4145 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

57 verses.

Genesis 13:2

  13:2   *-1161 Άβραμ δε And Abram 1510.7.3 ην was 4145 πλούσιος [2rich 4970 σφόδρα 1exceedingly] 1722 εν in 2934 κτήνεσι cattle, 2532 και and 694 αργυρίω silver, 2532 και and 5553 χρυσίω gold.

Ruth 3:10

  3:10   2532 και And 2036-* είπε Βοόζ Boaz said, 2127 ευλογημένη Being blessed are 1473 συ you 3588 τω by the 2962 κυρίω lord 2316 θεώ God, 2364 θύγατερ O daughter, 3754 ότι for 18.2 ηγάθυνας you did good 3588 το in 1656-1473 έλεός σου your mercy 3588 το at the 2078 έσχατον last 5228 υπέρ over 3588 το the 4413 πρώτον first, 3588 του   3361 μη [2to not 4198 πορευθήναί 3go 1473 σε 1for you] 3694 οπίσω after 3494 νεανιών the young men, 1535 είτε whether 4434 πτωχός poor 1535 είτε or whether 4145 πλούσιος rich.

2 Samuel 12:1

  12:1   2532 και And 649-2962 απέστειλε κύριος the lord sent * Ναθάν Nathan 3588 τον the 4396 προφήτην prophet 4314 προς to 3588 τον   * Δαυίδ David. 2532 και And 1525 εισήλθε he entered 4314 προς to 1473 αυτόν him, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1417-1510.7.6 δύο ήσαν There were two 435 άνδρες men 1722 εν in 1520 μία one 4172 πόλει city -- 1520 εις one 4145 πλούσιος rich 2532 και and 1520 εις one 3993 πένης needy.   12:2   2532 και And 1510.7.3 ην there was 3588 τω to the 4145 πλουσίω rich man 4168 ποίμνια flocks 2532 και and 1009.3 βουκόλια herds -- 4183 πολλά many, 4970 σφόδρα exceedingly.

2 Samuel 12:4

  12:4   2532 και And 2064 ήλθε [2came 3597.1 οδοιπόρος 1a traveller] 4314 προς to 3588 τον the 435 άνδρα [2man 3588 τον   4145 πλούσιον 1rich]. 2532 και And 5339 εφείσατο he spared 3588 του   2983 λαβείν to take 1537 εκ from 3588 του   4168-1473 ποιμνίου αυτού his flock, 2532 και and 1537 εκ from 3588 του   1009.3-1473 βουκολίου αυτού his herd, 3588 του   4160 ποιήσαι to prepare 3588 τω for the 3581 ξένω stranger 2064 ελθοντί coming 4314 προς to 1473 αυτόν him. 2532 και And 2983 έλαβε he took 3588 την the 285.1 αμνάδα ewe-lamb 3588 του of the 435 ανδρός [2man 3588 του   3993 πένητος 1needy]; 2532 και and 4160 εποίησεν he prepared 1473 αυτήν it 3588 τω for the 435 ανδρί man 3588 τω   2064 ελθόντι coming 4314 προς to 1473 αυτόν him.

Esther 1:20

  1:20   2532 και And 191 ακουσθήτω let [6be heard 3588 ο 1the 3551 νόμος 2law 3588 ο   5259 υπό 3by 3588 του 4the 935 βασιλέως 5king]! 3739 ον which 302 αν ever 4160 ποιή he should make 1722 εν for 3588 τη   932-1473 βασιλεία αυτού his kingdom. 2532 και And 3779 ούτως thus 3956 πάσαι all 3588 αι the 1135 γυναίκες women 4060 περιθήσουσι shall invest 5092 τιμήν honor 3588 τοις to 435-1438 ανδράσιν εαυτών their own husbands, 575 από from 4434 πτωχού poor 2193 έως unto 4145 πλουσίου rich.

Job 27:19

  27:19   4145 πλούσιος The rich man 2837 κοιμηθήσεται shall sleep, 2532 και and 3756 ου shall not 4369 προσθήσει proceed; 3788-1473 οφθαλμούς αυτού his eyes 1272 διήνοιξε are opened wide, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι he is no longer.

Psalms 10:8

  10:8   1455.1 εγκάθηται he lies in wait 1747 ενέδρα to ambush 3326 μετά with 4145 πλουσίων the rich 1722 εν in 614 αποκρύφοις concealment, 3588 του   615 αποκτείναι to kill 121 αθώον the innocent; 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί αυτού his eyes 1519 εις [2against 3588 τον 3the 3993 πένητα 4needy 578 αποβλέπουσιν 1look].

