Song of Songs 3:6

  3:6   5100 τις Who 3778 αύτη is she 3588 η   305 αναβαίνουσα ascending 575 από from 3588 της the 2048 ερήμου wilderness 5613 ως as 4723.1 στελέχη sticks 2586 καπνού of smoke, 2370 τεθυμιαμένη being of burning incense 4666 σμύρναν of myrrh 2532 και and 3030 λίβανον frankincense, 575 από from 3956 πάντων all 2868 κονιορτών the powders 3460.2 μυρεψού of the perfumer?