Bible verses about "chains" | Bulgarian

1 Corinthians 6:19-20

19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?20 Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.

Hebrews 13:8

8 Иисус Христос е същият вчера, днес и до века.

1 John 3:2

2 Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.

2 Corinthians 10:1-18

1 И сам аз, Павел, ви моля с кротостта и нежността на Христос – аз, който съм смирен, когато съм между вас, но когато отсъствам, ставам смел към вас –2 моля ви, когато съм при вас, да не се принудя да употребя смелост с онази увереност, с която мисля да се одързостя срещу някои, които считат, че ние постъпваме плътски.3 Защото, макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът.4 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости.5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос.6 И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.7 Погледнете това, което е пред очите ви! Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, нека размисли още веднъж в себе си, че както той е Христов, така и ние сме Христови.8 Защото, ако бих се похвалил малко повече с нашата власт, която Господ ни даде за вашето изграждане, а не за вашето разрушение, не бих се засрамил.9 Но нека не изглежда така, като че желая да ви плаша с писмата си.10 Понеже – казват някои – писмата му са строги и силни, но личното му присъствие е слабо и говоренето – нищожно.11 Такъв нека има предвид това, че каквито сме на думи в писмата си, когато сме далеч от вас, такива сме и на дело, когато сме при вас.12 Защото не смеем да се причисляваме или да се сравняваме с някои от онези, които препоръчват сами себе си; но те, като мерят себе си със себе си и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно.13 Но ние няма да се похвалим извън мярката, а според мярката на областта, която Бог ни е определил като мярка, която да достигне дори до вас.14 Защото ние не се простираме прекалено надалеч, като че ли не сме били достигали до вас, защото и до вас достигнахме с Христовото благовестие;15 и не се хвалим с това, което е извън нашата мярка, тоест с чужди трудове, но имаме надежда, че с растежа на вашата вяра ние, според областта си за работа, ще се възвеличим още повече между вас,16 така че да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с извършеното в чужда област.17 А ?който се хвали, с Господа да се хвали.“18 Защото не е одобрен този, който препоръчва сам себе си, а този, когото Господ препоръчва.

Jude 1:6

6 И ангелите, които не опазиха подобаващото им първенство, а напуснаха своето собствено жилище, Той държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;

1 John 1:9

9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Psalms 2:3

3 и казват: Нека разкъсаме връзките Им и въжетата Им нека отхвърлим от себе си!

Psalms 107:10-14

10 Имаше и такива, които седяха в тъмнина и в сянката на смъртта, вързани в скръб и железа,11 защото се разбунтуваха срещу Божиите слова и презряха съвета на Всевишния.12 И Той смири сърцето им с труд; те се спънаха и нямаше помощник.13 Тогава викнаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги спаси от притесненията им.14 Изведе ги от тъмнината и сянката на смъртта и разкъса оковите им.

Jeremiah 40:4

4 И сега, ето, отвързвам те от веригите, които са на ръцете ти. Ако ти се вижда добре да дойдеш с мен във Вавилон, ела и аз ще имам грижа за теб, а ако ти се вижда зле да дойдеш с мен във Вавилон, недей. Виж, цялата земя е пред теб — където ти се вижда добро и право да отидеш, там иди.

2 Peter 2:4

4 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрачните ровове на ада и предаде да бъдат пазени за съд;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.