2919 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

471 occurrences in 430 verses.

Acts 16:4

  16:4   5613-1161 ως δε And as 1279 διεπορεύοντο they traveled 3588 τας the 4172 πόλεις cities, 3860 παρεδίδουν they delivered up 1473 αυτοίς to them 5442 φυλάσσειν [4to keep 3588 τα 1the 1378 δόγματα 2decrees 3588 τα   2919 κεκριμένα 3being adjudged] 5259 υπό written by 3588 των the 652 αποστόλων apostles 2532 και and 3588 των the 4245 πρεσβυτέρων elders 3588 των   1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.

Acts 16:15

  16:15   5613-1161 ως δε And as 907 εβαπτίσθη she was being immersed, 2532 και and 3588 ο   3624-1473 οίκος αυτής her house, 3870 παρεκάλεσε she appealed, 3004 λέγουσα saying, 1487 ει If 2919 κεκρίκατέ you adjudge 1473 με me 4103 πιστήν [2trustworthy 3588 τω 3to the 2962 κυρίω 4Lord 1510.1 είναι 1to be], 1525 εισελθόντες having entered 1519 εις into 3588 τον   3624-1473 οίκόν μου my house, 3306 μείνατε abide! 2532 και And 3849 παρεβιάσατο she pressured 1473 ημάς us.

Acts 17:31

  17:31   1360 διότι because 2476 έστησεν he set 2250 ημέραν a day 1722 εν in 3739 η which 3195 μέλλει he is about 2919 κρίνειν to judge 3588 την the 3611 οικουμένην world 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness, 1722 εν by 435 ανδρί a man 3739 ω in whom 3724 ώρισε he confirmed, 4102 πίστιν [2belief 3930 παρασχών 1having furnished] 3956 πάσιν to all, 450 αναστήσας having raised 1473 αυτόν him 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead.

Acts 20:16

  20:16   2919 έκρινε [3decided 1063 γαρ 1for 3588 ο   * Παύλος 2Paul] 3896 παραπλεύσαι to sail by 3588 την   * Έφεσον Ephesus, 3704 όπως so that 3361 μη it should not 1096 γένηται happen 1473 αυτώ for him 5551 χρονοτριβήσαι to spend time 1722 εν in 3588 τη   * Ασία Asia; 4692-1063 έσπευδε γαρ for he hastened, 1487 ει if 1415-1510.7.3 δυνατόν ην it was possible 1473 αυτώ for him, 3588 την [4on the 2250 ημέραν 5day 3588 της   4005 πεντηκοστής 6of Pentecost 1096 γενέσθαι 1to be 1519 εις 2in * Ιεροσόλυμα 3Jerusalem].

Acts 21:25

  21:25   4012-1161 περί δε But concerning 3588 των the ones 4100 πεπιστευκότων believing 1484 εθνών of the nations, 1473 ημείς we 1989 επεστείλαμεν wrote, 2919 κρίναντες judging 3367 μηδέν [2no 5108 τοιούτον 3such thing 5083-1473 τηρείν αυτούς 1them to give heed to], 1508 ει μη except 5442-1473 φυλάσσεσθαι αυτούς to keep themselves from 3588-5037 το τε both that 1494 ειδωλόθυτον sacrificed to idols, 2532 και and 3588 το the 129 αίμα blood, 2532 και and 4156 πνικτόν what is strangled, 2532 και and 4202 πορνείαν harlotry.

Acts 23:3

  23:3   5119 τότε Then 3588 ο   * Παύλος Paul 4314 προς [2to 1473 αυτόν 3him 2036 είπε 1said], 5180 τύπτειν [3to beat 1473 σε 4you 3195 μέλλει 2is about 3588 ο   2316 θεός 1God], 5109 τοίχε O wall 2867 κεκονιαμένε being whitewashed. 2532 και And 1473 συ you, 2521 κάθη do you sit down 2919 κρίνων judging 1473 με me 2596 κατά according to 3588 τον the 3551 νόμον law, 2532 και and 3891 παρανομών acting unlawfully 2753 κελεύεις you bid 1473 με me 5180 τύπτεσθαι to be struck?

