Bible verses about "summer" | BKR

Proverbs 6:6-8

6 Jdi k mravenci, lenochu, shlédni cesty jeho, a nabuď moudrosti. 7 Kterýž nemaje vůdce, ani správce, ani pána, 8 Připravuje v létě pokrm svůj, shromažďuje ve žni potravu svou.

Proverbs 26:1

1 Jako sníh v létě, a jako déšť ve žni, tak nepřipadá na blázna čest.

Psalms 32:4

4 Nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá, tak že přirozená vlhkost má obrátila se v sucho letní. Sélah.

Jeremiah 8:20

20 Pominula žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vyproštěni.

Matthew 24:32

32 Od stromu pak fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto.

Mark 13:28

28 Od fíku pak učte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a vypučí se listí, znáte, že blízko jest léto.

Genesis 8:22

22 Nýbrž dokavadž země trvati bude, setí a žeň, studeno i horko, léto a zima, den také a noc nepřestanou.

Amos 8:1

1 Také mi ukázal Panovník Hospodin, a aj, byl koš ovoce letního.

Luke 21:29-36

29 I pověděl jim podobenství: Patřte na fíkový strom i na všecka stromoví. 30 Když se již pučí, vidouce to, sami to znáte, že blízko jest léto. 31 Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, věztež, že blízko jest království Boží. 32 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, ažť se toto všecko stane. 33 Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. 34 Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a vnáhle přikvačil by vás ten den. 35 Nebo jako osidlo přijde na všecky, jenž přebývají na tváři vší země. 36 Protož bděte všelikého času, modléce se, abyste hodni byli ujíti všech těch věcí, kteréž se budou díti, a postaviti se před Synem člověka.

Luke 21:30

30 Když se již pučí, vidouce to, sami to znáte, že blízko jest léto.

Psalms 74:17

17 Ty jsi založil všecky končiny země, léto i zimy ty jsi sformoval.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.