5286 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

26 verses.

Leviticus 13:24

  13:24   2532 και And 4561-1437 σαρξ εάν if flesh 1096 γένηται should become 1722 εν [3in 3588 τω   1192-1473 δέρματι αυτού 4his skin 2619.5 κατάκαυμα 2inflammation 4442 πυρός 1a fiery], 2532 και and 1096 γένηται there should be 1722 εν in 3588 τω   1192-1473 δέρματι αυτού his skin 3588 το the 5197.2 υγιασθέν healing 3588 του of the 2619.5 κατακαύματος inflammation, 826 αυγάζον shining forth 5080.2 τηλαυγές radiant 3022 λευκόν white, 5286.2 υποπυρρίζον becoming somewhat reddish 2228 η or 1588.2 εκλεύκον very white;

1 Chronicles 28:2

  28:2   2532 και And 2476 έστη [4stood * Δαυίδ 1David 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king] 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της of the 1577 εκκλησίας assembly, 2532 και and 2036 είπεν he said, 191 ακούσατέ Hear 1473 μου me 80-1473 αδελφοί μου my brethren, 2532 και and 2992-1473 λαός μου my people! 1473-1096 εμοι εγένετο It came to me 1909 επί in 2588 καρδίαν heart 3618 οικοδομήσαι to build 3624 οίκον a house 372 αναπαύσεως for a rest 3588 της for the 2787 κιβωτού ark 1242 διαθήκης of the covenant 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 4714 στάσιν a station 3588 τω to be the 5286 υποποδίω footstool 3588 των of the 4228 ποδών feet 3588 του   2316 θεού of God. 2532 και And 2090 ητοίμασα I prepared 3588 τα the things 1519 εις [2for 3588 την 3the 3619 οικοδομήν 4construction 2006 επιτήδεια 1needful].

2 Chronicles 9:18

  9:18   2532 και And 1803 εξ there were six 304 αναβαθμοί stairs 3588 τω to the 2362 θρόνω throne 1735.1 ενδεδεμένοι being bonded with 5553 χρυσίω gold, 2532 και and 5286 υποπόδιον [2a footstool 5294 υπέθηκεν 1he placed 5under 1722 εν 3in 5557 χρυσώ 4gold] 3588 τω the 2362 θρόνω throne, 2532 και and 45.1 αγκώνες armrest angles 1759.3 ένθεν και ένθεν on this side and on that side 1909 επί upon 3588 του [3of the 2362 θρόνου 4throne 3588 της 1the 2515 καθέδρας 2chair], 2532 και and 1417 δύο two 3023 λέοντας lions 2476 εστηκότες standing 3844 παρά by 3588 τους the 45.1 αγκώνας armrest angles.

Psalms 17:13

  17:13   450 ανάστηθι Rise up, 2962 κύριε O lord! 4399 πρόφθασον Be there beforehand with 1473 αυτούς them, 2532 και and 5286.3 υποσκέλισον trip 1473 αυτούς them! 4506 ρύσαι Rescue 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul 575 από from 765 ασεβούς the impious 4501-1473 ρομφαίαν σου by your broadsword!

Psalms 37:31

  37:31   3588 ο The 3551 νόμος law 3588 του   2316-1473 θεού αυτού of his God 1722 εν is in 2588-1473 καρδία αυτού his heart; 2532 και and 3756 ουχ [2shall not 5286.3 υποσκελισθήσεται 3be tripped up 3588 τα   1226.1-1473 διαβήματα αυτού 1his footsteps].

Psalms 99:5

  99:5   5312 υψούτε Raise up high 2962 κύριον the lord 3588 τον   2316-1473 θεόν ημών our God, 2532 και and 4352 προσκυνείτε do obeisance 3588 τω at the 5286 υποποδίω footstool 3588 των   4228-1473 ποδών αυτού of his feet! 3754 ότι for 39-1510.2.3 άγιός εστι he is holy.

Psalms 110:1

  110:1   2036 είπεν [3said 3588 ο 1The 2962 κύριος 2 lord] 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my Lord, 2521 κάθου Sit down 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών μου my right hand 2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I should make 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου for your feet.

