Bible verses about "666" | Bulgarian

Deuteronomy 18:18

18 Ще им издигна отсред братята им пророк като теб и ще сложа думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам.

Daniel 7:25

25 И той ще говори думи против Всевишния и ще тормози светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закон; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време.

Revelation 20:4

4 И видях престоли; и седнаха на тях, и им се даде да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради Иисусовото свидетелство и заради Божието слово и които не се бяха поклонили на звяра, нито на неговия образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.

Revelation 12:1-17

1 И голямо знамение се яви на небето: жена, облечена със слънцето, с луната под краката й, и на главата й – корона от дванадесет звезди.2 Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.3 И друго знамение се яви на небето: и ето, голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главата му – седем корони.4 И опашката му повлече третата част от небесните звезди и ги хвърли на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да погълне детето й, щом роди.5 И тя роди син, мъжко дете, което щеше да пасе всичките народи с желязна тояга. И детето й беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол.6 И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.7 И стана война на небето: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели,8 но те не надвиха и не се намери място за тях на небето.9 И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.10 И чух силен глас на небето, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се хвърли долу обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог.11 А те го победиха заради кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт.12 Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях! Но горко на земята и морето, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.13 И когато змеят видя, че беше хвърлен на земята, той започна да преследва жената, която беше родила мъжкото дете.14 И на жената се дадоха двете крила на големия орел, за да отлети до мястото си в пустинята – там, където я хранят за време и времена, и половин време, скрита от лицето на змията.15 И змията изпусна от устата си вода като река след жената, за да направи да я завлече реката.16 И земята помогна на жената, и земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си.17 Тогава змеят се разгневи срещу жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Иисус. И застана на морския пясък.

Revelation 13:17

17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи белега, името на звяра или числото на неговото име.

2 Chronicles 9:13

13 А теглото на златото, което идваше при Соломон за една година, беше шестстотин шестдесет и шест таланта злато,

Ezra 6:1-22

1 Тогава цар Дарий издаде заповед и претърсиха в помещенията на архивите, където се полагаха съкровищата във Вавилон.2 И в Ахмета, в двореца, който е в областта Мидия, се намери един свитък, в който имаше такъв летопис:3 В първата година на цар Кир цар Кир издаде заповед за Божия дом в Ерусалим: Този дом да се построи отново като място, където се принасят жертви. И да се положат здраво основите му, височината му да бъде шестдесет лакътя, ширината му — шестдесет лакътя,4 с три реда големи камъни и един ред нови дървета. И разноските да се поемат от царския дом.5 Също и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор взе от храма, който беше в Ерусалим, и ги донесе във Вавилон, да се върнат и всички да се отнесат в храмА в Ерусалим, на мястото им, и да ги положиш в Божия дом.6 И така, Татанай, областен управител отвъд реката, Сетар-Вознай, и съслужителите ви, персийските чиновници, които сте отвъд реката, отдалечете се от там.7 Оставете работата по този Божи дом; нека областният управител на юдеите и старейшините на юдеите построят този Божи дом на мястото му.8 И издавам заповед за това, което трябва да направите за тези старейшини на юдеите за построяването на този Божи дом: да се дават незабавно от царския имот, от данъка на областите отвъд реката, разноските на тези мъже, за да не бъдат възпрепятствани.9 И от каквото се нуждаят, било телци, или овни, или агнета за всеизгарянията на небесния Бог, или жито, сол, вино и маслинено масло, да им се дават всеки ден непременно по искане на свещениците, които са в Ерусалим,10 за да принасят благоуханни жертви на небесния Бог и да се молят за живота на царя и на синовете му.11 И издавам заповед: на всекиго, който би престъпил тази заповед, да се изкърти греда от къщата му и да се изправи, и той да бъде прикован на нея, и къщата му да стане на бунище заради това.12 И Бог, който е настанил Името Си там, да повали всеки цар и народ, които биха прострели ръка да престъпят тази заповед, за да се събори този Божи дом, който е в Ерусалим. Аз, Дарий, издадох заповедта. Да се изпълни точно!13 Тогава областният управител отвъд реката Татанай, Сетар-Вознай и съслужителите им направиха точно според заповедта на цар Дарий.14 И юдейските старейшини строяха и успяваха чрез пророкуването на пророк Агей и на Захария, сина на Идо. Те строиха и завършиха според заповедта на Израилевия Бог и според заповедта на Кир и Дарий, и Артаксеркс, царя на Персия.15 И този дом се завърши на третия ден от месец Адар, в шестата година от царуването на цар Дарий.16 И израилевите синове, свещениците и левитите, и останалите от върналите се от плена празнуваха с веселие посвещението на този Божи дом.17 За посвещението на този Божи дом принесоха сто бика, двеста овена и четиристотин агнета, а в принос за грях за целия Израил — дванадесет козела, според броя на израилевите племена.18 И поставиха свещениците в чиновете им и левитите в отредите им за Божията служба в Ерусалим според писаното в книгата на Мойсей.19 И завърналите се от плена направиха Пасхата на четиринадесетия ден от първия месец,20 защото свещениците и левитите се бяха очистили като един човек и всички бяха чисти. Те заклаха пасхата за всички завърнали се от плена и за братята си, свещениците, и за себе си.21 И израилевите синове, които се бяха завърнали от плена, и всички, които се бяха отлъчили от нечистотата на народите на земята и се бяха присъединили към тях, за да търсят ГОСПОДА, Израилевия Бог, ядоха пасхата.22 И пазиха празника на безквасните хлябове седем дни с веселие, защото ГОСПОД ги беше зарадвал, като беше обърнал към тях сърцето на асирийския цар, и той укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.

