — в ръката на врага.62 Предаде и народа Си на меча и се изпълни с ярост към наследството Си.63 Огън погълна младежите Му и девойките Му останаха без сватбени песни.64 Свещениците Му паднаха от меч и вдовиците им не плакаха.65 Тогава Господ се събуди като от сън, като силен мъж, който изтрезнява от вино.66 И Той порази враговете Си изотзад и им наложи вечен позор.67 И Той отхвърли шатъра на Йосиф и не избра ефремовото племе;68 а избра юдовото племе, хълма Сион, който възлюби.69 Построи светилището Си като височините, като земята, която е основал до века.70 Избра и слугата Си Давид и го взе от кошарите на овцете;71 доведе го от дойните овце, за да пасе народа Му Яков и наследството Му Израил.72 И той ги пасеше според чистотата на сърцето си и ги водеше с умението на ръцете си.

Psalms 79:1-119:176

1 (По слав. 78) Псалм на Асаф. Боже, езичниците дойдоха в наследството Ти, оскверниха светия Ти храм, превърнаха Ерусалим в развалини! 2 Труповете на слугите Ти дадоха за храна на небесните птици, плътта на светиите Ти — на земните зверове.3 Изляха кръвта им като вода около Ерусалим и нямаше кой да ги погребва.4 Станахме за присмех на съседите си, за подигравка и посмешище на околните си.5 Докога, ГОСПОДИ? Ще се гневиш ли навеки? Ще гори ли ревността Ти като огън?6 Излей яростта Си върху езичниците, които не Те познават, и върху царствата, които не призовават Името Ти,7 защото изпоядоха Яков и опустошиха жилището му.8 Не си спомняй против нас беззаконията на предците ни; нека бързо ни срещнат благите Ти милости, защото много отслабнахме.9 Помогни ни, Боже на спасението ни, заради славата на Името Си; избави ни и прости греховете ни заради Името Си!10 Защо да кажат езичниците: Къде е техният Бог? Нека се знае пред очите ни между езичниците отмъщението за пролятата кръв на слугите Ти!11 Нека дойде пред Теб стенанието на затворника; според величието на силата Си запази обречените на смърт!12 И върни на съседите ни седмократно в пазвата им присмеха им, с който Ти се присмяха, Господи.13 А ние — Твой народ и овце на Твоето пасбище — ще Те възхваляваме до века, ще разгласяваме Твоята хвала на всички поколения.

Psalms 80:1-119:176

1 (По слав. 79) За първия певец. По музиката на Кремовете. Свидетелство на Асаф. Псалм. Послушай, Пастирю на Израил! Ти, който водиш Йосиф като стадо, Ти, който седиш на престол над херувимите, възсияй! 2 Пред Ефрем и Вениамин, и Манасия издигни силата Си и ела да ни спасиш!3 Възвърни ни, Боже, възсияй с лицето Си и ще се спасим!4 ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, докога ще се гневиш против молитвата на народа Си?5 Храниш ги с хляб от сълзи и със сълзи изобилно ги поиш.6 НапрЁви ни причина за вражда за нашите съседи и враговете ни се смеят помежду си.7 Възвърни ни, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!8 Извадил си лоза от Египет, изгонил си езичниците и си я насадил.9 Приготвил си място за нея, вкоренил си я и тя изпълни земята.10 Планините се покриха със сянката й и клоните й станаха като Божиите кедри.11 Тя простря клоните си до морето и филизите си — до реката.12 Защо си съборил плетищата й, за да я берат всички, които минават по пътя?13 Глиганът от гората я опустошава и полските зверове я изпояждат.14 Боже на Войнствата, молим Те, върни се, погледни от небето и виж, и посети тази лоза15 и защити това, което е насадила десницата Ти, и сина, който си направил силен за Себе Си!16 Изгорена е с огън, отсечена е. Погиват при намръщването на лицето Ти.17 Нека ръката Ти бъде върху мъжа на десницата Ти, върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.18 Тогава ние няма да се отвърнем от Теб, съживи ни и ще призовем Името Ти.19 Възвърни ни, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!

Psalms 81:1-119:176

1 (По слав. 80) За първия певец. По Гитит. Псалм на Асаф. Пейте радостно на Бога, нашата сила, извикайте радостно към Бога на Яков! 2 Запейте песен и ударете тъпанчето, благозвучната арфа заедно с лирата!3 Затръбете с тръбата при новолуние, при пълнолуние, в деня на нашия празник.4 Защото това е наредба за Израил, закон на Бога на Яков.5 Той го постанови като свидетелство в Йосиф, когато излезе против египетската земя, където чух език, който не познавах.6 Облекчих рамото му от товара, ръцете му се освободиха от коша.7 Ти извика в скръбта си, и Аз те избавих, отговорих ти с тайнствения глас на гърма, изпитах те при водите на Мерива. (Села.)8 Слушайте, народе Мой, и ще засвидетелствам против вас! Израилю, ако Ме послушаш,9 да няма сред теб чужд бог, да не се покланяш на някой чужд бог —10 Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведе от египетската земя — отвори широко устата си, и ще я напълня.11 Но народът Ми не послуша гласа Ми, Израил не Ме искаше.12 Затова ги предадох на упорството на сърцето им, ходиха по своите си намерения.13 О, да беше Ме послушал народът Ми, да беше ходил Израил в пътищата Ми!14 Скоро бих покорил враговете им и бих обърнал ръката Си срещу противниците им.15 Онези, които мразят ГОСПОДА, биха се престрували на покорни пред Него, а тяхното време би траело до века.16 С най-тлъстата пшеница би ги хранил и с мед от скалата бих те наситил.

Psalms 82:1-119:176

1 (По слав. 81) Псалм на Асаф. Бог стои в Божието събрание, съди сред владетелите. 2 Докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към безбожните? (Села.)3 Съдете право сиромаха и сирачето, отдайте справедливост на наскърбения и бедния.4 Избавяйте сиромаха и нуждаещия се, освобождавайте ги от ръката на безбожните!5 Те не знаят и не разбират, лутат се в тъмнина. Всичките основи на земята се клатят.6 Аз казах: Богове сте вие, синове на Всевишния сте всички!7 Но като човек ще умрете и ще паднете като един от князете.8 Стани, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи!

Psalms 83:1-119:176

1 (По слав. 82) Песен. Псалм на Асаф. Боже, недей мълча, не замлъквай, не бъди безмълвен, Боже! 2 Защото, ето, враговете Ти вилнеят и онези, които Те мразят, надигнаха глава.3 Правят коварни планове против Твоя народ и се наговарят против скритите в Теб.4 Казаха: Елате да ги изтребим като народ, за да не се споменава вече името на Израил!5 Защото единодушно се наговориха, направиха съюз против Теб —6 шатрите на Едом и исмаиляните, Моав и агаряните,7 Гевал и Амон, и Амалик, филистимците с жителите на Тир;8 и Асирия се присъедини към тях, станаха помощници на Лотовите синове. (Села.)9 Постъпи с тях както с Мадиам, както със Сисара, както с Явин при потока Кисон,10 които загинаха при Ендор, станаха тор на земята!11 Направи благородните им като Орив и Зив, да, всичките им князе — като Зевей и Салмана,12 които казаха: Нека си присвоим Божиите жилища.13 Боже мой, направи ги като праха във вихрушката, като плява пред вятъра!14 Както огън изгаря дърветата и както пламък запалва планините,15 така ги гонй с урагана Си и ги уплаши с бурята Си!16 Покрий лицата им с позор, за да потърсят Името Ти, ГОСПОДИ!17 Нека се посрамят и ужасят навеки, нека се покрият със срам и погинат;18 за да познаят, че Ти, чието Име е ГОСПОД, единствен си Всевишният над цялата земя!

Psalms 84:1-119:176

1 (По слав. 83) За първия певец. По Гитит. Псалм на Кореевите синове. Колко прекрасни са Твоите обиталища, ГОСПОДИ на Войнствата! 2 Душата ми копнее, дори примира за ГОСПОДНИТЕ дворове; сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог.3 Дори врабчето си е намерило дом и лястовицата — гнездо за себе си, където да слага пилетата си, при Твоите олтари, ГОСПОДИ на Войнствата, Царю мой и Боже мой!4 Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще Те хвалят. (Села.)5 Блажен човекът, чиято сила е в Теб; в сърцето им са Твоите пътища.6 Минавайки през долината на плача, те я превръщат в място на извори и ранният дъжд я покрива с благословения.7 Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион.8 ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, чуй молитвата ми! Послушай, Боже на Яков! (Села.)9 Виж, Боже, щите наш, и погледни на лицето на Своя помазаник!10 Защото един ден в Твоите дворове е по-добър от хиляди други. Бих предпочел да стоя на прага на дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на безбожието.11 Защото ГОСПОД Бог е слънце и щит, ГОСПОД ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро онези, които ходят в чистота.12 ГОСПОДИ на Войнствата, блажен човекът, който се уповава на Теб!

Psalms 85:1-119:176

1 (По слав. 84) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. ГОСПОДИ, Ти си показал благоволение към земята Си, възвърнал си Яков от плен. 2 Простил си беззаконието на народа Си, покрил си целия му грях. (Села.)3 Оттеглил си цялата Си ярост, отвърнал си се от изгарящия Си гняв.4 Възвърни ни, Боже на нашето спасение, и прекрати негодуванието Си против нас!5 До века ли ще се гневиш против нас? Ще продължиш ли гнева Си за всички поколения?6 Няма ли да ни съживиш отново, за да се радва в Теб Твоят народ?7 Окажи ни милостта Си, ГОСПОДИ, и ни подари спасението Си!8 Ще слушам какво ще говори ГОСПОД Бог, защото ще говори мир на народа Си и на светиите Си, и да не се върнат обратно към безумие.9 Наистина спасението Му е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.10 Милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха.11 Истина ще поникне от земята и правда ще надникне от небето.12 И ГОСПОД ще даде доброто, и земята ни ще даде плода си.13 Правда ще върви пред Него и Той ще направи стъпките й път.

Psalms 86:1-119:176

1 (По слав. 85) Молитва на Давид. Приклони ухото Си, ГОСПОДИ! Чуй ме, защото съм окаян и сиромах! 2 Запази живота ми, защото съм богобоязлив; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който се уповава на Теб!3 Бъди милостив към мен, Господи, защото към Теб викам цял ден.4 Развесели душата на слугата Си, защото към Теб, Господи, издигам душата си.5 Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, които Те призовават.6 Послушай, ГОСПОДИ, молитвата ми и обърни внимание на гласа на молбите ми!7 В деня на скръбта си ще Те призова, защото ще ме послушаш.8 Между боговете няма подобен на Теб, Господи, нито дела, подобни на Твоите.9 Всички народи, които си направил, ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, Господи, и ще прославят Името Ти,10 защото си велик и вършиш чудеса — Ти си Бог, само Ти!11 Научи ме на пътя Си, ГОСПОДИ, и ще ходя в истината Ти; дай ми да се боя от Името Ти с неразделено сърце.12 Ще Те възхвалявам, Господи, Боже мой, от все сърце и ще прославям Името Ти до века.13 Защото милостта Ти към мен е голяма и Ти избави душата ми от дълбините на Шеол.14 Боже, горделивите се надигнаха против мен и тълпа от насилници потърси душата ми; те не Те поставиха пред себе си.15 Но Ти, Господи, си Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив, многомилостив и верен.16 Обърни се към мен и бъди милостив към мен, дай силата Си на слугата Си и спаси сина на слугинята Си!17 Направи ми знамение за добро — да видят онези, които ме мразят, и да се засрамят, защото Ти, ГОСПОДИ, ми помогна и ме утеши.