Psalms 34:10

  34:10   4145 πλούσιοι The rich 4433 επτώχευσαν became poor, 2532 και and 3983 επείνασαν they hunger; 3588-1161 οι δε but the 1567 εκζητούντες ones seeking after 3588 τον the 2962 κύριον lord 3756 ουκ shall not 1639.2 ελαττωθήσονται lack 3956 παντός any 18 αγαθού good thing.

Psalms 45:12

  45:12   2532 και And 2364 θυγάτηρ the daughter * Τύρου of Tyre 1722 εν shall come with 1435 δώροις gifts. 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν σου [6your face 3045.3 λιτανεύσουσιν 5will implore 3588 οι 1The 4145 πλούσιοι 2rich 3588 του 3of the 2992 λαού 4people].

Psalms 49:2

  49:2   3739-5037 οι τε both the 1093.1 γηγενείς earth-born, 2532 και and 3588 οι the 5207 υιοί sons 3588 των   444 ανθρώπων of men 2009.1 επιτοαυτό together, 4145 πλούσιος rich 2532 και and 3993 πένης needy!

Proverbs 10:15

  10:15   2934.3 κτήσις The property 4145 πλουσίων of rich men 4172 πόλις [2city 3793.1 οχυρά 1is a fortified]; 4936.1-1161 συντριβή δε but destruction 765 ασεβών of impious ones 3997.1 πενία is poverty.

Proverbs 14:20

  14:20   5384 φίλοι Friends 3404 μισήσουσι shall detest 5384 φίλους [2friends 4434 πτωχούς 1poor]; 5384-1161 φίλοι δε but friends 4145 πλουσίων of the rich 4183 πολλοί are many.

Proverbs 18:11

  18:11   5223 ύπαρξις The substance 4145 πλουσίου of a rich 435 ανδρός man 4172 πόλις [2city 3793.1 οχυρά 1is a fortified]; 3588 η   1161 δε and 1391-1473 δόξα αυτής its glory 3173 μέγα [2greatly 1982 επισκιάζει 1overshadows].

Proverbs 18:23

  18:23   1162 δεήσεις [3of supplications 5350 φθέγγεται 2utter sounds 3993 πένης 1The needy]; 3588-1161 ο δε but the 4145 πλούσιος rich 611 αποκρίνεται man responds 4642 σκληρά harsh.

Proverbs 19:22

  19:22   2590 καρπός [2is a fruit 435 ανδρί 3to a man 1654 ελεημοσύνη 1Charity]; 2908-1161 κρείσσων δε but better 4434 πτωχός a poor 1342 δίκαιος just man, 2228 η than 4145 πλούσιος a rich 5583 ψεύστης liar.

Proverbs 22:2

  22:2   4145 πλούσιος Rich 2532 και and 4434 πτωχός poor 4876 συνήντησαν meet with 240 αλλήλοις one another; 297 αμφοτέρους [5both 1161 δε 1but 3588 ο 2the 2962 κύριος 3 lord 4160 εποίησε 4made].

Proverbs 22:7

  22:7   4145 πλούσιοι The rich 4434 πτωχών [2the poor 756 άρξουσι 1shall control], 2532 και and 3610 οικέται servants 2398 ιδίοις [2to their own 1203 δεσπόταις 3masters 1155 δανιούσιν 1will lend].

Proverbs 22:16

  22:16   3588 ο The one 4811 συκοφαντών extorting 3993 πένητα the needy 4183 πολλά [2many 4160 ποιεί 1produces 3588 τα   1438 εαυτού 4for himself 2556 κακά 3evils]; 1325-1161 δίδωσι δε and he gives 4145 πλουσίω to the rich 1909-1640 επ΄ ελάσσονι to make it less.

Proverbs 23:4

  23:4   3361 μη Do not 3923.1 παρεκτείνου reach forth, 3993 πένης [2needy 1510.6 ων 1being], 4145 πλουσίω to the rich! 3588 τη   1161 δε but 4674 ση in your 1771 έννοια insight 566 απόσχου be at a distance!

Proverbs 28:6

  28:6   2908 κρείσσων Better 4434 πτωχός a poor man 4198 πορευόμενος going 1722 εν in 225 αλήθεια truth, 4145 πλουσίου than a rich 5571 ψευδούς liar.

Proverbs 28:11

  28:11   4680 σοφός [3is wise 3844 παρ΄ 4to 1438 εαυτώ 5himself 435 ανήρ 2man 4145 πλούσιος 1A rich]; 3993 πένης [3needy man 1161 δε 1but 3540.1 νοήμων 2an intelligent] 2607 καταγνώσεται shall condemn 1473 αυτού him.