Psalms 119:39

  119:39   4014 περίελε Remove 3588 τον   3680-1473 ονειδισμόν μου my scorn! 3739 ον which 5286.1 υπώπτευσα I dreaded, 3754 ότι for 3588 τα   2917-1473 κρίματά σου your judgments 5543 χρηστά are gracious.

Psalms 140:4

  140:4   5442 φύλαξόν Guard 1473 με me, 2962 κύριε O lord, 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 268 αμαρτωλού of the sinner! 575 από [3from 444 ανθρώπων 5men 94 αδίκων 4unjust 1807 εξελού 1Take 1473 με 2me away] 3748 οίτινες who 1260 διελογίσαντο reasoned 3588 του   5286.3 υποσκελίσαι to trip up 3588 τα   1226.1-1473 διαβήματά μου my footsteps!

Proverbs 10:8

  10:8   4680 σοφός A wise 2588 καρδία heart 1209 δέξεται shall receive 1785 εντολάς commandments; 3588-1161 ο δε but the 790.1 άστεγος open-mouthed 5491 χείλεσι [3lips 4645.3 σκολιάζων 2by crooked 5286.3 υποσκελισθήσεται 1shall be tripped up].

Proverbs 11:4

  11:4   5047 τελειότης The soundness 2117 ευθειών of the upright 3594 οδηγήσει will guide 1473 αυτούς them; 2532 και and 5286.4 υποσκελισμός a fall 114 αθετούντων [2the ones disregarding 4307.1 προνομεύσει 1will plunder] 1473 αυτούς them. 3756-5623 ουκ ωφελήσει [2will not benefit 5224 υπάρχοντα 1Possessions] 1722 εν in 2250 ημέρα the day 2372 θυμού of rage; 2532 και and 1343 δικαιοσύνη righteousness 4506 ρύσεται shall rescue 575 από from 2288 θανάτου death.

Proverbs 24:17

  24:17   1437 εάν If 4098 πέση [2should fall 3588 ο   2190-1473 εχθρός σου 1your enemy], 3361 μη you should not 2020.1 επιχαρής rejoice over 1473 αυτώ him; 1722-1161 εν δε and in 3588 τω   5286.4-1473 υποσκελίσματι αυτού his fall 3361-1869 μη επαίρου be not lifted up!

Proverbs 26:18

  26:18   5618 ώσπερ As 3588 οι the ones 2390 ιώμενοι needing healing 4261 προβάλλουσι propounds 3056 λόγους words 1519 εις unto 444 ανθρώπους men, 3588-1161 ο δε and the 528 απαντήσας [2one meeting 3588 τω 3the 3056 λόγω 4word 4413 πρώτος 1first] 5286.3 υποσκελισθήσεται shall be tripped up.

Proverbs 29:25

  29:25   5399 φοβηθέντες they, fearing 2532 και and 153 αισχυνθέντες shaming 444 ανθρώπους men, 5286.3 υπεσκελισθήσονται shall be tripped up; 3588-1161 ο δε but the 3982 πεποιθώς one yielding 1909 επί upon 2962 κύριον the lord 2165 ευφρανθήσεται shall be glad. 763 ασέβεια Impiety 435 ανδρί in man 1325 δίδωσι makes 4968.5 σφάλμα a man trip; 3588 ο δε but the one 3982 πεποιθώς yielding 1909 επί unto 3588 τω the 1203 δεσπότη master 4982 σωθήσεται shall be preserved.

Isaiah 66:1

  66:1   3779 ούτως Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 ο The 3772 ουρανός heaven 1473 μοι is my 2362 θρόνος throne, 2532 και and 3588 η the 1093 γη earth 5286 υποπόδιον a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών μου for my feet. 4169 ποίον What kind of 3624 οίκον house 3618 οικοδομήσετέ shall you build 1473 μοι to me? 2532 και and 4169 ποίος what kind of 5117 τόπος place 3588 της   2663-1473 καταπαύσεώς μου for my rest?

Jeremiah 23:12

  23:12   1223 διά On account of 3778 τούτο this 1096 γενέσθω let [2become 3588 η   3598-1473 οδός αυτών 1their way] 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 3643.2 ολίσθημα a slip 1722 εν in 1105 γνόφω dimness! 2532 και And 5286.3 υποσκελισθήσονται they shall be tripped up 2532 και and 4098 πεσούνται shall fall 1722 εν in 1473 αυτή it. 1360 διότι Because 1863 επάξω I shall bring 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 2556 κακά bad things 1722 εν in 1763 ενιαυτώ the year 1980.2-1473 επισκέψεως αυτών of their visitation, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.