Psalms 87:1-119:176

1 (По слав. 86) Псалм на Кореевите синове. Песен. Неговата основа е на светите планини. 2 ГОСПОД обича портите на Сион повече от всички жилища на Яков.3 Славни неща се говориха за теб, граде Божи. (Села.)4 Ще спомена Рахав и Вавилон на онези, които Ме познават. Ето, Филистия и Тир с Етиопия: Този се е родил там.5 А за Сион ще се каже: Този и онзи са се родили в него, и сам Всевишният ще го утвърди.6 ГОСПОД ще запише при записването на народите: Този се е родил там. (Села.)7 Както певците, така и музикантите ще казват: Всичките ми извори са в теб!

Psalms 88:1-119:176

1 (По слав. 87) Песен. Псалм на Кореевите синове. За първия певец. По музиката на Махалат леанот. Маскил на езраеца Еман. ГОСПОДИ, Боже на спасението ми, ден и нощ виках пред Теб. 2 Нека дойде молитвата ми пред Теб, приклони ухото Си към вика ми,3 защото душата ми се насити на бедствия и животът ми се приближава до Шеол.4 Счетох се с онези, които слизат в рова, станах като мъж, който няма сила,5 паднал между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които Ти не си спомняш вече, и които са отсечени от ръката Ти.6 Положил си ме в най-дълбокия ров, в тъмни места, в бездни.7 Яростта ти натегна върху мен и с всичките Си вълни ме притискаш. (Села.)8 Отдалечил си от мен познатите ми, направил си ме мерзост за тях, затворен съм и не мога да изляза,9 окото ми чезне от скръб. ГОСПОДИ, Теб призовавах всеки ден, към Теб простирах ръцете си.10 За мъртвите ли ще вършиш чудеса? Или сенките ще станат да Те хвалят? (Села.)11 В гроба ли ще се прогласява милостта Ти, в Авадон ли — верността Ти?12 В мрака ли ще станат известни чудесата Ти, в земята на забравата ли — правдата Ти?13 Но аз към Теб извиках, ГОСПОДИ, и сутрин молитвата ми Те посреща.14 ГОСПОДИ, защо отхвърляш душата ми, криеш лицето Си от мен?15 От младостта си съм окаян и линея, търпя Твоите ужаси и съм смутен.16 Пламтящият Ти гняв премина върху мен, Твоите ужаси ме поядоха.17 Заобиколиха ме като вода цял ден, обкръжиха ме отвсякъде.18 Отдалечил си от мен приятел и другар, познатите ми са в мрак.

Psalms 89:1-119:176

1 (По слав. 88) Маскил на езраеца Етан. Ще възпявам милостите на ГОСПОДА до века, ще известявам с устата си Твоята вярност на всички поколения. 2 Защото казах: Милостта ще се съгради до века, Ти ще утвърдиш истината Си в самите небеса.3 Направих завет с избрания Си, заклех се на слугата Си Давид:4 Ще утвърдя потомството ти до века и ще съградя престола ти за всички поколения. (Села.)5 И небесата ще хвалят Твоите чудеса, ГОСПОДИ, и истината Ти — в събранието на светиите.6 Защото кой на небето може да се сравни с ГОСПОДА? Кой сред синовете на могъщите може да се оприличи на ГОСПОДА?7 Бог е много страхопочитаем в събранието на светиите и страшен между всички, които са около Него.8 ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, кой е могъщ като Теб, ГОСПОДИ? Истината Ти Те обкръжава.9 Ти владееш гордостта на морето; когато вълните му се надигат, Ти ги укротяваш.10 Ти си смачкал Рахав като някой убит, разпръснал си враговете Си с мощната Си ръка.11 Твои са небесата, Твоя е и земята; светът и всичко, което го изпълва — Ти си ги основал.12 Северът и югът — Ти си ги създал, Тавор и Ермон ликуват в Твоето Име.13 Ти имаш мощна ръка, ръката Ти е силна, десницата Ти — възвисена.14 Правда и съд са основата на престола Ти, милост и истина ходят пред лицето Ти.15 Блажен народът, който познава радостното възклицание! Те ходят в светлината на Твоето лице, ГОСПОДИ.16 В Твоето Име ликуват цял ден и чрез Твоята правда се извисяват.17 Защото Ти си славата на тяхната сила и с Твоето благоволение се възвишава нашият рог,18 понеже на ГОСПОДА е нашият щит и на Светия Израилев — нашият цар.19 Тогава Ти говори на светиите Си във видение и каза: Положих помощ върху един силен, възвисих един избран между народа.20 Намерих слугата Си Давид, със святото Си масло го помазах,21 него ще поддържа ръката Ми и мишцата Ми ще го укрепва.22 Врагът няма да го притесни, нито синът на неправдата ще го потиска.23 Аз ще смажа противниците му пред него и ще поразя онези, които го мразят.24 Верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него и в Моето Име ще се възвиси рогът му.25 И ще поставя ръката му над морето и десницата Му — над реките.26 Той ще извика към Мен: Отец си ми, Бог мой и канарата на спасението ми!27 Затова и Аз ще го направя първороден, най-горен от земните царе.28 Ще запазя вечно милостта Си за него и заветът Ми с него ще остане твърд.29 И потомството му ще направя да пребъдва навеки и престола му — като небесните дни.30 Ако синовете му оставят закона Ми и не ходят в правилата Ми,31 ако нарушат наредбите Ми и не пазят заповедите Ми,32 тогава ще накажа с тояга престъпленията им и с бич — беззаконията им,33 но няма да отнема от него милостта Си и няма да се отрека от верността Си.34 Няма да оскверня завета Си и няма да променя това, което е излязло от устните Ми.35 Веднъж се заклех в светостта Си: няма да излъжа Давид!36 Потомството му ще пребъде вечно и престолът му — като слънцето пред Мен;37 ще бъде утвърден до века като луната. Верен е свидетелят в небето. (Села.)38 Но Ти си отхвърлил и презрял, разгневил си се против Своя помазаник.39 Изоставил си завета със слугата Си, опозорил си короната му до земята.40 Повалил си всичките му заграждения, превърнал си крепостите му в развалина.41 Разграбват го всички, които минават по пътя, стана за присмех на съседите си.42 Възвисил си десницата на враговете му, зарадвал си всичките му неприятели.43 И острието на меча му си обърнал обратно и в битката не си го подкрепил.44 Направил си да изчезне блясъкът му и си свалил на земята престола му.45 Съкратил си дните на младостта му, покрил си го със срам. (Села.)46 Докога, ГОСПОДИ? Ще се криеш ли навеки? Ще гори ли яростта Ти като огън?47 Помни колко е кратко времето ми, за каква суета си създал всичките човешки синове!48 Кой човек ще живее и няма да види смърт? Може ли да избави душата си от властта на Шеол? (Села.)49 Къде са предишните Ти милости, Господи? Ти се закле на Давид в истината Си!50 Помни, Господи, унижението на слугите Си — как нося в пазвата си присмеха на многото народи,51 с който враговете Ти, ГОСПОДИ, хулеха, с който хулеха стъпките на Твоя помазаник!52 Благословен да е ГОСПОД до века! Амин и амин!

Psalms 90:1-119:176

1 (По слав. 89) Молитва на Божия човек Мойсей. Господи, Ти си ни бил прибежище във всички поколения. 2 Преди да се родят планините и да си създал земята и света, от вечността до вечността Ти си Бог.3 Връщаш човека в пръстта и казваш: Върнете се, човешки синове!4 Защото хиляда години в Твоите очи са като вчерашния ден, който премина, или като нощна стража.5 Завличаш ги като порой, те са като сън, сутрин са като трева, която никне.6 Сутрин цъфти и пониква, вечер се окосява и изсъхва,7 защото изчезваме от Твоя гняв и ужасени сме от яростта Ти.8 Поставил си безчестията ни пред Себе Си, тайните ни грехове — в светлината на лицето Си.9 Защото всичките ни дни отминават в гнева Ти, прекарваме годините си като въздишка.10 Дните на живота ни са седемдесет години или ако има сила — осемдесет години; но гордостта им е труд и мъка, защото бързо преминават и ние отлитаме.11 Кой знае силата на гнева Ти и яростта Ти, според страха от Теб?12 Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.13 Върни се, ГОСПОДИ! Докога? Смили се над слугите Си!14 Насити ни рано с милостта Си, за да ликуваме и да се радваме през всичките си дни.15 Развесели ни според дните, в които си ни наскърбявал, и годините, в които сме видели зло.16 Нека се яви делото Ти на слугите Ти и величието Ти — на синовете им.17 И нека бъде върху нас благоволението на ГосподА, нашия Бог, и утвърждавай над нас делото на ръцете ни! Да, утвърждавай делото на нашите ръце!

Psalms 91:1-119:176

1 (По слав. 90) Който обитава под закрилата на Всевишния, той ще живее под сянката на Всемогъщия. 2 Ще казвам на ГОСПОДА: Ти си моето прибежище и моята крепост, моят Бог, на когото се уповавам!3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелния мор.4 С перата Си ще те покрива и под крилете Му ще прибегнеш — Неговата истина е щит и защита.5 Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем,6 нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава по пладне.7 Хиляда ще падат от страната ти и десет хиляди — отдясно ти, но до теб няма да стигне.8 Само ще гледаш с очите си и ще видиш възмездието на безбожните.9 Понеже ти си казал: ГОСПОД е моето прибежище! — и си направил Всевишния свое жилище,10 никакво зло няма да те сполети, нито язва ще се приближи до шатрата ти,11 защото ще заповяда на ангелите Си за теб — да те пазят във всичките ти пътища.12 На ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.13 Ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия.14 Понеже той положи в Мен любовта си, затова ще го избавя. Ще го поставя нависоко, защото позна Името Ми.15 Той ще Ме призове и Аз ще му отговоря. Ще бъда с него, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя.16 Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа Моето спасение.

Psalms 92:1-119:176

1 (По слав. 91) Псалм. Песен за съботния ден. Добре е да възхваляваме ГОСПОДА и да възпяваме Твоето Име, Всевишни, 2 да възвестяваме милостта Ти сутрин и верността Ти нощем,3 с десетострунен инструмент и с арфа, със звучна мелодия на лира.4 Понеже си ме зарадвал, ГОСПОДИ, с това, което си направил, ще ликувам в делата на ръцете Ти.5 Колко са велики делата Ти, ГОСПОДИ! Твоите мисли са много дълбоки.6 Неразумният човек не знае и глупавият не разбира това,7 че безбожните никнат като трева и всички, които вършат беззаконие, цъфтят, само за да бъдат изтребени навеки.8 Но Ти, ГОСПОДИ, си възвишен във вечността!9 Защото, ето, враговете Ти, ГОСПОДИ, защото, ето, враговете Ти ще погинат, ще се пръснат всички, които вършат беззаконие.10 Но Ти ще възвисиш рога ми като на дивото говедо; с прясно масло ще бъда помазан11 и окото ми ще види повалянето на враговете ми, ушите ми ще чуят за възмездието над злодеите, които се надигат против мен.12 Праведният ще поникне като палма, ще расте като кедър в Ливан.13 Насадените в дома на ГОСПОДА ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.14 Ще са плодоносни и в дълбока старост, ще са сочни и зелени,15 за да известят, че ГОСПОД е праведен — Моята канара — и в Него няма неправда.