Revelation 14:1-20

1 И видях, и ето: Агнето стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото Име и Името на Неговия Отец написано на челата им.2 И чух глас от небето, като глас от много води и като глас от гръм; и гласът, който чух, беше като глас на арфисти, които свиреха с арфите си.3 И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините; и никой не можеше да научи тази песен освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.4 Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са онези, които следват Агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду хората като първи плодове за Бога и за Агнето.5 И в устата им не се намери лъжа, те са непорочни.6 И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация и племе, и език, и народ.7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана; и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, и морето, и водните извори!8 И друг, втори ангел, следваше отзад и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките нации с виното на своето разпалено блудстване.9 И друг, трети ангел, ги следваше и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,10 той също ще пие от виното на Божията ярост, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му, и ще бъде мъчен с огън и сяра пред светите ангели и пред Агнето.11 И димът от тяхното мъчение ще се издига за вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат покой ни денем, ни нощем, нито който и да е друг, който приема белега на името му.12 Тук е нужно търпението на светиите; на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Иисус.13 И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени мъртвите, които отсега нататък умират в Господа. Да! – казва Духът – за да си починат от трудовете си, защото делата им ги следват.14 И видях, и ето, бял облак, и на облака седеше Един, който приличаше на Човешкия Син, и имаше на главата Си златен венец и в ръката Си – остър сърп.15 И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на Този, който седеше на облака: Прати сърпа си и жъни, защото е настанал часът да жънеш, понеже жетвата на земята е презряла.16 И Онзи, който седеше на облака, хвърли сърпа Си на земята и земята беше ожъната.17 И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като и той държеше остър сърп.18 И още един ангел, който имаше власт над огъня, излезе от олтара и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп, като каза: Прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло.19 И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божията ярост.20 И линът бе изтъпкан вън от града и кръв потече от лина и стигна дори до юздите на конете на едно разстояние от хиляда и шестстотин стадии.

Revelation 13:16-18

16 И принуждаваше всички – малки и големи, богати и бедни, свободни и роби – да им се сложи белег на дясната ръка или на челата им,17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи белега, името на звяра или числото на неговото име.18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Revelation 13:1-18

1 И видях звяр, който излизаше от морето и имаше седем глави и десет рога; и на роговете му – десет корони; и на главите му – богохулни имена.2 И звярът, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му – като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт.3 И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя се удивляваше след звяра;4 и се поклониха на змея, защото даде власт на звяра; и се поклониха и на звяра, като казваха: Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?5 И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца.6 И той отвори устата си за хули против Бога, за да хули Неговото Име и Неговата скиния, и онези, които живеят на небето.7 И му се даде да воюва против светиите и да ги победи; и му се даде власт над всяко племе и народ, и език, и нация.8 И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото Агне от създаването на света.9 Ако някой има ухо, нека слуша.10 Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите.11 И видях друг звяр, който излизаше от земята. И той имаше два рога, като агнешки, и говореше като змей.12 Той упражняваше цялата власт на първия звяр пред него и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.13 И вършеше големи знамения, дотам че направи и огън да слиза от небето на земята пред хората.14 И мамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя.15 И му се даде да даде дишане на образа на звяра, така че образът на звяра дори да проговори и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра.16 И принуждаваше всички – малки и големи, богати и бедни, свободни и роби – да им се сложи белег на дясната ръка или на челата им,17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи белега, името на звяра или числото на неговото име.18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Revelation 13:18

18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.