1 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

10,748 occurrences in 7,674 verses.

Genesis 19:14

  19:14   1831 εξήλθε [3went forth 1161 δε 1And * Λωτ 2Lot] 2532 και and 2980 ελάλησε spoke 4314 προς to 3588 τους   1059.2-1473 γαμβρούς αυτού his sons-in-law, 3588 τους the ones 2983 ειληφότας taking 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας αυτού his daughters. 2532 και And 2036 είπεν he said, 450 ανάστητε Rise up, 2532 και and 1831 εξέλθετε come forth 1537 εκ from out of 3588 του   5117-3778 τόπου τούτου this place, 3754 ότι for 1625.3-2962 εκτρίβει κύριος the lord is obliterating 3588 την the 4172 πόλιν city. 1380 έδοξε [4he seemed 1161 δε 1But 1070.1 γελοιάζειν 5to be joking 1726 εναντίον 2before 3588 των   1059.2-1473 γαμβρών αυτού 3his sons-in-law].

Genesis 19:26

  19:26   2532 και And 1914 επέβλεψεν [2looked 3588 η   1135-1473 γυνή αυτού 1his wife] 1519 εις unto 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 2532 και and 1096 εγένετο she became 4739.1 στήλη a monument 251 αλός of salt.

Genesis 20:1

  20:1   2532 και And 2795 εκίνησεν [2moved 1564 εκείθεν 3from there * Αβραάμ 1Abraham] 1519 εις into 1093 γην the land 4314 προς towards 3047 λίβα the south, 2532 και and 3611 ώκησεν lived 303.1 αναμέσον between * Κάδης Kadesh 2532 και and 303.1 αναμέσον between * Σουρ Shur, 2532 και and 3939 παρώκησεν sojourned 1722 εν in * Γεράροις Gerar.

Genesis 20:10

  20:10   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Αβιμέλεχ 2Abimelech] 3588 τω   * Αβραάμ to Abraham, 5100 τι What 1749.1 ενιδών seeing 4160 εποίησας did you do 3778 τούτο this?

Genesis 21:8

  21:8   2532 και And 837 ηυξήθη [3grew 3588 το 1the 3813 παιδίον 2child] 2532 και and 580.1 απεγαλακτίσθη was weaned. 2532 και And 4160-* εποίησεν Αβραάμ Abraham made 1403 δοχήν [2banquet 3173 μεγάλην 1a great] 3588 η the 2250 ημέρα day 580.1 απεγαλακτίσθη [3was weaned * Ισαάκ 1Isaac 3588 ο   5207-1473 υιός αυτού 2his son].

Genesis 21:15

  21:15   1587 εξέλιπε [4ceased 1161 δε 1But 3588 το 2the 5204 ύδωρ 3water] 1537 εκ coming from out of 3588 του the 779 ασκού leather bag, 2532 και and 4495 έρριψε she tossed 3588 το the 3813 παιδίον male child 5270 υποκάτω underneath 1520 μιάς one 1640.1 ελάτης fir tree.

Genesis 21:20

  21:20   2532 και And 1510.7.3-3588-2316 ην ο θεός God was 3326 μετά with 3588 του the 3813 παιδίου child. 2532 και And 837 ηυξήθη he grew, 2532 και and 2730 κατώκησεν he dwelt 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness. 1096-1161 εγένετο δε And he became 5115.1 τοξότης a bowman.

Genesis 21:26

  21:26   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτώ 3to him * Αβιμέλεχ 1Abimelech], 3756-1097 ουκ έγνων I do not know 5100 τις who 4160 εποίησε did 3588 το   4487-3778 ρήμα τουτο this matter, 3761 ουδέ nor 1473 συ you 1473-518 μοι απήγγειλας reported it to me, 3761 ουδέ nor 1473 εγώ I 191 ήκουσα heard -- 237.1 αλλ΄ η but only 4594 σήμερον today.