Psalms 93:1-119:176

1 (По слав. 92) ГОСПОД царува! Облечен е с величие, ГОСПОД е облечен със сила и се е препасал. И светът е утвърден, не може да се поклати. 2 Твоят престол е утвърден отначало, Ти си от вечността.3 Реки издигнаха, ГОСПОДИ, реки издигнаха гласа си, реки издигнаха вълните си.4 ГОСПОД във висините е по-силен от грохота на големи води, от мощните вълни на морето.5 Твоите свидетелства са много сигурни. На Твоя дом подобава святост, ГОСПОДИ, за дълги дни!

Psalms 94:1-119:176

1 (По слав. 93) ГОСПОДИ, Боже на отмъщенията, Боже на отмъщенията, възсияй! 2 Възвиши се, Съдия на земята, отдай заслуженото на горделивите!3 Докога безбожните, ГОСПОДИ, докога безбожните ще тържествуват,4 ще приказват, ще говорят надменно и всички, които вършат беззаконие, ще се хвалят?5 Те смазват народа Ти, ГОСПОДИ, и потискат наследството Ти.6 Убиват вдовицата и чужденеца и умъртвяват сираците.7 И казват: ГОСПОД не вижда, Богът на Яков не забелязва.8 Разберете, вие, неразумни между народа! И вие, глупави, кога ще поумнеете?9 Този, който е направил ухото, няма ли да чуе? Този, който е образувал окото, няма ли да види?10 Този, който наставлява народите, няма ли да порицае? Той е този, който учи човека на знание!11 ГОСПОД познава мислите на човека, че те са суета.12 Блажен онзи човек, когото Ти наставляваш, ГОСПОДИ, и го учиш от закона Си,13 за да му даваш почивка от дните на злощастието, докато се изкопае ров за безбожния.14 Защото ГОСПОД няма да отхвърли народа Си и наследството Си няма да остави.15 Защото съдът ще се върне при правдата и всички, които са с право сърце, ще го последват.16 Кой ще стане за мен против злодеите? Кой ще застане за мен против онези, които вършат беззаконие?17 Ако ГОСПОД не ми беше помогнал, душата ми без малко би се заселила в мълчанието.18 Когато казах: Кракът ми се подхлъзва! — Твоята милост, ГОСПОДИ, ме подпря.19 Сред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения изпълваха с наслада душата ми.20 Може ли да има нещо общо с Теб престолът на беззаконието, което замисля зло чрез закона?21 Те се нахвърлят върху душата на праведния и осъждат невинна кръв.22 Но ГОСПОД е моята висока кула и моят Бог — канарата на прибежището ми.23 Той върна беззаконието им обратно върху тях и в злината им ще ги погуби. ГОСПОД, нашият Бог, ще ги погуби.

Psalms 95:1-119:176

1 (По слав. 94) Елате, да запеем радостно на ГОСПОДА, да възкликнем към канарата на нашето спасение! 2 Да дойдем пред Него с благодарност, да възкликнем към Него с псалми!3 Защото ГОСПОД е Бог велик и Цар велик над всички богове.4 В ръката Му са дълбините на земята и Негови — планинските височини.5 Негово е морето, защото Той го е направил, и Неговите ръце образуваха сушата.6 Елате, да се поклоним и да се наведем, да коленичим пред ГОСПОДА, нашия Създател!7 Защото Той е нашият Бог и ние сме народът на пасбището Му и овцете на ръката Му. Днес, ако чуете гласа Му,8 не закоравявайте сърцата си както при Мерива, както в деня на Маса в пустинята,9 когато бащите ви Ме изпитаха, опитаха Ме, въпреки че бяха видели делото Ми.10 Четиридесет години се отвращавах от това поколение и казах: Те са народ, който се отклонява в сърцето си, и не познават Моите пътища.11 Затова се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!

Psalms 96:1-119:176

1 (По слав. 95) Пейте на ГОСПОДА нова песен, пейте на ГОСПОДА, цяла земя! 2 Пейте на ГОСПОДА, благославяйте Името Му, възвестявайте от ден на ден спасението Му!3 Прогласявайте между езичниците Неговата слава, между всичките народи — чудните Му дела,4 защото ГОСПОД е велик и всеславен, страшен е над всички богове.5 Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.6 Пред Него са блясък и величие, сила и красота са в светилището Му.7 Отдайте на ГОСПОДА, вие, племена на народите, отдайте на ГОСПОДА слава и сила!8 Отдайте на ГОСПОДА славата на Името Му, донесете принос и елате в дворовете Му,9 поклонете се на ГОСПОДА в свято великолепие! Треперете пред Него, цяла земя!10 Кажете между народите: ГОСПОД царува! И светът стои здраво, няма да се поклати. Той ще съди народите с правота.11 Нека се веселят небесата и нека ликува земята, нека бучи морето и всичко в него,12 нека се весели полето и всичко по него. Тогава ще ликуват всичките дървета на гората13 пред ГОСПОДА, защото Той идва, защото идва да съди земята. Той ще съди света с правда и народите — с истината Си.

Psalms 97:1-119:176

1 (По слав. 96) ГОСПОД царува! Нека се радва земята, нека се веселят множеството острови! 2 Облаци и мрак са около Него, правда и правосъдие са основата на престола Му.3 Огън върви пред Него и изгаря противниците Му отвсякъде.4 Светкавиците Му осветляват света. Земята видя и потрепери.5 Планините се топят като восък от присъствието на ГОСПОДА, от присъствието на Господа на цялата земя.6 Небесата провъзгласяват правдата Му и всичките племена виждат славата Му.7 Нека се посрамят всички, които служат на изваяни образи, които се хвалят с идолите. Паднете пред Него, всички богове!8 Чу Сион и се развесели и се зарадваха дъщерите на Юда заради Твоите присъди, ГОСПОДИ.9 Защото Ти, ГОСПОДИ, си Всевишният над цялата земя, превъзвишен си над всички богове.10 Мразете злото, вие, които любите ГОСПОДА! Той пази душите на светиите си, избавя ги от ръката на безбожните.11 Светлина се сее за праведния и веселие — за правите по сърце.12 Веселете се в ГОСПОДА, вие, праведни, и възхвалявайте паметта на Неговата святост!

Psalms 98:1-119:176

1 (По слав. 97) Псалм. Пейте на ГОСПОДА нова песен, защото Той извърши чудни дела! Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победата. 2 ГОСПОД изяви спасението Си, откри правдата Си пред очите на народите.3 Спомни си милостта Си и верността Си към израилевия дом. Всичките земни краища видяха спасението на нашия Бог.4 Възкликнете към ГОСПОДА, цяла земя, ликувайте, радвайте се и пейте псалми!5 Пейте на ГОСПОДА с арфа, с арфа и с глас на псалмопеене!6 С тръби и с глас на рог викнете радостно пред Царя, ГОСПОДА!7 Нека бучи морето и всичко в него, светът и неговите обитатели!8 Нека ръкопляскат реките, нека се радват заедно планините9 пред ГОСПОДА, защото идва да съди земята. Ще съди света с правда и народите — с правота.

Psalms 99:1-119:176

1 (По слав. 98) ГОСПОД царува! Нека треперят народите! Той седи на престол над херувимите. Нека се потресе земята! 2 ГОСПОД е велик в Сион и е извисен над всичките народи.3 Нека хвалят Твоето велико и страшно Име; свят е Той!4 И силата на Царя обича правда. Ти си утвърдил правота, извършил си правосъдие и правда в Яков.5 Възвишавайте ГОСПОДА, нашия Бог, и кланяйте се при подножието на краката Му. Свят е Той!6 Мойсей и Аарон бяха между свещениците Му и Самуил беше между призоваващите Името Му; те призоваваха ГОСПОДА и Той им отговаряше.7 Той им говореше в облачния стълб и те пазеха свидетелствата Му и наредбата, която им даде.8 ГОСПОДИ, Боже наш, Ти им отговаряше; Ти им беше Бог, който прощава, но и Отмъстител за деянията им.9 Възвишавайте ГОСПОДА, нашия Бог, и се кланяйте при святата Му планина, защото свят е ГОСПОД, нашият Бог!

Psalms 100:1-119:176

1 (По слав. 99) Псалм на благодарност. Възкликнете към ГОСПОДА, цяла земя! 2 Служете на ГОСПОДА с радост, елате пред Него с ликуване.3 Познайте, че ГОСПОД — Той е Бог. Той ни е направил, а не ние; Негов народ сме и овцете на пасбището Му.4 Влезте в портите Му с благодарност и в дворовете Му — с хваление! Благодарете Му и благославяйте Името Му,5 защото ГОСПОД е благ, милостта Му е вечна и верността Му — към всички поколения.

Psalms 101:1-119:176

1 (По слав. 100) Псалм на Давид. Ще възпея милост и правосъдие; на Теб, ГОСПОДИ, ще пея псалми! 2 Ще постъпвам разумно в път съвършен. Кога ще дойдеш при мен? Ще ходя вътре в дома си в чистотата на сърцето си.3 Няма да поставя пред очите си нищо лошо; мразя престъпване на закона, това няма да се прилепи към мен.4 Лъжливо сърце ще отстъпи от мен, няма да познавам зло.5 Който клевети тайно съседа си, него ще погубя; който има горделиво око и надменно сърце, него няма да търпя.6 Очите ми ще бъдат върху верните на земята, за да живеят с мен; който ходи в съвършен път, той ще ми служи.7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; който говори лъжа, няма да устои пред очите ми.8 Всяка сутрин ще погубвам всичките безбожни на земята, за да изтребя от града на ГОСПОДА всички, които вършат беззаконие.

Psalms 102:1-119:176

1 (По слав. 101) Молитва на скърбящия, когато е съкрушен и излива жалбата си пред ГОСПОДА. ГОСПОДИ, послушай молитвата ми и викането ми нека дойде до Теб! 2 Не скривай лицето Си от мен в деня на бедствието ми, приклони към мен ухото Си! В деня, когато Те призовавам, бързо ми отговори,3 защото дните ми изчезват като дим и костите ми са нажежени като огън.4 Сърцето ми е поразено и изсъхнало като трева, така че забравям да ям хляба си.5 Поради гласа на стенанието ми костите ми прилепват към кожата ми.6 Заприличал съм на пеликан в пустиня, станал съм като бухал в развалини.7 Лежа буден и съм като самотно врабче на покрива.8 Враговете ми цял ден ми се присмиват; онези, които свирепеят против мен, кълнат в името ми.9 Защото ядох пепел като хляб и смесих питието си със сълзи,10 заради Твоя гняв и Твоето негодувание — защото си ме вдигнал и долу си ме хвърлил.11 Дните ми са като удължена сянка и аз като трева изсъхвам.12 Но Ти, ГОСПОДИ, оставаш вечно и споменът Ти — през всички поколения.13 Ти ще станеш и ще се смилиш над Сион, защото е време да му окажеш милост, защото определеното време дойде.14 Защото слугите Ти милеят за камъните му и жалеят за развалините му.15 Така народите ще се боят от Името на ГОСПОДА и всичките земни царе — от славата Ти.16 Защото ГОСПОД ще съгради Сион и ще се яви в славата Си,17 ще се обърне към молитвата на оставените и няма да презре молитвата им.18 Това ще се запише за бъдещото поколение и народ, който ще се създаде, ще хвали ГОСПОДА.19 Защото Той надникна от височината на Своето светилище, от небето ГОСПОД погледна към земята,20 за да чуе стенанието на затворника, да освободи обречените на смърт,21 за да провъзгласяват Името на ГОСПОДА в Сион и хвалата Му в Ерусалим,22 когато се съберат заедно народите и царствата, за да служат на ГОСПОДА.23 Той отслаби силата ми в пътя, съкрати дните ми.24 Аз казах: Боже мой, не ме вземай в половината на дните ми! Твоите години са през всички поколения.25 От древността Ти си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.26 Те ще погинат, но Ти пребъдваш; те всички ще овехтеят като дреха, като одежда ще ги смениш и ще бъдат изменени.27 Но Ти си същият и Твоите години няма да свършат.28 Синовете на слугите Ти ще останат и потомството им ще се утвърди пред Теб.

