Bible verses about "sunshine" | BIB

Luke 12:7

7 ἀλλὰ (But) καὶ (even) αἱ (the) τρίχες (hairs) τῆς (of the) κεφαλῆς (head) ὑμῶν (of you) πᾶσαι (all) ἠρίθμηνται (have been numbered). μὴ (Not) φοβεῖσθε (fear), πολλῶν (than many) στρουθίων (sparrows) διαφέρετε (you are more valuable).

John 14:17

17 τὸ (the) Πνεῦμα (Spirit) τῆς (-) ἀληθείας (of truth), ὃ (whom) ὁ (the) κόσμος (world) οὐ (not) δύναται (is able) λαβεῖν (to receive), ὅτι (because) οὐ (not) θεωρεῖ (it does see) αὐτὸ (Him), οὐδὲ (nor) γινώσκει (know). ὑμεῖς (But you) γινώσκετε (know) αὐτό (Him), ὅτι (for) παρ’ (with) ὑμῖν (you) μένει (He abides), καὶ (and) ἐν (in) ὑμῖν (you) ἔσται (He will be).

John 20:1

1 Τῇ (-) δὲ (Now) μιᾷ (the first day) τῶν (of the) σαββάτων (week), Μαρία (Mary) ἡ (-) Μαγδαληνὴ (Magdalene) ἔρχεται (comes) πρωῒ (early), σκοτίας (dark) ἔτι (still) οὔσης (it being), εἰς (to) τὸ (the) μνημεῖον (tomb), καὶ (and) βλέπει (she sees) τὸν (the) λίθον (stone) ἠρμένον (having been removed) ἐκ (from) τοῦ (the) μνημείου (tomb).

John 10:18

18 οὐδεὶς (No one) αἴρει* (takes) αὐτὴν (it) ἀπ’ (from) ἐμοῦ (Me), ἀλλ’ (but) ἐγὼ (I) τίθημι (lay down) αὐτὴν (it) ἀπ’ (of) ἐμαυτοῦ (Myself). ἐξουσίαν (Authority) ἔχω (I have) θεῖναι (to lay down) αὐτήν (it), καὶ (and) ἐξουσίαν (authority) ἔχω (I have) πάλιν (again) λαβεῖν (to take) αὐτήν (it). ταύτην (This) τὴν (-) ἐντολὴν (commandment) ἔλαβον (I received) παρὰ (from) τοῦ (the) Πατρός (Father) μου (of Me).”

John 10:28

28 κἀγὼ (and I) δίδωμι (give) αὐτοῖς (them) ζωὴν (life) αἰώνιον (eternal); καὶ (and) οὐ (never) μὴ (not) ἀπόλωνται (shall they perish), εἰς (to) τὸν (the) αἰῶνα (age), καὶ (and) οὐχ (never) ἁρπάσει (will seize) τις (anyone) αὐτὰ (them) ἐκ (out of) τῆς (the) χειρός (hand) μου (of Me).