Genesis 21:28

  21:28   2532 και And 2476-* έστησεν Αβραάμ Abraham set 2033 επτά seven 285.1 αμνάδας ewe-lambs 4263 προβάτων of sheep 3441 μόνας alone.   21:29   2532 και And 2036-* είπεν Αβιμέλεχ Abimelech said 3588 τω   * Αβραάμ to Abraham, 5100 τι What 1510.2.6 εισιν are 3588 αι the 2033 επτά seven 285.1 αμνάδες ewe-lambs 3588 των   4263 προβάτων of sheep -- 3778 τούτων these, 3739 ας which 2476 έστησας you set 3441 μόνας alone?   21:30   2532 και And 2036 είπεν he said, 3754 ότι that, 3588 τας   2033 επτά [4seven 285.1 αμνάδας 5ewe-lambs 3778 ταύτας 3these 2983 λήψη 1You shall take 3844 παρ 2of] 1473 εμού of mine, 2443 ίνα that 1510.3 ώσί they should be 1473 μοι to me 1519 εις for 3142 μαρτύριον a testimony 3754 ότι that 1473 εγώ I 3736 ώρυξα dug 3588 το   5421-3778 φρέαρ τούτο this well.   21:31   1223 διά Because of 3778 τούτο this 2028 επωνόμασε [4was named 3588 το 1the 3686 όνομα 2name 3588 του   5117-1565 τόπου εκείνου 3of that place], 5421 φρέαρ Well 3726.1 ορκισμού of the Oath, 3754 ότι for 1563 εκεί there 3660 ώμοσαν [2swore by an oath 297 αμφότεροι 1both].   21:32   2532 και And 1303 διέθεντο they ordained 1242 διαθήκην a covenant 1722 εν at 3588 τω the 5421 φρέατι Well 3588 του of the 3726.1 ορκισμού Oath. 450 ανέστη [3rose up 1161 δε 1And * Αβιμέλεχ 2Abimelech], 2532 και and * Οχοζάθ Ahuzzath 3588 ο   3563.4-1473 νυμφαγωγός αυτού his groomsman, 2532 και and * Φιχόλ Phichol 3588 ο the 751.2 αρχιστράτηγος commander-in-chief 3588 της   1411-1473 δυνάμεως αυτού of his force, 2532 και and 1994 επέστρεψαν they returned 1519 εις to 3588 την the 1093 γην land 3588 των of the * Φυλιστιείμ Philistines.

Genesis 22:9

  22:9   2064 ήλθον they came 1909 επί upon 3588 τον the 5117 τόπον place 3739 ον which 2036 είπεν [2spoke 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   2316 θεός 1God]. 2532 και And 3618 ωκοδόμησεν [2built 1563 εκεί 3there * Αβραάμ 1Abraham] 3588 το the 2379 θυσιαστήριον altar. 2532 και And 2007 επέθηκε he placed upon it 3588 τα the 3586 ξύλα wood. 2532 και And 4846.1 συμποδίσας binding [3hand and foot * Ισαάκ 1Isaac 3588 τον   5207-1473 υιόν αυτού 2his son], 2007 επέθηκεν he placed 1473 αυτόν him 1909 επί upon 3588 το the 2379 θυσιαστήριον altar 1883 επάνω upon 3588 των the 3586 ξύλων wood.

Genesis 22:13

  22:13   2532 και And 308-* αναβλέψας Αβραάμ Abraham looking up 3588 τοις with 3788-1473 οφθαλμοίς αυτού his eyes, 1492 είδε saw. 2532 και And 2400 ιδού behold, 2919.1 κριός [2ram 1520 εις 1one] 2722 κατεχόμενος being held 1519 εν in 5452.1 φυτώ a plant 4521.2 σαβέκ of a thicket 3588 των by the 2768 κεράτων horns. 2532 και And 4198-* επορεύθη Αβραάμ Abraham went 2532 και and 2983 έλαβε took 3588 τον the 2919.1 κριόν ram, 2532 και and 399 ανήνεγκεν he offered 1473 αυτόν it 1519 εις for 3645.2 ολοκάρπωσιν a whole offering 473 αντί instead of * Ισαάκ Isaac 3588 του   5207-1473 υιού αυτού his son.