Psalms 103:1-119:176

1 (По слав. 102) Псалм на Давид. Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и всичко в мен да благославя святото Му Име. 2 Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и не забравяй всичките Му благодеяния.3 Той е, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести,4 който изкупва от рова живота ти, който те увенчава с милост и милосърдие,5 който насища с блага живота ти, младостта ти се подновява като на орел.6 ГОСПОД извършва правда и правосъдие за всички угнетявани.7 Показа на Мойсей пътищата Си и на израилевите синове — делата Си.8 Състрадателен и милостив е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив.9 Няма да действа вечно за лошо, нито ще се гневи до века.10 Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е отплатил според беззаконията ни,11 защото, колкото са високо небесата над земята, толкова е голяма милостта Му към онези, които Му се боят;12 колкото е далеч изтокът от запада, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.13 Както баща жали деца, така жали ГОСПОД онези, които Му се боят,14 защото Той познава нашия строеж, помни, че ние сме пръст.15 Дните на човека са като трева, като полско цвете — така цъфти.16 Защото вятърът преминава над него, и го няма, и мястото му не го познава вече.17 Но милостта на ГОСПОДА е от века до века върху онези, които Му се боят, и правдата Му — върху синовете на синовете,18 върху онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.19 ГОСПОД е поставил престола Си в небесата и царството Му владее над всичко.20 Благославяйте ГОСПОДА, вие, Негови ангели, мощни по сила, които изпълнявате словото Му, като слушате гласа на словото Му!21 Благославяйте ГОСПОДА, всички вие, Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му!22 Благославяйте ГОСПОДА, всички вие, Негови дела на всички места на Неговото господство! Благославяй ГОСПОДА, душо моя!

Psalms 104:1-119:176

1 (По слав. 103) Благославяй ГОСПОДА, душо моя! ГОСПОДИ, Боже мой, Ти си много велик, облечен си с величие и блясък. 2 Ти си, който се покрива със светлина като с наметало и простира небесата като завеса,3 който гради превъзвишените Си заселища във водите, който прави облаците Своя колесница, който се носи на крилете на вятъра,4 който прави ангелите Си ветрове и служителите Си — пламтящ огън.5 Той е основал земята на основите й, тя няма да се поклати до века.6 Покрил си я с бездната като с дреха, водите застанаха над планините.7 При Твоето смъмряне те побягнаха, при гласа на гърма Ти се спуснаха в бяг.8 Планините се издигнаха, долините се снишиха на мястото, което си определил за тях.9 Поставил си граница, така че да не могат да преминат, и те няма да се върнат и да покрият земята.10 Ти си, който изпраща извори в долините и те текат между планините.11 Поят всички животни на полето и дивите магарета утоляват жаждата си.12 При тях обитават небесните птици и пеят между клоните.13 Ти си, който напоява планините от превъзвишените Си заселища и земята се насища с плода на делата Ти.14 Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева — за служба на човека, за да изважда храна от земята,15 и вино, което весели сърцето на човека, така че да прави да блести лицето му като от масло, и хляб, който подкрепя сърцето на човека.16 Дърветата на ГОСПОДА се наситиха, ливанските кедри, които Той е насадил,17 където птиците свиват гнездата си и щъркелът, чийто дом са елхите.18 Високите планини са за дивите кози, канарите са убежище за скокливите мишки.19 Той е направил луната за определяне на времената и слънцето знае залеза си.20 Ти спускаш тъмнина и става нощ, в нея ходят всички горски зверове.21 Лъвчетата реват за плячка и искат храната си от Бога.22 Слънцето изгрява, те се оттеглят и лягат в бърлогите си.23 Човекът излиза на работата си и на труда си до вечерта.24 ГОСПОДИ, колко многобройни са Твоите дела! Всички тях Ти си извършил с мъдрост. Земята е пълна с Твоите творения.25 Ето голямото и широко море, там гъмжат безброй живи същества — малки и големи.26 Там се движат корабите, левиатанът, който си създал да играе в него.27 Всички тези чакат Теб — да им дадеш храната им на времето й.28 Ти им даваш и те събират, отваряш ръката Си и те се насищат с добро.29 Скриваш лицето Си и те се смущават, отнемаш дъха им и те издъхват и се връщат в пръстта си.30 Изпращаш Духа Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.31 Нека бъде вечна славата на ГОСПОДА, нека се радва ГОСПОД в делата Си!32 Той е, който поглежда към земята и тя трепери, докосва планините и те димят.33 Ще пея на ГОСПОДА, докато съм жив, ще пея псалми на моя Бог, докато съществувам.34 Нека Му бъде угодно размишлението ми. Ще се радвам в ГОСПОДА!35 Нека изчезнат грешните на земята и безбожните да ги няма вече. Благославяй ГОСПОДА, душо моя! Алилуя!

Psalms 105:1-119:176

1 (По слав. 104) Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му, известявайте сред народите делата Му! 2 Пейте Му, пейте Му псалми, говорете за всичките Му чудни дела!3 Хвалете се с Неговото свято Име, нека се весели сърцето на онези, които търсят ГОСПОДА!4 Стремете се към ГОСПОДА и Неговата сила, търсете лицето Му винаги!5 Помнете чудните Му дела, които е извършил, знаменията Му и присъдите на устата Му,6 ти, потомство на слугата Му Авраам, вие, синове на Яков, Негови избрани!7 Той е ГОСПОД, нашият Бог, присъдите Му са по цялата земя.8 Той помни вечно завета Си, словото, което е заповядал за хиляда поколения,9 завета, който е сключил с Авраам, и клетвата Си към Исаак,10 завета, който е поставил на Яков за наредба, на Израил — за вечен завет,11 като каза: На теб ще дам ханаанската земя като дял на наследството ви.12 Когато бяха малобройни, само малко и странници в нея,13 когато се скитаха от народ в народ, от царство — в друг народ,14 Той не остави никого да ги угнетява и съди царе заради тях.15 И каза: Не докосвайте Моите помазани и не правете нищо лошо на Моите пророци!16 После наложи глад върху земята, строши всяка подпорка на хляба.17 Изпрати пред тях човек — Йосиф беше продаден за роб.18 Стиснаха краката му в окови, душата му — в желязо.19 До времето, когато думата му се изпълни, словото на ГОСПОДА го изпитваше.20 Царят изпрати и го освободи, господарят на народите го пусна на свобода.21 Направи го господар над дома си и управител над целия си имот,22 за да връзва князете му според волята си и да учи старейшините му на мъдрост.23 И Израил дойде в Египет и Яков стана пришълец в земята на Хам.24 И Той умножи народа Си много и го направи по-силен от враговете му.25 Обърна сърцето им да мразят народа Му, да постъпват коварно със слугите Му.26 Изпрати слугата Си Мойсей, също и Аарон, когото избра.27 Те извършиха знаменията Му сред тях и чудесата Му в земята на Хам.28 Той изпрати тъмнина и помрачи и те не упорстваха против думите Му.29 Превърна водите им в кръв и изби рибите им.30 Земята им гъмжеше от жаби дори и в покоите на царете им.31 Той каза и дойдоха рояци мухи и въшки по всичките им предели.32 Даде им град вместо дъжд и пламтящ огън в земята им.33 Порази и лозята им, и смокините им и изпочупи дърветата в пределите им.34 Той каза и дойдоха скакалци — малки скакалци безчет —35 и изпоядоха всичките посеви в страната им и изпоядоха плода на земята им.36 Порази и всичките първородни в земята им, първите рожби на цялата им мъжественост.37 После ги изведе със сребро и злато и между племената Му нямаше нито един, който се спъваше.38 Египет се радваше, когато излязоха, защото страхът от тях ги беше нападнал.39 Той разпростря облак за покривало и огън, за да свети през нощта.40 Те поискаха и Той докара пъдпъдъци, и ги насити с небесен хляб.41 Отвори канарата и бликна вода, потече в безводните места като река.42 Защото Той си спомни святото Си слово към слугата Си Авраам43 и изведе народа Си с веселие, избраните Си — с радост.44 Даде им земите на езичниците и те наследиха труда на народите,45 за да пазят Неговите наредби и да съблюдават Неговите закони. Алилуя!

Psalms 106:1-119:176

1 (По слав. 105) Алилуя! Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна! 2 Кой може да изкаже мощните дела на ГОСПОДА, кой може да провъзгласи цялата Му слава?3 Блажени онези, които пазят правосъдие, и онзи, който върши правда във всички времена!4 Помни ме, ГОСПОДИ, в благоволението към Своя народ, посети ме със спасението Си,5 за да гледам добруването на Твоите избрани, за да се веселя във веселието на народа Ти, за да се хваля с Твоето наследство.6 Съгрешихме, ние и бащите ни, извършихме беззаконие, постъпихме безчестно.7 Бащите ни в Египет не разбираха Твоите чудеса, не помнеха множеството на Твоите милости, а се разбунтуваха при морето, при Червено море.8 Но Той ги избави заради Името Си, за да направи познато могъществото Си.9 Смъмри Червено море и то пресъхна и Той ги преведе през дълбочините като през пустиня.10 Спаси ги от ръката на този, който ги мразеше, и ги изкупи от ръката на врага.11 Водите покриха враговете им, не остана ни един от тях.12 Тогава повярваха на думите Му и възпяха хвалата Му.13 Но скоро забравиха делата Му и не изчакаха съвета Му,14 а пожелаха лакомо в пустинята и изпитаха Бога в безводно място.15 И Той им даде това, което искаха, но изпрати мършавост на душите им.16 И те завидяха на Мойсей в стана и на Аарон, ГОСПОДНИЯ светия.17 Земята се отвори и погълна Датан, и покри дружината на Авирон.18 И огън се запали в дружината им, пламъкът пояде безбожните.19 Те направиха теле в Хорив и се поклониха на излят образ.20 Така размениха славата си за образа на говедо, което яде трева!21 Забравиха Бога, своя Спасител, който беше извършил велики неща в Египет,22 чудни — в земята на Хам, страшни — при Червено море.23 Затова Той каза, че ще ги изтреби, ако Мойсей, избраният Му, не беше застанал пред Него в пролома, за да отвърне яростта Му, да не ги погуби.24 И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото слово,25 а зароптаха в шатрите си и не послушаха гласа на ГОСПОДА.26 Затова Той вдигна ръката Си да ги измори в пустинята,27 да повали потомството им между народите и да ги разпръсне по разни места.28 Те се прилепиха и към Ваал-Фегор и ядоха жертви, принесени на мъртвите.29 Така огорчиха Бога с делата си и язвата избухна сред тях.30 Тогава стана Финеес и извърши съд, и язвата престана.31 И това му се счете за правда през всички поколения, до века.32 Разгневиха Го и при водите на Мерива, така че се случи зло на Мойсей заради тях.33 Огорчиха духа му и той говори необмислено с устните си.34 Те не унищожиха народите, за които ГОСПОД им беше заповядал,35 а се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела,36 и служеха на идолите им, и те им станаха примка.37 И синовете си и дъщерите си принесоха в жертва на демоните,38 и проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, които пожертваха на ханаанските идоли, и земята се оскверни от кръвопролитие.39 Така се оскверниха чрез делата си и блудстваха в постъпките си.40 Затова гневът на ГОСПОДА пламна против народа Му и Той се отврати от наследството Си.41 Предаде ги в ръката на езичниците и онези, които ги мразеха, господстваха над тях.42 Враговете им ги потискаха и те се покориха под ръката им.43 Той много пъти ги избавяше, но те се бунтуваха в съвета си и бяха унижени заради беззаконието си.44 Но Той погледна на бедствието им, когато чу вика им,45 и заради тях си спомни Своя завет и се смили според величието на милостта Си.46 И им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили.47 Спаси ни, ГОСПОДИ, Боже наш, и ни събери отсред народите, за да славим святото Ти Име и да сияем в Твоята слава.48 Благословен да е ГОСПОД, Израилевият Бог, от века и до века! И целият народ да каже: Амин! Алилуя!

