1160 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

17 verses.

Genesis 25:25

  25:25   1831-1161 εξήλθε δε And came forth 3588 ο the 4416 πρωτότοκος first-born 4449.1 πυρράκης fiery red 3650 όλος entirely, 2532 και and 5616 ωσεί of 1392.1 δορά [2skin 1160.3 δασύς 1hairy]. 2028-1161 επωνόμασε δε And she named 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name * Ησαύ Esau.

Genesis 27:11

  27:11   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 4314 προς to * Ρεβέκκαν Rebekah 3588 την   3384-1473 μητέρα αυτού his mother, 1510.2.3 έστιν [2is 3588 ο   80-1473 αδελφός μου 1My brother 435 ανήρ 4man 1160.3 δασύς 3a hairy], 1473-1161 εγώ δε and I am 435 ανήρ [2man 3006 λείος 1a smooth];

Genesis 27:23

  27:23   2532 και And 3756 ουκ he did not 1921 επέγνω recognized 1473 αυτόν him, 1510.7.6 ήσαν [3were 1063 γαρ 1for 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτού 2his hands] 5613 ως as 3588 αι the 5495 χείρες hands * Ησαύ of Esau 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού his brother -- 1160.3 δασείαι hairy; 2532 και and 2127 ευλόγησεν he blessed 1473 αυτόν him.

Leviticus 11:5

  11:5   2532 και And 3588 τον the 1160.2 δασυποδα hare, 3754 ότι for 321 ανάγει [2takes up 3382.1 μηρυκισμόν 3chewing the cud 3778 τούτο 1this one], 2532 και and 3694.1 οπλήν its hoof 3756 ου is not 1369.1 διχηλεί cloven; 169-3778 ακάθαρτον τούτο this one is unclean 1473 υμίν to you.

Leviticus 23:40

  23:40   2532 και And 2983 λήψεσθε you shall take 1438 εαυτοίς to yourselves 3588 τη on the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   4413 πρώτη 1first] 2590 καρπόν [2fruit 3586 ξύλου 3of the tree 5611 ωραίον 1beautiful], 2532 και and 2566.4 κάλλυνθρα palm branches 5404 φοινικων of palm trees, 2532 και and 2798 κλάδους tender branches 3586 ξύλου [2tree 1160.3 δασείς 1of a bushy], 2532 και and 2483.3 ιτέας willows, 2532 και and 53.1 αγνού [2of the chaste tree 2798 κλάδους 1tender branches] 1537 εκ by the 5493 χειμάρρου rushing stream; 2532 και and 2165 ευφρανθήσεσθε you shall be glad 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord 3588 του   2316-1473 θεού υμών your God 2033 επτά seven 2250 ημέρας days.

Deuteronomy 12:2

  12:2   684 απωλεία By destruction 622 απολείτε you shall destroy 3956 πάντας all 3588 τους the 5117 τόπους places 1722 εν in 3739 οις which 3000 ελάτρευσαν [3serve 1563 εκεί 4there 3588 τα 1the 1484 έθνη 2nations] 3588 τοις   2316-1473 θεοίς αυτών their gods, 3739 ους whose lands 1473 υμείς you 2624.1 κατακληρονομείτε shall inherit 1473 αυτούς them 1909 επί upon 3588 των the 3735 ορεών [2mountains 3588 των   5308 υψηλών 1high], 2532 και and 1909 επί upon 3588 των the 2345.1 θινών hills, 2532 και and 5270 υποκάτω underneath 3956 παντός every 1186 δένδρου [2tree 1160.3 δασέως 1bushy].

Deuteronomy 14:7

  14:7   2532 και And 3778 ταύτα these 3756 ου you shall not 2068 φάγεσθε eat -- 575 από from 3588 των of the ones 321 αναγόντων embarking 3382.1 μηρυκισμόν chewing the cud, 2532 και and 575 από of 3588 των the ones 1369.1 διχηλούντων being cloven 3588 τας of the 3694.1 οπλάς hoofs, 2532 και and 3689.2 ονυχιζόντων clawing 3689.4 ονυχιστήρας cloven-footed -- 3588 τον the 2574 κάμηλον camel, 2532 και and 1160.2 δασύποδα hare, 2532 και and 5518.1 χοιρογρύλλιον hyrax -- 3754 ότι for 321 ανάγουσι they embark 3382.1 μηρυκισμόν chewing the cud, 2532 και but 3694.1 οπλήν the hoof 3756 ου is not 1369.1 διχηλούσιν cloven, 169-3778 ακάθαρτα ταύτα these are unclean 1473 υμίν to you.

