957 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

23 occurrences in 22 verses.

Genesis 29:19

  29:19   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him * Λάβαν 2Laban], 957 βέλτιον Better 1325-1473 δούναί μοι for me to give 1473 αυτήν her 1473 σοι to you, 2228 η than 1325-1473 δούναί με for me to give 1473 αυτήν her 435 ανδρί [2man 2087 ετέρω 1to another]. 3611 οίκησον You live 3326 μετ΄ with 1473 εμού me!

Genesis 47:6

  47:6   2400 ιδού Behold, 3588 η the 1093 γη land * Αιγύπτου of Egypt 1726 εναντίον [2before 1473 σου 3you 1510.2.3 εστίν 1is], 1722 εν in 3588 τη the 957 βελτίστη best 1093 γη land 2733.1 κατοίκισον settle 3588 τον   3962-1473 πατέρα σου your father 2532 και and 3588 τους   80-1473 αδελφούς σου your brothers. 2730 κατοικείτωσαν Let them dwell 1722 εν in 1093 γη the land * Γεσέμ of Goshen! 1487-1161 ει δε And if 1987 επίστη you should have knowledge 3754 ότι that 1510.2.6 εισίν there are 1722 εν among 1473 αυτοίς them 435 άνδρες [2men 1415 δυνατοί 1able], 2525 κατάστησον you place 1473 αυτούς them 758 άρχοντας in charge 3588 των   1699 εμών of my 2934 κτηνών cattle!

Genesis 47:11

  47:11   2532 και And 2733.1-* κατώκισεν Ιωσήφ Joseph settled 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father, 2532 και and 3588 τους   80-1473 αδελφούς αυτού his brothers, 2532 και and 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτοίς to them 2697 κατάσχεσιν a possession 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτω of Egypt, 1722 εν in 3588 τη the 957 βελτίστη best 1093 γη land, 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land * Ραμεσσή of Rameses, 2505 καθά as 4367-* προσέταξε Φαραώ Pharaoh assigned.

Exodus 22:5

  22:5   1437-1161 εάν δε And if 2602.1-5100 καταβοσκήση τις any should graze upon 68 αγρόν a field 2228 η or 290 αμπελώνα a vineyard, 2532 και and 863 αφή should let 3588 το   2934-1473 κτήνος αυτού his cattle 2602.1 καταβοσκήσαι graze upon 68 αγρόν [2field 2087 έτερον 1another], 661 αποτίσει he shall pay 1537 εκ from 3588 του   68-1473 αγρού αυτού his field 2596 κατά according to 3588 το   1081-1473 γέννημα αυτού his produce; 1437-1161 εάν δε but if 3956 πάντα all 3588 τον the 68 αγρόν field 2602.1 καταβοσκήση should be grazed upon, 3588 τα   957 βέλτιστα [3best 3588 του   68 αγρού 4field 1473 αυτού 2from his 2532 και 5and 3588 τα   957 βέλτιστα 7best 3588 του   290 αμπελώνος 8vineyard 1473 αυτού 6from his 661 αποτίσει 1he shall pay].

Numbers 14:3

  14:3   2532 και And 2444 ινατί why did 2962 κύριος the lord 1521 εισάγει bring 1473 ημάς us 1519 εις into 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land 4098 πεσείν to fall 1722 εν in 4171 πολέμω war? 3588 αι   1135-1473 γυναίκες ημών Our wives 2532 και and 3588 τα   3813 παιδία children 1510.8.6 έσονται will be 1519 εις for 1282.2 διαρπαγήν ravaging. 3568 νυν Now 3767 ουν then 957 βέλτιον [2best 1473 ημίν 3for us 1510.2.3 εστίν 1it is] 654 αποστραφήναι to return 1519 εις to * Αίγυπτον Egypt.