Psalms 107:1-119:176

1 (По слав. 106) Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна! 2 Нека казват така изкупените на ГОСПОДА, които Той изкупи от ръката на врага,3 и събра от страните — от изток и от запад, от север и от морето.4 Те се скитаха в пустинята, по пуст път и не намираха населен град;5 гладни и жадни, душата им примираше в тях.6 Тогава извикаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги избави от притесненията им.7 И ги поведе по прав път, за да стигнат до населен град.8 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове,9 защото насити жадната душа и изпълни гладната душа с добрини!10 Имаше и такива, които седяха в тъмнина и в сянката на смъртта, вързани в скръб и железа,11 защото се разбунтуваха срещу Божиите слова и презряха съвета на Всевишния.12 И Той смири сърцето им с труд; те се спънаха и нямаше помощник.13 Тогава викнаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги спаси от притесненията им.14 Изведе ги от тъмнината и сянката на смъртта и разкъса оковите им.15 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове,16 защото разби бронзовите порти и строши железните резета!17 Безумните са в скръб поради престъпния си път и поради беззаконията си.18 Душата им се гнуси от всякакво ястие и те се докосват до портите на смъртта.19 Тогава викнаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги спаси от притесненията им.20 Изпраща словото Си и ги изцелява, и спасява живота им от рова.21 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове!22 Нека принасят жертви на благодарност и да провъзгласяват радостно делата Му!23 Има и такива, които излизат в морето с кораби, търгуват в големи води.24 Те виждат делата на ГОСПОДА и Неговите чудеса в дълбините.25 Той заповядва и вдига бурния вятър, който повдига вълните му.26 Издигат се до небесата, слизат в бездните, душата им се топи в бедствието.27 Люлеят се и се клатушкат като пиян и цялата им мъдрост им изневерява.28 Тогава извикаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги изведе от притесненията им.29 Обръща бурята в тишина и вълните им утихват.30 Тогава те се радват, защото се успокояват, и Той ги завежда в желаното им пристанище.31 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове!32 Нека Го възвисяват в събранието на народа и нека Го хвалят в заседанието на старейшините!33 Той превръща реки в пустиня и водни извори — в суша,34 плодородна земя — в солена пустош поради нечестието на жителите й.35 Превръща пустиня във водни езера и суха земя — във водни извори.36 И заселва там гладните и те основават град за живеене.37 И посяват ниви и засаждат лозя, които дават плодовете на реколтата.38 И Той ги благославя и те се умножават много, и Той не оставя добитъка им да намалее.39 Те намаляват и се унижават от гнет, скръб и мъка.40 Той излива презрение върху князете и ги кара да се скитат в пустинята без път,41 а бедния издига от унижение и прави родовете му като стада.42 Праведните виждат това и се радват, и всяко беззаконие ще затвори устата си.43 Който е мъдър, нека внимава в това и ще разберат ГОСПОДНИТЕ милости!

Psalms 108:1-119:176

1 (По слав. 107) Песен. Псалм на Давид. Непоколебимо е сърцето ми, Боже; ще пея, ще пея псалми, и със славата си! 2 Събуди се, лиро и арфо! Аз ще се събудя на зазоряване.3 Ще Те прославям, ГОСПОДИ, между народите; ще Те възпявам между племената,4 защото Твоята милост се възвеличи над небесата и Твоята вярност — до облаците.5 Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!6 За да се избавят Твоите възлюбени, спаси с десницата Си и ме послушай!7 Бог говори в светилището Си: Аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот,8 Мой е Галаад, мой е и Манасия и Ефрем е шлемът на главата Ми, Юда е скиптърът Ми,9 Моав е умивалникът Ми, върху Едом ще хвърля сандала Си, над Филистия ще тържествувам.10 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом?11 Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш, Боже, с войските ни?12 Помогни ни срещу притеснителя, защото човешка помощ е суетна.13 Чрез Бога ще извършим велики дела и Той, Той ще стъпче притеснителите ни.

Psalms 109:1-119:176

1 (По слав. 108) За първия певец. Псалм на Давид. Боже на моето хваление, не мълчи, 2 защото устата на безбожните и устата на измамата се отвориха срещу мен, с лъжлив език ми говориха.3 Обкръжиха ме и с думи на омраза и воюваха против мен без причина.4 В замяна на любовта ми враждуват с мен; но аз съм в молитва.5 Отплатиха ми зло за добро и омраза — за любовта ми.6 Постави над него безбожник и нека противник застане отдясно му!7 Когато бъде съден, нека излезе виновен и нека молитвата му стане грях!8 Нека дните му бъдат малко и друг нека вземе чина му!9 Синовете му нека бъдат сираци и жена му — вдовица!10 Нека синовете му всякога се скитат и просят, и нека търсят хляб далеч от порутените си жилища!11 Нека заемодателят впримчи целия му имот и нека чужденци разграбят труда му!12 Нека няма кой да простре милост към него, нито жалост — към сирачетата му!13 Нека потомството му бъде изтребено и нека се изличи името им в следващото поколение!14 Нека се помни пред ГОСПОДА беззаконието на бащите му и нека не се изличи грехът на майка му!15 Нека бъдат винаги пред ГОСПОДА и Той да отсече спомена им от земята,16 защото той не си спомни да окаже милост, а преследваше бедния и сиромаха, и съкрушения по сърце, за да го убие.17 Той обичаше проклинането — нека го постигне; и не се наслаждаваше на благославянето — нека се отдалечи от него!18 Той облече проклятието като своя дреха, затова нека влезе като вода във вътрешностите му и като масло в костите му!19 Нека му стане като дреха, с която се покрива, и пояс, с който постоянно се опасва.20 Това е наградата от ГОСПОДА на противниците ми и на онези, които говорят зло против душата ми.21 А Ти, БОЖЕ, Господи, постъпвай с мен според Името Си! Понеже Твоята милост е блага, избави ме,22 защото съм сиромах и окаян и сърцето ми е ранено вътре в мен.23 Преминавам като удължена сянка, отърсен съм като скакалец.24 Коленете ми се олюляват от постене и плътта ми измършавя.25 И аз, аз им станах за присмех; като ме гледат, клатят глава.26 Помогни ми, ГОСПОДИ, Боже мой, спаси ме според милостта Си,27 за да познаят, че това е Твоята ръка, че Ти, ГОСПОДИ, си сторил това.28 Те нека кълнат, а Ти благославяй! Когато станат, нека се посрамят, а Твоят слуга да се зарадва.29 Нека противниците ми се облекат с безчестие и нека се покрият със срама си като с дреха!30 Много ще славя ГОСПОДА с устата си и сред множеството ще Го възхвалявам,31 защото Той стои отдясно на сиромаха, за да го спасява от онези, които осъждат душата му.

Psalms 110:1-119:176

1 (По слав. 109) Псалм на Давид. Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти. 2 ГОСПОД ще простре от Сион скиптъра на силата Ти: Владей сред враговете Си!3 Народът Ти ще бъде готов в деня на силата Ти. В свято великолепие от скута на зората ще са за Теб като росата Твоите млади.4 ГОСПОД се закле и няма да се разкае: Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин!5 Господ е от дясната Ти страна, Той ще съкруши царе в деня на яростта Си.6 Ще съди между народите, ще изпълни земята с трупове, ще разбие главата на владеещия над много земи.7 На пътя ще пие от потока, затова ще вдигне глава.

Psalms 111:1-119:176

1 (По слав. 110) Алилуя! Ще славя ГОСПОДА от все сърце в обществото на праведните и в събранието. 2 Велики са делата на ГОСПОДА, изследвани от всички, които се наслаждават в тях.3 Царственост и великолепие е Неговото дело и правдата Му трае вечно.4 Направи чудесата Си да се помнят; милостив и състрадателен е ГОСПОД.5 Даде храна на онези, които Му се боят; ще помни вечно Своя завет.6 Изяви на народа Си мощта на делата Си, като му даде наследството на народите.7 Делата на ръцете Му са истина и правосъдие. Непоклатими са всичките Му заповеди,8 утвърдени са до вечни векове, извършени са в истина и правда.9 Той изпрати изкупление на народа Си, определи завета Си до века. Свято и страшно е Неговото Име.10 Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдростта; всички, които вършат заповедите, са благоразумни. Славата Му трае вечно.

Psalms 112:1-119:176

1 (По слав. 111) Алилуя! Блажен човекът, който се бои от ГОСПОДА, който много се наслаждава на Неговите заповеди! 2 Потомците му ще бъдат мощни на земята, поколението на праведните ще се благослови.3 Изобилие и богатства ще има в дома му и правдата му ще трае вечно.4 За праведните изгрява светлина в тъмнината; Той е милостив и състрадателен, и праведен.5 Добре е на човека, който е милостив и дава назаем, той ще защити делото си в съда.6 Наистина той няма да се поклати до века, праведният ще се помни до века.7 Няма да се страхува от лоши новини, сърцето му е непоколебимо, понеже се уповава на ГОСПОДА.8 Сърцето му е утвърдено, той няма да се страхува, докато види повалянето на притеснителите си.9 Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му трае вечно; рогът му ще се издигне на почит.10 Безбожният ще види и ще се разгневи, ще заскърца със зъбите си и ще изчезне. Желанието на безбожните ще погине.

Psalms 113:1-119:176

1 (По слав. 112) Алилуя! Хвалете, ГОСПОДНИ слуги, хвалете ГОСПОДНОТО Име! 2 Да бъде благословено ГОСПОДНОТО Име отсега и до века!3 От изгряването на слънцето до залязването му нека се хвали ГОСПОДНОТО Име!4 ГОСПОД е високо над всички народи, Неговата слава е над небесата.5 Кой е като ГОСПОДА, нашия Бог, който седи на високо,6 който се навежда да погледне на небесата и на земята?7 Издига бедния от пръстта и възвишава сиромаха от праха,8 за да го сложи да седне с първенци, с първенците на народа Си.9 Настанява бездетната на дома като весела майка на синове. Алилуя!

Psalms 114:1-119:176

1 (По слав. 113) Когато Израил излезе от Египет, домът на Яков — от чуждоезичен народ, 2 Юда стана Неговото светилище, Израил — Неговото владение.3 Морето видя и побягна, Йордан се върна назад.4 Планините заподскачаха като овни, хълмовете — като агнета.5 Какво ти стана, море, че побягна? На теб, Йордане, че се върна назад?6 На вас, планини, че заподскачахте като овни, и вие, хълмове — като агнета?7 Треперй, земьо, от присъствието на Господа, от присъствието на Бога на Яков,8 който превърна канарата във водно езеро, кремъка — във воден извор!

