5080 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

44 occurrences in 42 verses.

Exodus 15:15

  15:15   5119 τότε Then 4692 έσπευσαν hastened 2232 ηγεμόνες the princes * Εδώμ of Edom, 2532 και and 758 άρχοντες the rulers * Μωαβιτών of the Moabites; 2983 έλαβεν [2took hold 1473 αυτούς 3of them 5156 τρόμος 1trembling]; 5080 ετάκησαν they melted away -- 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling * Χαναάν in Canaan.

Exodus 16:21

  16:21   2532 και And 4816-1473 συνέλεξαν αυτό they collected it together 4404 πρωϊ morning 4404 πρωϊ by morning, 1538 έκαστος each 3588 το the 2520 καθήκον fitting thing 1473 αυτώ for himself. 2259-1161 ηνίκα δε And when 1241.1 διεθέρμανεν [3warmed through 3588 ο 1the 2246 ήλιος 2sun], 5080 ετήκετο it melted away.

Leviticus 13:2

  13:2   444 ανθρώπω [3man 1437 εάν 1If 5100 τινι 2any] 1096 γένηται should have 1722 εν in 1192 δέρματι the skin 5559-1473 χρωτός αυτού of his flesh 3766.1 ουλή a discoloration 4591.1 σημασίας [2spot 5080.2 τηλαυγής 1radiant], 2532 και and 1096 γένηται [3takes place 1722 εν 4in 1192 δέρματι 5the skin 5559-1473 χρωτός αυτού 6of his flesh 860 αφή 1an infection 3014 λέπρας 2of leprosy], 71 αχθήσεται he shall be led 4314 προς to * Ααρών Aaron 3588 τον the 2409 ιερέα priest, 2228 η or 1520 ένα one 3588 των   5207-1473 υιών αυτού of his sons 3588 των of the 2409 ιερέων priests.

Leviticus 13:4

  13:4   1437-1161 εάν δε And if 5080.2 τηλαυγής the radiant spot 3022-1510.3 λευκή η should be white 1722 εν in 3588 τω the 1192 δέρματι skin 3588 του   5559-1473 χρωτός αυτού of his flesh, 2532 και and 5011 ταπεινή [3deep 3361-1510.3 μη η 2should not be 3588 η   3799-1473 όψις αυτής 1its appearance] 575 από below 3588 του the 1192 δέρματος skin, 2532 και and 3588 η   2359-1473 θριξ αυτού its hair 3756 ου did not 3328 μετέβαλε turn 3022 λευκήν white, 1473-1161 αυτή δε but it 1510.2.3 εστιν is 268.4 αμαυρά faint, 2532 και then 873 αφοριεί [3shall separate 3588 ο 1the 2409 ιερεύς 2priest] 3588 την the 860 αφήν infection 2033 επτά for seven 2250 ημέρας days;

Leviticus 13:19

  13:19   2532 και and 1096 γένηται there should become 1722 εν in 3588 τω the 5117 τόπω place 3588 του of the 1668 έλκους lesion, 3766.1 ουλή [2discoloration 3022 λευκή 1a white], 2228 η or 5080.2 τηλαυγής radiant 3021 λευκαίνουσα being whitened, 2228 η or 4449.2 πυρρίζουσα being reddish, 2532 και and 3708 οφθήσεται it should be looked at 3588 τω by the 2409 ιερεί priest;

Leviticus 13:23

  13:23   1437-1161 εάν δε And if 2596 κατά in 5561-1473 χώραν αυτού its place 3306 μείνη [3should abide 3588 το 1the 5080.1 τηλαύγημα 2radiance], 2532 και and 3361 μη should not 1315.1 διαχέηται diffuse, 3766.1 ουλή [2a discoloration 3588 του 3of the 1668 έλκους 4lesion 1510.2.3 εστί 1it is], 2532 και and 2511 καθαριεί [3shall cleanse 1473 αυτόν 4him 3588 ο 1the 2409 ιερεύς 2priest].   13:24   2532 και And 4561-1437 σαρξ εάν if flesh 1096 γένηται should become 1722 εν [3in 3588 τω   1192-1473 δέρματι αυτού 4his skin 2619.5 κατάκαυμα 2inflammation 4442 πυρός 1a fiery], 2532 και and 1096 γένηται there should be 1722 εν in 3588 τω   1192-1473 δέρματι αυτού his skin 3588 το the 5197.2 υγιασθέν healing 3588 του of the 2619.5 κατακαύματος inflammation, 826 αυγάζον shining forth 5080.2 τηλαυγές radiant 3022 λευκόν white, 5286.2 υποπυρρίζον becoming somewhat reddish 2228 η or 1588.2 εκλεύκον very white;