Genesis 22:24

  22:24   2532 και And 3588 η   3825.1-1473 παλλακή αυτού his concubine, 3739 η whose 3686 όνομα name * Ρεμάν was Reumah, 5088 έτεκε bore 2532 και even 1473 αυτή herself, 3588 τον   * Ταάδ Tebah, 2532 και and 3588 τον   * Γαέν Gaham, 2532 και and 3588 τον   * Τοχός Thahash, 2532 και and 3588 τον   * Μοχά Maachah.

Genesis 23:4

  23:4   3941 πάροικος [2a sojourner 2532 και 3and 3927 παρεπίδημος 4an immigrant 1473-1510.2.1 εγώ ειμι 1I am] 3326 μεθ΄ among 1473 υμών you. 1325 δότε Give 3767 ουν then 1473 μοι to me 2934.3 κτήσιν a possession 5028 τάφου of a burying-place 3326 μεθ΄ among 1473 υμών you! 2532 και and 2290 θάψω I will entomb 3588 τον   3498-1473 νεκρόν μου my dead 575 απ΄ away from 1473 εμού me.

Genesis 23:15

  23:15   3780 ουχί Not so 2962 κύριε O lord, 191-1063 ακήκοα γαρ for I heard 5071 τετρακοσίων four hundred 1323 διδράχμων double-drachmas 694 αργυρίου of silver; 235 αλλά but 5100 τι what 302 αν ever 1510.4-3778 είη τουτο may this be 303.1 αναμέσον between 1473 εμού me 2532 και and 1473 σου you? 1473-1161 συ δε But you 3588 τον   3498-1473 νεκρόν σου [2your dead 2290 θάψον 1entomb]!

Genesis 24:4

  24:4   237.1 αλλ΄ η But only 1519 εις unto 3588 την   1093-1473 γην μου my land 3739 ου of which 1096 εγενόμην I was 4198 πορεύση shall you go, 2532 και and 1519 εις unto 3588 την   5443-1473 φυλήν μου my tribe. 2532 και And 2983 λήψη you shall take 1135 γυναίκα a wife 3588 τω   5207-1473 υιώ μου for my son * Ισαάκ Isaac 1564 εκείθεν from there.

Genesis 24:11

  24:11   2532 και And 2838.1 εκοίμισε he rested 3588 τας the 2574 καμήλους camels 1854 έξω outside 3588 της of the 4172 πόλεως city 3844 παρά by 3588 το the 5421 φρέαρ Well 3588 του of the 5204 ύδατος Water, 3588 το   4314 προς towards 3796 οψέ late in the day, 2259 ηνίκα when 1607-3588 εκπορεύονται αι the women came forth 5200.2 υδρευόμεναι drawing water.

Genesis 24:17

  24:17   2010.1 επέδραμε [4ran 1161 δε 1And 3588 ο 2the 3816 παις 3servant] 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet with 1473 αυτή her, 2532 και and 2036 είπε he said, 4222-1473 πότισόν με Give me to drink 3397 μικρόν a little 5204 ύδωρ water 1537 εκ from out of 3588 της   5201-1473 υδρίας σου your water-pitcher!

Genesis 24:20

  24:20   2532 και And 4692 έσπευσε she hastened 2532 και and 1573.2 εξεκένωσε emptied out 3588 την the 5201 υδρίαν water-pitcher 1519 εις into 3588 το the 4223.1 ποτιστήριον channel, 2532 και and 5143 έδραμεν ran 2089 έτι yet again 1909 επί unto 3588 το the 5421 φρέαρ well 501 αντλήσαι to draw 5204 ύδωρ water. 2532 και And 5200.2 υδρεύσατο she drew water 3956 πάσαις for all 3588 ταις the 2574 καμήλοις camels.   24:21   3588-1161 ο δε And the 444 άνθρωπος man 2648 κατεμάνθανεν studied 1473 αυτήν her, 2532 και and 3902.1 παρεσιώπα remained silent 3588 του   1097 γνώναι to know 1487 ει if 2137-2962 ευόδωσε κύριος the lord prospered 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way 2228 η or 3756 ου not.   24:22   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 2259 ηνίκα when 3973 επαύσαντο [4ceased 3956 πάσαι 1all 3588 αι 2the 2574 κάμηλοι 3camels] 4095 πίνουσαι drinking, 2983 έλαβεν [3took 3588 ο 1the 444 άνθρωπος 2man] 1801.1 ενώτια ear-rings 5552 χρυσά of gold 303 ανά worth up to 1406 δραχμήν a drachma 3643.3 ολκής scale-weight, 2532 και and 1417 δύο two 5568.8 ψελλία bracelets, 1909 επί and put them upon 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτής her hands -- 1176 δέκα ten 5552 χρυσών pieces of gold 3643.3 ολκή scale-weight 1473 αυτών was their weight.