Psalms 115:1-119:176

1 (По слав. 114) Не на нас, ГОСПОДИ, не на нас, а на Своето Име отдай слава, заради милостта Си и заради верността Си! 2 Защо да кажат народите: Къде е сега техният Бог?3 А нашият Бог е в небесата, върши всичко, което Му е угодно.4 Техните идоли са сребро и злато, произведение на човешки ръце.5 Уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат;6 уши имат, но не чуват; нос имат, но не миришат;7 ръце имат, но не пипат; крака имат, но не ходят; и не издават звук от гърлото си.8 Онези, които ги правят, ще станат като тях — всеки, който се уповава на тях.9 Израилю, уповавай се на ГОСПОДА, Той им е помощ и щит.10 Доме Ааронов, уповавай се на ГОСПОДА; Той им е помощ и щит.11 Вие, които се боите от ГОСПОДА, уповавайте се на ГОСПОДА; Той им е помощ и щит.12 ГОСПОД си спомни за нас, Той ще благослови, ще благослови израилевия дом, ще благослови Аароновия дом.13 Ще благослови тези, които се боят от ГОСПОДА, малките и големите.14 ГОСПОД ще ви умножи, вас и децата ви.15 Ще бъдете благословени от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.16 Небесата са ГОСПОДНИ небеса, а земята Той е дал на човешките синове.17 Мъртвите не хвалят ГОСПОДА, нито онези, които слизат в мълчанието.18 Но ние ще благославяме ГОСПОДА отсега и до века. Алилуя!

Psalms 116:1-119:176

1 (По слав. 115) Любя ГОСПОДА, защото Той чу гласа ми и молбите ми, 2 защото Той приклони ухото Си към мен, и аз ще Го призовавам, докато съм жив.3 Връзките на смъртта ме обвиха и притесненията на Шеол ме достигнаха; намерих нещастие и скръб.4 Тогава призовах ГОСПОДНОТО Име: Моля Те, ГОСПОДИ, избави душата ми!5 Милостив е ГОСПОД и праведен и нашият Бог е състрадателен.6 ГОСПОД пази простодушните — бях в беда и Той ме спаси.7 Върни се, душо моя, в покоя си, защото ГОСПОД ти стори добро.8 Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване,9 аз ще ходя пред ГОСПОДА в земята на живите.10 Повярвах, затова говорих. Бях много наскърбен.11 В тревогата си казах: Всеки човек е лъжлив!12 Какво да върна на ГОСПОДА за всичките Му благодеяния към мен?13 Ще вдигна чашата на спасението и ще призова Името на ГОСПОДА.14 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ.15 Скъпоценна е в очите на ГОСПОДА смъртта на Неговите светии.16 Моля Те, ГОСПОДИ, защото аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми!17 На Теб ще принеса жертва на благодарност и ще призова Името на ГОСПОДА.18 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ,19 в дворовете на ГОСПОДНИЯ дом, сред теб, Ерусалиме. Алилуя!

Psalms 117:1-119:176

1 (По слав. 116) Хвалете ГОСПОДА, всички народи! Възхвалявайте Го, всички племена, 2 защото мощна е милостта Му към нас, и верността на ГОСПОДА е вечна. Алилуя!

Psalms 118:1-119:176

1 (По слав. 117) Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна! 2 Нека каже сега Израил: Неговата милост е вечна!3 Нека каже сега Аароновият дом: Неговата милост е вечна!4 Нека кажат сега, които се боят от ГОСПОДА: Неговата милост е вечна!5 От бедата си призовах ГОСПОДА. ГОСПОД ми отговори и ме постави на широко място.6 ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша — какво ще ми стори човек?7 ГОСПОД е откъм мен, сред помощниците ми, и ще видя повалянето на онези, които ме мразят.8 По-добре е да се уповаваш на ГОСПОДА, отколкото да се доверяваш на човек.9 По-добре е да се уповаваш на ГОСПОДА, отколкото да се доверяваш на князе.10 Всички народи ме заобиколиха, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.11 Заобиколиха ме, да, заобиколиха ме, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.12 Заобиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни. Да, с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.13 Ти ме блъсна силно, за да падна, но ГОСПОД ми помогна.14 ГОСПОД е моята сила и моята песен и Той ми стана спасение.15 Глас на ликуване и спасение е в шатрите на праведните, десницата на ГОСПОДА върши мощни дела.16 Десницата на ГОСПОДА е възвишена, десницата на ГОСПОДА върши мощни дела.17 Аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам за делата на ГОСПОДА.18 Строго ме наказа ГОСПОД, но на смърт не ме предаде.19 Отворете ми портите на правдата! Ще вляза през тях и ще прославя ГОСПОДА.20 Това е портата на ГОСПОДА, праведните ще влязат през нея.21 Ще Те прославям, защото си ми отговорил и си ми станал спасение.22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла.23 От ГОСПОДА е това и чудно е в нашите очи.24 Това е денят, който ГОСПОД е направил; нека се радваме и се веселим в Него!25 Моля Те, ГОСПОДИ, спаси! Моля Те, ГОСПОДИ, изпрати благоденствие!26 Благословен, който иде в ГОСПОДНОТО Име! Благословихме ви от ГОСПОДНИЯ дом.27 ГОСПОД е Бог и Той ни даде светлина. Доведете празничната жертва, вързана с въжета, при роговете на олтара!28 Ти си моят Бог и аз ще Те славя. Боже мой, ще Те величая.29 Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна!

