3961 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

23 verses.

Deuteronomy 11:24

  11:24   3956 πάντα Every 3588 τον   5117 τόπον place 3739 ον which 302 αν ever 3961 πατήση [4may tread 3588 το 1the 2487 ίχνος 2track 3588 του   4228-1473 ποδός υμών 3of your foot] 1473-1510.8.3 υμίν έσται will be yours. 575 από From 3588 της the 2048 ερήμου wilderness 2532 και and * Αντιλιβάνου Antilebanon, 2532 και and 575 από from 3588 του the 4215 ποταμού river 3588 του of the 3173 μεγάλου great 4215 ποταμού river * Ευφράτου Euphrates, 2532 και and 2193 έως unto 3588 της the 2281 θαλάσσης sea 3588 της   1909 επί at 1424 δυσμών the descent of the sun 1510.8.3 έσται it will be 3588 τα   3725-1473 όρια υμών your boundaries.

Judges 9:27

  9:27   2532 και And 1831 εξήλθον they went forth 1519 εις into 68 αγρόν the field, 2532 και and 5166 ετρύγησαν gathered the vintage 3588 τους   290-1473 αμπελώνας αυτών of their vineyards, 2532 και and 3961 επάτουν they treaded, 2532 και and 4160 εποίουν they made 5525 χορούς a dance, 2532 και and 1525 εισήλθον they entered 1519 εις into 3624 οίκον the house 2316-1473 θεού αυτών of their god, 2532 και and 2068 έφαγον they ate 2532 και and 4095 έπιον drank, 2532 και and 2672 κατηρώντο they cursed 3588 τον   * Αβιμέλεχ Abimelech.

2 Kings 19:26

  19:26   2532 και And 3588 οι the 1774 ενοικούντες ones dwelling 1722 εν in 1473 αυταίς them 770 ησθένησαν weakened 3588 τη in the 5495 χειρί hand. 4421.1 έπτηξαν They were alarmed 2532 και and 2617 κατησχύνθησαν were disgraced. 1096 εγένοντο They became 5613 ως as 5528 χόρτος grass 68 αγρού of the field, 2532 και and 5515 χλωρά as the green 1008 βοτάνη pasturage; 5613 ως as 5514 χλόη tender shoots 1430 δωμάτων growing on roofs, 2532 και and 3961.1 πάτημα trampled 561 απέναντι before 2476 εστηκότος standing.

Nehemiah 13:15

  13:15   1722 εν In 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 1492 είδον I beheld 1722 εν in * Ιούδα Judah 3961 πατούντας ones treading 3025 ληνούς the wine vats 1722 εν on 3588 τω the 4521 σαββάτω Sabbath, 2532 και and 5342 φέροντας bringing 1403.1 δράγματα sheaves, 2532 και and 1919.2 επιγεμίζοντας loading 1909 επί upon 3588 τους the 3688 όνους donkeys; 2532 και even 3631 οίνον wine, 2532 και and 4718 σταφυλήν the grape cluster, 2532 και and 4810 σύκα figs, 2532 και and 3956 παν every 940.2 βάσταγμα burden, 2532 και and 5342 φέροντας bringing them 1519 εις into * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1722 εν on 2250 ημέρα the day 3588 του of the 4521 σαββάτου Sabbath. 2532 και And 1957 επεμαρτυράμην I attested to them 1722 εν in 2250 ημέρα the day 4237.2-1473 πράσεως αυτών of their sale.

Job 22:15

  22:15   3361 μη [2not 5147 τρίβον 5road 166 αιώνιον 4the eternal 5442 φυλάξεις 1Will you 3guard] 3739 ην which 3961 επάτησαν [3trod 435 άνδρες 2men 94 άδικοι 1unjust]?

Job 28:8

  28:8   3756 ουκ [5not 3961 επάτησαν 3trod 1473 αυτήν 4it 5207 υιοί 1the sons 213 αλαζόνων 2of ostentatious ones]; 3756 ου [3not 3928 παρήλθεν 2went 1909 επ΄ 4upon 1473 αυτής 5it 3023 λέων 1a lion].

Isaiah 1:12

  1:12   3761-302 ουδ΄ αν And neither 2064 έρχησθε should you come 3708 οφθήναί to appear 1473 μοι to me; 5100-1063 τις γαρ for who 1567 εξεζήτησε required 3778 ταύτα these 1537 εκ from out of 3588 των   5495-1473 χειρών υμών your hands? 3961 πατείν [3to tread 3588 την   833-1473 αυλήν μου 4my courtyard 3756 ου 1You shall not 4369 προσθήσεσθε 2proceed].