1 Samuel 10:2

  10:2   5613 ως As soon 302 αν as 565 απέλθης you should go forth 4594 σήμερον today 575 απ΄ from 1473 εμού me, 2532 και that 2147 ευρήσεις you shall find 1417 δύο two 435 άνδρας men 4314 προς near 3588 τοις the 5028 τάφοις burying-places * Ραχήλ of Rachel, 1722 εν on 3588 τοις the 3725 ορίοις borders * Βενιαμίν of Benjamin, 242 αλλομένους leaping 3173 μεγάλα greatly. 2532 και And 2046 ερούσί they shall say 1473 σοι to you, 2147 εύρηνται [3have been found 3588 αι 1the 3688 όνοι 2donkeys] 3739 ας which 4198 επορεύθητε you went 2212 ζητείν to seek. 2532 και And 2400 ιδού behold, 3588 ο   3962-1473 πατήρ σου your father 660 αποτετίνακται brushed off 3588 το the 4487 ρήμα matter 3588 των of the 3688 όνων donkeys, 2532 και and 1160.4 εδαψιλεύσατο is worried 1223 δι΄ about 1473 υμάς you, 3004 λέγων saying, 5100 τι What 4160 ποιήσω should I do 5228 υπέρ about 3588 του   5207-1473 υιού μου my son?

2 Samuel 18:9

  18:9   2532 και And 4876-* συνήντησεν Αβεσαλώμ Absalom met 1799 ενώπιον before 3588 των the 3816 παίδων servants * Δαυίδ of David. 2532 και And * Αβεσαλώμ Absalom 1510.7.3 ην was 1910 επιβεβηκώς mounted 1909 επί upon 3588 του the 2254.2 ημιόνου mule, 2532 και and 1525 εισήλθεν [3was entering 3588 ο 1the 2254.2 ημίονος 2mule] 5259 υπό under 3588 το the 1160.1 δάσος thicket 3588 της of the 1409.2 δρυός [2oak 3588 της   3173 μεγάλης 1great]. 2532 και And 4045.1 περιεπλάκη [2was twisted 3588 η   2776-1473 κεφαλή αυτού 1his head] 1722 εν in 3588 τη the 1409.2 δρυϊ oak, 2532 και and 2910 εκρεμάσθη he hung 303.1 αναμέσον between 3588 του the 3772 ουρανού heaven 2532 και and 303.1 αναμέσον between 3588 της the 1093 γης earth, 2532 και and 3588 ο the 2254.2 ημίονος mule 5270 υποκάτω underneath 1473 αυτού him 3928 παρήλθε went on.

2 Kings 1:8

  1:8   2532 και And 2036 είπον they said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 435 ανήρ [2man 1160.3 δασύς 1He was a hairy], 2532 και and 2223 ζώνη a belt 1193 δερματίνη made of skin 4024 περιεζωσμένος was girded upon 3588 την   3751-1473 οσφύν αυτού his loin. 2532 και And 2036 είπεν he said, * Ηλίας [2Elijah 3588 ο 3the * Θεσβίτης 4Tishbite 3778 ούτος 1This is].

Ezra 6:4

  6:4   2532 και and 1390.1 δόμοι [2layers 3035 λίθινοι 4stones 2900 κραταιοί 3of fortified 5140 τρεις 1three], 2532 και and 1390.1 δόμον [2layer 3586 ξύλων 4timbers 2537 καινών 3of new 1520 ένα 1one]! 2532 και And 3588 η the 1160 δαπάνη expense 1537 εξ [2out of 3624 οίκου 3the house 3588 του 4of the 935 βασιλέως 5king 1325 δοθήσεται 1shall be granted].

Ezra 6:8

  6:8   2532 και And 1223 δι΄ by 1473 εμού me 5087 ετέθη was rendered 1378 δόγμα a decree 3588 του   4160 ποιήσαι to do 1223 διά through 3588 των the 4245 πρεσβυτέρων elders 3588 των   *-1565 Ιουδαίων εκείνων of those Jews 3588 του   3618 οικοδομηθήναι to build 3624 οίκον [2house 3588 του   2316 θεού 3of God 1565 εκείνον 1that], 2532 και and 575 από from 3588 των the 5224 υπαρχόντων subsistence 3588 του of the 935 βασιλέως king, 3588 των of the 5411 φόρων tribute 4008 πέραν on the other side 3588 του of the 4215 ποταμού river, 1960 επιμελώς that carefully 1160 δαπάνη an expense 1510.5 έστω be 1325 διδομένη given 3588 τοις   435-1565 ανδράσιν εκείνοις to those men 3588 του   3361 μη to not 2673 καταργηθήναι cease work!

