4128 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

226 occurrences in 212 verses.

Mark 3:7

  3:7   2532 και And 3588 ο   * Ιησούς Jesus 402 ανεχώρησε withdrew 3326 μετά with 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού his disciples 4314 προς to 3588 την the 2281 θάλασσαν sea. 2532 και And 4183 πολύ a great 4128 πλήθος multitude 575 από from 3588 της the * Γαλιλαίας Galilee 190 ηκολούθησαν followed 1473 αυτώ him, 2532 και and 575 από from 3588 της   * Ιουδαίας Judea,   3:8   2532 και and 575 από from * Ιεροσολύμων Jerusalem, 2532 και and 575 από from 3588 της   * Ιδουμαίας Idumea, 2532 και and 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan, 2532 και and 3588 οι the ones 4012 περί around * Τύρον Tyre 2532 και and * Σιδώνα Sidon. 4128 πλήθος [2multitude 4183 πολύ 1A great], 191 ακούσαντες having heard 3745 όσα as much as 4160 εποίει he was doing, 2064 ήλθον came 4314 προς to 1473 αυτόν him.

Luke 1:10

  1:10   2532 και And 3956 παν all 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 του of the 2992 λαού people 1510.7.3 ην were 4336 προσευχόμενον praying 1854 έξω outside 3588 τη at the 5610 ώρα hour 3588 του   2368 θυμιάματος of incense.

Luke 2:13

  2:13   2532 και And 1810 εξαίφνης suddenly 1096 εγένετο there was 4862 συν with 3588 τω the 32 αγγέλω angel 4128 πλήθος a multitude 4756 στρατιάς [2military 3770 ουρανίου 1of heavenly] 134 αινούντων praising 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 3004 λεγόντων saying,

Luke 5:6

  5:6   2532 και And 3778 τούτο this 4160 ποιήσαντες having done, 4788 συνέκλεισαν they closed up 4128 πλήθος a multitude 2486 ιχθύων [2fishes 4183 πολύ 1of great]; 1284 διερρήγνυτο [3was being torn 1161 δε 1and 3588 το   1350-1473 δίκτυον αυτών 2their net].

Luke 6:17

  6:17   2532 και And 2597 καταβάς going down 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them, 2476 έστη he stopped 1909 επί at 5117 τόπου [2place 3977 πεδινού 1a flat], 2532 και and 3793 όχλος a multitude 3101-1473 μαθητών αυτού of his disciples, 2532 και and 4128 πλήθος [2multitude 4183 πολύ 1a great] 3588 του of the 2992 λαού people 575 από from 3956 πάσης all 3588 της   * Ιουδαίας Judea, 2532 και and * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 3588 της of the 3882 παραλίου coast * Τύρου of Tyre 2532 και and * Σιδώνος Sidon, 3739 οι which 2064 ήλθον came 191 ακούσαι to hear 1473 αυτού him, 2532 και and 2390 ιαθήναι to be healed 575 από of 3588 των   3554-1473 νόσων αυτών their diseases,

Luke 8:37

  8:37   2532 και And 2065 ηρώτησαν [8asked 1473 αυτόν 9him 537 άπαν 1all 3588 το 2the 4128 πλήθος 3multitude 3588 της 4of the 4066 περιχώρου 5place round about 3588 των 6of the * Γαδαρηνών 7Gadarenes] 565 απελθείν to go forth 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 3754 ότι for 5401 φόβω [3fear 3173 μεγάλω 2by a great 4912 συνείχοντο 1they were held]. 1473-1161 αυτός δε And he 1684 εμβάς stepping 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat 5290 υπέστρεψεν returned.