Isaiah 16:10

  16:10   2532 και And 142 αρθήσεται [4shall be lifted away 2167 ευφροσύνη 1gladness 2532 και 2and 19.1 αγαλλίαμα 3the leap for joy] 1537 εκ from 3588 των the 290 αμπέλωνων vineyards; 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   290-1473 αμπελώσι σου your vineyards 3766.2 ου μη in no way 2165 ευφρανθήσονται shall they be glad; 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 3961 πατήσουσιν shall they tread 3631 οίνον wine 1519 εις in 3588 τα the 5276 υπολήνια wine-vats; 3973-1063 πέπαυται γαρ for the vintage has been ceased.

Isaiah 25:10

  25:10   372 ανάπαυσιν [3rest 1325 δώσει 2will give 3588 ο   2316 θεός 1God] 1909 επί upon 3588 το   3735-3778 όρος τούτο this mountain, 2532 και and 2662 καταπατηθήσεται [3shall be trampled 3588 η 1the * Μωαβίτις 2land of Moab], 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 3961 πατούσιν they tread 257 άλωνα the threshing-floor 1722 εν with 261.1 αμάξαις wagons.

Isaiah 26:6

  26:6   2532 και And 3961 πατήσουσιν [3will tread 1473 αυτάς 4them 4228 πόδες 2feet 4239 πραέων 1gentle] 2532 και and 5011 ταπεινών of humble 968 βήματα rostrums.

Isaiah 32:20

  32:20   3107 μακάριοι Blessed are 3588 οι the ones 4687 σπείροντες sowing 1909 επί by 3956 παν every 5204 ύδωρ water 3739 ου where 1016 βους the ox 2532 και and 3688 όνος donkey 3961 πατεί tread.

Isaiah 42:5

  42:5   3779 ούτω Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the 4160 ποιήσας one making 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 4078 πήξας pitching 1473 αυτόν it; 4732 στερεώσας solidifying 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 3588 τα the things 1722 εν in 1473 αυτή it; 2532 και and 1325 διδούς giving 4157 πνοήν breath 3588 τω to the 2992 λαώ people 3588 τω   1909 επ΄ upon 1473 αυτής it, 2532 και and 4151 πνεύμα spirit 3588 τοις to the ones 3961 πατούσιν treading 1473 αυτήν it.

Isaiah 42:16

  42:16   2532 και And 71 άξω I will lead 5185 τυφλούς the blind 1722 εν in 3598 οδώ the way 3739 η which 3756-1097 ουκ έγνωσαν they knew not, 2532 και and 5147 τρίβους [4roads 3739 ας 5which 3756 ουκ 6they had not 1492 ήδεισαν 7seen 3961 πατήσαι 3to tread 4160 ποιήσω 1I will cause 1473 αυτούς 2them]. 4160 ποιήσω I will make 1473 αυτοίς for them 4655 σκότος darkness 1519 εις into 5457 φως light, 2532 και and 4646 σκολία crooked 1519 εις into 2117 ευθεία straight. 3778 ταύτα These are 3588 τα the 4487 ρήματα things 4160 ποιήσω I will do 1473 αυτοίς to them, 2532 και and 3756 ουκ I shall not 1459 εγκαταλείψω abandon 1473 αυτούς them.

Jeremiah 48:33

  48:33   4815 συνελήφθη [2was seized 5487.1 χαρμονή 1Cause for joy], 2532 και and 2167 ευφροσύνη gladness 1537 εκ from * Καρμήλου Carmel, 2532 και even 1537 εκ from 1093 γης the land * Μωαβίτιδος of the Moabites; 2532 και and 3631 οίνον wine 1909 επί in 3025-1473 ληνοίς σου your wine vats 4404 πρωϊ [2by morning 3756-3961 ουκ επάτησαν 1they treaded not], 3761 ουδέ nor 1166.2 δείλης at evening. 3756 ουκ They did not 4160 εποίησαν make 125.1 αιδέδ a joyful acclamation.

Lamentations 1:15

  1:15     ΣΑΜΕΧ   1808 εξήρε [3lifted away 3956 πάντας 4all 3588 τους   2478-1473 ισχυρούς μου 5my strong men 3588 ο 1The 2962 κύριος 2 lord] 1537 εκ from 3319 μέσου the midst 1473 μου of me. 2564 εκάλεσεν He called 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me 2540 καιρόν a time 3588 του   4937 συντρίψαι to break 1588-1473 εκλεκτούς μου my choice men. 3025 ληνόν [3the wine vat 3961 επάτησε 2trod 2962 κύριος 1The lord] 3933 παρθένω for the virgin 2364 θυγατρί daughter * Ιούδα of Judah.

Ezekiel 34:19

  34:19   2532 και And 3588 τα   4263-1473 πρόβατά μου my sheep 3588-3961.1 τα πατήματα [2the things trampled 3588 των 3by 4228-1473 ποδών υμών 4your feet 3500.1 ενέμοντο 1fed on]; 2532 και and 3588 το [2the 5015 τεταραγμένον 3disturbed 5204 ύδωρ 4water 5259 υπό 5under 3588 των   4228-1473 ποδών υμών 6your feet 4095 έπινον 1they drank].