Judges 9:2

  9:2   2980 λαλήσατε Speak 1211 δη indeed 1722 εν into 3588 τοις the 3775 ώσι ears 3956 πάντων of all 3588 των the 435 ανδρών men * Σικήμων of Shechem, saying, 4169 ποίον Which is 957 βέλτιον best 1473 υμίν to you, 3588 το   756 άρχειν [3to rule 1473 υμών 4you 1440 εβδομήκοντα 1for seventy 435 άνδρας 2men], 3956 πάντας all 5207 υιούς the sons * Ιεροβάαλ of Jerubbaal, 2228 η or 2961 κυριεύειν [3to dominate 1473 υμών 4you 435 άνδρα 2man 1520 ένα 1for one]? 2532 και And 3403 μνήσθητε you should remember 3754 ότι that 3747-1473 οστούν υμών [2of your bone 2532 και 3and 4561-1473 σαρξ υμών 4of your flesh 1510.2.1-1473 ειμί εγώ 1I am].

Judges 18:19

  18:19   2532 και And 2036 είπαν they said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 2973.1 κώφευσον Be silent, 2007 επίθες place 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand 1909 επί over 3588 το   4750-1473 στόμα σου your mouth, 2532 και and 2064 ελθέ come 3326 μεθ΄ with 1473 ημών us! 2532 και and 1510.8.2 έση you will be 1473 ημίν to us 1519 εις for 3962 πατέρα a father 2532 και and 1519 εις for 2409 ιερέα a priest. 3361 μη Is it not 957 βέλτιον better 1510.1-1473 είναί σε for you to be 2409 ιερέα a priest 3624 οίκου of the house 435 ανδρός [2man 1520 ενός 1of one], 2228 η or 1096-1473 γενέσθαι σε for you to be 2409 ιερέα priest 5443 φυλής of a tribe 2532 και and 4772 συγγενείας kin 1722 εν in * Ισραήλ Israel?

1 Samuel 6:8

  6:8   2532 και And 2983 λήψεσθε you shall take 3588 την the 2787 κιβωτόν ark 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 5087 θήσετε you shall put 1473 αυτήν it 1909 επί upon 3588 την the 261.1 άμαξαν wagon; 2532 και and 3588 τα the 4632 σκεύη items 3588 τα   5552 χρυσά of gold, 591 απόδοτε deliver 1473 αυτή it 5228 υπέρ for 3588 της the 931 βασάνου torment! 2532 και And 5087 θήσετε you shall put 1722 εν in 2309.1 θέματι place 957.1 βερσεχθάν a chest 1537 εκ on 3313 μέρους part 1473 αυτής of it, 2532 και and 1821 εξαποστελείτε you shall send 1473 αυτήν it, 2532 και and 565 απελεύσεται it shall go forth.

Job 42:15

  42:15   2532 και And 3756 ουχ there were not 2147 ευρέθησαν found 2596 κατά according to 3588 τας the 2364 θυγατέρας daughters * Ιωβ of Job 957 βελτίους better 1473 αυτών than they 1722 εν among the places 3588 τη   5259 υπ΄ under 3772 ουρανόν heaven. 1325 έδωκε [4gave 1161 δε 1And 1473 αυταίς 5to them 3588 ο 2their 3962 πατήρ 3father] 2817 κληρονομίαν an inheritance 1722 εν among 3588 τοις the 80 αδελφοίς brethren.

Proverbs 8:19

  8:19   957 βέλτιον Best 1473-2589.4 εμέ καρπίζεσθαι to gather my fruit 5228 υπέρ than 5553 χρυσίον gold 2532 και and 3037 λίθον [2stone 5093 τίμιον 1precious]; 3588 τα   1161 δε and 1699 εμά my 1081 γεννήματα produce 2908 κρείσσον is better than 694 αργυρίου [2silver 1588 εκλεκτου 1choice].

