Bible verses about "behavior" | Bulgarian

Leviticus 18:1-30

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:2 Говори на израилевите синове и им кажи: Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.3 Да не правите, както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите по техните наредби.4 Моите закони да изпълнявате и Моите наредби да пазите и да ходите в тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.5 Затова да пазите наредбите Ми и законите Ми, чрез които човекът, ако ги изпълнява, ще живее. Аз съм ГОСПОД.6 Никой мъж да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм ГОСПОД.7 Голотата на баща си и голотата на майка си да не откриваш; тя ти е майка, да не откриваш голотата й.8 Голотата на бащината си жена да не откриваш; тя е голотата на баща ти.9 Голотата на сестра си — бащината си дъщеря или майчината си дъщеря, родена у дома или родена вън — да не откриваш голотата й.10 Голотата на дъщерята на сина си или на дъщерята на дъщеря си — да не откриваш голотата им, защото това е твоята голота.11 Голотата на дъщерята на бащината си жена, родена от баща ти — тя ти е сестра — да не откриваш голотата й.12 Голотата на бащината си сестра да не откриваш; тя е кръвна роднина на баща ти.13 Голотата на майчината си сестра да не откриваш, защото тя е кръвна роднина на майка ти.14 Голотата на бащиния си брат да не откриваш, до жена му да не се доближиш; тя ти е леля.15 Голотата на снаха си да не откриваш; тя е жена на сина ти; да не откриваш голотата й.16 Голотата на братовата си жена да не откриваш; тя е голотата на брат ти.17 Голотата на жена и на дъщеря й да не откриваш и да не вземеш дъщерята на сина й или дъщерята на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни кръвни роднини; това е срамота.18 И да не вземеш жена заедно със сестра й, че да й стане съперница, като откриеш голотата й до нея, докато е жива.19 Да не се доближиш до жена, когато е отделена поради нечистотата си, за да откриеш голотата й.20 И да нямаш полово сношение с жената на ближния си и да се оскверниш с нея.21 Да не даваш от потомството си, за да преминат през огъня на Молох, и да не оскверниш Името на своя Бог. Аз съм ГОСПОД.22 С мъжки пол да не легнеш като с жена — това е гнусота.23 И с никакво животно да не легнеш и да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвкупи с него — това е мръсотия.24 Не се осквернявайте с нито едно от тези неща, защото с всички тях се оскверниха народите, които Аз изпъждам отпред вас.25 И земята се оскверни и Аз въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.26 Но вие пазете наредбите Ми и законите Ми и не правете нито една от тези гнусотии, нито местен жител, нито пришълец, който пребивава между вас —27 защото всички тези гнусотии вършеха хората на тази земя, които бяха преди вас, и земята се оскверни —28 за да не избълва земята и вас, когато я осквернявате, както избълва народа, който беше преди вас.29 Защото всеки, който върши някоя от тези гнусотии, хората, които ги вършат, ще се изтребят отсред народа си.30 И така, пазете заповедите Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, и не се осквернявайте с тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

Acts 16:1-40

1 А после пристигна в Дервия и Листра; и ето, там имаше един ученик на име Тимотей, син на една повярвала юдейка, а баща му беше грък.2 Той имаше характер, одобрен от братята в Листра и Икония.3 Него Павел пожела да води със себе си, затова го взе и го обряза заради юдеите, които бяха по онези места; защото всички знаеха, че баща му беше грък.4 И като ходеха по градовете, им предаваха наредбите, определени от апостолите и старейшините в Ерусалим, за да ги пазят.5 Така църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено.6 И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия;7 и като дойдоха до Мизия, се опитаха да отидат във Витиния, но Иисусовият Дух не им позволи.8 И като отминаха Мизия, слязоха в Троада.9 И през нощта на Павел му се яви видение: един македонец стоеше и го молеше, като казваше: Ела в Македония и ни помогни!10 И след като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключението, че Господ ни е призовал да им проповядваме благовестието.11 И така, като отплавахме от Троада, се отправихме право към Самотрак, а на следващия ден – към Неапол,12 а оттам – към Филипи, който е главният град на онази част от Македония и римска колония. В този град преседяхме няколко дни.13 А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва; и седнахме и говорихме на събраните там жени.14 И една жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, която почиташе Бога, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава в това, което говореше Павел.

Romans 1:26-27

26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.27 Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.

