ZAREPHATH OR SAREPTA - Thompson Chain Reference Topic

ZAREPHATH OR SAREPTA
  a town of Phoenicia
1 Kings 17:9; Obadiah 1:20; Luke 4:26

Thompson Chain Reference Study Bible Topics