Acts 23:6

  23:6   1097 γνούς [3having known 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul] 3754 ότι that 3588 το the 1520 εν one 3313 μέρος part 1510.2.3 εστί is * Σαδδουκαίων of Sadducees, 3588-1161 το δε and the 2087 έτερον other * Φαρισαίων of Pharisees, 2896 έκραξεν cried out 1722 εν in 3588 τω the 4892 συνεδρίω sanhedrin, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1473 εγώ I *-1510.2.1 Φαρισαίός ειμι am a Pharisee, 5207 υιός a son * Φαρισαίου of a Pharisee; 4012 περί concerning 1680 ελπίδος hope 2532 και and 386 αναστάσεως a resurrection 3498 νεκρών of the dead 1473 εγώ I 2919 κρίνομαι am judged.

Acts 24:6

  24:6   3739 ος who 2532 και also 3588 το [3the 2413 ιερόν 4temple 3985 επείρασε 1attempted 953 βεβηλώσαι 2to profane], 3739 ον whom 2532 και also 2902 εκρατήσαμεν we seized, 2532 και and 2596 κατά according to 3588 τον   2251 ημέτερον our 3551 νόμον law 2309 ηθελήσαμεν we wanted 2919 κρίναι to judge.

Acts 24:21

  24:21   2228 η other than 4012 περί concerning 1520-3778 μιάς ταύτης this one 5456 φωνής voice 3739 ης which 2896 έκραξα I cried out 2476 εστώς standing 1722 εν among 1473 αυτοίς them, 3754 ότι that, 4012 περί Concerning 386 αναστάσεως a resurrection 3498 νεκρών of the dead 1473 εγώ I 2919 κρίνομαι am judged 4594 σήμερον today 5259 υπ΄ by 1473 υμών you.

Acts 25:9

  25:9   3588 ο   *-1161 Φήστος δε And Festus, 3588 τοις [4with the * Ιουδαίοις 5Jews 2309 θέλων 1wanting 5484 χάριν 3favor 2698 καταθέσθαι 2to lay down], 611 αποκριθείς responding 3588 τω to * Παύλω Paul, 2036 είπε said, 2309 θέλεις Are you willing 1519 εις [2unto * Ιεροσόλυμα 3Jerusalem 305 αναβάς 1to ascend 1563 εκεί 7there 4012 περί 8concerning 3778 τούτων 9these things 2919 κρίνεσθαι 4to be judged 1909 επ΄ 5by 1473 εμού 6me]?   25:10   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 1909 επί Unto 3588 του the 968 βήματος rostrum * Καίσαρος of Caesar 2476-1510.2.1 εστώς ειμι I am standing, 3739 ου of which 1473-1163 με δει it is necessary for me 2919 κρίνεσθαι to be judged. * Ιουδαίους To Jews 3762 ουδέν I did no 91 ηδίκησα wrong, 5613 ως as 2532 και also 1473 συ you 2573 κάλλιον well 1921 επιγινώσκεις realize.

Acts 25:20

  25:20   639 απορούμενος [3being perplexed 1161 δε 1And 1473 εγώ 2I] 3588 την   4012 περί concerning 3778 τούτου this 2214 ζήτησιν inquiry, 3004 έλεγον said, 1487 ει Shall 1014 βούλοιτο he be willing 4198 πορεύεσθαι to go 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2546 κακεί and there 2919 κρίνεσθαι to be judged 4012 περί concerning 3778 τούτων these things?

Acts 25:25

  25:25   1473-1161 εγώ δε And I 2638 καταλαβόμενος having perceived 3367 μηδέν [3nothing 514 άξιον 4worthy 2288 θανάτου 5of death 1473 αυτόν 1he 4238 πεπραχέναι 2to have done], 2532 και [3also 1473 αυτού 4himself 1161 δε 1and 3778 τούτου 2this one] 1941 επικαλεσαμένου having called upon 3588 τον   * Σεβαστόν Augustus, 2919 έκρινα I judged 3992 πέμπειν to send 1473 αυτόν him.