Nehemiah 8:15

  8:15   2532 και and 3704 όπως that 4591 σημάνωσιν they should signify 1722 εν with 4536 σάλπιγξιν trumpets 1722 εν in 3956 πάσαις all 3588 ταις   4172-1473 πόλεσιν αυτών their cities, 2532 και and 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem. 2532 και And 2036-* είπεν Έσδρας Ezra said, 1831 εξέλθετε Go forth 1519 εις unto 3588 το the 3735 όρος mountain, 2532 και and 5342 ενέγκατε bring 5444 φύλλα [2leaves 1636 ελαίας 1olive], 2532 και and 5444 φύλλα leaves 3586 ξύλων [2trees 2952.6 κυπαρισσίνων 1of cypress], 2532 και and 5444 φύλλα leaves 3464.1 μυρσίνης of a myrtle tree, 2532 και and 5444 φύλλα leaves 5404 φοινίκων of palms, 2532 και and 5444 φύλλα leaves 3586 ξύλου [2tree 1160.3 δασέος 1of the bushy]! 4160 ποιήσαι to make 4633 σκηνάς tents 2596 κατά according to 3588 το the 1125 γεγραμμένον writing.

Isaiah 9:18

  9:18   2532 και And 2545 καυθήσεται [2shall burn 5613 ως 3as 4442 πυρ 4fire 3588 η   458 ανομία 1lawlessness]. 2532 και And 5613 ως as 70.1 άγρωστις [2wild grass 3584 ξηρά 1dry] 977 βρωθήσεται it shall be devoured 5259 υπό by 4442 πυρός fire, 2532 και and 2545 καυθήσεται shall be burnt 1722 εν in 3588 τοις the 1160.1 δάσεσι thickets 3588 του of the 1409.1 δρυμού grove, 2532 και and 4784.1 συγκαταφάγεται shall devour together 3588 τα [2the things 2945 κύκλω 3round about 3588 των 4the 1015 βουνών 5hills 3956 πάντα 1all].

Isaiah 57:5

  57:5   3588 οι ones 3870 παρακαλούντες calling for aid 1909 επί upon 3588 τα the 1497 είδωλα idols 5259 υπό under 1186 δένδρα [2trees 1160.3 δασέα 1bushy]? 4969 σφάζοντες slaying 3588 τα   5043-1473 τέκνα αυτών their children 1722 εν in 3588 ταις the 5327 φάραγξιν ravines 303.1 αναμέσον between 3588 των the 4073 πετρών rocks?

Ezekiel 6:13

  6:13   2532 και And 1097 γνώσεσθε you shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord 1722 εν in 3588 τω   1510.1 είναι [2being 3588 τους   5134.1-1473 τραυματίας υμών 1your slain] 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 των   1497-1473 ειδώλων υμών of your idols, 2945 κύκλω round about 3588 των   2379-1473 θυσιαστηρίων υμών your altars, 1909 επί upon 3956 πάντα every 1015 βουνόν [2hill 5308 υψηλόν 1high], 2532 και and 1722 εν on 3956 πάσαις all 2884.2 κορυφαίς the tops 3588 των of the 3735 ορέων mountains, 2532 και and 5270 υποκάτω underneath 1186 δένδρου [2tree 4951.4 συσκίου 1every shady], 2532 και   5270 υποκάτω underneath 3956 πάσης every 1409.2 δρυός [2oak 1160.3 δασείας 1bushy], 3739 ου of which 1325 έδωκαν they offered 1563 εκεί there 3744 οσμήν a scent 2175 ευωδίας of pleasant aroma 3956 πάσι to all 3588 τοις   1497-1473 ειδώλοις αυτών their idols.

Luke 14:28

  14:28   5100-1063 τις γαρ For who 1537 εξ of 1473 υμών you 2309 θέλων wanting 4444 πύργον [2a tower 3618 οικοδομήσαι 1to build], 3780 ούχι not having 4412 πρώτον first 2523 καθίσας sat down 5585 ψηφίζει to tally 3588 την the 1160 δαπάνην expense, 1487 ει sees if 2192 έχει he has 3588 τα the things 4314 προς for 535 απαρτισμόν completion?