Luke 19:37

  19:37   1448 εγγίζοντος [3approaching 1161 δε 1And 1473 αυτού 2of his] 2235 ήδη already 4314 προς to 3588 τη the 2600 καταβάσει descent 3588 του of the 3735 όρους Mount 3588 των   1636 ελαιών of Olives, 756 ήρξαντο [6began 537 άπαν 1all 3588 το 2the 4128 πλήθος 3multitude 3588 των 4of the 3101 μαθητών 5disciples] 5463 χαίροντες rejoicing 134 αίνειν to praise 3588 τον   2316 θεόν God 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great] 4012 περί for 3956 πασών all 3739 ων which 1492 είδον they beheld 1411 δυνάμεων of works of power,

Luke 23:1

  23:1   2532 και And 450 αναστάν having risen up, 537 άπαν all 3588 το the 4128 πλήθος multitude 1473 αυτών of them 71 ήγαγεν led 1473 αυτόν him 1909 επί unto 3588 τον   * Πιλάτον Pilate.

Luke 23:27

  23:27   190-1161 ηκολούθει δε And were following 1473 αυτώ him 4183 πολύ a great 4128 πλήθος multitude 3588 του of the 2992 λαού people, 2532 και and 1135 γυναικών women, 3739 αι which 2532 και also 2875 εκόπτοντο were beating their chest 2532 και and 2354 εθρήνουν wailing over 1473 αυτόν him.

John 5:3

  5:3   1722 εν In 3778 ταύταις these 2621 κατέκειτο reclined 4128 πλήθος [2multitude 4183 πολύ 1a great] 3588 των   770 ασθενούντων being weak, 5185 τυφλών blind, 5560 χωλών lame, 3584 ξηρών withered, 1551 εκδεχομένων looking out for 3588 την the 3588 του [2of the 5204 ύδατος 3water 2796 κίνησιν 1movement].

John 21:6

  21:6   3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 906 βάλετε Cast 1519 εις unto 3588 τα the 1188 δεξιά right 3313 μέρη parts 3588 του of the 4143 πλοίου boat 3588 το with the 1350 δίκτυον net 2532 και and 2147 ευρήσετε you shall find. 906 έβαλον They cast 3767 ούν then, 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 1473-1670 αυτό ελκύσαι [2to draw 2480 ίσχυσαν 1were they able] 575 από because of 3588 του the 4128 πλήθους multitude 3588 των of the 2486 ιχθύων fishes.

Acts 2:6

  2:6   1096 γενομένης [5having taken place 1161 δε 1And 3588 της 2the 5456 φωνής 3report 3778 ταύτης 4of this], 4905 συνήλθε [3came together 3588 το 1the 4128 πλήθος 2multitude] 2532 και and 4797 συνεχύθη were confounded, 3754 ότι for 191 ήκουον they heard 1520 εις [2one 1538 έκαστος 1each 3588 τη   2398 ιδία 4in his own 1258 διαλέκτω 5dialect 2980-1473 λαλούντων αυτών 3of them speaking].

Acts 4:32

  4:32   3588-1161 του δε And the 4128 πλήθους multitude 3588 των of the ones 4100 πιστευσάντων believing 1510.7.3 ην was 3588 η   2588 καρδία [2heart 2532 και 3and 3588 η   5590 ψυχή 4soul 1520 μία 1of one]; 2532 και and 3761 ουδέ not even 1520 εις one 5100 τι [2anything 3588 των   5224 υπαρχόντων 3existing 1473 αυτώ 4to him 3004 έλεγεν 1said] 2398-1510.1 ίδιον είναι to be his own; 235 αλλ΄ but 1510.7.3 ην [2were 1473 αυτοίς 4to them 537 άπαντα 1all things 2839 κοινά 3in common].

Acts 5:14

  5:14   3123-1161 μάλλον δε and more 4369 προσετίθεντο were added 4100 πιστεύοντες believing 3588 τω in the 2962 κυρίω Lord, 4128 πλήθη multitudes 435 ανδρών of men 5037-2532 τε και and also 1135 γυναικών of women)

Acts 5:16

  5:16   4905-1161 συνήρχετο δε And came together 2532 και also 3588 τα the 4128 πλήθος multitudes 3588 των of the 4038 πέριξ [2all around 4172 πόλεων 1cities] 1519 εις into * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 5342 φέροντες bringing 772 ασθενείς the weak 2532 και and 3791 οχλουμένους ones being mobbed 5259 υπό by 4151 πνευμάτων [2spirits 169 ακαθάρτων 1unclean], 3748 οίτινες who 2323 εθεραπεύοντο were cured 537 άπαντες all together.