Psalms 119:1-176

1 (По слав. 118)Алеф Блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на ГОСПОДА! 2 Блажени онези, които пазят свидетелствата Му, които Го търсят с цяло сърце,3 които и не вършат беззаконие, а ходят в Неговите пътища!4 Ти си ни заповядал правилата Си, за да ги пазим усърдно.5 О, да бяха постоянни пътищата ми, за да пазя Твоите наредби!6 Тогава няма да се посрамя, когато внимавам във всичките Ти заповеди.7 Ще Те славя с искрено сърце, когато науча наредбите на Твоята правда.8 Ще пазя наредбите Ти; не ме оставяй напълно! Бет9 Чрез какво може млад човек да опази пътя си чист? Като внимава на себе си според словото Ти.10 С цялото си сърце Те търсих; не ме оставяй да се отклоня от заповедите Ти!11 В сърцето си съхраних словото Ти, за да не съгрешавам против Теб.12 Благословен си, ГОСПОДИ! Научи ме на наредбите Си.13 С устните си разказах всичките присъди на устата Ти.14 В пътя на Твоите свидетелства се радвах толкова, колкото над всичките богатства.15 Ще размишлявам върху правилата Ти и ще зачитам пътищата Ти.16 Ще се наслаждавам на наредбите Ти и словото Ти няма да забравя. Гимел17 Стори добро на слугата Си, за да живея и да пазя словото Ти!18 Отвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон.19 Чужденец съм аз на земята; не скривай от мен заповедите Си!20 Душата ми всякога чезне от копнеж по Твоите наредби.21 Ти си смъмрил горделивите, проклетите, които се отклоняват от Твоите заповеди.22 Вдигни от мен укор и презрение, защото пазя Твоите свидетелства.23 Макар и князе да седят и говорят против мен, слугата Ти размишлява върху Твоите наредби.24 И свидетелствата Ти също са моя наслада и мои съветници. Далет25 Душата ми прилепва към пръстта. Съживи ме според словото Си!26 Разказах пътищата си; и Ти ми отговори. Научй ме на наредбите Си!27 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила и ще размишлявам върху Твоите чудни дела.28 Душата ми се топи от тъга. Укрепи ме според словото Си!29 Отдалечи от мен пътя на лъжата и милостиво ми дари закона Си!30 Избрах пътя на истината, Твоите присъди поставих пред себе си.31 Прилепвам се към Твоите свидетелства, ГОСПОДИ, не ме оставяй да се посрамя!32 Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, защото Ти ще разшириш сърцето ми. Хе33 Научи ме, ГОСПОДИ, на пътя на Своите наредби и аз ще го пазя докрай.34 Дай ми разум и ще пазя закона Ти, наистина ще го пазя с цяло сърце.35 Насочвай ме в пътеката на Своите заповеди, защото се наслаждавам в нея!36 Наклони сърцето ми към Своите свидетелства, а не към сребролюбие.37 Отвърни очите ми, за да не гледат суета, и ме съживи в пътищата Си.38 Утвърди думата Си към слугата Си, която е за онези, които се боят от Теб.39 Отвърни от мен срама ми, от който се страхувам, защото Твоите присъди са добри.40 Ето, аз копнея за Твоите правила; съживи ме чрез правдата Си! Вав41 Нека дойдат на мен Твоите милости, ГОСПОДИ, Твоето спасение според думата Ти.42 Така ще дам отговор на онзи, който ме хули, защото се уповавам на словото Ти.43 И не отнемай напълно словото на истината от устата ми, защото се надявам на Твоите присъди.44 Ще пазя Твоя закон постоянно, винаги, вечно.45 И ще ходя нашироко, защото се стремих към Твоите правила.46 Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе и няма да се засрамя.47 И ще се наслаждавам на Твоите заповеди, които обичам.48 И ще издигам и ръцете си към Твоите заповеди, които обичам, и ще размишлявам върху Твоите наредби. Заин49 Спомни си словото Си към слугата Си, на което си ме направил да се уповавам.50 Това е моята утеха в нещастието ми — че Твоята дума ме съживи.51 Горделивите ми се подиграват твърде много, но аз не се отклоних от Твоя закон.52 Спомних си Твоите присъди от древността, ГОСПОДИ, и се утеших.53 Негодуване ме обзе заради безбожните, които изоставят Твоя закон.54 Твоите наредби ми станаха песни в дома на странстването ми.55 Нощем споменавах Името Ти, ГОСПОДИ, и пазех закона Ти.56 Това ми стана, защото пазих правилата Ти. Хет57 ГОСПОД е моят дял; аз казах, че ще пазя словата Ти.58 Потърсих лицето Ти от все сърце; бъди милостив към мен според думата Си.59 Размислих за пътищата си и обърнах краката си към Твоите свидетелства.60 Побързах и не се забавих да пазя Твоите заповеди.61 Връзките на безбожните ме обвиха, но аз не забравих Твоя закон.62 Среднощ ставам, за да Те славя заради Твоите справедливи присъди.63 Другар съм на всички, които се боят от Теб, и на онези, които пазят Твоите правила.64 Земята е пълна с милостта Ти, ГОСПОДИ, научи ме на наредбите Си. Тет65 ГОСПОДИ, Ти си направил добро на слугата Си според словото Си.66 Научи ме на добро разсъждение и знание, защото повярвах в Твоите заповеди.67 Преди да бъда наскърбен, аз се бях заблудил, но сега пазя Твоето слово.68 Ти си благ и благодетелен. Научи ме на Своите наредби.69 Горделивите ме окаляха с лъжи, но аз ще пазя правилата Ти с цяло сърце.70 Сърцето им е тлъсто като лой, а аз се наслаждавам на Твоя закон.71 Добре е за мен, че бях наскърбен, за да науча Твоите наредби.72 Законът на Твоята уста е по-добър за мен от хиляди кюлчета злато и сребро. Йод73 Твоите ръце ме направиха и приготвиха; дай ми разум и ще науча заповедите Ти.74 Които се боят от Теб, ще ме видят и ще се зарадват, защото на словото Ти се уповах.75 Зная, ГОСПОДИ, че Твоите присъди са правда и че справедливо си ме наскърбил.76 Твоята милост нека ми бъде за утеха според думата Ти към слугата Ти!77 Нека дойде върху мен състраданието Ти, за да живея, защото законът Ти е моята наслада.78 Нека се засрамят горделивите, защото ми сториха зло без причина, но аз размишлявам върху Твоите правила.79 Нека се обърнат към мен онези, които Ти се боят, онези, които познават Твоите свидетелства.80 Нека сърцето ми бъде непорочно в Твоите наредби, за да не се посрамя. Каф81 Душата ми копнее за Твоето спасение; на словото Ти се уповавам.82 Очите ми копнеят за думата Ти, като казвам: Кога ще ме утешиш?83 Защото станах като мех в дим, но не забравих Твоите наредби.84 Колко са дните на слугата Ти? Кога ще извършиш съд над гонителите ми?85 Горделивите изкопаха ями за мен, те, които не са според Твоя закон.86 Всичките Твои заповеди са истина. Без причина ме гонят — помогни ми!87 Без малко щяха да ме погубят на земята, но аз не оставих Твоите правила.88 Съживи ме според милостта Си и ще пазя свидетелството на устата Ти. Ламед89 До века, ГОСПОДИ, е утвърдено словото Ти в небесата.90 Твоята вярност — във всички поколения. Ти си основал земята и тя стои.91 Те стоят днес според Твоите наредби, защото всичко е в Твоя служба.92 Ако законът Ти не беше моя наслада, щях да загина в нещастието си.93 Няма да забравя правилата Ти до века, защото чрез тях си ме съживил.94 Твой съм аз — спаси ме, защото се стремих към правилата Ти.95 Безбожните ме дебнат, за да ме погубят, но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.96 На всяко съвършенство видях предел, а Твоята заповед достига много надалеч. Мем97 Колко обичам Твоя закон! Цял ден той е размишлението ми.98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от враговете ми, защото са винаги с мен.99 По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението ми.100 По-разумен съм от старите, защото опазих правилата Ти.101 Въздържах краката си от всеки лош път, за да пазя словото Ти.102 Не се отклоних от Твоите присъди, защото Ти, Ти си ме поучавал.103 Колко са сладки за небцето ми Твоите думи, повече от мед в устата ми!104 От Твоите правила получавам разум, затова мразя всеки лъжлив път. Нун105 Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми.106 Заклех се и потвърждавам, че ще пазя праведните Ти присъди.107 Много съм угнетен, ГОСПОДИ, съживи ме според словото Си!108 Приеми, моля Те, ГОСПОДИ, доброволните жертви на устата ми и научи ме на присъдите Си!109 Животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих Твоя закон.110 Безбожните ми поставиха примка, но аз не се отклоних от Твоите правила.111 Приех свидетелствата Ти за наследство до века, защото те са радостта на сърцето ми.112 Наклоних сърцето си да върша наредбите Ти до века, докрай. Самех113 Мразя двуличните, а обичам закона Ти.114 Ти си моето скривалище и моят щит; на словото Ти се уповавам.115 Отдалечете се от мен, вие, злодеи, аз ще пазя заповедите на своя Бог.116 Поддържай ме според думата Си, за да живея, и не ме оставяй да се посрамя в надеждата си.117 Подкрепи ме, и ще бъда избавен, и ще внимавам винаги в Твоите наредби.118 Ти си отхвърлил всички, които се отклоняват от Твоите наредби, защото коварна е измамата им.119 Изхвърлил си като шлака всичките безбожни на земята, затова обичам Твоите свидетелства.120 Тялото ми настръхва поради страха от Теб и от присъдите Ти се боя. Айн121 Върших правосъдие и правда; не ме оставяй на потисниците ми!122 Стани поръчител на слугата Си за добро, да не ме угнетяват горделивите!123 Очите ми чезнат за спасението Ти и за думата на Твоята правда.124 Постъпвай със слугата Си според милостта Си и ме научи на наредбите Си.125 Аз съм Твой слуга; дай ми разум и ще позная Твоите свидетелства.126 Време е ГОСПОД да подейства, защото счетоха закона Ти за нищо.127 Затова аз обичам Твоите заповеди повече от злато и от чисто злато!128 Затова считам всички Твои правила относно всяко нещо за прави, мразя всеки лъжлив път. Пе129 Чудесни са Твоите свидетелства, затова душата ми ги пази.130 Изявяването на Твоите думи дава светлина и разум на невежите.131 Отворих устата си и въздъхнах, защото копнеех за Твоите заповеди.132 Обърни се към мен и бъди милостив към мен, както постъпваш с онези, които обичат Името Ти!133 Утвърди стъпките ми чрез словото Си и не оставяй да ме завладее никакво беззаконие!134 Избави ме от човешко потисничество и ще пазя Твоите правила.135 Възсияй с лицето Си над слугата Си и ме научи на наредбите Си.136 Водни потоци текат от очите ми, понеже не се пази Твоят закон. Цаде137 Праведен си, ГОСПОДИ, прави са и Твоите присъди.138 Постановил си свидетелствата Си в правда и изобилна вярност.139 Ревността ми ме изяде, защото противниците ми забравиха Твоите думи.140 Словото Ти е съвсем пречистено и слугата Ти го обича.141 Незначителен съм и презрян, но не забравих Твоите правила.142 Твоята правда е вечна правда и Твоят закон е истина.143 Скръб и беда ме стигнаха, но заповедите Ти са моята наслада.144 Твоите свидетелства са вечна правда; дай ми разум и ще живея. Коф145 Извиках от все сърце: ГОСПОДИ, чуй ме! Ще пазя наредбите Ти.146 Извиках към Теб: Спаси ме! Ще пазя свидетелствата Ти.147 Изпреварих зората и виках; на словото Ти се уповавах.148 Очите ми изпревариха нощните стражи, за да размишлявам върху Твоето слово.149 Чуй гласа ми според милостта Си, ГОСПОДИ, съживи ме според Своите присъди.150 Приближиха се онези, които следват коварството, те са далеч от Твоя закон.151 Ти си близо, ГОСПОДИ, и всички Твои заповеди са истина.152 Отдавна познах от Твоите свидетелства, че Ти си ги основал до века. Реш153 Погледни на скръбта ми и ме избави, защото не съм забравил закона Ти!154 Защити делото ми и ме изкупи; съживи ме според думата Си!155 Спасението е далеч от безбожните, защото те не търсят Твоите наредби.156 Много са Твоите милосърдия, ГОСПОДИ; съживи ме според присъдите Си!157 Много са моите гонители и противници, но аз не се отклоних от Твоите свидетелства.158 Видях неверните и се погнусих, защото не опазиха Твоето слово.159 Виж колко обичам Твоите правила; съживи ме, ГОСПОДИ, според милостта Си!160 Цялото Ти слово е истина и вечна е всяка присъда на Твоята правда. Шин161 Князе ме преследват без причина, но сърцето ми благоговее пред словото Ти.162 Радвам се на словото Ти като един, който намира голяма плячка.163 Мразя и се отвращавам от лъжата, а обичам закона Ти.164 Седем пъти на ден Те възхвалявам заради присъдите на Твоята правда.165 Онези, които обичат закона Ти, имат голям мир и за тях няма препъване.166 Уповах се на Твоето спасение, ГОСПОДИ, и върших Твоите заповеди.167 Душата ми пази Твоите свидетелства и аз много ги обичам.168 Пазих Твоите правила и Твоите свидетелства, защото пред Теб са всичките ми пътища. Тав169 Нека се приближи викът ми пред Теб, ГОСПОДИ, дай ми разум според словото Си!170 Нека дойде молбата ми пред Теб, избави ме според думата Си!171 От устните ми ще извира възхвала, защото Ти ме учиш на наредбите Си.172 Езикът ми високо ще говори словото Ти, защото всички Твои заповеди са правда.173 Нека ръката Ти ми бъде помощ, защото аз избрах Твоите правила.174 Копнея за спасението Ти, ГОСПОДИ, и законът Ти е моя наслада.175 Нека душата ми живее и Те възхвалява и нека Твоите присъди ми помагат!176 Скитах се като изгубена овца. Потърси слугата Си, защото не забравих заповедите Ти!

