234.1 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

29 verses.

Exodus 22:9

  22:9   2596 κατά According to 3956 παν every 4488.3 ρητόν particular 92 αδίκημα offence, 4012 περί concerning 5037 τε both 3448 μόσχου calf, 2532 και and 5268 υποζυγίου beast of burden, 2532 και and 4263 προβάτου sheep, 2532 και and 2440 ιματίου garment, 2532 και and 3956 πάσης every 684 απωλείας destruction 3588 της   1458 εγκαλουμένης being accused, 3588 ο the one 5100 τι who 3767 ουν then 302 αν should 1510.3 η be, 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God 2064 ελεύσεται [4shall come 3588 η 1the 2920 κρίσις 2judgment 297 αμφοτέρων 3of both], 2532 και then 3588 ο the 234.1 αλούς one convicted 1223 διά by 3588 του   2316 θεού God 661 αποτίσει shall pay 1362 διπλούν double 3588 τω to 4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor.

Deuteronomy 24:7

  24:7   1437-1161 εάν δε And if 234.1 αλώ you should capture 444 άνθρωπος a man 2813 κλέπτων stealing 5590 ψυχήν the life 1537 εκ of 3588 των   80-1473 αδελφών αυτού his brethren 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 2616 καταδυναστεύσας tyrannizing 1473 αυτόν him 591 αποδώται to sell him; 599 αποθανείται [3shall die 3588 ο   2812 κλέπτης 2thief 1565 εκείνος 1that]; 2532 και and 1808 εξαρείς you shall lift away 3588 τον the 4190 πονηρόν evil 1537 εξ from 1473 υμών yourselves 1473 αυτών of them.

Proverbs 6:2

  6:2   3803 παγίς [6snare 1063 γαρ 1For 2478 ισχυρά 5are a strong 435 ανδρί 2a man's 3588 τα   2398 ίδια 3own 5491 χείλη 4lips], 2532 και and 234.1 αλίσκεται he is captured 4487 ρήμασιν by the words 2398 ιδίου of his own 4750 στόματος mouth.

Proverbs 6:30

  6:30   3756 ου It is not 2298 θαυμαστόν a wonder 1437 εάν if 234.1-5100 αλώ τις any be captured 2813 κλέπτων stealing; 2813-1063 κλέπτει γαρ for he steals 2443 ίνα that 1705 εμπλήση he should fill up 5590 ψυχήν his soul 3983 πεινώσαν when hungering;   6:31   1437-1161 εάν δε but if 234.1 αλώ he should be captured 661 αποτίσει he shall pay 2035.3 επταπλάσια seven-fold, 2532 και and 3956 πάντα [4all 3588 τα   5224-1473 υπάρχοντα αυτού 5his possessions 1325 δους 3by giving 4506 ρύσεταί 1shall rescue 1438 εαυτόν 2himself].

Proverbs 11:6

  11:6   1343 δικαιοσύνη Righteousness 435 ανδρών [2men 3717 ορθών 1of upright] 4506 ρύσεται shall rescue 1473 αυτούς them; 3588-1161 τη δε but by 10.2 αβουλία thoughtlessness 234.1 αλίσκονται [2are captured 3892.1 παράνομοι 1lawbreakers].

Proverbs 28:12

  28:12   1223 διά Through 996 βοήθειαν the help 1342 δικαίων of the just ones 4183 πολλή much 1096 γίνεται [2comes to pass 1391 δόξα 1glory]; 1722-1161 εν δε but in 5117 τόποις the places 765 ασεβών of the impious 234.1 αλίσκονται [2are being captured 444 άνθρωποι 1men].

Isaiah 8:15

  8:15   1223 διά On account of 3778 τούτο this 101 αδυνατήσουσιν [2shall be powerless 1722 εν 3among 1473 αυτοίς 4them 4183 πολλοί 1many], 2532 και and 4098 πεσούνται shall fall, 2532 και and 4937 συντριβήσονται shall be broken; 2532 και and 1448 εγγιούσι they shall approach, 2532 και and 234.1 αλώσονται [2shall be captured 444 άνθρωποι 1men] 1722 εν being in 803 ασφαλεία safety.

Isaiah 13:15

  13:15   3739-1063 ος γαρ For who 302 αν ever 234.1 αλώ should capture 2274 ηττηθήσεται shall be vanquished; 2532 και and 3748 οίτινες the ones who 4863 συνηγμένοι [2being brought together 1510.2.6 εισί 1are] 4098 πεσούνται shall fall 1722 εν by 3162 μαχαίρα sword.