Proverbs 24:25

  24:25   3588-1161 οι δε But the 1651 ελέγχοντες ones reproving 957 βελτίους [2the best 5316 φανούνται 1shall appear], 1909 επ΄ [5upon 1473 αυτούς 6them 1161 δε 1and 2240 ήξει 4shall come 2129 ευλογία 3blessing 18 αγαθή 2a good];

Isaiah 17:3

  17:3   2532 και And 3765 ουκέτι no longer 1510.8.3 έσται shall there be 3793.1 οχυρά a fortified place 3588 του   2703 καταφυγείν to take refuge 1563 εκεί there 3588 τον   * Εφραϊμ for Ephraim; 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 932 βασιλεία a kingdom 1722 εν in * Δαμασκώ Damascus, 2532 και nor 3588 το   2645 κατάλοιπον a remaining 3588 των of the * Συρίων Syrians. 3756 ου [4no 1063 γαρ 1For 1473 συ 2you 957 βελτίων 5better 1510.2.2 ει 3are] 3588 των than the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel, 2532 και even 3588 της   1391-1473 δόξης αυτών their glory; 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts.

Isaiah 45:9

  45:9   5100 τι What 4160 εποίησα made 957 βελτίων better 4081 πηλόν mortar 2763 κεραμέως of a potter? 3361 μη Will 3588 ο the one 722 αροτριών plowing 722 αροτριάσει plow 3588 την the 1093 γην earth 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day? 3361 μη Will 2046 ερεί [3say 3588 ο 1the 4081 πηλός 2mortar] 3588 τω to the 2763 κεραμεί potter, 5100 τι What 4160 ποιείς do you do 3754 ότι that 3756 ουκ you do not 2038 εργάζη work, 3761 ουδέ nor 2192 έχεις have 5495 χείρας hands?

Jeremiah 22:15

  22:15   3361 μη Should 936 βασιλεύσης you reign, 3754 ότι because 1473 συ you 3947 παροξυνή are provoked 1722 εν with * Αχάζ Ahaz 3588 τω   3962-1473 πατρί σου your father? 3756 ου Shall they not 2068 φάγονται eat 2532 και and 3756 ου shall they not 4095 πίονται drink? 957 βέλτιον It is best 1473 σε for you 4160 ποιείν to execute 2917 κρίμα equity 2532 και and 1343 δικαιοσύνην [2righteousness 2570 καλήν 1fair].

Jeremiah 26:13

  26:13   2532 και And 3568 νυν now, 957 βελτίους [3better 4160 ποιήσατε 1you make 3588 τας   3598-1473 οδούς υμών 2your ways], 2532 και and 3588 τα   2041-1473 έργα υμών your works, 2532 και and 191 ακούσατε hearken 3588 της to the 5456 φωνής voice 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού υμών your God! 2532 και and 3973-2962 παύσεται κύριος the lord will cease 575 από from 3588 των the 2556 κακών evils 3739 ων which 2980 ελάλησεν he spoke 1909 εφ΄ against 1473 υμάς you.   26:14   2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I am 1722 εν in 5495-1473 χερσίν υμών your hands; 4160 ποιήσατέ do 1473 μοι to me 5613 ως as 4851 συμφέρει is advantageous 1473 υμίν to you, 2532 και and 5613 ως as 957 βέλτιον best 1473 υμίν for you!