Acts 26:6

  26:6   2532 και And 3568 νυν now 1909 επ΄ for 1680 ελπίδι the hope 3588 της of the 4314 προς [5to 3588 τους 6the 3962 πατέρας 7fathers 1860 επαγγελίας 1promise 1096 γενομένης 2being 5259 υπό 3by 3588 του   2316 θεού 4God] 2476 έστηκα I stand 2919 κρινόμενος being judged,

Acts 26:8

  26:8   5100 τι Why 571 άπιστον [2unbelievable 2919 κρίνεται 1is it judged] 3844 παρ΄ by 1473 υμίν you 1487 ει if 3588 ο   2316 θεός God 3498 νεκρούς [2the dead 1453 εγείρει 1raises]?

Acts 27:1

  27:1   5613-1161 ως δε And when 2919 εκρίθη it was decided 3588 του   636-1473 αποπλείν ημάς for us to sail away 1519 εις unto 3588 την   * Ιταλίαν Italy, 3860 παρεδίδουν they delivered up 3588 τον   5037 τε both * Παύλον Paul 2532 και and 5100 τινας certain 2087 ετέρους other 1202 δεσμώτας prisoners 1543 εκατοντάρχη to a centurion, 3686 ονόματι by name * Ιουλίω Julius, 4686 σπείρης of the cohort * Σεβαστής of Augustus.

Romans 2:1

  2:1   1352 διό Therefore 379 αναπολόγητος [2inexcusable 1510.2.2 ει 1you are], 5599 ω O 444 άνθρωπε man, 3956 πας every one 3588 ο   2919 κρίνων judging; 1722 εν [2in 3739 ω 3which way 1063 γαρ 1for] 2919 κρίνεις you judge 3588 τον the 2087 έτερον other, 4572 σεαυτόν yourself 2632 κατακρίνεις you condemn; 3588 τα [3the 1063 γαρ 1for 1473 αυτά 4same things 4238 πράσσεις 2you do], 3588 ο O one 2919 κρίνων judging.

Romans 2:3

  2:3   3049-1161 λογίζη δε But do you think 3778 τούτο this, 5599 ω O 444 άνθρωπε man, 3588 ο (the one 2919 κρίνων judging 3588 τους the ones 3588 τα   5108 τοιαύτα [2such things 4238 πράσσοντας 1doing], 2532 και and 4160 ποιών yourself doing 1473 αυτά them,) 3754 ότι that 1473 συ you 1628 εκφεύξη shall flee from 3588 το the 2917 κρίμα judgment 3588 του   2316 θεού of God?

Romans 2:12

  2:12   3745-1063 όσοι γαρ For as many as 460 ανόμως lawlessly 264 ήμαρτον sinned, 460 ανόμως lawlessly 2532 και also 622 απολούνται they shall perish; 2532 και and 3745 όσοι as many as 1722 εν in 3551 νόμω law 264 ήμαρτον sinned, 1223 διά by 3551 νόμου law 2919 κριθήσονται they shall be judged

Romans 2:16

  2:16   1722 εν in 2250 ημέρα a day 3753 οτε when 2919-3588-2316 κρινεί ο θεος God judges 3588 τα the 2927 κρυπτά hidden things 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2596 κατά according to 3588 το   2098-1473 ευαγγέλιόν μου my good news, 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.

Romans 2:27

  2:27   2532 και and 2919 κρινεί [8shall judge 3588 η 1the one 1537 εκ 2by 5449 φύσεως 3nature 203 ακροβυστία 4uncircumcised 3588 τον 6the 3551 νόμον 7law 5055 τελούσα 5fulfilling] 1473 σε you, 3588 τον the one 1223 διά with 1121 γράμματος contract 2532 και and 4061 περιτομής circumcision 3848 παραβάτην a violator 3551 νόμου of the law?

Romans 3:4

  3:4   3361-1096 μη γένοιτο May it not be. 1096 γινέσθω [2let 4be 1161 δε 1But 3588 ο   2316 θεός 3God] 227 αληθής true, 3956-1161 πας δε and every 444 άνθρωπος man 5583 ψεύστης a liar, 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written, 3704 όπως That 302-1344 αν δικαιωθής you should be justified 1722 εν in 3588 τοις   3056-1473 λόγοις σου your words, 2532 και and 3528 νικήσης should overcome 1722 εν in 3588 τω   2919-1473 κρίνεσθαί σε your being judged.