Isaiah 14:10

  14:10   3956 πάντες All 611 αποκριθήσονται shall answer 2532 και and 2046 ερούσί shall say 1473 σοι to you, 2532-1473 και συ You also 234.1 εάλως captured 5618 ώσπερ as 2532 και even 1473 ημείς we; 1722 εν [3among 1473 ημίν 4us 1161 δε 1and 2644.1 κατελογίσθης 2are you reckoned]?

Isaiah 24:18

  24:18   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3588 ο the one 5343 φεύγων fleeing 3588 τον the 5401 φόβον fear 1706 εμπεσείται shall fall 1519 εις into 3588 τον the 999 βόθυνον pit; 2532 και and 3588 ο the one 1543.3 εκβαίνων going up 1537 εκ from out of 3588 του the 999 βοθύνου pit 234.1 αλώσεται shall be captured 5259 υπό by 3588 της the 3803 παγίδος snare; 3754 ότι for 2376 θυρίδες windows 1537 εκ from out of 3588 του the 3772 ουρανού heaven 455 ανεώχθησαν were opened, 2532 και and 4579 σεισθήσεται [5shall be shaken 3588 τα 1the 2310 θεμέλια 2foundations 3588 της 3of the 1093 γης 4earth].

Isaiah 27:3

  27:3   1473 εγώ I am 4172 πόλις [2city 3793.1 οχυρά 1a fortified], 4172 πόλις a city 4171.2 πολιορκουμένη being assaulted. 3155 μάτην In folly 4222 ποτιώ I water 1473 αυτήν her, 234.1-1063 αλώσεται γαρ for she shall be captured 3571 νυκτός by night, 2250-1161 ημέρας δε and by day 4098 πεσείται [2shall fall 3588 το   5038-1473 τείχος αυτής 1her wall].

Isaiah 28:13

  28:13   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 1473 αυτοίς 5to them 3588 το 1the 3051 λόγιον 2oracle 3588 του   2316 θεού 3of God], 2347 θλίψις affliction 1909 επί upon 2347 θλίψιν affliction, 1680 ελπίς hope 1909 επ΄ upon 1680 ελπίδι hope, 2089 έτι still 3397 μικρόν a little, 2089 έτι still 3397 μικρόν a little; 2443 ίνα that 4198 πορευθώσι they should go 2532 και and 4098 πέσωσιν should fall 1722 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 2532 και and 2793 κινδυνεύσουσι shall be exposed to danger, 2532 και and 4937 συντριβήσονται shall be broken, 2532 και and 234.1 αλώσονται shall be captured.

Isaiah 30:13

  30:13   1223 διά Therefore 3778 τούτο this 1510.8.3 έσται will be 1473 υμίν to you -- 3588 η   266-3778 αμαρτία αύτη this sin 5613 ως will be as 5038 τείχος a wall 4098 πίπτον [3falling 3916 παραχρήμα 4immediately 4172 πόλεως 2city 3793.1 οχυράς 1of a fortified] 234.1 εαλωκυίας being captured, 3739 ης of which 3916 παραχρήμα immediately 3918 πάρεστι is at hand 3588 το the 4430 πτώμα calamitous downfall.

Isaiah 31:9

  31:9   4073-1063 πέτρα γαρ for as a rock, 4033.2 περιληφθήσονται they shall be taken hold of 5613 ως as 5482 χάρακι for a siege mound, 2532 και and 2274 ηττηθήσονται shall be vanquished; 3588-1161 ο δε but the one 5343 φεύγων fleeing 234.1 αλώσεται shall be captured; 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3107 μακάριος Blessed is 3739 ος the one who 2192 έχει has 1722 εν [2in * Σιών 3Zion 4690 σπέρμα 1a seed], 2532 και and 3609 οικείους members of a family 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.

Isaiah 33:1

  33:1   3759 ουαί Woe 3588 τοις to the ones 5003 ταλαιπωρούσιν causing misery, 1473 υμάς [4you 1161 δε 1but 3762 ουδείς 2no one 4160 ποιεί 3makes] 5005 ταλαιπώρους miserable; 2532 και and 3588 ο the one 114 αθετών disrespecting 1473 υμάς you, 3756 ουκ does not 114 αθετεί disrespect; 234.1 αλώσονται [3shall be captured 3588 οι 1the ones 114 αθετούντες 2disrespecting], 2532 και and 3860 παραδοθήσονται they shall be delivered up; 2532 και and 5613 ως as 4597 σης a moth 1909 επί upon 2440 ιματίου a cloak, 3779 ούτως so 2274 ηττηθήσονται they shall be vanquished.