Jeremiah 35:15

  35:15   2532 και And 649 απέστειλα I sent 4314 προς to 1473 υμάς you 3588 τους   3816-1473 παίδάς μου my servants 3588 τους the 4396 προφήτας prophets 3719 ορθρίζων rising early 4404 τοπρωϊ in the morning 2532 και and 649 αποστέλλων sending, 3004 λέγων saying, 654 αποστράφητε Let [2turn 1538 έκαστος 1each] 575 από from 3588 της   3598 οδού [3way 1473 αυτού 1his 3588 της   4190 πονηράς 2evil]! 2532 και And 957 βελτίω [2better 4160 ποιήσατε 1do] 3588 τα   2006.1-1473 επιτηδεύματα υμών in your practices! 2532 και and 3756 ου you shall not 4198 πορεύσεσθε go 3694 οπίσω after 2316 θεών [2gods 2087 ετέρων 1other] 3588 του   1398 δουλεύειν to serve 1473 αυτοίς them. 2532 και And 3611 οικήσετε you shall live 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land 3739 ης which 1325 έδωκα I gave 1473 υμίν to you, 2532 και and 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν υμών your fathers. 2532 και And 3756-2827 ουκ εκλίνατε you leaned not 3588 το   3775-1473 ώτα υμών your ears, 2532 και and 3756-1522 ουκ εισηκούσατε you hearkened not.

Jeremiah 38:20

  38:20   2532 και And 2036-* είπεν Ιερεμίας Jeremiah said, 3766.2 ου μη In no way 3860-1473 παραδώσί σε shall they deliver you up. 191 άκουσον Hearken to 3588 τον the 3056 λόγον word 2962 κυρίου of the lord! 3739 ον which 1473 εγώ I 3004 λέγω say 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 957 βέλτιον [2better 1510.8.3 έσται 1it will be] 1473 σοι for you, 2532 και and 2198 ζήσεται [2shall live 3588 η   5590-1473 ψυχή σου 1your soul]!

Jeremiah 40:9

  40:9   2532 και And 3660 ώμοσεν [2swore by an oath 1473 αυτοίς 3to them * Γοδολίας 1Gedaliah] 2532 και and 3588 τοις to 435-1473 ανδράσιν αυτών their men, 3004 λέγων saying, 3361 μη Lest 5399 φοβηθήτε you should fear 575 από from 4383 προσώπου the face 3588 των of the 3816 παίδων servants 3588 των of the * Χαλδαίων Chaldeans, 2730 κατοικήσατε dwell 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land, 2532 και and 2038 εργάζεσθε work 3588 τω for the 935 βασιλεί king * Βαβυλώνος of Babylon! 2532 και and 957-1510.8.3 βέλτιον έσται it will be better 1473 υμίν for you.

Jeremiah 42:6

  42:6   2532 και And 1437 εάν whether if 18 αγαθόν good 2532 και or 1437 εάν if 2556 κακόν bad 3588 της be the 5456 φωνής voice 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God, 3739 ου of whom 1473 ημείς we 649 αποστέλλομέν send 1473 σε you 4314 προς to 1473 αυτόν him, 191 ακουσόμεθα we shall hearken; 2443 ίνα that 957 βέλτιον [2better 1473 ημίν 3to us 1096 γένηται 1it should be] -- 3754 ότι for 191 ακουσόμεθα we shall hearken 3588 της to the 5456 φωνής voice 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God.

Ezekiel 32:21

  32:21   2532 και And 2046 ερούσι [3shall say 1473 σοι 4to you 3588 οι 1the 1095.2 γίγαντες 2giants], 1519 εις into 899 βάθος the depth 2978.1 λάκκου of the pit 3756 ου [2not 957 βελτίων 3best 1510.2.2 ει 1you are]; 2597 κατάβηθι you go down 2532 και and 2837 κοιμήθητι sleep 3326 μετά with 3588 των   564 απεριτμήτων uncircumcised! 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 των of the ones 5134.1 τραυματιών slain 3162 μαχαίρας by the sword.

2 Timothy 1:18

  1:18   1325 δώη May [3grant 1473 αυτώ 4to him 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 2147 ευρείν to find 1656 έλεος mercy 3844 παρά from 2962 κυρίου the Lord 1722 εν in 1565 εκείνη that 3588 τη   2250 ημέρα day, 2532 και and 3745 όσα for as much as 1722 εν in * Εφέσω Ephesus 1247 διηκόνησε he served-- 957 βέλτιον better 1473 συ you 1097 γινώσκεις know it.