4147 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

23 verses.

Genesis 30:43

  30:43   2532 και And 4147 επλούτησεν [3became rich 3588 ο 1the 444 άνθρωπος 2man] 4970 σφόδρα exceedingly, 4970 σφόδρα exceedingly. 2532 και And 1096 εγένετο there was 1473 αυτώ to him 2934 κτήνη [2cattle 4183 πολλά 1much], 2532 και and 1016 βόες oxen, 2532 και and 3816 παίδες manservants, 2532 και and 3814 παιδίσκαι maidservants, 2532 και and 2574 καμηλοι camels, 2532 και and 3688 όνοι donkeys.

Exodus 30:15

  30:15   3588 ο The 4147 πλουτών ones being rich 3756-4369 ου προσθήσει shall not add more, 2532 και and 3588 ο the 3998.1 πενόμενος ones needing 3756-1641 ου ελαττονήσει shall not add less 575 από from 3588 του the 2255 ημίσους half 3588 του of the 1323 διδράχμου double-drachma 1722 εν in 3588 τω the 1325 διδόναι giving 3588 την the 1533.1 εισφοράν contribution 2962 κυρίω to the lord 1837.2 εξιλάσασθαι to atone 4012 περί for 3588 των   5590-1473 ψυχών υμών your souls.

1 Samuel 17:25

  17:25   2532 και And 2036 είπεν [4said 435 ανήρ 1a man 1537 εξ 2from * Ισραήλ 3Israel], 1487 ει Did 3708 εωράκατε you see 3588 τον the 435 άνδρα man, 3588 τον   305-3778 αναβαίνοντα τούτον this one ascending? 3754 ότι [2so as 3679 ονειδίσαι 3to berate 3588 τον   * Ισραήλ 4Israel 305 ανέβη 1He ascended]. 2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 435 ανήρ a man 3739 ος who 302 αν ever 3960 πατάξη should strike 1473 αυτόν him, 4147 πλουτιεί [3shall enrich 1473 αυτόν 4him 3588 ο 1the 435 βασιλεύς 2king] 4149 πλούτω [2riches 3173 μεγάλω 1in great], 2532 και and 3588 την   2364-1473 θυγατέρα αυτού [2his daughter 1325 δώσει 1he will give] 1473 αυτώ to him, 2532 και and 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού of his father 4160 ποιήσει he will make 1658 ελεύθερον free 1722 εν in * Ισραήλ Israel.

Psalms 49:16

  49:16   3361 μη Do not 5399 φοβού fear 3752 όταν whenever 4147 πλουτήση [2should be enriched 444 άνθρωπος 1a man], 2228 η or 3752 όταν whenever 4129 πληθυνθή [4should be multiplied 3588 η 1the 1391 δόξα 2glory 3588 του   3624-1473 οίκου αυτού 3of his house],

Proverbs 28:22

  28:22   4692 σπεύδει [3hastens 4147 πλουτείν 4to be rich 435 ανήρ 2man 940.1 βάσκανος 1A bewitching], 2532 και and 3756 ουκ does not 1492 οίδεν know 3754 ότι that 1655 ελεήμων a merciful man 2902 κρατήσει will prevail over 1473 αυτού him.

Proverbs 31:28

  31:28   450 ανέστησε She raises up 3588 τα   5043-1473 τέκνα αυτής her children, 2532 και and 4147 επλούτησαν they grow rich; 2532 και and 3588 ο   435-1473 ανήρ αυτής her husband 134 ήνεσεν praises 1473 αυτήν her.

Ecclesiastes 5:12

  5:12   1099 γλυκύς [2is sweet 5258 ύπνος 1Sleep] 3588 του for the 1401 δούλου servant, 1487 ει if 3641 ολίγον [2little 2532 και 3or 1487 ει 4if 4183 πολύ 5much 2068 φάγεται 1he shall eat]. 2532 και And 3588 τω to the one 1705 εμπλησθέντι being filled 3588 του   4147 πλουτήσαι to be rich 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is none 863 αφίων allowing 1473 αυτόν him 3588 του   5258.1 υπνώσαι to sleep.

Jeremiah 5:27

  5:27   5613 ως As 3803 παγίς a snare 2186 εφεσταμένη having been set 4134 πλήρης is full 4071 πετεινών of birds, 3779 ούτως so 3588 οι   3624-1473 οίκοι αυτών their houses 4134 πλήρεις are full 1388 δόλου of treachery. 1223 διά On account of 3778 τούτο this 3170 εμεγαλύνθησαν they were magnified, 2532 και and 4147 επλούτησαν enriched.