Leviticus 26:39

  26:39   2532 και And 3588 οι the 2641 καταλειφθέντες ones being left behind 575 αφ΄ from 1473 υμών you 2704 καταφθαρήσονται shall be corrupted 1223 διά on account of 3588 τας   266-1473 αμαρτίας αυτών their sins, 2532 και and 1223 διά on account of 3588 τας the 266 αμαρτίας sins 3588 των   3962-1473 πατέρων αυτών of their fathers. 1722 εν In 3588 τη the 1093 γη land 3588 των   2190-1473 εχθρών αυτών of their enemies 5080 τακήσονται they shall be melted away.

Deuteronomy 28:65

  28:65   235 αλλά But 2532 και also 1722 εν in 3588 τοις   1484-1565 έθνεσιν εκείνοις those nations 3756 ουκ he will not 373 αναπαύσει rest 1473 σε you, 3761 ουδ΄ nor 3756-3361 ου μη in any way 1096 γένηται will [4become 4714 στάσις 5stationary 3588 τω 1the 2487 ίχνει 2sole 3588 του   4228-1473 ποδός σου 3of your foot]. 2532 και And 1325 δώσει [2will give 1473 σοι 3to you 2962 κύριος 1the lord] 1563 εκεί there 2588 καρδίαν [2heart 2087 ετέραν 1another] 120 αθυμούσαν being depressed, 2532 και and 1587 εκλείποντας failing 3788 οφθαλμούς eyes, 2532 και and 5080 τηκομένην a melting 5590 ψυχήν soul.

Deuteronomy 32:24

  32:24   5080 τηκόμενοι melting them away 3042 λιμώ in hunger, 2532 και and 1035 βρώσει being food 3732 ορνέων of fowls, 2532 και and 3693.3 οπισθότονος [2convulsion 446.3 ανίατος 1incurable]. 3599 οδόντας The teeth 2342 θηρίων of wild beasts 1883.4 επαποστελώ I will send as a successor 1519 εις to 1473 αυτούς them, 3326 μετά with 2372 θυμού rage 4951 συρόντων dragging them 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης ground.

Joshua 5:1

  5:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 5613 ως as 191 ήκουσαν [4heard 3956 πάντας 1all 3588 οι 2the 935 βασιλείς 3kings] 3588 των (the kings of the * Αμορραίων Amorites 3588 οι   1510.7.6 ήσαν who were 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan 3844 παρά by 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 935 βασιλείς kings 3588 της   * Φοινίκης of Phoenicia 3588 οι   3844 παρά by 3588 την the 2281 θάλασσαν sea) 3754 ότι that 633.3 απεξήρανε [3caused 7to dry up 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316 θεός 2God 3588 τον 4the * Ιορδάνην 5Jordan 4215 ποταμόν 6river] 1537 εκ from 3588 των   1715 έμπροσθεν before 3588 των the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel 1722 εν in 3588 τω   1224-1473 διαβήναι αυτούς their passing over, 2532 και that 5080 ετάκησαν [2melted away 3588 αι   1271-1473 δίανοιαι αυτών 1their thoughts], 2532 και and 2668.2 κατεπλάγησαν they were struck with terror, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was not 1722 εν among 1473 αυτοίς them 5428 φρόνησις [2with intellect 3762 ουδεμία 1any one] 575 από because of 4383 προσώπου the presence 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel.

Judges 15:14

  15:14   2532 και And 1473 αυτός he 2064 ήλθεν came 2193 έως unto 4600 Σιαγόνος Jaw, 2532 και and 3588 οι the 246 αλλόφυλοι Philistines 214 ηλάλαξαν shouted 2532 και and 5143 έδραμον ran 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet 1473 αυτού him. 2532 και And 2720 κατεύθυνεν [3straightened 1909 επ΄ 4upon 1473 αυτόν 5him 4151 πνεύμα 1spirit 2962 κυρίου 2of the lord], 2532 και and 1096 εγένετο [5became 3588 τα 1the 2572.1 καλώδια 2ropes 3588 τα   1722 εν 3in 3588 τοις   1023-1473 βραχίοσιν αυτού 4his arms] 5616 ωσεί as 4769.2 στυππίον hemp 2259 ηνίκα when 302 αν   3750.1 οσφρανθή [2smells 4442 πυρός 1fire], 2532 και and 5080 ετάκησαν [3melted away 3588 οι 1the 1199 δεσμοί 2bonds] 575 από from 3588 των   1023-1473 βραχιόνων αυτού his arms.

