Bible verses about "monotheism" | BKR

Genesis 1:26

26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.

Deuteronomy 4:39

39 Věziž tedy dnes a obnov to v srdci svém, že Hospodin jest Bůh na nebi svrchu i na zemi dole, a není žádného jiného.

Psalms 83:18

18 Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou. [ (Psalms 83:19) A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí. ]

Psalms 82:1-8

1 Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí: 2 Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných přijímati? Sélah. 3 Zastávejte bídného a sirotka, utištěného a chudého spravedliva vyhlašujte. 4 Vytrhněte bídného a nuzného, z ruky nešlechetných vytrhněte ho. 5 Ale nevědí nic, nerozumějí nic; ve tmách ustavně chodí, až se proto všickni základové země pohybují. 6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni; 7 A však jako i jiní lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete. 8 Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy.

John 17:3

3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.

1 Corinthians 8:6

6 Ale my máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.

Ephesians 4:6

6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.

Exodus 20:3

3 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.

Psalms 86:10

10 Nebo jsi ty veliký, a činíš divné věci, ty jsi Bůh sám.

Mark 12:29

29 A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest.

John 1:1

1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.

Isaiah 45:5

5 Já jsem Hospodin, a není žádného více, kromě mne není žádného Boha. Přepásal jsem tě, ačkoli mne neznáš,

Genesis 1:1

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Deuteronomy 6:4

4 Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.

Isaiah 43:10

10 Vy svědkové moji jste, praví Hospodin, a služebník můj, kteréhož jsem vyvolil, tak že můžete věděti, a mně věřiti, i rozuměti, že já jsem, a že přede mnou nebyl sformován Bůh silný, aniž po mně bude.

Deuteronomy 4:35

35 Toběť jest to ukázáno, abys věděl, že Hospodin jest Bůh, a že není jiného kromě něho.

Isaiah 44:6

6 Takto praví Hospodin, král Izraelův a vykupitel jeho, Hospodin zástupů: Já jsem první, a já poslední, a kromě mne není žádného Boha.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.