Joel 3:13

  3:13   1821 εξαποστείλατε Send out 1407 δρέπανα sickles! 3754 ότι for 3936 παρέστηκεν [3stands by 3588 ο 1the 5166.2 τρυγητός 2gathering of the crops]. 1531 εισπορεύεσθε Enter in! 3961 πατείτε Tread! 1360 διότι for 4134 πλήρης [3is full 3588 η 1the 3025 ληνός 2wine vat]. 5239.1 υπερεκχείται [3overflow 3588 τα 1The 5276 υπολήνια 2wine-vats], 3754 ότι for 4129 επληθύνθη [2are multiplied 3588 τα   2556-1473 κακά αυτών 1their evils].

Zechariah 10:5

  10:5   2532 και And 1510.8.6 έσονται they shall be 5613 ως as 3163.2 μαχηταί warriors 3961 πατούντες treading 4081 πηλόν mud 1722 εν in 3588 ταις the 3598 οδοίς ways 1722 εν in 4171 πολέμω battle. 2532 και And 3904.4 παρατάξονται they shall deploy, 3754 ότι because 2962 κύριος the lord 3326 μετ΄ is with 1473 αυτών them, 2532 και and 2617 καταισχυνθήσονται [3shall be disgraced 306.3 αναβάται 1the riders 2462 ίππων 2of horses].

Luke 10:19

  10:19   2400 ιδού Behold, 1325 δίδωμι I give 1473 υμίν to you 3588 την the 1849 εξουσίαν authority 3588 του   3961 πατείν to tread 1883 επάνω upon 3789 όφεων serpents 2532 και and 4651 σκορπίων scorpions, 2532 και and 1909 επί upon 3956 πάσαν all 3588 την the 1411 δύναμιν power 3588 του of the 2190 εχθρού enemy; 2532 και and 3762 ουδέν nothing 1473 υμάς [3you 3766.2 ου μη 1in any way 91 αδικήσει 2shall injure].

Luke 21:24

  21:24   2532 και And 4098 πεσούνται they shall fall 4750 στόματι by the mouth 3162 μαχαίρας of the sword, 2532 και and 163 αιχμαλωτισθήσονται shall be taken captive 1519 εις into 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations; 2532 και and * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1510.8.3 έσται will be 3961 πατουμένη for treading 5259 υπό by 1484 εθνών nations 891 άχρι until 4137 πληρωθώσι [3shall be fulfilled 2540 καιροί 1the times 1484 εθνών 2of the nations].

Revelation 11:2

  11:2   2532 και And 3588 την the 833 αυλήν [2courtyard 3588 την   1855 έξωθεν 1outer] 3588 του of the 3485 ναού temple 1544 έκβαλε put 1854 έξω out, 2532 και and 3361 μη do not 1473-3354 αυτήν μετρήσης measure it, 3754 ότι for 1325 εδόθη it was given 3588 τοις to the 1484 έθνεσι nations; 2532 και and 3588 την [2the 4172 πόλιν 4city 3588 την   39 αγίαν 3holy 3961 πατήσουσι 1they shall tread 3376 μήνας 7months 5062 τεσσαράκοντα 5forty 1417 δύο 6two]!

Revelation 14:20

  14:20   2532 και And 3961 επατήθη [3was trodden 3588 η 1the 3025 ληνός 2wine vat] 1855 έξωθεν outside 3588 της the 4172 πόλεως city. 2532 και And 1831 εξήλθεν came forth 129 αίμα blood 1537 εκ from out of 3588 της the 3025 ληνού wine vat 891 άχρι as far as 3588 των the 5469 χαλινών bridle 3588 των of the 2462 ίππων horses, 575 από from 4712 σταδίων [3stadiums 5507 χιλίων 1a thousand 1812 εξακοσίων 2six hundred].

Revelation 19:15

  19:15   2532 και And 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος αυτού his mouth 1607 εκπορεύεται goes forth 4501 ρομφαία [3broadsword 1366 διστομος 2double-edged 3691 οξεία 1a sharp], 2443 ίνα that 1722 εν with 1473 αυτή it 3960 πατάξη he should strike 3588 τα the 1484 έθνη nations. 2532 και And 1473 αυτός he 4165 ποιμανεί shall tend 1473 αυτούς them 1722 εν with 4464 ράβδω a rod 4603 σιδηρά of iron. 2532 και And 1473 αυτός he 3961 πατεί treads 3588 την the 3025 ληνόν wine vat 3588 του of the 3631 οίνου wine 3588 του of the 2372 θυμού rage 3588 της of the 3709 οργής wrath 3588 του   2316 θεού of God 3588 του   3841 παντοκράτορος almighty.