1413 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

38 verses.

Genesis 49:24

  49:24   2532 και and 4937 συνετρίβη [2were broken 3326 μετά 3with 2904 κράτους 4might 3588 τα   5115-1473 τόξα αυτών 1their bows], 2532 και and 1590 εξελύθη [5were loosened 3588 τα 1the 3505.5 νεύρα 2nerves 1023 βραχιόνων 4arms 5495-1473 χειρών αυτών 3of their hand's] 1223 διά through 5495 χείρα the hand 1413 δυνάστου of the mighty one * Ιακώβ of Jacob; 1564 εκείθεν from there 3588 ο the one 2729 κατισχύσας strengthening * Ισραήλ Israel 3844 παρά by means of 2316 θεού God 3588 του   3962-1473 πατρός σου of your father.

Genesis 50:4

  50:4   1893-1161 επεί δε And when 3928 παρήλθον [3went by 3588 αι 1the 2250 ημέραι 2days] 3588 του of the 3997 πένθους mourning, 2980-* ελάλησεν Ιωσήφ Joseph spoke 4314 προς to 3588 τους the 1413 δυνάστας mighty ones * Φαραώ of Pharaoh, 3004 λέγων saying, 1487 ει If 2147 εύρον I found 5484 χάριν favor 1726 εναντίον before 1473 υμών you, 2980 λαλήσατε speak 1519 εις into 3588 τα the 3775 ώτα ears * Φαραώ of Pharaoh! 3004 λέγοντες saying,

Leviticus 19:15

  19:15   3756 ου You shall not 4160 ποιήσετε act 94 άδικον unjustly 1722 εν in 2920 κρίσει a judgment. 3756 ου You shall not 2983 λήψη take favor 4383 πρόσωπον on the face 4434 πτωχού of the poor, 3762.1 ουδέ μη nor 2296 θαυμάσης marvel 4383 πρόσωπον before the face 1413 δυνάστου of a mighty one. 1722 εν With 1343 δικαιοσύνη righteousness 2919 κρινείς you shall judge 3588 τον   4139-1473 πλησίον σου your neighbor.

Judges 5:9

  5:9   3588 η   2588-1473 καρδία μου My heart 1909 επί is with 3588 τα the 1299 διατεταγμένα things ordered 3588 τω   * Ισραήλ to Israel. 3588 οι The 1413 δυνάσται mighty 3588 του of the 2992 λαού people -- 2127 ευλογείτε you bless 3588 τον the 2962 κύριον lord!

1 Samuel 2:8

  2:8   450 ανιστά He raises up 575 από from 1093 γης the earth 3993 πένητα the needy, 2532 και and 575 από from 2874 κοπρίας the dung 1453 εγείρει he raises 4434 πτωχόν the poor 3588 του   2523 καθίσαι to seat 1473 αυτόν him 3326 μετά with 1413 δυναστών mighty ones 2992 λαού of the people, 2532 και and 2362 θρόνον [3a throne 1391 δόξης 4of glory 2624.1 κατακληρονομών 1inheriting 1473 αυτοίς 2to them];

2 Samuel 23:8

  23:8   3778 ταύτα These are 3588 τα the 3686 ονόματα names 3588 των of the 1413 δυναστών mighty ones * Δαυίδ of David. * Ιεσβαάβ Joshabbasshebeth 3588 ο the * Θεκεμανί Tachmonite -- 4413 πρώτος [2first 3588 των 3of the 5140 τριών 4three 3778 ούτος 1this one is]. * Αδϊνώ Adino 3588 ο the * Ασωναίος Eznite -- 3778 ούτος this one 4685 εσπάσατο unsheathed 3588 την   4501-1473 ρομφαίαν αυτού his broadsword 1909 επί against 3637.2 οκτακοσίους eight hundred 5134.1 τραυματίας slain 1522.1 εισάπαξ at once.