Jeremiah 2:26

  2:26   5613 ως As 152 αισχύνη shame 2812 κλέπτου of a thief 3752 όταν whenever 234.1 αλώ he should be captured, 3779 ούτως so 153 αισχυνθήσονται shall [4be ashamed 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel]; 1473 αυτοί they, 2532 και and 3588 οι   935-1473 βασιλείς αυτών their kings, 2532 και and 3588 οι   758-1473 άρχοντες αυτών their rulers, 2532 και and 3588 οι   2409-1473 ιερείς αυτών their priests, 2532 και and 3588 οι   4396-1473 προφήται αυτών their prophets.

Jeremiah 8:9

  8:9   153 ησχύνθησαν [2are ashamed 4680 σοφοί 1The wise men], 4422 επτοήθησαν terrified, 2532 και and 234.1 εάλωσαν convicted; 3754 ότι for 3588 τον the 3056 λόγον word 2962 κυρίου of the lord 593 απεδοκίμασαν they rejected; 4678-5100 σοφία τις what wisdom 1510.2.3 εστίν is 1722 εν in 1473 αυτοίς them?

Jeremiah 50:2

  50:2   312 αναγγείλατε Announce 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 190.8 ακουστά [2audible 4160 ποιήσατε 1make it]! 142 άρατε Lift up 4592 σημείον a sign 2532 και and 190.8 ακουστόν [2audible 4160 ποιήσατε 1make it]! 2532 και And 3361-2928 μη κρύψητε you should not hide it. 2036 είπατε Say! 234.1-* εάλωκε Βαβυλών Babylon is captured. 2617-* κατησχύνθη Βήλ Bel was disgraced. 3860-* παρεδόθη Μαιρωδάχ Merodach was delivered up. 153 ησχύνθησαν [2were shamed 3588 τα   1099.3-1473 γλυπτά αυτών 1their carvings]. 3860 παρεδόθη [2were delivered up 3588 τα   1497-1473 είδωλα αυτών 1Their idols].

Jeremiah 50:9

  50:9   3754 ότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1453 εγείρω raise up 1909 επί against * Βαβυλώνα Babylon 4864 συναγωγάς gatherings 1484 εθνών [2nations 3173 μεγάλων 1of great] 1537 εκ from out of 1093 γης the land 1005 βορρά of the north, 2532 και and 3904.4 παρατάξονται they shall deploy 1473 αυτή against her. 1564 εκείθεν From there 234.1 αλώσεται she shall be captured 5613 ως as 1002 βολίς the arrow 3163.2 μαχητού [2warrior 4908 συνετού 1of an expert] 3756 ουκ shall not 1994 επιστρέψει return 2756 κενή empty.

Jeremiah 50:24

  50:24   2007 επιθήσονταί They shall attack 1473 σοι you. 2532 και and 234.1 αλώση you shall be captured, * Βαβυλών O Babylon, 2532 και and 3756-1097 ου γνώση you did not know. 2147 ευρέθης You shall be found 2532 και and 2983 ελήφθης taken, 3754 ότι for 3588 τω against the 2962 κυρίω lord 436 αντέστης you opposed.

Jeremiah 51:31

  51:31   1377 διώκων One is pursuing 1519 εις to 529 απάντησιν meet 1377 διώκοντος one pursuing 1377 διώξεται to pursue; 2532 και and 312 αναγγέλλων one announcing 1519 εις to 529 απάντησιν meet 312 αναγγέλλοντος one announcing 3588 του   312 αναγγείλαι to announce 3588 τω to the 935 βασιλεί king * Βαβυλώνος of Babylon 3754 ότι that 234.1 εάλωκεν [2is captured 3588 η   4172-1473 πόλις αυτού 1his city].

Jeremiah 51:41

  51:41   4459 πως O how 234.1-* εάλω Σεσάκ Sheshach is captured, 2532 και and 2340 εθηρεύθη [6is hunted 3588 το 1the 2745 καύχημα 2boasting 3956 πάσης 3of all 3588 της 4the 1093 γης 5earth]. 4459 πως O how 1096-* εγένετο Βαβυλών Babylon became 1519 εις for 854 αφανισμόν extinction 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations.