Daniel 11:2

  11:2   2532 και And 3568 νυν now 225 αλήθειαν [2truth 312 αναγγελώ 1I shall announce] 1473 σοι to you, 2400 ιδού Behold, 2089 έτι still 5140 τρεις three 935 βασιλείς kings 450 αναστήσονται shall arise 1722 εν in 3588 τη   * Περσίδι Persia; 2532 και and 3588 ο the 5067 τέταρτος fourth 4147 πλουτήσει shall be rich 4149 πλούτον [2riches 3173 μέγαν 1in great], 3844 παρά more than 3956 πάντας all. 2532 και And 3326 μετά after 3588 το   2902-1473 κρατήσαι αυτόν his prevailing 3588 του   4149-1473 πλούτου αυτού by his riches, 1881 επαναστήσεται he shall rise up against 3956 πάσαις all 932 βασιλείαις the kingdoms * Ελλήνων of the Greeks.

Hosea 12:8

  12:8   2532 και And 2036-* είπεν Εφραίμ Ephraim said, 4133 πλην But 4147 πεπλούτηκα I am rich, 2147 εύρηκα I have found 403.1 αναψυχήν respite 1683 εμαυτώ for myself. 3956 πάντες All 3588 οι   4192-1473 πόνοι αυτού produce of his toils 3756-2147 ουχ ευρεθήσονται shall not be found 1473 αυτώ in him, 1223 δι΄ because of 93 αδικίας iniquities 1722 εν in 3739 αις which 264 ήμαρτεν he sinned.

Zechariah 11:5

  11:5   3739 α which 3588 οι the ones 2932 κτησάμενοι acquiring 2695 κατέσφαζον butcher, 2532 και and 3756-3338 ου μετεμελούντο are repenting not. 2532 και And 3588 οι the ones 4453 πωλούντες selling 1473 αυτά them 3004 έλεγον said, 2128 ευλογητός Blessed be 2962 κύριος the lord, 4147 πεπλουτήκαμεν we were enriched. 2532 και And 3588 οι   4166-1473 ποιμένες αυτών their shepherds 3756-3958 ουκ έπασχον suffered not 3762 ουδέν anything 1909 επ΄ for 1473 αυτοίς them.

Luke 1:53

  1:53   3983 πεινώντας [2ones being hungry 1705 ενέπλησεν 1He filled up] 18 αγαθών of good things, 2532 και and 4147 πλουτούντας ones being rich 1821 εξαπέστειλεν he sent out 2756 κενούς empty.

Luke 12:21

  12:21   3779 ούτως Thus 3588 ο the one 2343 θησαυρίζων treasuring up 1438 εαυτώ for himself, 2532 και and 3361 μη not 1519 εις [2unto 2316 θεόν 3God 4147 πλουτών 1being rich].

Romans 10:12

  10:12   3756 ου [3no 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστι 2there is] 1293 διαστολή difference * Ιουδαίου [2of Jew 5037 τε 1both] 2532 και and * Έλληνος Greek; 3588-1063 ο γαρ for the 1473 αυτός same 2962 κύριος Lord 3956 πάντων of all 4147 πλουτών is being rich 1519 εις unto 3956 πάντας all 3588 τους the ones 1941 επικαλουμένους calling upon 1473 αυτόν him.

1 Corinthians 4:8

  4:8   2235 ήδη [2already 2880 κεκορεσμένοι 3satisfied 1510.2.5 εστέ 1Are you]? 2235 ήδη [2already 4147 επλουτήσατε 1Are you] enriched? 5565 χωρίς [2apart from 1473 ημών 3us 936 εβασιλεύσατε 1Do you reign]? 2532 και And 3784 όφελον I ought 1065 γε indeed 936 εβασιλεύσατε that you reigned, 2443 ίνα that 2532 και also 1473 ημείς we 1473 υμίν with you 4821 συμβασιλεύσωμεν should have reigned together.

2 Corinthians 8:9

  8:9   1097-1063 γινώσκετε γαρ For you know 3588 την the 5484 χάριν favor 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3754 ότι that 1223 δι΄ for 1473 υμάς you 4433 επτώχευσε he became poor -- 4145-1510.6 πλούσιος ων being rich; 2443 ίνα that 1473 υμείς you 3588-1565 τη εκείνου by his 4432 πτωχεία poorness 4147 πλουτήσητε should be enriched.