Lamentations 2:1

  2:1     ΑΛΕΦ   4459 πως O How 1105.1 εγνόφωσεν [2darkened 3709-1473 οργή αυτού 3his anger 2962 κύριος 1the lord] 3588 την for the 2364 θυγατέρα daughter * Σιών of Zion. 2674.6 κατέρριψεν He hurled down 1537 εξ from out of 3772 ουρανού heaven 1519 εις unto 1093 γην the earth 1391.1 δόξασμα the glory * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 3756-3403 ουκ εμνήσθη he remembered not 5286 υποποδίου the stool 4228-1473 ποδών αυτού of his feet 1722 εν in 2250 ημέρα a day 3709 οργής of wrath 2372-1473 θυμού αυτού of his rage.

Matthew 5:35

  5:35   3383 μήτε nor 1722 εν on 3588 τη the 1093 γη earth, 3754 ότι for 5286-1510.2.3 υποπόδιόν εστι it is the footstool 3588 των   4228-1473 ποδών αυτού of his feet; 3383 μήτε nor 1519 εις on * Ιεροσόλυμα Jerusalem, 3754 ότι for 4172-1510.2.3 πόλις εστί it is the city 3588 του of the 3173 μεγάλου great 935 βασιλέως king;

Matthew 22:44

  22:44   2036 είπεν [3said 3588 ο 1The 2962 κύριος 2Lord] 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my Lord, 2521 κάθου Sit down 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών μου my right 2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I should establish 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον for a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου for your feet!

Mark 12:36

  12:36   1473 αυτός [3himself 1063 γαρ 1For * Δαβίδ 2David] 2036 είπεν said 1722 εν by 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy], 2036 είπεν [3said 3588 ο 1The 2962 κύριος 2Lord] 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my Lord, 2521 κάθου Sit down 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών μου my right! 2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I should make 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου for your feet.

Luke 20:43

  20:43   2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I put 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον as a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου for your feet.

Acts 2:35

  2:35   2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I should establish 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον as a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου of your feet.

Acts 7:49

  7:49   3588 ο The 3772 ουρανός heaven 1473 μοι is my 2362 θρόνος throne, 3588-1161 η δε and the 1093 γη earth 5286 υποπόδιον a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών μου for my feet; 4169 ποίον what 3624 οίκον house 3618 οικοδομήσετέ will you build 1473 μοι to me? 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord, 2228 η or 5100 τις what 5117 τόπος place 3588 της   2663-1473 καταπαύσεώς μου for my rest?

Hebrews 1:13

  1:13   4314 προς [2to 5100 τίνα 3which 1161 δε 1And] 3588 των of the 32 αγγέλων angels 2046 είρηκέ said he 4218 ποτε at some time or other? 2521 κάθου Sit down 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών μου my right, 2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I should put 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον as a footstool 3588 των   4228 ποδών σου of your feet!

Hebrews 10:13

  10:13   3588 το for the 3062 λοιπόν remaining time 1551 εκδεχόμενος looking out 2193 έως until 5087 τεθώσιν [2be placed 3588 οι   2190-1473 εχθροί αυτού 1his enemies] 5286 υποπόδιον as a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών αυτού of his feet.

James 2:3

  2:3   2532 και and 1914 επιβλέψητε you should look 1909 επί unto 3588 τον the one 5409 φορούντα wearing 3588 την the 2066 εσθήτα [2attire 3588 την   2986 λαμπράν 1bright], 2532 και and 2036 είπητε should say 1473 αυτώ to him, 1473 συ You 2521 κάθου sit down 5602 ώδε here, 2573 καλώς well! 2532 και And 3588 τω to the 4434 πτωχώ poor man 2036 είπητε you should say, 1473 συ You 2476 στήθι stand 1563 εκεί there! 2228 η or, 2521 κάθου Sit down 5602 ώδε here 5259 υπό under 3588 του   5286 υποπόδιόν μου my footstool!