Romans 3:6

  3:6   3361-1096 μη γένοιτο May it not be; 1893 επεί since 4459 πως how 2919-3588-2316 κρινεί ο θεός shall God judge 3588 τον the 2889 κόσμον world?   3:7   1487-1063 ει γαρ For if 3588 η the 225 αλήθεια truth 3588 του   2316 θεού of God 1722 εν [2in 3588 τω   1699 εμώ 3my 5582 ψεύσματι 4untruth 4052 επερίσσευσεν 1abounded] 1519 εις to 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτού his glory, 5100 τι why 2089 έτι yet 2504 καγώ also I 5613 ως as 268 αμαρτωλός a sinner 2919 κρίνομαι am judged?

Romans 14:3

  14:3   3588 ο The one 2068 εσθίων eating, 3588 τον [2the one 3361 μη 3not 2068 εσθίοντα 4eating 3361-1848 μη εξουθενείτω 1treat not with contempt]! 2532 και and 3588 ο the one 3361 μη not 2068 εσθίων eating, 3588 τον [2the one 2068 εσθίοντα 3eating 3361-2919 μη κρινέτω 1judge not]! 3588 ο   2316-1063 θεός γαρ for God 1473-4355 αυτόν προσελάβετο received him to himself.   14:4   1473 συ [3you 5100 τις 1Who 1510.2.2 ει 2are], 3588 ο the one 2919 κρίνων judging 245 αλλότριον a stranger's 3610 οικέτην servant? 3588 τω To 2398 ιδίω his own 2962 κυρίω master 4739 στήκει he stands 2228 η or 4098 πίπτει falls, 2476-1161 σταθήσεται δε but he shall be established; 1415 δυνατός [4able 1063 γαρ 1for 1510.2.3 εστιν 3is 3588 ο   2316 θεός 2God] 2476 στήσαι to establish 1473 αυτόν him.   14:5   3739-3303 ος μεν The one who indeed 2919 κρίνει judges 2250 ημέραν a day 3844 παρ΄ over 2250 ημέραν a day, 3739-1161 ος δε and who 2919 κρίνει judges 3956 πάσαν every 2250 ημέραν day -- 1538 έκαστος [2each 1722 εν 4in 3588 τω   2398 ιδίω 5his own 3563 νοϊ 6mind 4135 πληροφορείσθω 1let 3have full assurance]!

Romans 14:10

  14:10   1473-1161 συ δε But you, 5100 τι why 2919 κρίνεις do you judge 3588 τον   80-1473 αδελφόν σου your brother? 2228 η or 2532 και also 1473-5100 συ τι why do you 1848 εξουθενείς treat with contempt 3588 τον   80-1473 αδελφόν σου your brother? 3956-1063 πάντες γαρ for all 3936 παραστησόμεθα of us shall stand before 3588 τω the 968 βήματι rostrum 3588 του of the 5547 χριστού Christ.

Romans 14:13

  14:13   3371 μηκέτι No longer 3767 ούν then 240 αλλήλους [2one another 2919 κρίνωμεν 1should we judge]. 235 αλλά But 3778 τούτο this 2919 κρίνατε judge 3123 μάλλον rather! 3588 το   3361 μη to not 5087 τιθέναι put 4348 πρόσκομμα an occasion of stumbling 3588 τω to the 80 αδελφώ brother 2228 η or 4625 σκάνδαλον an obstacle!

Romans 14:22

  14:22   1473 συ You 4102 πίστιν [2belief 2192 έχεις 1have]? 2596 κατά According to 4572 σεαυτόν yourself 2192 έχε have it 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God! 3107 μακάριος Blessed is 3588 ο the one 3361 μη not 2919 κρίνων judging 1438 εαυτόν himself 1722 εν in 3739 ω what 1381 δοκιμάζει he distinguishes.