4648 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

24 occurrences in 23 verses.

Exodus 33:8

  33:8   2259-1161-302 ηνίκα δ΄ αν And whenever 1531-* εισεπορεύετο Μωυσής Moses entered 1519 εις into 3588 την the 4633 σκηνήν tent 1854 έξω outside 3588 της the 3925 παρεμβολής camp, 2476 ειστήκει [4stood 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people] 4648 σκοπεύοντες watching, 1538 έκαστος each one 3844 παρά by 3588 τας the 2374 θύρας door 3588 της   4633-1473 σκηνής αυτού of his tent. 2532 και And 2657 κατενοόυσαν they contemplated 548-* απιόντος Μωυσή Moses' going away 2193 έως unto 3588 του   1525-1473 είσελθειν αυτόν his entering 1519 εις into 3588 την the 4633 σκηνήν tent.

Numbers 23:14

  23:14   2532 και And 3880 παρέλαβεν he took 1473 αυτόν him 1519 εις into 68 αγρού a field -- 4648.1 σκοπιάν a height 1909 επί upon 2884.2 κορυφήν the top 2991.1 λελαξευμένου of a place for dressing stone; 2532 και and 3618 ωκοδόμησεν he built 1563 εκεί there 2033 επτά seven 1041 βωμούς shrines, 2532 και and 307 ανεβίβασε brought 3448 μόσχον a calf 2532 και and 2919.1 κριόν ram 1909 επί unto 3588 τον the 1041 βωμόν shrine.

Numbers 33:52

  33:52   2532 και And 622 απολείτε you shall destroy 3956 πάντας all 3588 τους the 2730 κατοικούντας ones dwelling 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land 4253 προ before 4383-1473 προσώπου υμών your face; 2532 και and 1808 εξαρείτε you shall lift away 3588 τας   4648.1-1473 σκοπιάς αυτών their sacred heights; 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα   1497 είδωλα [2idols 3588 τα   5560.8-1473 χωνευτά αυτών 1their molten] -- 622 απολείτε you shall destroy 1473 αυτά them; 2532 και and 3956 πάσας all 3588 τας   4739.1-1473 στήλας αυτών their sacred monuments 1808 εξαρείτε you shall lift away.

Judges 11:29

  11:29   2532 και And 1096 εγενήθη [3became 1909 επί 4upon * Ιεφθάε 5Jephthah 4151 πνεύμα 1spirit 2962 κυρίου 2of the lord], 2532 και and 1224 διέβη he passed over 3588 την   * Γαλαάδ Gilead, 2532 και and 3588 την   * Μανασσή Manasseh, 2532 και and 1224 διέβη he passed over 3588 την the 4648.1 σκοπιάν height * Γαλαάδ of Gilead, 2532 και and 575 από from 4648.1 σκοπιάς the height * Γαλαάδ of Gilead 1519 εις to 3588 το the 4008 πέραν other side 5207 υιών of the sons * Αμμών of Ammon.

1 Samuel 4:13

  4:13   2532 και And 2064 ήλθε he came. 2532 και And 2400 ιδού behold, * Ηλί Eli 2521 εκάθητο sat 1909 επί upon 3588 του   1368.3-1473 δίφρου αυτού his chair 3844 παρά by 3588 την the 4439 πύλην gate 4648 σκοπεύων watching 3588 την the 3598 οδόν way, 3754 ότι for 1510.7.3 ην [2was 2588-1473 καρδία αυτού 1his heart] 1839 εξεστηκυιά receded 4012 περί on account of 3588 της the 2787 κιβωτού ark 3588 του   2316 θεού of God. 2532 και And 3588 ο the 444 άνθρωπος man 1525 εισήλθεν entered 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city 518 απαγγείλαι to report. 2532 και And 310 ανεβόησεν [4yelled out 3650 όλη 2whole 3588 η 1the 4172 πόλις 3city].

1 Kings 15:22

  15:22   2532 και And 3588 ο   935 βασιλεύς king * Ασά Asa 3853 παρήγγειλε exhorted 3956 παντί all * Ιούδα Judah 1519 εν with * ακί no exceptions. 2532 και And 142 αίρουσι they lifted 3588 τους the 3037 λίθους stones 3588 της   * Ραμά of Ramah, 2532 και and 3588 τα   3586-1473 ξύλα αυτής its timbers, 3739 α which 3618-* ωκοδόμησε Βαασά Baasha constructed. 2532 και And 3618 ωκοδόμησεν [4built 1722 εν 5with 1473 αυτοίς 6them * Ασά 1Asa 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king] 3588 τον the 1015 βουνόν hill * Βενιαμίν of Benjamin, 2532 και and 3588 την the 4648.1 σκοπιάν height.

