Bible verses about "arianism" | Bulgarian

Proverbs 8:22

22 ГОСПОД ме имаше като начало на пътя Си, преди древните Си дела.

John 1:1-51

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.2 То в начало беше у Бога.3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.4 В Него беше живот и животът беше светлината на хората.5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.8 Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;9 това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;13 които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.15 Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен.16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;17 защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос.18 Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.19 И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Ерусалим, за да го попитат: Ти кой си?20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос.21 И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не.22 На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си?23 Той каза: Аз съм ?глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.24 А изпратените бяха от фарисеите.25 И го попитаха, като му казаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?26 В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода, но сред вас стои Един, когото вие не познавате.27 Той е, който идва след мен, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.28 Това стана във Витания, от другата страна на Йордан, където Йоан кръщаваше.29 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света!30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди мен.31 И аз не Го познавах; но затова дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.32 И Йоан свидетелства, казвайки: Видях Духа да слиза като гълъб от небето и да остава върху Него.33 И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух.34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.35 На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.36 И като съгледа Иисус, когато минаваше, каза: Ето Божият Агнец!37 И двамата ученици го чуха да говори така и последваха Иисус.38 И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви – което се превежда: Учителю – къде живееш?39 Каза им: Елате и ще видите. И така, те дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетият час.40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос.42 И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък.43 На другия ден Иисус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме.44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.46 А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж.47 Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.48 Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Иисус в отговор му каза: Преди да те повика Филип, те видях, като беше под смокинята.49 Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!50 Иисус в отговор му каза: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш.51 И му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

John 3:16

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.

John 1:14

14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

John 17:3

3 А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил.

John 10:30

30 Аз и Отец сме едно.

John 14:28

28 Чухте как Аз ви казах: Отивам си и ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали, че казах, че отивам при Отца, защото Отец е по-голям от Мен.

John 17:5

5 И сега, прослави Ме, Отче, при Себе Си със славата, която имах при Теб, преди да беше светът.

John 8:58

58 Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: преди да е бил Авраам, Аз съм.

1 Corinthians 8:6

6 за нас има само един Бог — Отец, от когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него.

Colossians 1:15

15 Той е образ на невидимия Бог, Първородният на цялото творение;

Colossians 2:9

9 Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството

1 Timothy 2:5

5 Защото има само един Бог и един Посредник между Бога и хората – Човекът Христос Иисус,

Hebrews 1:3

3 който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините

Revelation 3:14

14 До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истинен Свидетел, Началото на Божието творение:

John 1:1

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.