Genesis 24:24

  24:24   3588 η   1161 δε And 2036 είπεν she said 1473 αυτώ to him, 2364 θυγάτηρ [2the daughter * Βαθουήλ 3of Bathuel 1510.2.1 ειμί 1I am], 3588 του the son * Μελχάς of Milcah, 3739 ον whom 5088 έτεκε she bore to 3588 τω   * Ναχώρ Nahor.

Genesis 24:30

  24:30   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 2259 ηνίκα when 1492 είδε he saw 3588 τα the 1801.1 ενώτια ear-rings, 2532 και and 3588 τα the 5568.8 ψέλλια bracelets 1909 επί upon 3588 τας the 5495 χείρας hands 3588 της   79-1473 αδελφής αυτού of his sister, 2532 και and 3753 ότε when 191 ήκουσε he heard 3588 τα the 4487 ρήματα words * Ρεβέκκας of Rebekah 3588 της   79-1473 αδελφής αυτού his sister, 3004 λεγούσης saying, 3779 ούτω So 2980 λελάληκέ spoke 1473 μοι to me 3588 ο the 444 άνθρωπος man; 2532 και that 2064 ήλθε he came 4314 προς to 3588 τον the 444 άνθρωπον man 2476 εστηκότος standing 1473 αυτού by himself 1909 επί by 3588 των the 2574 καμήλων camels 1909 επί near 3588 της the 4077 πηγής spring.

Genesis 24:32

  24:32   1525 εισήλθε [4entered 1161 δε 1And 3588 ο 2the 444 άνθρωπος 3man] 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν residence. 2532 και And 642.1 απέσαξε he unharnessed 3588 τας the 2574 καμήλους camels, 2532 και and 1325 έδωκεν gave 892 άχυρα straw 2532 και and 5527 χορτάσματα fodder 3588 ταις to the 2574 καμήλοις camels, 2532 και and 5204 ύδωρ water 3588 τοις   4228-1473 ποσίν αυτού for his feet, 2532 και and 3588 τοις for the 4228 ποσί feet 3588 των of the 435 ανδρών men 3588 των   3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.

Genesis 24:34

  24:34   2532 και And 2036 είπε he said, 3816 παις A servant * Αβραάμ of Abraham 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμί am.

Genesis 24:41

  24:41   5119 τότε Then 121 αθώος [2innocent 1510.8.2 έση 1you will be] 575 από concerning 3588 της   685-1473 αράς μου my oath. 2259-1063 ηνίκα γαρ For when 1437 εάν ever 2064 έλθης you should have come 1519 εις to 3588 την   5443-1473 φυλήν μου my tribe, 2532 και and 3361 μη [2not 1473 σοι 4to you 1325 δώσι 1they should 3give her], 2532 και then 1510.8.2 έση you will be 121 αθώος innocent 575 από concerning 3588 του   3726.1-1473 ορκισμού μου my oath.

Genesis 24:45

  24:45   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 4253 προ before 3588 του the 4931 συντελέσαι completing 1473 με my 2980 λαλούντα speaking 1722 εν in 3588 τη   1271-1473 διανοία μου my mind, 2117.1 ευθύς straightway * Ρεβέκκα Rebekah 1607 εξεπορεύετο came forth 2192 έχουσα having 3588 την the 5201 υδρίαν water-pitcher 1909 επί upon 3588 των the 5606 ώμων shoulders, 2532 και and 2597 κατέβη she went down 1909 επί to 3588 την the 4077 πηγήν spring, 2532 και and 5200.2 υδρεύσατο she drew water. 2036-1161 είπα δε And I said 1473 αυτή to her, 4222-1473 πότισόν με Give me a drink!