John 1:1-18

1 Ἐν (In the) ἀρχῇ (beginning) ἦν (was) ὁ (the) Λόγος (Word), καὶ (and) ὁ (the) Λόγος (Word) ἦν (was) πρὸς (with) τὸν (-) Θεόν (God), καὶ (and) Θεὸς (God) ἦν (was) ὁ (the) Λόγος (Word). 2 Οὗτος (He) ἦν (was) ἐν (in the) ἀρχῇ (beginning) πρὸς (with) τὸν (-) Θεόν (God). 3 πάντα (All things) δι’ (through) αὐτοῦ (Him) ἐγένετο (came into being), καὶ (and) χωρὶς (without) αὐτοῦ (Him) ἐγένετο (came into being) οὐδὲ (not even) ἕν (one thing) ὃ (that) γέγονεν (has come into being). 4 ἐν (In) αὐτῷ (Him) ζωὴ (life) ἦν (was), καὶ (and) ἡ (the) ζωὴ (life) ἦν (was) τὸ (the) φῶς (light) τῶν (-) ἀνθρώπων (of men). 5 καὶ (And) τὸ (the) φῶς (Light) ἐν (in) τῇ (the) σκοτίᾳ (darkness) φαίνει (shines), καὶ (and) ἡ (the) σκοτία (darkness) αὐτὸ (it) οὐ (not) κατέλαβεν (overcame). 6 Ἐγένετο (There came) ἄνθρωπος (a man) ἀπεσταλμένος (having been sent) παρὰ (from) Θεοῦ (God); ὄνομα (the name) αὐτῷ (to Him) Ἰωάννης (was John). 7 οὗτος (He) ἦλθεν (came) εἰς (as) μαρτυρίαν (a witness), ἵνα (that) μαρτυρήσῃ (he might testify) περὶ (concerning) τοῦ (the) φωτός (Light), ἵνα (that) πάντες (all) πιστεύσωσιν (might believe) δι’ (through) αὐτοῦ (him). 8 οὐκ (Not) ἦν (was) ἐκεῖνος (He) τὸ (the) φῶς (Light), ἀλλ’ (but) ἵνα (that) μαρτυρήσῃ (he might witness) περὶ (concerning) τοῦ (the) φωτός (Light). 9 Ἦν (Was) τὸ (the) φῶς (Light) τὸ (-) ἀληθινὸν (true), ὃ (who) φωτίζει (enlightens) πάντα (every) ἄνθρωπον (man), ἐρχόμενον (coming) εἰς (into) τὸν (the) κόσμον (world). 10 ἐν (In) τῷ (the) κόσμῳ (world) ἦν (He was), καὶ (and) ὁ (the) κόσμος (world) δι’ (through) αὐτοῦ (Him) ἐγένετο (came into being), καὶ (and) ὁ (the) κόσμος (world) αὐτὸν (Him) οὐκ (not) ἔγνω (knew). 11 εἰς (To) τὰ (the) ἴδια (own) ἦλθεν (He came), καὶ (and) οἱ (the) ἴδιοι (own) αὐτὸν (Him) οὐ (not) παρέλαβον (received). 12 ὅσοι (As many as) δὲ (however) ἔλαβον (received) αὐτόν (Him), ἔδωκεν (He gave) αὐτοῖς (to them) ἐξουσίαν (authority) τέκνα (children) Θεοῦ (of God) γενέσθαι (to be), τοῖς (to those) πιστεύουσιν (believing) εἰς (in) τὸ (the) ὄνομα (name) αὐτοῦ (of Him), 13 οἳ (who) οὐκ (not) ἐξ (of) αἱμάτων (blood), οὐδὲ (nor) ἐκ (of) θελήματος (will) σαρκὸς (of flesh), οὐδὲ (nor) ἐκ (of) θελήματος (will) ἀνδρὸς (of man), ἀλλ’ (but) ἐκ (of) Θεοῦ (God) ἐγεννήθησαν (were born). 14 Καὶ (And) ὁ (the) Λόγος (Word) σὰρξ (flesh) ἐγένετο (became) καὶ (and) ἐσκήνωσεν (dwelt) ἐν (among) ἡμῖν (us), καὶ (and) ἐθεασάμεθα (we beheld) τὴν (the) δόξαν (glory) αὐτοῦ (of Him), δόξαν (a glory) ὡς (as) μονογενοῦς (of an only begotten) παρὰ (from) Πατρός (the Father), πλήρης (full) χάριτος (of grace) καὶ (and) ἀληθείας (truth). 15 Ἰωάννης (John) μαρτυρεῖ (witnesses) περὶ (concerning) αὐτοῦ (Him), καὶ (and) κέκραγεν (he cried out), λέγων (saying), “Οὗτος (This) ἦν (was He) ὃν (of whom) εἶπον (I was saying), ‘Ὁ (The One) ὀπίσω (after) μου (me) ἐρχόμενος (coming), ἔμπροσθέν (precedence) μου (over me) γέγονεν (has), ὅτι (because) πρῶτός (before) μου (me) ἦν (He was).’” 16 Ὅτι (For) ἐκ (from) τοῦ (the) πληρώματος (fullness) αὐτοῦ (of Him), ἡμεῖς (we) πάντες (all) ἐλάβομεν (have received) καὶ (then) χάριν (grace) ἀντὶ (for) χάριτος (grace). 17 ὅτι (For) ὁ (the) νόμος (law) διὰ (through) Μωϋσέως (Moses) ἐδόθη (was given); ἡ (-) χάρις (grace) καὶ (and) ἡ (-) ἀλήθεια (truth) διὰ (through) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστοῦ (Christ) ἐγένετο (came). 18 Θεὸν (God) οὐδεὶς (no one) ἑώρακεν (has seen) πώποτε (ever yet); μονογενὴς (the only begotten) Θεὸς (God), ὁ (the One) ὢν (being) εἰς (in) τὸν (the) κόλπον (bosom) τοῦ (of the) Πατρὸς (Father), ἐκεῖνος (He) ἐξηγήσατο (has made Him known).

Hebrews 1:3

3 ὃς (who) ὢν (being) ἀπαύγασμα (the radiance) τῆς (of His) δόξης (glory) καὶ (and) χαρακτὴρ (the exact expression) τῆς (of the) ὑποστάσεως (substance) αὐτοῦ (of Him), φέρων (upholding) τε (then) τὰ (-) πάντα (all things) τῷ (by the) ῥήματι (word) τῆς (of the) δυνάμεως (power) ‹δι’› (through) αὐτοῦ (of Himself), καθαρισμὸν (the purification) τῶν (-) ἁμαρτιῶν (of sins) ποιησάμενος (having made), ἐκάθισεν (sat down) ἐν (at) δεξιᾷ (the right hand) τῆς (of the) Μεγαλωσύνης (Majesty) ἐν (on) ὑψηλοῖς (high).

Matthew 5:45

45 ὅπως (so that) γένησθε (you may be) υἱοὶ (sons) τοῦ (of the) Πατρὸς (Father) ὑμῶν (of you) τοῦ (who is) ἐν (in) οὐρανοῖς (the heavens). ὅτι (For) τὸν (the) ἥλιον (sun) αὐτοῦ (of Him) ἀνατέλλει (He makes rise) ἐπὶ (on) πονηροὺς (evil) καὶ (and) ἀγαθοὺς (good), καὶ (and) βρέχει (He sends rain) ἐπὶ (on) δικαίους (righteous) καὶ (and) ἀδίκους (unrighteous).

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.