Acts 6:2

  6:2   4341 προσκαλεσάμενοι [4having called 1161 δε 1And 3588 οι 2the 1427 δώδεκα 3twelve] 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 των of the 3101 μαθητών disciples, 2036 είπον said, 3756 ουκ [2not 701 αρεστόν 3pleasing 1510.2.3 εστιν 1It is] 1473 ημάς for us 2641 καταλείψαντος leaving behind 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God, 1247 διακονείν to serve 5132 τραπέζαις tables.

Acts 6:5

  6:5   2532 και And 700 ήρεσεν [3was pleasing 3588 ο 1the 3056 λόγος 2word] 1799 ενώπιον before 3956 παντός all 3588 του the 4128 πλήθους multitude. 2532 και And 1586 εξελέξαντο they chose * Στέφανον Stephen, 435 άνδρα a man 4134 πλήρη full 4102 πίστεως of belief 2532 και and 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1holy], 2532 και and * Φίλιππον Philip, 2532 και and * Πρόχορον Prochorus, 2532 και and * Νικάνορα Nicanor, 2532 και and * Τίμωνα Timon, 2532 και and * Παρμενάν Parmenas, 2532 και and * Νικόλαον Nicolas 4339 προσήλυτον a convert * Αντιοχέα of Antioch,

Acts 14:1

  14:1   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in * Ικονίω Iconium, 2596-3588-1473 κατά το αυτό together 1525-1473 εισελθείν αυτούς they entered 1519 εις into 3588 την the 4864 συναγωγήν synagogue 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 2980 λαλήσαι spoke 3779 ούτως thus 5620 ώστε so as for 4100 πιστεύσαι [6to believe *-5037 Ιουδαίων τε 3of both Jews 2532 και 4and * Ελλήνων 5Hellenists 4183 πολύ 1a great 4128 πλήθος 2multitude].

Acts 14:4

  14:4   4977 εσχίσθη [6was split 1161 δε 1And 3588 το 2the 4128 πλήθος 3multitude 3588 της 4of the 4172 πόλεως 5city]; 2532 και and 3588-3303 οι μεν some 1510.7.6 ήσαν were 4862 συν with 3588 τοις the * Ιουδαίοις Jews, 3588-1161 οι δε and some 4862 συν with 3588 τοις the 652 αποστόλοις apostles.

Acts 15:12

  15:12   4601 εσίγησε [5were quiet 1161 δε 1And 3956 παν 2all 3588 το 3the 4128 πλήθος 4multitude], 2532 και and 191 ήκουον heard * Βαρνάβα Barnabas 2532 και and * Παύλου Paul 1834 εξηγουμένων describing 3745 όσα as much as 4160-3588-2316 εποίησεν ο θεός God did 4592 σημεία by signs 2532 και and 5059 τέρατα miracles 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 1223 δι΄ through 1473 αυτών them.

Acts 15:30

  15:30   3588 οι The ones 3303 μεν indeed 3767 ουν then 630 απολυθέντες being dismissed, 2064 ήλθον came 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch. 2532 και And 4863 συναγαγόντες having gathered together 3588 το the 4128 πλήθος multitude, 1929 επέδωκαν they gave over 3588 την the 1992 επιστολήν letter.

Acts 17:4

  17:4   2532 και And 5100 τινες some 1537 εξ of 1473 αυτών them 3982 επείσθησαν yielded, 2532 και and 4345 προσεκληρώθησαν associated with 3588 τω   * Παύλω Paul 2532 και and 3588 τω   * Σίλα Silas; 3588-5037 των τε both of the 4576 σεβομένων worshiping * Ελλήνων Greeks, 4183 πολύ a great 4128 πλήθος multitude, 1135 γυναικών [4women 5037 τε 1and 3588 των 2of the 4413 πρώτων 3foremost] 3756 ουκ not 3641 ολίγαι a few.