2 Chronicles 20:24

  20:24   2532 και And * Ιούδας Judah 2064 ήλθεν came 1909 επί upon 3588 την the 4648.1 σκοπιάν height 1519 εις in 3588 της the 2048 ερήμου wilderness, 2532 και and 1914 επέβλεψε looked. 2532 και And 1492 είδε they beheld 3588 το the 4128 πλήθος multitude, 2532 και and 2400 ιδού behold, 3956 πάντες all 3498 νεκροί were dead 4098 πεπτωκότες having fallen 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης ground; 3756-1510.7.3 ουκ ην there was not 391.2 ανασωζόμενος one surviving.

Job 39:29

  39:29   1566-1510.6 εκείσε ων Being at that place 2212 ζητεί he seeks 3588 τα   4621 σίτα grain; 4207 πόρρωθεν [3at a distance 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί αυτού 1his eyes 4648 σκοπεύουσι 2watch],

Proverbs 5:21

  5:21   1799 ενώπιον [5before 1063 γαρ 1For 1510.2.6 εισι 4are 3588 των 6the 3588 του   2316 θεού 8of God 3788 οφθαλμών 7eyes 3598 οδοί 2the ways 435 ανδρός 3of a man], 1519 εις [3unto 1161 δε 1and 3956 πάσας 4all 3588 τας   5163-1473 τροχιάς αυτού 5his tracks 4648 σκοπεύει 2he watches].

Proverbs 15:3

  15:3   1722 εν In 3956 παντί every 5117 τόπω place 3788 οφθαλμοί the eyes 2962 κυρίου of the lord 4648 σκοπεύουσι watch 2556 κακούς [2bad 5037 τε 1both] 2532 και and 18 αγαθούς good.

Song of Songs 7:4

  7:4   5137-1473 τράχηλός σου Your neck 5613 ως is as 4444 πύργος a tower 1661 ελεφάντινος of ivory; 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου your eyes 5613 ως are as 3041 λίμναι lakes 1722 εν in * Εσεβών Heshbon, 1722 εν by 4439 πύλαις the gates 2364 θυγατρός of the daughter 4183 πολλών of many. 3455.1-1473 μυκτήρ σου Your nose 5613 ως is as 4444 πύργος the tower 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon, 4648 σκοπεύων watching 4383 πρόσωπον in front * Δαμασκού of Damascus.

Isaiah 21:8

  21:8   2532 και And 2564 κάλεσον call * Ουρίαν Uriah 1519 εις to 3588 την the 4648.1 σκοπιάν watchtower 2962 κυρίου of the lord! 2532 και And 2036 είπεν he said, 2476 έστην I stood 1275 διαπαντός always 2250 ημέρας by day, 2532 και and 1909 επί over 3588 της the 3925 παρεμβολής camp 2476 έστην I stood 3650 όλην all 3588 την the 3571 νύκτα night.

Isaiah 41:9

  41:9   3739 ου whom 482 αντελαβόμην I took hold of 575 απ΄ from 206.1 άκρων the uttermost parts 3588 της of the 1093 γης earth; 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 των   4648.1-1473 σκοπιών αυτής its heights 2564 εκάλεσά I called 1473 σε you; 2532 και and 2036 είπα I said 1473 σοι to you, 3816 παις [2servant 1473-1510.2.2 μου ει 1You are my]; 1586 εξελεξάμην I chose 1473 σε you, 2532 και and 3756 ουκ I did not 1459 εγκατέλιπόν abandon 1473 σε you.

Ezekiel 21:21

  21:21   1360 διότι For 2476 στήσεται [3shall stand 935 βασιλεύς 1the king * Βαβυλώνος 2of Babylon] 1909 επί upon 3588 την the 744 αρχαίαν ancient 3598 οδόν way, 1909 επ΄ upon 746 αρχής the corner 3588 των of the 1417 δύο two 3598 οδών streets 3588 του   3132 μαντεύσασθαι to use oracles 3131.1 μαντείαν for divination, 3588 του   311.1 αναβράσαι to stir up 4464 ράβδον the rod, 2532 και and 1905 επερωτήσαι to ask 1722 εν among 3588 τοις the 1099.3 γλυπτοίς carved images, 2532 και and 2259.2 ήπατι [2livers 4648 σκοπήσασθαι 1to watch].