2 Samuel 17:10

  17:10   2532 και And 1065 γε indeed 1473 αυτός any 5207 υιός son 1411 δυνάμεως of power 3739 ου whose 3588 η   2588 καρδία heart 2531 καθώς is as 3588 η the 2588 καρδία heart 3588 του   3023 λέοντος of a lion, 5080 τηκομένη in melting away 5080 τακήσεται he shall melt away, 3754 ότι for 1492 οίδε [3knows 3956 πας 1all * Ισραήλ 2Israel] 3754 ότι that 1415 δυνατός [2is mighty 3588 ο   3962-1473 πατήρ σου 1your father] 2532 και and 5207 υιοί the sons 1411 δυνάμεως of power, 3956 πάντας all 3588 οι the ones 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.

Job 6:17

  6:17   2531 καθώς and as 5080 τακείσα the melting away 2329 θέρμης [2of heat 1096 γενομένης 1by the coming], 3756-1921 ουκ επεγνώσθη it was not recognized 3699 όπου of where 1510.7.3 ην it was.

Job 7:5

  7:5   5445.4 φύρεται [4is befouled 1161 δε 1And 1473 μου 2my 3588 το   4983 σώμα 3body] 1722 εν in 4549.1 σαπρία rottenness 4663 σκωλήκων of worms, 5080-1161 τήκω δε and I melt away 1040.2 βώλακας with clods 1093 γης of earth 575 από [2of 2487.1 ιχώρος 3pus 3587.4 ξύων 1scraping].

Job 11:20

  11:20   4991-1161 σωτηρία δε But deliverance 1473-620 αυτούς απολείψει shall leave them, 3588 η   1063 γαρ for 1680-1473 ελπίς αυτών their hope 684 απώλεια is destruction; 3788-1161 οφθαλμοί δε and the eyes 765 ασεβών of the impious 5080 τακήσονται shall melt away.

Job 17:5

  17:5   3588 τη   3310 μερίδι [3in portion 312 αναγγελεί 1He shall announce 2549 κακίας 2evils]; 3788-1161 οφθαλμοί δε and eyes 1909 εφ΄ upon 5207 υιοίς sons 5080 ετάκησαν were melted away.

Job 37:21

  37:21   3956 πάσι [6to all 1161 δε 1But 3756 ουχ 4is not 3707 ορατόν 5visible 3588 το 2the 5457 φως 3light]; 5080.2-1510.2.3 τηλαυγές εστιν it is radiant 1722 εν among 3588 τοις the things 3822.3 παλαιώμασιν grown old, 5618 ώσπερ as if 3588 το   3844 παρ΄ from 1473 αυτού him 1909 επί upon 3509 νεφών the clouds.

Job 42:6

  42:6   1352 διό Therefore 5336.3 εφαύλισα I treated [2as worthless 1683 εμαυτόν 1myself], 2532 και and 5080 ετάκην I was melted away; 2233-1161 ήγημαι δε and I esteem 1683 εμαυτόν myself 1093 γην earth 2532 και and 4700 σποδόν ashes.

Psalms 18:12

  18:12   575 από From 3588 της the 5080.3 τηλαυγήσεως radiance 1799-1473 ενώπιον αυτού of his presence 3588 αι the 3507 νεφέλαι clouds 1330 διήλθον went by; 5464 χάλαζα hail 2532 και and 440 άνθρακες coals 4442 πυρός of fire.

Psalms 19:8

  19:8   3588 τα The 1345 δικαιώματα ordinances 2962 κυρίου of the lord 2117 ευθέα are straight, 2165 ευφραίνοντα making glad 2588 καρδίαν the heart. 3588 η The 1785 εντολή commandment 2962 κυρίου of the lord 5080.2 τηλαυγής is radiant, 5461 φωτίζουσα giving light 3788 οφθαλμούς to the eyes.