1 Chronicles 28:1

  28:1   2532 και And 1826.1-* εξεκκλησίασε Δαυίδ David held an assembly 3956 πάντας of all 3588 τους the 758 άρχοντας rulers * Ισραήλ of Israel, 758 άρχοντας rulers 3588 των of the 5443 φυλών tribes, 2532 και and 3588 τους the 758 άρχοντας rulers 3588 των of the 1243 διαιρέσεων divisions 3588 των of the 2183 εφημεριών daily rotations 3588 των of the 3008 λειτουργούντας ones ministering 3588 τω to the 935 βασιλεί king, 2532 και and 3588 τους the 758 άρχοντας rulers 3588 των of the 5505 χιλιάδων thousands, 2532 και and 3588 των of the 1543.1 εκατοντάδων hundreds, 2532 και and 3588 τους of the 1049.1 γαζοφύλακας keepers of the treasury, 2532 και and 3588 τους of the ones 1909 επί over 3588 των   5224-1473 υπαρχόντων αυτού his possessions, 2532 και and 3956 πάσης all 3588 της the 2934.3 κτησέως property 3588 του of the 935 βασιλέως king, 2532 και and 3588 των   5207-1473 υιών αυτού of his sons, 4862 συν with 3588 τοις the 2135 ευνούχοις eunuchs, 2532 και and 3588 τους the 1413 δυνάστας mighty ones, 2532 και and 3588 τους the 3163.2 μαχητάς warriors 3588 της of the 4756 στρατιάς military 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.

1 Chronicles 29:24

  29:24   2532 και And 3588 οι the 758 άρχοντες rulers, 2532 και and 3588 οι the 1413 δυνάσται mighty ones, 2532 και and 1065 γε also 3956 πάντες all 3588 οι the 5207 υιοί sons 3588 του   935 βασιλέως of king * Δαυίδ David 5293 υπετάγησαν submitted 1473 αυτώ to him.

Job 5:15

  5:15   622-1161 απόλοιντο δε And may they perish 1722 εν in 4171 πολέμω war; 102-1161 αδύνατος δε and may the powerless 1831 εξέλθοι come forth 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 1413 δυνάστου of the mighty one.

Job 6:23

  6:23   5620 ώστε so as 4982 σώσαί to deliver 1473 με me 1537 εξ from 2190 εχθρών enemies, 2228 η or 1537 εκ [3from out of 5495 χειρός 4the hand 1413 δυναστών 5of mighty ones 4506 ρύσασθαί 1to rescue 1473 με 2me]?

Job 9:22

  9:22   1352 διό Therefore 2036 είπον I said, 3173 μέγαν [2the great 2532 και 3and 1413 δυνάστην 4mighty one 622 απολλύει 1he destroys] 3588 η in 3709 οργή wrath.

Job 12:19

  12:19   1821 εξαποστέλλων sending 2409 ιερείς priests 164 αιχμαλώτους as captives; 1413-1161 δυνάστας δε and the mighty ones 1093 γης of the earth 2690 κατέστρεψε he eradicates;

Job 13:15

  13:15   1437 εάν Though 1473 με [4me 5500.2 χειρώσηται 3should lay hands against 3588 ο 1the 1413 δυνάστης 2mighty one], 1893 επεί since 2532 και even 756 ήρκται he begins, 3588 η   3375 μην in fact 2980 λαλήσω I shall speak 2532 και and 1651 ελέγξω reprove 1726 εναντίον before 1473 αυτού him.

Job 15:5

  15:5   1777-1510.2.2 ένοχος ει You are liable 4487 ρήμασι by the sayings 4750-1473 στόματός σου of your mouth, 3739 ου of which 1252 διέκρινας you litigated 4487 ρήματα sayings 1413 δυναστών of mighty ones.

Job 15:20

  15:20   3956 πας All 3588 ο the 979 βίος existence 765 ασεβούς of the impious 1722 εν is spent in 5431.1 φροντίδι bewilderment; 2094-1161 έτη δε and the years 705.1 αριθμητά [3are counted 1325 δεδομένα 1being given 1413 δυνάστη 2to the mighty one],

Job 27:13

  27:13   3778 αύτη This is 3588 η the 3310 μερίς portion 444 ανθρώπου [2man 765 ασεβούς 1of an impious] 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord, 2933-1161 κτήμα δε and the possession 1413 δυναστών of mighty ones 2064 ελεύσεται shall come 3844 παρά from 3841 παντοκράτορος the almighty 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them.

Job 29:12

  29:12   1295-1063 διέσωσα γαρ For I delivered 4434 πτωχόν the poor 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 1413 δυνάστου of the mighty one; 2532 και and 3737 ορφανώ the orphan 3739 ω in whom 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 998 βοηθός helper, 997 εβοήθησα I helped.