Psalms 119:1-176

1 (По слав. 118)Алеф Блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на ГОСПОДА! 2 Блажени онези, които пазят свидетелствата Му, които Го търсят с цяло сърце,3 които и не вършат беззаконие, а ходят в Неговите пътища!4 Ти си ни заповядал правилата Си, за да ги пазим усърдно.5 О, да бяха постоянни пътищата ми, за да пазя Твоите наредби!6 Тогава няма да се посрамя, когато внимавам във всичките Ти заповеди.7 Ще Те славя с искрено сърце, когато науча наредбите на Твоята правда.8 Ще пазя наредбите Ти; не ме оставяй напълно! Бет9 Чрез какво може млад човек да опази пътя си чист? Като внимава на себе си според словото Ти.10 С цялото си сърце Те търсих; не ме оставяй да се отклоня от заповедите Ти!11 В сърцето си съхраних словото Ти, за да не съгрешавам против Теб.12 Благословен си, ГОСПОДИ! Научи ме на наредбите Си.13 С устните си разказах всичките присъди на устата Ти.14 В пътя на Твоите свидетелства се радвах толкова, колкото над всичките богатства.15 Ще размишлявам върху правилата Ти и ще зачитам пътищата Ти.16 Ще се наслаждавам на наредбите Ти и словото Ти няма да забравя. Гимел17 Стори добро на слугата Си, за да живея и да пазя словото Ти!18 Отвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон.19 Чужденец съм аз на земята; не скривай от мен заповедите Си!20 Душата ми всякога чезне от копнеж по Твоите наредби.21 Ти си смъмрил горделивите, проклетите, които се отклоняват от Твоите заповеди.22 Вдигни от мен укор и презрение, защото пазя Твоите свидетелства.23 Макар и князе да седят и говорят против мен, слугата Ти размишлява върху Твоите наредби.24 И свидетелствата Ти също са моя наслада и мои съветници. Далет25 Душата ми прилепва към пръстта. Съживи ме според словото Си!26 Разказах пътищата си; и Ти ми отговори. Научй ме на наредбите Си!27 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила и ще размишлявам върху Твоите чудни дела.28 Душата ми се топи от тъга. Укрепи ме според словото Си!29 Отдалечи от мен пътя на лъжата и милостиво ми дари закона Си!30 Избрах пътя на истината, Твоите присъди поставих пред себе си.31 Прилепвам се към Твоите свидетелства, ГОСПОДИ, не ме оставяй да се посрамя!32 Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, защото Ти ще разшириш сърцето ми. Хе33 Научи ме, ГОСПОДИ, на пътя на Своите наредби и аз ще го пазя докрай.34 Дай ми разум и ще пазя закона Ти, наистина ще го пазя с цяло сърце.35 Насочвай ме в пътеката на Своите заповеди, защото се наслаждавам в нея!36 Наклони сърцето ми към Своите свидетелства, а не към сребролюбие.37 Отвърни очите ми, за да не гледат суета, и ме съживи в пътищата Си.38 Утвърди думата Си към слугата Си, която е за онези, които се боят от Теб.39 Отвърни от мен срама ми, от който се страхувам, защото Твоите присъди са добри.40 Ето, аз копнея за Твоите правила; съживи ме чрез правдата Си! Вав41 Нека дойдат на мен Твоите милости, ГОСПОДИ, Твоето спасение според думата Ти.42 Така ще дам отговор на онзи, който ме хули, защото се уповавам на словото Ти.43 И не отнемай напълно словото на истината от устата ми, защото се надявам на Твоите присъди.44 Ще пазя Твоя закон постоянно, винаги, вечно.45 И ще ходя нашироко, защото се стремих към Твоите правила.46 Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе и няма да се засрамя.47 И ще се наслаждавам на Твоите заповеди, които обичам.48 И ще издигам и ръцете си към Твоите заповеди, които обичам, и ще размишлявам върху Твоите наредби. Заин49 Спомни си словото Си към слугата Си, на което си ме направил да се уповавам.50 Това е моята утеха в нещастието ми — че Твоята дума ме съживи.51 Горделивите ми се подиграват твърде много, но аз не се отклоних от Твоя закон.52 Спомних си Твоите присъди от древността, ГОСПОДИ, и се утеших.53 Негодуване ме обзе заради безбожните, които изоставят Твоя закон.54 Твоите наредби ми станаха песни в дома на странстването ми.55 Нощем споменавах Името Ти, ГОСПОДИ, и пазех закона Ти.56 Това ми стана, защото пазих правилата Ти. Хет57 ГОСПОД е моят дял; аз казах, че ще пазя словата Ти.58 Потърсих лицето Ти от все сърце; бъди милостив към мен според думата Си.59 Размислих за пътищата си и обърнах краката си към Твоите свидетелства.60 Побързах и не се забавих да пазя Твоите заповеди.61 Връзките на безбожните ме обвиха, но аз не забравих Твоя закон.62 Среднощ ставам, за да Те славя заради Твоите справедливи присъди.63 Другар съм на всички, които се боят от Теб, и на онези, които пазят Твоите правила.64 Земята е пълна с милостта Ти, ГОСПОДИ, научи ме на наредбите Си. Тет65 ГОСПОДИ, Ти си направил добро на слугата Си според словото Си.66 Научи ме на добро разсъждение и знание, защото повярвах в Твоите заповеди.67 Преди да бъда наскърбен, аз се бях заблудил, но сега пазя Твоето слово.68 Ти си благ и благодетелен. Научи ме на Своите наредби.69 Горделивите ме окаляха с лъжи, но аз ще пазя правилата Ти с цяло сърце.70 Сърцето им е тлъсто като лой, а аз се наслаждавам на Твоя закон.71 Добре е за мен, че бях наскърбен, за да науча Твоите наредби.72 Законът на Твоята уста е по-добър за мен от хиляди кюлчета злато и сребро. Йод73 Твоите ръце ме направиха и приготвиха; дай ми разум и ще науча заповедите Ти.74 Които се боят от Теб, ще ме видят и ще се зарадват, защото на словото Ти се уповах.75 Зная, ГОСПОДИ, че Твоите присъди са правда и че справедливо си ме наскърбил.76 Твоята милост нека ми бъде за утеха според думата Ти към слугата Ти!77 Нека дойде върху мен състраданието Ти, за да живея, защото законът Ти е моята наслада.78 Нека се засрамят горделивите, защото ми сториха зло без причина, но аз размишлявам върху Твоите правила.79 Нека се обърнат към мен онези, които Ти се боят, онези, които познават Твоите свидетелства.80 Нека сърцето ми бъде непорочно в Твоите наредби, за да не се посрамя. Каф81 Душата ми копнее за Твоето спасение; на словото Ти се уповавам.82 Очите ми копнеят за думата Ти, като казвам: Кога ще ме утешиш?83 Защото станах като мех в дим, но не забравих Твоите наредби.84 Колко са дните на слугата Ти? Кога ще извършиш съд над гонителите ми?85 Горделивите изкопаха ями за мен, те, които не са според Твоя закон.86 Всичките Твои заповеди са истина. Без причина ме гонят — помогни ми!87 Без малко щяха да ме погубят на земята, но аз не оставих Твоите правила.88 Съживи ме според милостта Си и ще пазя свидетелството на устата Ти. Ламед89 До века, ГОСПОДИ, е утвърдено словото Ти в небесата.90 Твоята вярност — във всички поколения. Ти си основал земята и тя стои.91 Те стоят днес според Твоите наредби, защото всичко е в Твоя служба.92 Ако законът Ти не беше моя наслада, щях да загина в нещастието си.93 Няма да забравя правилата Ти до века, защото чрез тях си ме съживил.94 Твой съм аз — спаси ме, защото се стремих към правилата Ти.95 Безбожните ме дебнат, за да ме погубят, но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.96 На всяко съвършенство видях предел, а Твоята заповед достига много надалеч. Мем97 Колко обичам Твоя закон! Цял ден той е размишлението ми.98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от враговете ми, защото са винаги с мен.99 По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението ми.100 По-разумен съм от старите, защото опазих правилата Ти.101 Въздържах краката си от всеки лош път, за да пазя словото Ти.102 Не се отклоних от Твоите присъди, защото Ти, Ти си ме поучавал.103 Колко са сладки за небцето ми Твоите думи, повече от мед в устата ми!104 От Твоите правила получавам разум, затова мразя всеки лъжлив път. Нун105 Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми.106 Заклех се и потвърждавам, че ще пазя праведните Ти присъди.107 Много съм угнетен, ГОСПОДИ, съживи ме според словото Си!108 Приеми, моля Те, ГОСПОДИ, доброволните жертви на устата ми и научи ме на присъдите Си!109 Животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих Твоя закон.110 Безбожните ми поставиха примка, но аз не се отклоних от Твоите правила.111 Приех свидетелствата Ти за наследство до века, защото те са радостта на сърцето ми.112 Наклоних сърцето си да върша наредбите Ти до века, докрай. Самех113 Мразя двуличните, а обичам закона Ти.114 Ти си моето скривалище и моят щит; на словото Ти се уповавам.115 Отдалечете се от мен, вие, злодеи, аз ще пазя заповедите на своя Бог.116 Поддържай ме според думата Си, за да живея, и не ме оставяй да се посрамя в надеждата си.117 Подкрепи ме, и ще бъда избавен, и ще внимавам винаги в Твоите наредби.118 Ти си отхвърлил всички, които се отклоняват от Твоите наредби, защото коварна е измамата им.119 Изхвърлил си като шлака всичките безбожни на земята, затова обичам Твоите свидетелства.120 Тялото ми настръхва поради страха от Теб и от присъдите Ти се боя. Айн121 Върших правосъдие и правда; не ме оставяй на потисниците ми!122 Стани поръчител на слугата Си за добро, да не ме угнетяват горделивите!123 Очите ми чезнат за спасението Ти и за думата на Твоята правда.124 Постъпвай със слугата Си според милостта Си и ме научи на наредбите Си.125 Аз съм Твой слуга; дай ми разум и ще позная Твоите свидетелства.126 Време е ГОСПОД да подейства, защото счетоха закона Ти за нищо.127 Затова аз обичам Твоите заповеди повече от злато и от чисто злато!128 Затова считам всички Твои правила относно всяко нещо за прави, мразя всеки лъжлив път. Пе129 Чудесни са Твоите свидетелства, затова душата ми ги пази.130 Изявяването на Твоите думи дава светлина и разум на невежите.131 Отворих устата си и въздъхнах, защото копнеех за Твоите заповеди.132 Обърни се към мен и бъди милостив към мен, както постъпваш с онези, които обичат Името Ти!133 Утвърди стъпките ми чрез словото Си и не оставяй да ме завладее никакво беззаконие!134 Избави ме от човешко потисничество и ще пазя Твоите правила.135 Възсияй с лицето Си над слугата Си и ме научи на наредбите Си.136 Водни потоци текат от очите ми, понеже не се пази Твоят закон. Цаде137 Праведен си, ГОСПОДИ, прави са и Твоите присъди.138 Постановил си свидетелствата Си в правда и изобилна вярност.139 Ревността ми ме изяде, защото противниците ми забравиха Твоите думи.140 Словото Ти е съвсем пречистено и слугата Ти го обича.141 Незначителен съм и презрян, но не забравих Твоите правила.142 Твоята правда е вечна правда и Твоят закон е истина.143 Скръб и беда ме стигнаха, но заповедите Ти са моята наслада.144 Твоите свидетелства са вечна правда; дай ми разум и ще живея. Коф145 Извиках от все сърце: ГОСПОДИ, чуй ме! Ще пазя наредбите Ти.146 Извиках към Теб: Спаси ме! Ще пазя свидетелствата Ти.147 Изпреварих зората и виках; на словото Ти се уповавах.148 Очите ми изпревариха нощните стражи, за да размишлявам върху Твоето слово.149 Чуй гласа ми според милостта Си, ГОСПОДИ, съживи ме според Своите присъди.150 Приближиха се онези, които следват коварството, те са далеч от Твоя закон.151 Ти си близо, ГОСПОДИ, и всички Твои заповеди са истина.152 Отдавна познах от Твоите свидетелства, че Ти си ги основал до века. Реш153 Погледни на скръбта ми и ме избави, защото не съм забравил закона Ти!154 Защити делото ми и ме изкупи; съживи ме според думата Си!155 Спасението е далеч от безбожните, защото те не търсят Твоите наредби.156 Много са Твоите милосърдия, ГОСПОДИ; съживи ме според присъдите Си!157 Много са моите гонители и противници, но аз не се отклоних от Твоите свидетелства.158 Видях неверните и се погнусих, защото не опазиха Твоето слово.159 Виж колко обичам Твоите правила; съживи ме, ГОСПОДИ, според милостта Си!160 Цялото Ти слово е истина и вечна е всяка присъда на Твоята правда. Шин161 Князе ме преследват без причина, но сърцето ми благоговее пред словото Ти.162 Радвам се на словото Ти като един, който намира голяма плячка.163 Мразя и се отвращавам от лъжата, а обичам закона Ти.164 Седем пъти на ден Те възхвалявам заради присъдите на Твоята правда.165 Онези, които обичат закона Ти, имат голям мир и за тях няма препъване.166 Уповах се на Твоето спасение, ГОСПОДИ, и върших Твоите заповеди.167 Душата ми пази Твоите свидетелства и аз много ги обичам.168 Пазих Твоите правила и Твоите свидетелства, защото пред Теб са всичките ми пътища. Тав169 Нека се приближи викът ми пред Теб, ГОСПОДИ, дай ми разум според словото Си!170 Нека дойде молбата ми пред Теб, избави ме според думата Си!171 От устните ми ще извира възхвала, защото Ти ме учиш на наредбите Си.172 Езикът ми високо ще говори словото Ти, защото всички Твои заповеди са правда.173 Нека ръката Ти ми бъде помощ, защото аз избрах Твоите правила.174 Копнея за спасението Ти, ГОСПОДИ, и законът Ти е моя наслада.175 Нека душата ми живее и Те възхвалява и нека Твоите присъди ми помагат!176 Скитах се като изгубена овца. Потърси слугата Си, защото не забравих заповедите Ти!

Romans 12:1

1 И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.

Proverbs 14:15

15 Невежият вярва на всяка дума, а благоразумният внимава в стъпките си.

John 15:18-19

18 Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас Мен е намразил.19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, а Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

James 4:4

4 Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

Exodus 23:2

2 Да не следваш множеството да вършиш зло. Да не свидетелстваш в съдебно дело, като се увличаш след множеството и изкривяваш правосъдието.

Leviticus 18:3

3 Да не правите, както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите по техните наредби.

Romans 13:1-5

1 Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога.2 Затова, който се съпротивлява на властта, се съпротивлява на Божията наредба; а които се съпротивляват, ще навлекат осъждане на себе си.3 Защото владетелите не са страшни за доброто дело, а за злото. А ти искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея,4 понеже тя е Божия служителка за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото тя не носи напразно меча, понеже е служителка на Бога, отмъстителка за наказание на този, който върши зло.5 Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.

Psalms 1:1-6

1 Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.4 С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява.5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни — в събранието на праведните.6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.

1 John 4:1

1 Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.

1 John 2:15-17

15 Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.16 Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.17 И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.

1 Peter 1:14

14 Като деца на послушанието не се съобразявайте с предишните страсти, които имахте във вашето незнание,

Romans 12:1-2

1 И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.