Psalms 22:14

  22:14   5616 ωσεί As 5204 ύδωρ water 1632 εξεχύθη was poured out, 2532 και even 1287 διεσκορπίσθη [3were dispersed 3956 πάντα 1all 3588 τα   3747-1473 οστά μου 2my bones]; 1096 εγενήθη [2became 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1my heart] 5616 ωσεί as 2781.1 κηρός beeswax 5080 τηκόμενος melting away 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της   2836-1473 κοιλίας μου of my belly.

Psalms 58:8

  58:8   5616 ωσεί As 2781.1 κηρός beeswax 5080 τακείς melting away, 465.3 ανταναιρεθήσονται they shall be taken away in return. 4098 έπεσε [2fell 4442 πυρ 1Fire] 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them, 2532 και and 3756 ουκ they did not 1492 είδον see 3588 τον the 2246 ήλιον sun.

Psalms 68:2

  68:2   5613 ως As 1587 εκλείπει [2dissipates 2586 καπνός 1smoke], 1587 εκλιπέτωσαν let them dissipate! 5613 ως As 5080 τήκεται [2melts away 2781.1 κηρός 1beeswax] 575 από from 4383 προσώπου the face 4442 πυρός of the fire, 3779 ούτως thus 622 απολούνται shall [3be destroyed 3588 οι 1the 268 αμαρτωλοί 2sinners] 575 από from 4383 προσώπου the face 3588 του   2316 θεού of God.

Psalms 75:3

  75:3   5080 ετάκη [3is melted away 3588 η 1The 1093 γη 2earth] 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling 1722 εν in 1473 αυτή it. 1316.1 διάψαλμα PAUSE. 1473 εγώ I 4732 εστερέωσα solidified 3588 τους   4769-1473 στύλους αυτής its columns.

Psalms 97:5

  97:5   3588 τα The 3735 όρη mountains 5616 ωσεί [2as 2781.1 κηρός 3beeswax 5080 ετάκησαν 1melted away] 575 από from 4383 προσώπου the face 2962 κυρίου of the lord; 575 από from 4383 προσώπου the face 2962 κυρίου of the lord 3956 πάσης of all 3588 της the 1093 γης earth.

Psalms 107:26

  107:26   305 αναβαίνουσιν They ascend 2193 έως unto 3588 των the 3772 ουρανών heavens, 2532 και and 2597 καταβαίνουσιν they go down 2193 έως unto 3588 των the 12 αβύσσων abysses; 3588 η   5590-1473 ψυχή αυτών their soul 1722 εν [2in 2556 κακοίς 3evils 5080 ετήκετο 1melts away].

Psalms 112:10

  112:10   268 αμαρτωλός A sinner 3708 όψεται shall see 2532 και and 3710 οργισθήσεται shall be provoked to anger; 3588 τους   3599-1473 οδόντας αυτού [2his teeth 1031 βρύξει 1he shall gnash] 2532 και and 5080 τακήσεται melt away; 1939 επιθυμία the desire 268 αμαρτωλού of the sinner 622 απολείται shall perish.

Psalms 147:18

  147:18   1821 εξαποστελεί He shall send out 3588 τον   3056-1473 λόγον αυτού his word, 2532 και and 5080 τήξει melt 1473 αυτά them. 4154 πνεύσει He shall breathe 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτού his breath 2532 και and 4482 ρυήσεται [2shall flow 5204 ύδατα 1waters].

Isaiah 24:23

  24:23   2532 και And 5080 τακήσεται [3shall melt away 3588 η 1the 4141.4 πλίνθος 2brick], 2532 και and 4098 πεσείται [3shall fall 3588 το 1the 5038 τείχος 2wall], 2532 και and 1788 εντραπήσεται [3shall feel remorse 3588 η 1the 4582 σελήνη 2moon], 2532 και and 153 αισχυνθήσεται [3shall be ashamed 3588 ο 1the 2246 ήλιος 2sun], 3754 ότι for 936-2962 βασιλεύσει κύριος the lord shall reign 1722 εν in * Σιών Zion, 2532 και and 1537 εξ from out of * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 1799 ενώπιον [2before 3588 των 3the 4245 πρεσβυτέρων 4elders 1392 δοξασθήσεται 1he shall be glorified].