Acts 19:9

  19:9   5613-1161 ως δε But when 5100 τινες some 4645 εσκληρύνοντο were hardened, 2532 και and 544 ηπείθουν resisted persuasion, 2551 κακολογούντες speaking evil of 3588 την the 3598 οδόν way 1799 ενώπιον before 3588 του the 4128 πλήθους multitude, 868 αποστάς having left 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 873 αφώρισε he separated 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples, 2596 καθ΄ by 2250 ημέραν day 1256 διαλεγόμενος reasoning 1722 εν in 3588 τη the 4981 σχολή school *-5100 Τυράννου τινός of a certain Tyrannus.

Acts 21:22

  21:22   5100 τι What 3767 ούν then 1510.2.3 εστι is it? 3843 πάντως Assuredly 1163 δει it is necessary 4128 πλήθος for a multitude 4905 συνελθείν to come together; 191-1063 ακούσονται γαρ for they shall hear 3754 ότι that 2064 ελήλυθας you have come.

Acts 21:36

  21:36   190 ηκολούθει [6followed 1063 γαρ 1For 3588 το 2the 4128 πλήθος 3multitude 3588 του 4of the 2992 λαού 5people] 2896 κράζον crying out, 142 αίρε Take 1473 αυτόν him away!

Acts 23:7

  23:7   3778-1161 τούτο δε And this 1473 αυτού he 2980 λαλήσαντος having said, 1096 εγένετο there became 4714 στάσις a faction 3588 των between the * Φαρισαίων Pharisees 2532 και and 3588 των the * Σαδδουκαίων Sadducees, 2532 και and 4977 εσχίσθη [3was split 3588 το 1the 4128 πλήθος 2multitude].

Acts 25:24

  25:24   2532 και And 5346-3588-* φησιν ο Φήστος Festus says, *-935 Αγρίππα βασιλεύ O king Agrippa, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 4840 συμπαρόντες [2being present with 1473 ημίν 3us 435 άνδρες 1men], 2334 θεωρείτε you view 3778 τούτον this one 4012 περί concerning 3739 ου whom 3956 παν all 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 των of the * Ιουδαίων Jews 1793 ενέτυχόν interceded 1473 μοι with me 1722 εν in 5037 τε both * Ιεροσολύμοις Jerusalem 2532 και and 1759 ενθάδε here, 1916 επιβοώντες yelling aloud 3361-1163 μη δειν [2must not 2198 ζην 3live 1473 αυτόν 1he] 3371 μηκέτι any longer.

Acts 28:3

  28:3   4962 συστρέψαντος [3bundled up 1161 δε 1And 3588 του   * Παύλου 2Paul 5434 φρυγάνων 5of sticks 4128 πλήθος 4a multitude], 2532 και and 2007 επιθέντος having placed them 1909 επί on 3588 την the 4443 πυράν bonfire, 2191 έχιδνα a viper 1537 εκ [2from 3588 της 3the 2329 θέρμης 4heat 1326.7 διεξελθούσα 1having gone completely through], 2510 καθήψε clinched onto 3588 της   5495-1473 χειρός αυτού his hand.

Hebrews 11:12

  11:12   1352 διό Therefore 2532 και also 575 αφ΄ from 1520 ενός one 1080 εγεννήθησαν they were born 2532 και (and 3778 ταύτα these 3499 νενεκρωμένου were as deadened) 2531 καθώς as 3588 τα the 798 άστρα stars 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 3588 τω   4128 πλήθει in multitude, 2532 και and 5613 ως as 3588 η the 285 άμμος sand 3588 η   3844 παρά by 3588 το the 5491 χείλος edge 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 3588 η   382 αναρίθμητος is innumerable.