Romans 1:18-32

18 Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда;19 понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.21 Защото познаха Бога, но нито Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се извратиха в своите мъдрувания и безумното им сърце се помрачи.22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,23 и размениха славата на нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на пълзящи гадини.24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –25 те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.27 Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.28 И понеже те отказаха да познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат това, което не е прилично,29 изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност;30 клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си,31 безразсъдни, вероломни, без естествена обич, немилостиви;32 които, при все че знаят Божието постановление, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат.

1 Corinthians 6:9

9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,

Romans 13:10-14

10 Любовта не върши зло на ближния, следователно, любовта е изпълнение на закона.11 И това вършете, като знаете времето, а именно, че е дошъл часът да се събудите от сън; защото нашето спасение е по-близо сега, отколкото когато повярвахме.12 Нощта напредна, а денят наближи. И така, нека отхвърлим делата на тъмнината и нека да облечем оръжията на светлината.13 Нека ходим подобаващо, като през деня – не в пирувания и пиянства, не в блудства и разпътства, не в кавги и зависти,14 а се облечете с Господ Иисус Христос и не се грижете за страстите на плътта.

1 Corinthians 6:9-11

9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,10 нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.11 И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в Името на Господ Иисус Христос и в Духа на нашия Бог.

Acts 16:15-40

15 И като се кръсти тя и домът й, ни помоли, казвайки: Ако ме признавате за вярваща в Господа, влезте в къщата ми и останете! И ни принуди.16 И като отивахме на молитва, ни срещна една слугиня, която имаше предсказвателен дух и докарваше голяма печалба на господарите си чрез предсказването си.17 Тя вървеше след Павел и нас и викаше, като казваше: Тези хора са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение.18 И тя правеше това много дни. Но понеже много дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: Заповядвам ти в Името на Иисус Христос да излезеш от нея. И той излезе в същия час.19 А когато господарите й видяха, че излезе и надеждата им за печалба, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха на пазара пред началниците.20 И като ги доведоха при градските съдии, казаха: Тези хора са юдеи и смущават града ни,21 и проповядват обичаи, каквито на нас, като римляни, не ни е позволено нито да приемаме, нито да спазваме.22 Тогава множеството се надигна срещу тях, а градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият с тояги.23 И като ги биха много, ги хвърлиха в тъмница и поръчаха на началника на тъмницата да ги пази здраво;24 който, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и здраво стегна краката им в клада.25 Но посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха.26 И изведнъж стана голямо земетресение, така че основите на тъмницата се поклатиха, и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха.27 И началникът на тъмницата, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меча си и щеше да се убие, мислейки, че затворниците са избягали.28 Но Павел извика със силен глас и каза: Не прави на себе си никакво зло, защото всички сме тук.29 А той поиска светилник, скочи вътре и разтреперен падна пред Павел и Сила;30 и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася?31 А те казаха: Повярвай в Господ Иисус (Христос) и ще се спасиш – ти и домът ти.32 И говориха Господното слово на него и на всички, които бяха в дома му.33 И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните, и незабавно се кръсти – той и всичките негови.34 И като ги заведе в къщата си, им сложи трапеза; и се зарадва, тъй като беше повярвал в Бога с целия си дом.35 А когато се разсъмна, градските съдии изпратиха съдебните служители да кажат: Пусни онези хора.36 И началникът на тъмницата съобщи на Павел тези думи: Градските съдии са пратили да ви пуснем, затова сега излезте и си идете с мир.37 Но Павел им каза: Биха ни публично, без да сме били осъдени – нас, които сме римляни – и ни хвърлиха в тъмница; и сега тайно ли ни извеждат? Не така, но нека те сами дойдат и ни изведат!38 И служителите съобщиха тези думи на градските съдии, а те, като чуха, че били римляни, се уплашиха.39 И дойдоха и ги умоляваха, и като ги изведоха, ги поканиха да си отидат от града.40 А те, като излязоха от тъмницата, отидоха у Лидия и като видяха братята, ги наставиха и си заминаха.

Proverbs 3:5-6

5 Уповавай се на ГОСПОДА с цялото си сърце и не се облягай на своя разум.6 Във всичките си пътища познавай Него и Той ще прави равни пътеките ти.

Proverbs 16:28

28 Лъжлив човек сее раздори и клюкарят разделя най-близки приятели.

Luke 16:13

13 Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Colossians 3:5

5 Затова умъртвете земното у вас: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство,

Titus 2:12

12 като ни учи да се отречем от нечестието и светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,

Romans 3:23

23 защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава,

Galatians 5:22-23

22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност,23 кротост, себеобуздание; против такива няма закон.

Hebrews 10:26

26 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме приели познаването на истината, не остава вече никаква жертва за грехове,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.