Job 36:22

  36:22   2400 ιδού Behold, 3588 ο the 2478 ισχυρός strong one 2901 κραταιώσει shall conquer 1722 εν by 2479-1473 ισχύϊ αυτού his strength, 5100-1063 τις γαρ for who 1510.2.3 εστι is 2596 κατ΄ as 1473 αυτόν he -- 1413 δυνάστης the mighty one.

Psalms 72:12

  72:12   3754 ότι For 4506 ερρύσατο he rescued 4434 πτωχόν the poor 1537 εκ from 1413 δυνάστου the mighty one, 2532 και and 3993 πένητα the needy one 3739 ω in whom 3756 ουχ no 5224 υπήρχε [2existed 998 βοηθός 1helper].

Proverbs 8:3

  8:3   3844-1063 παρά γαρ For by 4439 πύλαις the gates 1413 δυναστών of mighty ones 3917.1 παρεδρεύει she is occupied; 1722-1161 εν δε and in 1529 εισόδοις the entrances 5214 υμνείται sings, saying,

Proverbs 8:15

  8:15   1223 δι΄ By 1473 εμού me 935 βασιλείς kings 936 βασιλεύουσι reign, 2532 και and 3588 οι the 1413 δυνάσται mighty ones 1125 γράφουσι write 1343 δικαιοσύνην righteousness.

Proverbs 14:28

  14:28   1722 εν [3is in 4183 πολλώ 4an abundant 1484 έθνει 5nation 1391 δόξα 1Glory 935 βασιλέως 2of a king]; 1722-1161 εν δε but in 1587.2 εκλείψει a wanting 2992 λαού people 4936.1 συντριβή there is destruction 1413 δυνάστου of a mighty one.

Proverbs 17:26

  17:26   2210 ζημιούν To penalize 435 άνδρα [2man 1342 δίκαιον 1a just] 3756 ου is not 2570 καλόν good; 3761 ουδέ nor 3741 όσιον is it sacred 1916.2 επιβούλευειν to plot against 1413 δυνάσταις [2monarchs 1342 δικαίοις 1just].

Proverbs 18:16

  18:16   1390 δόμα A gift 444 ανθρώπου of a man 1706.2 εμπλατύνει widens 1473 αυτόν him; 2532 και and 3844 παρά [3by 1413 δυνάσταις 4monarchs 2522.2 καθιζάνει 1sits 1473 αυτόν 2him].

Proverbs 18:18

  18:18   485 αντιλογίας [3disputes 3973 παύει 2ceases 2819 κλήρος 1The lot], 1722-1161 εν δε and among 1413 δυνάσταις the monarchs 3724 ορίζει it defines the bounds.

Proverbs 23:1

  23:1   1437 εάν If 2523 καθίσης you should sit 1172 δειπνήσαι to have supper 1909 επί at 5132 τραπέζης the table 1413 δυνάστου of a monarch, 3540.2 νοητώς intelligibly 3539 νόει comprehend 3588 τα the things 3908 παρατιθέμενά being placed near 1473 σοι you!

Proverbs 25:6

  25:6   3361 μη Do not 212.1 αλαζονεύου act ostentatiously 1799 ενώπιον in the presence of 935 βασιλέως the king, 3366 μηδέ nor 1722 εν [2in 5117 τόποις 3places 1413 δυναστών 4of mighty ones 5307.2 υφίστασο 1stand]!   25:7   2908-1063 κρείσσον γαρ For better 3588 το the 2046 ρηθήναί saying 1473 σοι to you, 305 ανάβαινε Ascend 4314 προς to 1473 με me! 2228 η than 5013 ταπεινώσαί to humble 1473 σε you 1722 εν in 4383 προσώπω the presence 1413 δυνάστου of a mighty one. 3739 α What 1492 είδον you beheld 3588 οι with 3788-1473 οφθαλμοί σου your eyes, 3004 λέγε speak!

Proverbs 31:4

  31:4   3588 οι The 1413 δυνάσται mighty ones 2373.1-1510.2.6 θυμώδεις εισίν are inclined to rage; 3631 οίνον [3wine 3361 μη 1let them not 4095 πινέτωσαν 2drink]!

Isaiah 5:22

  5:22   3759 ουαί Woe 3588 οι to 2480-1473 ισχύοντες υμών your strong ones, 3588 οι the ones 4095 πίνοντες drinking 3588 τον   3631 οίνον wine, 2532 και and 3588 οι the 1413 δυνάσται mighty ones, 3588 οι the ones 2767 κεραννύντες mixing 3588 το   4608 σίκερα liquor;