Jeremiah 51:56

  51:56   3754 ότι For 2064 ήλθεν [2came 1909 επί 3upon * Βαβυλώνα 4Babylon 5004 ταλαιπωρία 1misery]; 234.1 εάλωσαν [2captured 3588 οι   3163.2-1473 μαχηταί αυτής 1her warriors]; 4422 επτοήται [2was terrified 5115-1473 τόξον αυτών 1their bow]; 3754 ότι for 3588 ο   2316 θεός God 467 ανταποδίδωσιν recompenses 1473 αυτοίς to them.

Ezekiel 17:20

  17:20   2532 και And 1600 εκπετάσω I will spread forth 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him 3588 το   1350-1473 δικτυόν μου my net, 2532 και and 234.1 αλώσεται he shall be captured 1722 εν in 3588 τη   4042-1473 περιοχή αυτού his being encompassed about. 2532 και And 71 άξω I will lead 1473 αυτόν him 1519 εις into * Βαβυλώνα Babylon. 2532 και And 1252 διακριθήσομαι I shall litigate 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him 1563 εκεί there 4012 περί concerning 3588 της   93-1473 αδικίας αυτού his iniquity 3739 ης of which 91 ηδίκησεν he transgressed 1722 εν against 1473 εμοί me.

Ezekiel 21:24

  21:24   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord 446.2 ανθ΄ ων Because 363 ανεμνήσατε you called to mind 3588 τας   93-1473 αδικίας υμών your iniquities 1722 εν in 3588 τω the 601 αποκαλυφθήναι uncovering 3588 τας   763-1473 ασεβείας υμών of your impiety 3588 του   3708 οραθήναι to see 3588 τας   266-1473 αμαρτίας υμών your sins, 1722 εν in 3956 πάσαις all 3588 ταις   458-1473 ανομίαις υμών your lawlessnesses, 2532 και and 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις   2006.1-1473 επιτηδεύμασιν υμών your practices; 446.2 ανθ΄ ων because 363 ανεμνήσατε you called to mind, 1722 εν in 3778 τούτοις these 234.1 αλώσεσθε you shall be captured.

Ezekiel 33:21

  33:21   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τω the 1428 δωδεκάτω twelfth 2094 έτει year, 1722 εν in 3588 τω the 1181 δεκάτω tenth 3376 μηνί month, 3991 πέμπτη the fifth 3588 του of the 3376 μηνός month 3588 της   161-1473 αιχμαλωσίας ημών of our captivity, 2064 ήλθε there came 4314 προς to 1473 με me 3588 ο   391.2 ανασωθείς one having escaped 575 από from * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3004 λέγων saying, 234.1 εάλω [3is captured 3588 η 1the 4172 πόλις 2city].

Ezekiel 40:1

  40:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τω the 3991 πέμπτω fifth 2532 και and 1501.10 εικοστώ twentieth 2094 έτει year 3588 της   161-1473 αιχμαλωσίας ημών of our captivity, 1722 εν in 3588 τω the 4413 πρώτω first 3376 μηνί month, 1181 δεκάτη the tenth 3588 του of the 3376 μηνός month, 1722 εν in 3588 τω the 5065 τεσσαρεσκαιδεκάτω fourteenth 2094 έτει year 3326 μετά after 3588 το the 234.1 αλώναι capturing 3588 την the 4172 πόλιν city, 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1096 εγένετο [3came 1909 επ΄ 4upon 1473 εμέ 5me 5495 χειρ 1the hand 2962 κυρίου 2of the lord],

Zechariah 14:2

  14:2   2532 και And 1996 επισυνάξω I will assemble 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations 1909 επί against * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1519 εις for 4171 πόλεμον battle; 2532 και and 234.1 αλώσεται [3shall be captured 3588 η 1the 4172 πόλις 2city], 2532 και and 1283 διαρπαγήσονται [3shall be plundered 3588 αι 1the 3614 οικίαι 2houses], 2532 και and 3588 αι the 1135 γυναίκες women 3435 μολυνθήσονται shall be tainted. 2532 και And 1831 εξελεύσεται shall come forth 3588 το   2255 ήμισυ half 3588 της the 4172 πόλεως city 1722 εν into 161 αιχμαλωσία captivity, 3588-1161 οι δε and the 2645 κατάλοιποι rest 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people 3766.2 ου μη in no way 1842 εξολοθρευθώσιν shall be utterly destroyed 575 από from 3588 της the 4172 πόλεως city.