Ecclesiastes 10:6

  10:6   1325 εδόθη [3was put 3588 ο 1The 878 άφρων 2fool] 1722 εν in 5311 ύψεσι [2heights 3173 μεγάλοις 1great], 2532 και and 4145 πλούσιοι the rich 1722 εν [2in 5011 ταπεινώ 3low 2521 καθήσονται 1shall settle].

Ecclesiastes 10:20

  10:20   2532 και And 1065 γε indeed 1722 εν in 4893-1473 συνειδήσει σου your conscience 935 βασιλέα [2a king 3361-2672 μη καταράση 1you should not curse]; 2532 και and 1722 εν in 5009 ταμιείοις the closets 2846-1473 κοιτώνων σου of your bedrooms 3361-2672 μη καταράση you should not curse 4145 πλούσιον a rich man. 3754 ότι For 4071 πετεινόν a winged creature 3588 του   3772 ουρανού of heaven 667 αποίσει shall carry 3588 την   5456-1473 φωνήν σου your voice, 2532 και and 3588 ο the 2192 έχων one having 3588 τας the 4420 πτέρυγας wings 518 απαγγελεί shall report 3056-1473 λόγον σου your word.

Isaiah 5:14

  5:14   2532 και And 4115 επλάτυνεν [2widened 3588 ο   86 άδης 1Hades] 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού its breath, 2532 και and 1272 διήνοιξε opened wide 3588 το   4750-1473 στόμα αυτού its mouth 3588 του   3361 μη to not 1257 διαλιπείν stop. 2532 και And 2597 καταβήσονται [3shall go down 3588 οι 1the 1741 ένδοξοι 2honorable ones], 2532 και and 3588 οι the 3173 μεγάλοι great, 2532 και and 3588 οι the 4145 πλούσιοι rich, 2532 και and 3588 ο the one 21 αγαλλιώμενος exalting 1722 εν in 1473 αυτή her.

Isaiah 32:9

  32:9   1135 γυναίκες [3women 4145 πλούσιαι 2rich 450 ανάστητε 1Rise up], 2532 και and 191 ακούσατε hear 3588 της   5456-1473 φωνής μου my voice! 2364 θυγατέρες [3O daughters 1722 εν 4in 1680 ελπίδι 5hope 1522 εισακούσατε 1Listen to 3056-1473 λόγους μου 2my words]!

Isaiah 33:20

  33:20   2400 ιδού Behold, * Σιών Zion 3588 η the 4172 πόλις city, 3588 το   4992-1473 σωτήριον ημών our deliverance. 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου Your eyes 3708 όψονται shall see * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 4172 πόλις [2city 4145 πλουσία 1a rich], 4633 σκηναί tents 3739 αι which 3766.2 ου μη in no way 4579 σεισθώσιν shall be shaken, 3762.1 ουδέ μη nor 2795 κινηθώσιν shall [4be moved 3588 οι 1the 3956.1 πάσσαλοι 2stanchions 3588 της   4633-1473 σκηνής αυτής 3of her tent] 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 5550 χρόνον of time, 3761 ουδέ nor 3588 τα   4979-1473 σχοινία αυτής [3her rough cords 3766.2 ου μη 1in any way 1284 διαρραγώσιν 2shall] be torn up.

Isaiah 53:9

  53:9   2532 και And 1325 δώσω I shall give 3588 τους the 4190 πονηρούς wicked 473 αντί for 3588 τας   5027-1473 ταφής αυτού his burial, 2532 και and 3588 τους the 4145 πλουσίους rich 473 αντί for 3588 του   2288-1473 θανάτου αυτού his death. 3754 ότι For 458 ανομίαν [3lawlessness 3756 ουκ 1he did not 4160 εποίησεν 2commit], 3761 ουδέ nor 1388 δόλος was treachery 1722 εν in 3588 τω   4750-1473 στόματι αυτού his mouth.

Jeremiah 9:23

  9:23   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3361 μη Let not 2744 καυχάσθω [2boast 3588 ο 1the 4680 σοφός 2wise man] 1722 εν in 3588 τη   4678-1473 σοφία αυτού his wisdom! 2532 και And 3361 μη let not 2744 καυχάσθω [3boast 3588 ο 1the 2478 ισχυρός 2strong man] 1722 εν in 3588 τη   2479-1473 ισχύϊ αυτού his strength! 2532 και And 3361 μη let not 2744 καυχάσθω [3boast 3588 ο 1the 4145 πλούσιος 2rich man] 1722 εν in 3588 τω   4149-1473 πλούτω αυτού his riches!

Matthew 19:23

  19:23   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, 1423 δυσκόλως with difficulty 4145 πλούσιος a rich man 1525 εισελεύσεται shall enter 1519 εις into 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens.