Bible verses about "belittling" | Bulgarian

Ezekiel 34:4

4 Не подкрепихте немощната и не изцелихте болната, и не превързахте ранената, и не върнахте заблудената, и не потърсихте изгубената; а със сила властвахте над тях и с жестокост.

John 1:1-51

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.2 То в начало беше у Бога.3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.4 В Него беше живот и животът беше светлината на хората.5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.8 Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;9 това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;13 които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.15 Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен.16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;17 защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос.18 Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.19 И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Ерусалим, за да го попитат: Ти кой си?20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос.21 И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не.22 На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си?23 Той каза: Аз съм ?глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.24 А изпратените бяха от фарисеите.25 И го попитаха, като му казаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?26 В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода, но сред вас стои Един, когото вие не познавате.27 Той е, който идва след мен, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.28 Това стана във Витания, от другата страна на Йордан, където Йоан кръщаваше.29 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света!30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди мен.31 И аз не Го познавах; но затова дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.32 И Йоан свидетелства, казвайки: Видях Духа да слиза като гълъб от небето и да остава върху Него.33 И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух.34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.35 На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.36 И като съгледа Иисус, когато минаваше, каза: Ето Божият Агнец!37 И двамата ученици го чуха да говори така и последваха Иисус.38 И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви – което се превежда: Учителю – къде живееш?39 Каза им: Елате и ще видите. И така, те дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетият час.40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос.42 И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък.43 На другия ден Иисус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме.44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.46 А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж.47 Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.48 Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Иисус в отговор му каза: Преди да те повика Филип, те видях, като беше под смокинята.49 Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!50 Иисус в отговор му каза: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш.51 И му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

John 10:10

10 Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.

James 2:1-26

1 Братя мои, да не държите вярата на Иисус Христос, нашия Господ на славата, с пристрастие.2 Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи и влезе и бедняк с мръсни дрехи,3 и вие погледнете с почит към онзи, който е с хубавите дрехи, и му кажете: Ти седни тук, на добро място; а на бедняка кажете: Ти стой там; или: Седни тук, при краката ми;4 не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии?5 Слушайте, възлюбени мои братя! Не избра ли Бог бедните на този свят да бъдат богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го любят?6 А вие презряхте бедняка. Нали богатите ви угнетяват и нали те ви влачат по съдилищата?7 Нали те хулят почтеното име, с което вие се наричате?8 Обаче ако изпълнявате царския закон според писанието: „Да любиш ближния си като себе си“, добре правите.9 Но ако гледате на лице, грях правите и се осъждате от закона като престъпници.10 Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.11 Защото Онзи, който е казал: „Не прелюбодействай“, е казал също и: „Не убивай“; така че, ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, ти си станал престъпник на закона.12 Така говорете и така постъпвайте, като хора, които ще бъдат съдени по закона на свободата.13 Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси?15 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна16 и някой от вас им каже: Идете си с мир, стоплете се и се нахранете! — а не им дадете потребното за тялото, каква полза?17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.18 Но някой ще каже: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела!19 Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш — и демоните вярват и треперят.20 Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вярата без дела е мъртва?21 Авраам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника?22 Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и че чрез делата вярата стана съвършена.23 И се изпълни писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда“, и беше наречен „Божи приятел“.24 Виждате, че човек се оправдава чрез дела, а не само чрез вяра.25 Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати по друг път?26 Защото, както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

Matthew 23:15

15 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото обикаляте море и суша, за да направите един прозелит, и когато стане такъв, го правите син на пъкъла два пъти повече от вас.

Matthew 23:3

3 Затова всичко, което ви кажат да правите, правете и пазете, но не постъпвайте според делата им, понеже говорят, а не вършат.

John 3:16

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.

Galatians 5:22-23

22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност,23 кротост, себеобуздание; против такива няма закон.

Ephesians 4:26

26 Гневете се, но не съгрешавайте, слънцето да не залезе в разгневяването ви;

Isaiah 55:8-9

8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като Моите пътища, заявява ГОСПОД.9 Защото, както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли — от вашите помисли.

Romans 15:1-33

1 Обаче ние, силните, сме длъжни да носим слабостите на слабите и да не угаждаме на себе си.2 Нека всеки от нас да угажда на ближния си за негово добро, за изграждането му.3 Понеже и Христос не угоди на Себе Си, а както е писано: ?Укорите на онези, които укоряваха Теб, паднаха върху Мен.“4 Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение, за да можем ние чрез търпението и утехата на Писанията да имаме надежда.5 И нека Бог на търпението и на утехата ви даде да бъдете единомислени помежду си според Христос Иисус,6 така че с един ум и една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Иисус Христос.7 Затова, приемайте се един друг, както и Христос ни прие, за Божията слава.8 И аз казвам, че Иисус Христос стана Служител на обрязаните заради Божията истина, за да утвърди обещанията, дадени на бащите,9 и заради това, народите да прославят Бога за милостта Му, както е писано: ?Затова ще Те хваля между народите и за Името Ти ще пея.“10 И пак казва: ?Ликувайте, народи, с Неговия народ!“11 И пак: ?Хвалете Господа, всички народи! Да Го славословят всички народи!“12 И пак Исая казва: ?Ще бъде Есеевият корен; и Този, който ще се издигне да владее над народите, на Него ще се надяват народите.“13 И нека Бог на надеждата ви изпълни с всякаква радост и мир във вярата, така че да се преумножава надеждата ви чрез силата на Светия Дух.14 И аз самият съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко познание и че можете да се наставлявате един друг.15 Но ви писах по-дръзко, за да ви напомня поради дадената ми от Бога благодат16 да бъда служител на Иисус Христос между езичниците, като свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.17 И така, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христос Иисус.18 Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мен, за да приведе езичниците в покорност – чрез слово и дело,19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Божия Дух, така че от Ерусалим и около него, чак до Илирик, аз изцяло съм проповядвал благовестието на Христос.20 Но имах за цел да проповядвам благовестието не там, където вече беше известно Името на Христос, за да не би да градя на чужда основа;21 а както е писано: ?Онези ще видят, на които не се е възвестило за Него, и онези ще разберат, които не са чули.“22 Това ме е възпирало много пъти да дойда при вас.23 Но сега, като нямам вече място за моето работене в тези области, и понеже от много години копнея да дойда при вас,24 на отиването си в Испания ще дойда; защото се надявам да ви видя, като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се насладя донякъде на общуването с вас.25 А сега отивам в Ерусалим, за да послужа на светиите.26 Защото от Македония и Ахая благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим.27 Благоволиха наистина, но са им и длъжници, защото, ако езичниците станаха участници заедно с тях в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.28 И така, като свърша това и като им запечатам този плод, ще мина през вас за Испания.29 И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от (благовестието на) Христос.30 Но аз ви моля, братя, чрез Господ Иисус Христос и чрез любовта на Духа да се борите с мен с молитви към Бога за мен,31 за да се избавя от непокорните на вярата в Юдея и моята служба за Ерусалим да бъде благоприятна на светиите,32 и с Божията воля да дойда при вас радостен и да си почина между вас.33 А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.