1 Timothy 6:9

  6:9   3588-1161 οι δε But the ones 1014 βουλόμενοι wanting 4147 πλουτείν to be rich, 1706 εμπίπτουσιν they fall 1519 εις into 3986 πειρασμόν the test 2532 και and 3803 παγίδα a snare, 2532 και and 1939 επιθυμίας [5desires 4183 πολλάς 1many 453 ανοήτους 2unthinking 2532 και 3and 983 βλαβεράς 4hurtful], 3748 αίτινες which 1036 βυθίζουσι submerge 3588 τους the 444 ανθρώπους men 1519 εις into 3639 όλεθρον ruin 2532 και and 684 απώλειαν destruction.

1 Timothy 6:18

  6:18   14 αγαθοεργείν to do good works, 4147 πλουτείν to be rich 1722 εν in 2041 έργοις [2works 2570 καλοίς 1good], 2130 ευμεταδότους ready to share, 1510.1 είναι to be 2843 κοινωνικούς sociable,

Revelation 3:17

  3:17   3754 ότι For 3004 λέγεις you say 3754 ότι that, 4145-1510.2.1 πλούσιός ειμι I am rich 2532 και and 4147 πεπλούτηκα am enriched, 2532 και and 3762 ουδενός [2no 5532 χρείαν 3need 2192 έχω 1have]. 2532 και And 3756 ουκ you do not 1492 οίδας know 3754 ότι that 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5005 ταλαίπωρος miserable, 2532 και and 3588 ο the 1652 ελεεινός pitiable, 2532 και and 4434 πτωχός poor, 2532 και and 5185 τυφλός blind, 2532 και and 1131 γυμνός naked.   3:18   4823 συμβουλεύω I advise 1473 σοι you 59 αγοράσαι to buy 5553 χρυσίον gold 3844 παρ΄ from 1473 εμού me 4448 πεπυρωμένον purified 1537 εκ by 4442 πυρός fire, 2443 ίνα that 4147 πλουτήσης you should be rich, 2532 και and 2440 ιμάτια [4garments 3022 λευκά 3with white 2443 ίνα 1that 4016 περιβάλη 2you should be covered], 2532 και and 3361 μη [4should not 5319 φανερωθή 5be made manifest 3588 η 1the 152 αισχύνη 2shame 3588 της   1132-1473 γυμνότητός σου 3of your nakedness]; 2532 και and 2854 κουλλυριον [2collyrium 1472 εγχρισον 1rub] 1909 επι upon 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς σου your eyes, 2443 ίνα that 991 βλέπης you should see!

Revelation 18:3

  18:3   3754 ότι For 1537 εκ of 3588 του the 2372 θυμού rage 3588 του of the 3631 οίνου wine 3588 της   4202-1473 πορνείας αυτής of her harlotry 4222 πεπότικε [4are given to drink 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations]; 2532 και and 3588 οι the 935 βασιλείς kings 3588 της of the 1093 γης earth 3326 μετ΄ [2with 1473 αυτης 3her 4203 επόρνευσαν 1committed harlotry]; 2532 και and 3588 οι the 1713 έμποροι merchants 3588 της of the 1093 γης earth 1537 εκ [2of 3588 της 3the 1411 δυνάμεως 4power 3588 του   4764-1473 στρήνους αυτής 5of her indulgence 4147 επλούτησαν 1were enriched].

Revelation 18:15

  18:15   3588 οι The 1713 έμποροι merchants 3778 τούτων of these things, 3588 οι the ones 4147 πλουτήσαντες who enriched 575 απ΄ from 1473 αυτής her, 575 από [2from 3113 μακρόθεν 3far off 2476 στήσονται 1shall stand] 1223 διά because of 3588 τον the 5401 φόβον fear 3588 του   929-1473 βασανισμού αυτής of her torment, 2799 κλαίοντες weeping 2532 και and 3996 πενθούντες mourning,

Revelation 18:19

  18:19   2532 και And 906 έβαλον they threw 5522 χουν dust 1909 επί upon 3588 τας   2776-1473 κεφαλάς αυτών their heads, 2532 και and 2896 έκραζον cried out, 2799 κλαίοντες weeping 2532 και and 3996 πενθούντες mourning, 2532 και and 3004 λέγοντες saying, 3759 ουαί Woe, 3759 ουαί woe 3588 η the 4172 πόλις [2city 3588 η   3173 μεγάλη 1great], 1722 εν in 3739 η which 4147 επλούτησαν were enriched 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2192 έχοντες having 3588 τα the 4143 πλοία ships 1722 εν in 3588 τη the 2281 θαλάσση sea 1537 εκ from 3588 της   5094-1473 τιμιότητος αυτής her valuables, 3754 ότι that 1520 μιά in one 5610 ώρα hour 2049 ηρημώθη she was made desolate.