Hosea 5:1

  5:1   191 ακούσατε Hear 3778 ταύτα these things, 3588 οι O 2409 ιερείς priests! 2532 και And 4337 προσέχετε take heed, 3624 οίκος O house * Ισραήλ of Israel! 2532 και And 3624 οίκος [2O house 3588 του 3of the 935 βασιλέως 4king 1801 ενωτίζεσθε 1give ear]! 1360 διότι For 4314 προς [3against 1473 υμάς 4you 1510.2.3 εστι 2is 3588 το   2917 κρίμα 1judgment]. 3754 ότι For 3803 παγίς [2a snare 1096 εγενήθητε 1you were] 3588 τη in the 4648.1 σκοπιά Height, 2532 και and 5613 ως as 1350 δίκτυον a net 1614 εκτεταμένον being stretched out 1909 επί upon 3588 το   * Ταβώρ Tabor,

Micah 7:4

  7:4   2532 και And 1473 εγώ I 1807 εξελούμαι will take out 3588 τα   18-1473 αγαθά αυτών their good things, 5613 ως as 4597 σης a moth 1625.6 εκτρώγων chews away, 2532 και and 897.2 βαδίζων one proceeding 1909 επί by 2583 κανόνος the rule 1722 εν in 2250 ημέρα the day 4648.1 σκοπιάς of the watch. 3759 ουαί Woe, 1557-1473 εκδικήσεις σου your punishments 2240 ήκασιν came, 3568 νυν now 1510.8.6 έσονται there shall be 2805-1473 κλαυθμοί αυτών their weeping.

Nahum 2:1

  2:1   4931 συντετέλεσται He is finished, 355 ανήλωται he is consumed, 305 ανέβη [4ascended 1720 εμφυσών 5breathing 1519 εις 6in 4383-1473 πρόσωπόν σου 7your face 1807 εξαιρούμενος 1the one being lifted away 1537 εκ 2from out of 2347 θλίψεως 3affliction]. 4648 σκόπευσον Watch 3598 όδον the way! 2902 κράτησον Hold 3751 οσφύος the loin! 407 άνδρισαι Be [2manly 3588 τη 3in 2479 ισχύι 4strength 4970 σφόδρα 1very]!

Luke 11:35

  11:35   4648 σκόπει Watch 3767 ούν then 3361 μη lest 3588 το the 5457 φως light, 3588 το the one 1722 εν in 1473 σοι you 4655-1510.2.3 σκότος εστίν is darkness!

Romans 16:17

  16:17   3870-1161 παρακαλώ δε And I appeal to 1473 υμάς you, 80 αδελφοί brethren, 4648 σκοπείν to watch 3588 τους the ones 3588 τας [2the 1370 διχοστασίας 2discords 2532 και 3and 3588 τα 4the 4625 σκάνδαλα 5obstacles 3844 παρά 6by 3588 την 7the 1322 διδαχήν 8teaching 3739 ην 9which 1473 υμείς 10you 3129 εμάθετε 11learned 4160 ποιούντας 1making], 2532 και and 1578 εκκλίνατε turn aside 575 απ΄ from 1473 αυτών them.

2 Corinthians 4:18

  4:18   3361 μη [2not 4648 σκοπούντων 3watching 1473 ημών 1of our] 3588 τα the things 991 βλεπόμενα being seen, 235 αλλά but 3588 τα the things 3361 μη not 991 βλεπόμενα being seen; 3588-1063 τα γαρ for the things 991 βλεπόμενα being seen 4340 πρόσκαιρα are temporary, 3588-1161 τα δε but the things 3361 μη not 991 βλεπόμενα being seen 166 αιώνια are eternal.

Galatians 6:1

  6:1   80 αδελφοί Brethren, 1437 εάν if 2532 και even 4301 προληφθή [2should be taken first 444 άνθρωπος 1a man] 1722 εν in 5100 τινι some 3900 παραπτώματι transgression, 1473 υμείς you 3588 οι the 4152 πνευματικοί spiritual ones 2675 καταρτίζετε ready 3588 τον   5108 τοιούτον such 1722 εν in 4151 πνεύματι spirit 4236 πραότητος of gentleness! 4648 σκοπών watching 4572 σεαυτόν yourself 3361 μη lest 2532 και also 1473 συ you 3985 πειρασθής should be tested.

Philippians 2:4

  2:4   3361 μη [2not 3588 τα 5for the things 1438 εαυτών 6of themselves 1538 έκαστος 3each 4648 σκοπείτε 1Let 4watch out], 235 αλλά but 2532 και [2also 3588 τα 3the things 2087 ετέρων 4of others 1538 έκαστος 1each]!

Philippians 3:17

  3:17   4831 συμμιμηταί [2imitators together 1473 μου 3of me 1096 γίνεσθε 1Become], 80 αδελφοί brethren, 2532 και and 4648 σκοπείτε watch 3588 τους the ones 3779 ούτω thus 4043 περιπατούντας walking! 2531 καθώς as 2192 έχετε you have 5179-1473 τύπον ημάς us for a model.